Förfarande : 2014/2101(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0084/2015

Ingivna texter :

A8-0084/2015

Debatter :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Omröstningar :

PV 29/04/2015 - 10.24
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0133

BETÄNKANDE     
PDF 159kWORD 71k
30.3.2015
PE 539.723v02-00 A8-0084/2015

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2013

(2014/2101(DEC))

Budgetkontrollutskottet

Föredragande: Ryszard Czarnecki

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2013

(2014/2101(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–       med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2013,

–       med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2013, med centrumets svar(1),

–       med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2013 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–       med beaktande av rådets rekommendation av den 17 februari 2015 om att bevilja centrumet ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–       med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(3),

–       med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(4), särskilt artikel 208,

–       med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2965/94 av den 28 november 1994 om upprättande av ett översättningscentrum för Europeiska unionens organ(5), särskilt artikel 14,

–       med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(6),

–       med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(7), särskilt artikel 108,

–       med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–       med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0084/2015).

1.      Europaparlamentet beviljar direktören för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ ansvarsfrihet för genomförandet av centrumets budget för budgetåret 2013.

2.      Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till direktören för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om avslutande av räkenskaperna för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2013

(2014/2101(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–       med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2013,

–       med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2013, med centrumets svar(8),

–       med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(9), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2013 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–       med beaktande av rådets rekommendation av den 17 februari 2015 om att bevilja centrumet ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–       med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(10),

–       med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(11), särskilt artikel 208,

–       med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2965/94 av den 28 november 1994 om upprättande av ett översättningscentrum för Europeiska unionens organ(12), särskilt artikel 14,

–       med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(13),

–       med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(14), särskilt artikel 108,

–       med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–       med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0084/2015).

1.      Europaparlamentet konstaterar att den slutliga årsredovisningen för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ framgår av bilagan till revisionsrättens rapport.

2.      Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2013.

3.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till direktören för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

3. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2013

(2014/2101(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2013,

–       med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–       med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0084/2015), och av följande skäl:

A.     Enligt redovisningen för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (nedan kallat centrumet) för budgetåret 2013 uppgick den slutliga budgeten till 52 193 667 EUR, vilket utgör en ökning med 8,08 % jämfört med 2012.

B.     Revisionsrätten har i sin rapport om årsredovisningen för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2013 (revisionsrättens rapport) förklarat att man har uppnått en rimlig säkerhet om att centrumets räkenskaper är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

C.     Centrumets uppgift är att utföra det nödvändiga översättningsarbetet för de institutioner och organ i Europeiska unionen som det anlitas av.

Uppföljning av ansvarsfrihetsförfarandet för 2012

1.      Europaparlamentet noterar från revisionsrättens rapport att de två korrigerande åtgärder som vidtagits till följd av föregående års kommentarer markerats som ”pågår”.

2.      Europaparlamentet erfar från centrumet att det har utarbetat en handlingsplan för att minska sina administrativa kostnader på området för mänskliga resurser, ekonomihanteringsprocesser, it och infrastruktur. Parlamentet konstaterar vidare utifrån uppgifter från centrumet att det har uppnått sin gräns för minskningen av de administrativa kostnaderna.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

3.      Europaparlamentet noterar att insatser för uppföljning av budgeten under budgetåret 2013 resulterade i ett genomförande av budgeten på 83,47 %, och att genomförandegraden av betalningsbemyndigandena var 77,68 %.

Ramkontrakt

4.      Europaparlamentet noterar att centrumet år 2008 ingick 472 ramkontrakt med leverantörer av översättningstjänster för en period på högst fyra år. Parlamentet noterar dessutom att centrumet 2012 deltog i kommissionens upphandlingsförfarande för översättningstjänster, men att man inte kunde enas med kommissionen om kontraktsvillkoren.

5.      Europaparlamentet konstaterar att centrumet i stället förlängde sitt nuvarande ramkontrakt med ytterligare ett år. Parlamentet noterar bekymrat att denna förlängning visserligen baseras på ett undantag som har godkänts av centrumets direktör, men att en sådan förlängning strider mot genomförandebestämmelserna för centrumets budgetförordning, enligt vilka ramkontrakt inte får löpa längre än fyra år.

6.      Europaparlamentet konstaterar på grundval av centrumets uppgift att avsaknaden av en överenskommelse med kommissionen berodde på att kommissionen ändrade anbudsvillkoren i ett sent skede i förfarandet. Parlamentet noterar att centrumet beslutade att förlänga befintliga kontrakt med tanke på följderna för verksamheten om det inte skulle finnas några kontrakt fram till nästa upphandling kunde anordnas.

Åtagandebemyndiganden och överföringar till efterföljande budgetår

7.      Europaparlamentet konstaterar att man i revisionsrättens rapport inte omtalar några betydande problem med avseende på överföringarna under 2013. Parlamentet noterar att 5,79 % av budgetanslagen överfördes till 2014.

Internkontroll

8.      Europaparlamentet konstaterar att kommissionens tjänst för internrevision (IAS) utförde en fullständig riskbedömning som utmynnade i IAS strategiska plan för intern revision för centrumet med en förteckning över föreslagna granskningsteman för 2014–2016.

9.      Europaparlamentet konstaterar att de framsteg som gjorts i förbindelse med genomförandet av många av de åtgärder som ingick i handlingsplanen för intern kontroll inte nådde upp till förväntningarna på grund av flera faktorer, såsom flytten till Drosbach-byggnaden.

10.    Europaparlamentet noterar bekymrat att IAS under riskanalysens gång fastställde vissa förfaranden som präglades av hög inneboende risk och som inte kunde anses vara kontrollerbara inom ramen för revisionsplanen eftersom kontroller saknades eller var otillräckliga. Parlamentet påpekar att centrumets ledning överlämnade en handlingsplan till IAS i syfte att rätta till dessa brister och att de åtgärder som vidtas av centrumet för att rätta till dem kommer att följas upp av IAS.

11.    Europaparlamentet noterar att IAS har gjort skrivbordsgranskningar av genomförandet av sina tidigare rekommendationer och att inga kritiska rekommendationer återstod att åtgärda den 31 december 2013. Parlamentet noterar att en mycket viktig rekommendation håller på att genomföras och att genomförandet av en annan mycket viktig rekommendation hade fördröjts. Parlamentet uppmanar centrumet att följa upp dessa rekommendationer och informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten när de har genomförts.

12.    Europaparlamentet noterar bekymrat att de formella delegeringarna från utanordnarna inte alltid överensstämmer med rättigheterna att godkänna transaktioner i redovisningssystemet ABAC. Parlamentet erfar från centrumet att det har uppdaterat den formella delegeringen så att den överensstämmer med rättigheterna i ABAC-systemet.

Överföringar under budgetåret

13.    Europaparlamentet konstaterar från centrumets årliga verksamhetsrapport och från revisionsrättens rapport att nivån och typen av överföringar under budgetåret 2012 har hållits inom ramen för centrumets finansiella bestämmelser.

Upphandlings- och rekryteringsförfaranden

14.    Europaparlamentet noterar att för 2013 har varken de slumpmässigt utvalda transaktionerna eller andra granskningsiakttagelser lett till några kommentarer i revisionsrättens rapport avseende centrumets upphandlingsförfaranden.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter samt transparens

15.    Europaparlamentet konstaterar utifrån uppgifter från centrumet att det har gjort en bedömning av sin politik för förebyggande och hantering av intressekonflikter utifrån kommissionens riktlinjer om förebyggande och hantering av intressekonflikter i EU:s decentraliserade byråer. Parlamentet noterar att centrumet på grundval av den bedömningen har infört en ny policy som innebär att meritförteckningar och intresseförklaringar för styrelseledamöterna, verkställande direktören och högsta ledningen måste göras allmänt tillgängliga.

16.    Europaparlamentet noterar att centrumet presenterade denna nya policy för sin styrelse 2014 och att den godkändes den 29 oktober 2014. Parlamentet konstaterar att centrumet gjort meritförteckningar och intresseförklaringar för styrelseledamöterna allmänt tillgängliga på sin webbplats. Parlamentet uppmanar centrumet att underlätta tillgången till dessa dokument.

Resultat

17.    Europaparlamentet noterar i revisionsrättens rapport att centrumets innehav av kontanter ökade ytterligare från 35 000 000 EUR vid utgången av 2012 till 40 000 000 EUR vid utgången av 2013. Parlamentet noterar vidare att budgetöverskottet och reserverna ökade från 30 900 000 EUR till 37 500 000 EUR under samma period.

18.    Europaparlamentet erfar från centrumet att dess budgetöverskott år 2012 främst berodde på externa faktorer utanför dess kontroll och att centrumet vidtog åtgärder för att minska det. Parlamentet noterar att centrumet i ljuset av kostnadsanalyserna för 2012 och för första halvåret 2013 beslutade att sänka sina priser för 2014. Parlamentet erfar från centrumet att dess budgetar för 2014 och 2015 var planerade som underskottsbudgetar för att man skulle kunna utnyttja en del av tidigare års överskott.

       Övriga kommentarer

19.    Europaparlamentet konstaterar att centrumet började sin verksamhet 1994 och att dess arbete fram till nu har baserats på korrespondens och utbyte med värdmedlemsstaten. Parlamentet noterar att centrumets förhandlingar med sin värdmedlemsstat avseende dess huvudkontor har nått slutfasen och att det har undertecknat en överenskommelse om ett huvudkontor med Luxemburgs regering. Parlamentet noterar att centrumet väntar på en slutlig bekräftelse i denna fråga.

o

o   o

20.    När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den … 2015(15) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

23.3.2015

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

21

5

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Benedek Jávor, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Laura Ferrara

(1)

EUT C 442, 10.12.2014, s. 35.

(2)

EUT C 442, 10.12.2014, s. 35.

(3)

EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(4)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(5)

EGT L 314, 7.12.1994, s. 1.

(6)

EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.

(7)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(8)

EUT C 442, 10.12.2014, s. 35.

(9)

EUT C 442, 10.12.2014, s. 35.

(10)

EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(11)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(12)

EGT L 314, 7.12.1994, s. 1.

(13)

EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.

(14)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(15)

Antagna texter från detta sammanträde, P8_TA-PROV(2015)0000.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy