Процедура : 2014/2126(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0085/2015

Внесени текстове :

A8-0085/2015

Разисквания :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Гласувания :

PV 29/04/2015 - 10.28
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0137

ДОКЛАД     
PDF 199kWORD 104k
30.3.2015
PE 539.719v02-00 A8-0085/2015

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2013 година

(2014/2126(DEC))

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик: Ришард Чарнецки

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2013 година

(2014/2126(DEC))

Европейският парламент,

–       като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2013 година,

–       като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2013 година, придружен от отговорите на Службата(1),

–       като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2013 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

–       като взе предвид препоръката на Съвета от 17 февруари 2015 г. относно освобождаването от отговорност на Службата във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2013 година (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

–       като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(3),

–       като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(4) на Съвета, и по-специално член 208 от него,

–       като взе предвид Регламент (ЕС) № 439/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 г. за създаване на Европейска служба за подкрепа в областта на убежището(5), и по-специално член 35 от него,

–       като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(6),

–       като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(7), и по-специално член 108 от него,

–       като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

–       като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0085/2015),

1.      освобождава от отговорност изпълнителния директор на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището във връзка с изпълнението на бюджета на Службата за финансовата 2013 година;

2.      представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.      възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно приключването на сметките на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2013 година

(2014/2126(DEC))

Европейският парламент,

–       като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2013 година,

–       като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2013 година, придружен от отговорите на Службата(8),

–       като взе предвид декларацията за достоверност(9) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2013 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

–       като взе предвид препоръката на Съвета от 17 февруари 2015 г. относно освобождаването от отговорност на Службата във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2013 година (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

–       като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(10),

–       като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(11) на Съвета, и по-специално член 208 от него,

–       като взе предвид Регламент (ЕС) № 439/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 г. за създаване на Европейска служба за подкрепа в областта на убежището(12), и по-специално член 35 от него,

–       като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(13),

–       като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(14), и по-специално член 108 от него,

–       като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

–       като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0085/2015),

1.      констатира, че окончателните годишни отчети на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището са приложени към доклада на Сметната палата;

2.      одобрява приключването на сметките на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2013 година;

3.      възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2013 година

(2014/2126(DEC))

Европейският парламент,

–       като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2013 година,

–       като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

–       като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0085/2015),

А.     като има предвид, че според финансовите отчети на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището („Службата“) нейният окончателен бюджет за финансовата 2013 година възлиза на 10 500 000 EUR; като има предвид, че целият бюджет на Службата се осигурява от бюджета на Съюза;

Б.     като има предвид декларацията на Сметната палата в нейния доклад относно годишните отчети на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2013 година („доклада на Сметната палата“), че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Службата са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни,

Последващи действия във връзка с процедурата по освобождаване от отговорност за финансовата 2012 година

1.      отбелязва въз основа на доклада на Сметната палата, че по отношение на дванадесетте коментара, направени в доклада на Сметната палата за 2012 г., понастоящем два са маркирани като „завършени“, един като „текущ“, осем като „не е приложимо“ и един като „предстоящ“;

2.      установява във основа на информация от Службата, че тя е извършила физическа инвентаризация, която е приключила в края на 2013 г.;

3.      установява във основа на информация от Службата, че информация за последиците от дейността на Службата за гражданите на Съюза е предоставена на нейния уебсайт чрез ежегодното публикуване на документи, включително съобщения за медиите, месечни бюлетини или преки отговори на искания от страна на граждани на Съюза;

Коментари относно надеждността на отчетите

4.      отбелязва със загриженост въз основа на доклада на Сметната палата, че по време на одита не е била предоставена информация за основанието за начисление в размер на 40 000 EUR, свързано с разходи и надбавки за служители, постъпили на работа през 2013 г.; установява във основа на информация от Службата, че начислението е било по приблизителна оценка докато се е чакало потвърждаването на размера на всички плащания, дължими на служителите;

Коментари относно законосъобразността и редовността на операциите

5.      отбелязва въз основа на информация от Службата, че счетоводната ѝ система е действително заверена от счетоводителя ѝ;

Бюджет и финансово управление

6.      отбелязва, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2013 година са довели до степен на изпълнение на бюджета от 87,34% и че степента на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е 87,18%; подчертава, че Службата е подобрила значително степента си на изпълнение на бюджетните кредити за плащания в сравнение с предходната година;

Поети задължения и преноси

7.      отбелязва със загриженост въз основа на доклада на Сметната палата, че бюджетните потребности са завишени с 13% и че пренесените бюджетни кредити за поети задължения са били 24% от общия размер на бюджетните кредити за поети задължения, като за 13% от тях липсва правно задължение;

8.      отбелязва, че преносите на бюджетните кредити за поети задължения се отнасят в повечето случаи до бюджетни редове по дял II и дял III и са предназначени предимно за фактури, които не са били получени или изплатени в края на годината, както и за случаи на неизпълнение на въпросните услуги;

9.      отбелязва мерките, предприети от Службата с цел намаляване и запазване на размера на пренесените бюджетни кредити за поети задължения, като например месечните доклади относно изпълнението на бюджета, ежегодния междинен преглед на бюджета и приемането на новия финансов регламент на Службата;

10.    отбелязва, че все още съществуват съществени възможности за подобрение на бюджетното планиране, въпреки че са направени значителни подобрения в сравнение с финансовата 2012 година, през която Службата придоби финансова независимост; призовава Службата да продължи да подобрява своите усилия за контрол на бюджета в бъдеще;

Процедури за възлагане на обществени поръчки и набиране на персонал

11.    отбелязва със загриженост липсата на прозрачност при процедурите за набиране на персонал; изразява съгласие със забележката на Сметната палата, че формулирането на въпросите за събеседванията и писмените тестове след прегледа на кандидатурите увеличава риска от това въпросите да са повлияни от конкретни кандидатури; освен това отбелязва, че при една процедура за набиране на персонал е било установено несъответствие между посочения в обявлението за свободна длъжност критерий за допустимост и съответния критерий за подбор; призовава Службата да информира органа по освобождаване от отговорност за мерките, които е предприела за предотвратяване на подобни ситуации в бъдеще;

12.    установява въз основа на информация от Службата, че тя е изпълнила забележките на Сметната палата и е променила декларацията за конфликт на интереси за комисиите за подбор, за да включи професионалните взаимоотношения като потенциален конфликт на интереси; освен това отбелязва, че през 2013 г. е била приета политика за предотвратяване и управление на конфликтите на интереси;

Предотвратяване и управление на конфликтите на интереси и прозрачност

13.    установява въз основа на информация от Службата, че през 2013 г. Управителният ѝ съвет е одобрил нова политика за конфликтите на интереси; отбелязва, че членовете на Управителния съвет и изпълнителният директор на Службата са подписали формуляри за липса на конфликт на интереси в съответствие с новата политика; призовава Службата да публикува политиката си за конфликтите на интереси и подписаните от членовете на Управителния съвет и изпълнителния директор формуляри за липса на конфликт на интереси;

Вътрешен контрол

14.    отбелязва със загриженост, че 18% от общия брой плащания са направени след определения във Финансовия регламент срок; отбелязва въз основа на информация от Службата, че въпреки че броят на закъснелите плащания намалява до средата на 2013 г., през последната четвърт на 2013 г. отново има закъснения на плащания поради голямото увеличение на работното натоварване в края на годината; приветства въведените от Службата нови процедури за намаляване на дела на закъснелите плащания; призовава Службата да намери бързо решение на този въпрос и да информира органа по освобождаване от отговорност за последиците от предприетите мерки;

15.    установява във основа на информация от Службата, че през 2013 г. Службата за вътрешен одит на Комисията е извършила ограничен преглед на прилагането на 16-те стандарта за вътрешен контрол (СВК), приети от Управителния съвет на Службата; отбелязва, че въз основа на резултатите от този преглед и предвид текущото състояние на вътрешния контрол по отношение на оперативните дейности и административните спомагателни функции на Службата, Службата за вътрешен одит е издала 18 препоръки, шест от които са оценени като „много важни“ и 12 като „важни“;

16.    отбелязва факта, че Службата е извършила самооценка относно състоянието на прилагането на стандартите за вътрешен контрол през март 2013 г., което е знак за решимостта ѝ да разбере и установи валидна среда за вътрешен контрол;

17.    установява въз основа на доклада на Сметната палата, че шест от 16-те стандарта за вътрешен контрол не са изпълнени изцяло; признава, че изпълнението на шестте останали стандарта за вътрешен контрол продължава, и призовава Службата да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно резултатите;

o

o   o

18.    по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от … 2015 г.(15) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

6.2.2015

СТАНОВИЩЕ на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

на вниманието на комисията по бюджетен контрол

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) за финансовата 2013 година

(2014/2126(DEC))

Докладчик по становище: Силви Гийом

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещата комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  приветства заключенията на Сметната палата, в които се преценява, че годишните отчети на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) отразяват достоверно, във всички съществени аспекти, финансовото й положение към 31 декември 2013 година, както и резултатите от нейната дейност и паричните потоци през изтеклата тогава година, като същевременно се уточнява, че операциите, свързани с годишните отчети на EASO за финансовата 2013 година, са законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти;

2.  отбелязва констатациите на Сметната палата, че са необходими подобрения в областта на надеждността на отчетите, вътрешния контрол и бюджетното управление; подчертава, че различните коментари на Сметната палата трябва да бъдат оценени, като се взема предвид факта, че финансовата 2013 г. беше първата пълна финансова година, по време на която EASO беше финансово автономна;

3.  счита по-специално, че може да бъде подобрено бюджетното планиране, но се поздравява с факта, че както надценяването на бюджетните нужди, така и пренасянето на бюджетни кредити за поети задължения бяха значително по-ниски отколкото през 2012 г.;

4.  отбелязва констатациите на Сметната палата, че са необходими подобрения в областта на процедурите за набиране на персонал и тяхната прозрачност; отбелязва във връзка с това предприетите от EASO мерки по отношение в частност на промяната на декларацията за отсъствие на конфликт на интереси в комисиите за подбор, съобразно с констатациите на Сметната палата, както и въвеждането на политика за предотвратяване и управление на конфликтите на интереси, подписано на 29 декември 2013 г.;

5.  счита като цяло, че следва да се отдели по-голямо внимание на принципа на добро финансово управление на EASO по отношение на бюджетния принцип за ежегодишност, и по-специално на икономичността, ефикасността и ефективността, с които Службата е използвала своите бюджетни кредити за изпълнение на правомощията си.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

5.2.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

47

7

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Martina Anderson, Heinz K. Becker, Bodil Ceballos, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Maeijer, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Hugues Bayet, Andrea Bocskor, Pál Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Petra Kammerevert, Ska Keller, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Jaromír Štětina, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Eugen Freund, Elisabetta Gardini, Charles Tannock

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

23.3.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

21

5

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Benedek Jávor, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Laura Ferrara

(1)

OВ C 442, 10.12.2014 г., стр. 102.

(2)

OВ C 442, 10.12.2014 г., стр. 102.

(3)

OВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(4)

OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(5)

OВ L 132, 29.5.2010 г., стр. 11.

(6)

OВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.

(7)

OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(8)

OВ C 442, 10.12.2014 г., стр. 102.

(9)

OВ C 442, 10.12.2014 г., стр. 102.

(10)

OВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(11)

OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(12)

OВ L 132, 29.5.2010 г., стр. 11.

(13)

OВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.

(14)

OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(15)

Приети текстове от тази дата, P7_TA-PROV(2015)0000.

Правна информация - Политика за поверителност