Procedūra : 2014/2101(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0084/2015

Iesniegtie teksti :

A8-0084/2015

Debates :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Balsojumi :

PV 29/04/2015 - 10.24
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0133

ZIŅOJUMS     
PDF 176kWORD 85k
30.3.2015
PE 539.723v02-00 A8-0084/2015

par Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centra 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2014/2101(DEC))

Budžeta kontroles komiteja

Referents: Ryszard Czarnecki

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centra 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2014/2101(DEC))

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centra 2013. finanšu gada galīgos pārskatus,

–       ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centra 2013. finanšu gada pārskatiem un Centra atbildes(1),

–       ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2013. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–       ņemot vērā Padomes 2015. gada 17. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Centram par 2013. finanšu gada budžeta izpildi (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–       ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(3),

–       ņemot vērā Padomes 1994. gada 28. novembra Regulu (EK) Nr. 2965/94, ar ko izveido Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centru(4), un jo īpaši tās 14. pantu,

–       ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(5),

–       ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(6), un jo īpaši tās 108. pantu,

–       ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–       ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0084/2015),

1.      sniedz Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centra direktoram apstiprinājumu par Centra 2013. finanšu gada budžeta izpildi;

2.      izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.      uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centra direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

2. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centra 2013. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu

(2014/2101(DEC))

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centra 2013. finanšu gada galīgos pārskatus,

–       ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centra 2013. finanšu gada pārskatiem un Centra atbildes(7),

–       ņemot vērā deklarāciju(8) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2013. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–       ņemot vērā Padomes 2015. gada 17. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Centram par 2013. finanšu gada budžeta izpildi (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–       ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(9),

–       ņemot vērā Padomes 1994. gada 28. novembra Regulu (EK) Nr. 2965/94, ar ko izveido Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centru(10), un jo īpaši tās 14. pantu,

–       ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(11),

–       ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(12), un jo īpaši tās 108. pantu,

–       ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–       ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0084/2015),

1.      konstatē, ka Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centra galīgie gada pārskati ir tādi, kā norādīts Revīzijas palātas ziņojuma pielikumā;

2.      apstiprina Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centra 2013. finanšu gada pārskatus;

3.      uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centra direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

3. EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centra 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2014/2101(DEC))

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā lēmumu par Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centra 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–       ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–       ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0084/2015),

A.     tā kā saskaņā ar Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centra (turpmāk „Centrs”) finanšu pārskatiem tā 2013. finanšu gada galīgais budžets bija EUR 52 193 667, kas ir par 8,08 % vairāk nekā 2012. gadā;

B.    tā kā Revīzijas palātas ziņojumā par Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centra 2013. finanšu gada pārskatiem (turpmāk „Revīzijas palātas ziņojums”) ir norādīts, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka Centra gada pārskati ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi;

C.    tā kā Centra uzdevums ir pēc pieprasījuma sniegt jebkurai Savienības iestādei vai struktūrai tās darbībai vajadzīgos tulkošanas pakalpojumus,

Saistībā ar 2012. gada budžeta izpildes apstiprinājumu veiktie pasākumi

1.  pēc iepazīšanās ar Revīzijas palātas ziņojumu ņem vērā, ka attiecībā uz diviem koriģējošiem pasākumiem, kas tiek veikti saistībā ar iepriekšējā gada komentāriem, ir iekļauta norāde „ieviešana ir sākta”;

2.  pēc iepazīšanās ar Centra sniegto informāciju konstatē, ka tas ir sagatavojis rīcības plānu, lai saskaņā ar konstatētajām iespējām samazinātu administratīvās izmaksas cilvēkresursu, finanšu aprites, IT un infrastruktūras jomā; pieņem zināšanai Centra sniegto informāciju, ka tas ir izsmēlis administratīvo izmaksu samazināšanas iespējas;

Budžeta un finanšu pārvaldība

3.  norāda, ka 2013. finanšu gadā veiktās budžeta uzraudzības rezultātā budžeta izpildes līmenis bija 83,47 % un maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija 77,68 %;

Pamatlīgumi

4.  norāda, ka Centrs 2008. gadā ir noslēdzis 472 pamatlīgumus ar tulkošanas pakalpojumu sniedzējiem uz ne vairāk kā četrus gadus ilgu periodu; norāda arī to, ka 2012. gadā Centrs piedalījās Komisijas iepirkuma procedūrā tulkošanas pakalpojumu jomā, bet ar Komisiju neizdevās panākt vienošanos par līguma noteikumiem;

5.  pieņem zināšanai, ka tādēļ Centrs pagarināja spēkā esošos pamatlīgumus uz vēl vienu gadu; ar bažām norāda — lai gan Centra direktors pieņēma lēmumu par izņēmumu, šāds pagarinājums neatbilst Centra finanšu noteikumu īstenošanas noteikumiem, kuros noteikts, ka pamatlīgumu darbības maksimālais laiks ir četri gadi;

6.  pēc iepazīšanās ar Centra sniegto informāciju secina, ka vienošanās ar Komisiju netika panākta tāpēc, ka Komisija vēlīnā procedūras posmā mainīja konkursa noteikumus; pieņem zināšanai Centra lēmumu pagarināt spēkā esošos līgumus, ņemot vērā negatīvās sekas, ko radītu līgumu trūkums līdz brīdim, kad būtu iespējams sarīkot nākamo konkursu;

Saistības un pārnestās apropriācijas

7.  norāda, ka Revīzijas palātas ziņojumā nav minētas vērā ņemamas problēmas saistībā ar 2013. gadā pārnesto apropriāciju apjomu; norāda, ka uz 2014. gadu tika pārnesti 5,79 % budžeta apropriāciju;

Iekšējā kontrole

8.  norāda, ka 2013. gadā Komisijas Iekšējās revīzijas dienests (IAS) veica pilnu riska novērtēšanu, kuras rezultātā tas sagatavoja Centram paredzētu IAS stratēģisko iekšējās revīzijas plānu, kurā uzskaitītas 2014.–2016. gadam ierosinātās revīzijas tēmas;

9.  pieņem zināšanai, ka dažādu faktoru, piemēram, pārcelšanās uz Drosbach ēku, radīto grūtību dēļ vairāku iekšējās kontroles rīcības plānā iekļauto pasākumu īstenošana nevedās tik labi, kā sākotnēji bija plānots;

10. ar bažām norāda, ka, veicot riska analīzi, IAS ir konstatējis atsevišķus procesus, kuriem piemīt liels objektīvais risks, bet kurus nevar uzskatīt par revidējamiem atbilstoši revīzijas plānam, jo kontroles mehānismi ir novērtēti kā neesoši vai nepietiekami; norāda, ka Centra vadība iesniedza IAS rīcības plānu, kura mērķis ir novērst minētos trūkumus, un ka IAS pārbaudīs darbības, ko Centrs veicis to novēršanai;

11. pieņem zināšanai, ka IAS ir pārbaudījis agrāk sniegto ieteikumu izpildi, veicot dokumentu pārbaudi, un ka 2013. gada 31. decembrī visi agrāk sniegtie ārkārtīgi svarīgie ieteikumi bija īstenoti; norāda, ka viens ļoti svarīgs ieteikums tiek veiksmīgi īstenots un ka kāda cita ļoti svarīga ieteikuma īstenošana ir aizkavējusies; aicina Centru risināt šo jautājumu un informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi, tiklīdz tas būs izdarīts;

12. ar bažām norāda, ka kredītrīkotāju sniegtie oficiālie deleģējumi ne vienmēr saskan ar tiesībām apstiprināt darījumus uzkrājumu grāmatvedības (ABAC) sistēmā; iepazīstoties ar Centra sniegto informāciju secina, ka Centrs ir atjauninājis oficiālo deleģēšanu, lai saskaņotu to ar tiesībām ABAC sistēmā;

Pārvietojumi

13. norāda, ka saskaņā ar Centra gada darbības pārskatu un Revīzijas palātas ziņojumu 2012. gadā veikto pārvietojumu apmērs un raksturs atbilda Centra finanšu noteikumiem;

Iepirkuma un darbā pieņemšanas procedūras

14. norāda — attiecībā uz 2013. gadu nedz pārbaudei atlasītie darījumi, nedz citi revīzijas konstatējumi Revīzijas palātas ziņojumā nav devuši iemeslu komentāriem par Centra iepirkuma procedūrām;

Pārredzamība un interešu konfliktu novēršana un pārvaldība

15. pēc iepazīšanās ar Centra sniegto informāciju secina, ka Centrs ir novērtējis savu politiku par interešu konfliktu novēršanu un pārvaldību, pamatojoties uz Komisijas pamatnostādnēm par interešu konfliktu novēršanu un pārvaldību ES decentralizētajās aģentūrās; norāda, ka, pamatojoties uz minēto novērtējumu, Centrs ir izstrādājis jaunu politiku, kura paredz, ka valdes locekļu, izpilddirektora un augstākā līmeņa vadītāju CV un interešu deklarācijas ir jādara publiski pieejamas;

16. norāda, ka Centrs šo jauno politiku iesniedza valdei 2014. gadā un ka tā tika apstiprināta 2014. gada 29. oktobrī; pieņem zināšanai, ka Centrs savā tīmekļa vietnē ir publiskojis valdes locekļu CV un interešu deklarācijas; aicina Centru atvieglot piekļuvi minētajiem dokumentiem;

Darbības rādītāji

17. norāda, ka saskaņā ar Revīzijas palātas ziņojumu Centra rīcībā esošie skaidras naudas līdzekļi palielinājās no EUR 35 000 000 2012. gada beigās līdz EUR 40 000 000 2013. gada beigās; norāda arī to, ka budžeta pārpalikums un rezerves minētajā laika periodā palielinājās no EUR 30 900 000 līdz EUR 37 500 000;

18. pieņem zināšanai Centra sniegto informāciju, ka tā 2012. gada budžeta pārpalikumu galvenokārt noteica ārēji apstākļi, ko tas nespēja ietekmēt, un ka Centrs ir veicis pasākumus, lai šo pārpalikumu mazinātu; norāda, ka Centrs, ņemot vērā savu 2012. gada izmaksu analīzi, kā arī 2013. gada pirmās puses izmaksu analīzi, ir nolēmis 2014. gadā pazemināt cenas; pieņem zināšanai Centra sniegto informāciju, ka tā 2014. gada budžets un 2015. gada budžets tika plānots ar deficītu, lai izlietotu daļu no iepriekšējo gadu pārpalikumiem;

Citi komentāri

19. pieņem zināšanai, ka Centrs sāka darboties 1994. gadā un līdz šim attiecības ar mītnes dalībvalsti ir kārtojis korespondences un cita veida apmaiņas formā; norāda, ka Centra sarunas ar mītnes dalībvalsti attiecībā uz tā galveno mītni tuvojas noslēgumam un ka tas ir parakstījis mītnes nolīgumu ar Luksemburgas Lielhercogistes valdību; norāda, ka Centrs gaida galīgo apstiprinājumu šajā jautājumā;

o

o   o

20. attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz 2015. gada ... rezolūciju par aģentūru darbību, finanšu pārvaldību un kontroli(13).

KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

23.3.2015

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

21

5

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Benedek Jávor, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Laura Ferrara

(1)

OV C 442, 10.12.2014., 35. lpp.

(2)

OV C 442, 10.12.2014., 35. lpp.

(3)

OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.

(4)

OV L 314, 7.12.1994., 1. lpp.

(5)

OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.

(6)

OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

(7)

OV C 442, 10.12.2014., 35. lpp.

(8)

OV C 442, 10.12.2014., 35. lpp.

(9)

OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.

(10)

OV L 314, 7.12.1994., 1. lpp.

(11)

OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.

(12)

OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

(13)

Šajā dienā pieņemtie teksti, P8_TA-PROV(2015)0000.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika