Διαδικασία : 2014/2126(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0085/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0085/2015

Συζήτηση :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Ψηφοφορία :

PV 29/04/2015 - 10.28
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0137

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 199kWORD 107k
30.3.2015
PE 539.719v02-00 A8-0085/2015

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο για το οικονομικό έτος 2013

(2014/2126(DEC))

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Εισηγητής: Ryszard Czarnecki

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο για το οικονομικό έτος 2013

(2014/2126(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο για το οικονομικό έτος 2013,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο για το οικονομικό έτος 2013, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις της Υπηρεσίας(1),

–       έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2013, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 17ης Φεβρουαρίου 2015, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην Υπηρεσία όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(3),

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(4), και συγκεκριμένα το άρθρο 208,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 439/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαΐου 2010, περί δημιουργίας Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο(5), και ιδίως το άρθρο 35,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(6),

–       έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7), και ιδίως το άρθρο 108,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0085/2015),

1.      χορηγεί στον εκτελεστικό διευθυντή της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας για το οικονομικό έτος 2013·

2.      εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στον εκτελεστικό διευθυντή της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο για το οικονομικό έτος 2013

(2014/2126(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο για το οικονομικό έτος 2013,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο για το οικονομικό έτος 2013, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις της Υπηρεσίας(8),

–       έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(9) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2013, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 17ης Φεβρουαρίου 2015, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην Υπηρεσία όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(10),

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(11), και συγκεκριμένα το άρθρο 208,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 439/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαΐου 2010, περί δημιουργίας Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο(12), και ιδίως το άρθρο 35,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(13),

–       έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(14), και ιδίως το άρθρο 108,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0085/2015),

1.      διαπιστώνει ότι οι οριστικοί ετήσιοι λογαριασμοί της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο αντιστοιχούν στους λογαριασμούς που επισυνάπτονται στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

2.      εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο, για το οικονομικό έτος 2013·

3.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον εκτελεστικό διευθυντή της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο για το οικονομικό έτος 2013

(2014/2126(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο για το οικονομικό έτος 2013,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0085/2015),

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις δημοσιονομικές της καταστάσεις, ο τελικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο για το οικονομικό έτος 2013 ανήλθε σε 10 500 000 EUR· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός της Υπηρεσίας προέρχεται εξ ολοκλήρου από τον προϋπολογισμό της Ένωσης·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην έκθεσή του για τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο για το οικονομικό έτος 2013, το Ελεγκτικό Συνέδριο δήλωσε ότι αποκόμισε εύλογη βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί της Υπηρεσίας είναι αξιόπιστοι και ότι οι πράξεις στις οποίες βασίζονται είναι νόμιμες και κανονικές·

Συνέχεια που δόθηκε στην απαλλαγή 2012

1.      σημειώνει, με βάση την έκθεση του Συνεδρίου, ότι όσον αφορά τις 12 παρατηρήσεις που έκανε το Συνέδριο στην έκθεσή του για το 2012, δύο αναφέρονται πλέον με την ένδειξη «ολοκληρώθηκε», μία με την ένδειξη «σε εξέλιξη», οκτώ «άνευ αντικειμένου» και μία «σε εκκρεμότητα»·

2.      διαπιστώνει, με βάση τις πληροφορίες της Υπηρεσίας, ότι η Υπηρεσία διενήργησε φυσική απογραφή η οποία ολοκληρώθηκε στο τέλος του 2013·

3.      διαπιστώνει από τα στοιχεία της Υπηρεσίας ότι στον δικτυακό της τόπο διατίθενται πληροφορίες σχετικά με τον αντίκτυπο των δραστηριοτήτων της στους πολίτες της Ένωσης, μέσω της κατ' έτος δημοσίευσης εγγράφων, συμπεριλαμβανομένων δελτίων Τύπου, μηνιαίων εφημερίδων ή άμεσων απαντήσεων σε αιτήματα πολιτών της Ένωσης·

Παρατηρήσεις σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών

4.      σημειώνει με ανησυχία ότι στην έκθεση του Συνεδρίου αναφέρεται ότι, κατά τον έλεγχο, δεν προσκομίστηκαν τα δικαιολογητικά για εγγραφή ποσού 40 000 EUR, η οποία αφορούσε δαπάνες και επιδόματα υπαλλήλων που ανέλαβαν καθήκοντα το 2013· σημειώνει με βάση τα στοιχεία της Υπηρεσίας ότι η εγγραφή συνίστατο σε εκτίμηση εν αναμονή της επιβεβαίωσης σχετικά με όλες τις δαπάνες και τα επιδόματα που θα έπρεπε να λάβουν οι υπάλληλοι·

Παρατηρήσεις σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων

5.      σημειώνει, με βάση τα στοιχεία της Υπηρεσίας, ότι το λογιστικό της σύστημα πράγματι επικυρώθηκε από τον υπόλογο·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

6.      σημειώνει ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού στη διάρκεια του οικονομικού έτους 2013 είχαν ως αποτέλεσμα ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού 87,34% και ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ήταν 87,18%· τονίζει ότι η Υπηρεσία βελτίωσε σημαντικά το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών της σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος·

Αναλήψεις υποχρεώσεων και μεταφορές από έτος σε έτος

7.      επισημαίνει με ανησυχία, με βάση την έκθεση του Συνεδρίου, ότι οι δημοσιονομικές ανάγκες είχαν υπερεκτιμηθεί κατά 13% και ότι οι ανειλημμένες πιστώσεις που μεταφέρθηκαν στο επόμενο έτος αναλογούσαν στο 24% των συνολικών ανειλημμένων πιστώσεων, ενώ το 13% εξ αυτών δεν καλύπτονταν από νομική δέσμευση·

8.      λαμβάνει υπό σημείωση ότι οι μεταφορές ανειλημμένων πιστώσεων αφορούν κατά μέγα μέρος κονδύλια του Τίτλου ΙΙ και τον Τίτλο ΙΙΙ και συνδέονται κυρίως με τιμολόγια τα οποία δεν είχαν ακόμη παραληφθεί ή εξοφληθεί κατά το τέλος του έτους ή περιπτώσεις που οι σχετικές υπηρεσίες δεν είχαν παρασχεθεί·

9.      σημειώνει τα μέτρα που έχει λάβει η Υπηρεσία για να μειωθεί και να διασφαλιστεί το επίπεδο των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων που μεταφέρθηκαν στο επόμενο έτος, όπως μηνιαίες εκθέσεις για την εκτέλεση του προϋπολογισμού, ετήσια επανεξέταση του προϋπολογισμού στο μέσον του έτους και έγκριση του νέου δημοσιονομικού της κανονισμού·

10.    σημειώνει ότι εξακολουθεί να υφίσταται μεγάλο περιθώριο για βελτίωση του δημοσιονομικού προγραμματισμού, μολονότι έχουν επιτευχθεί σημαντικές βελτιώσεις σε σύγκριση με το οικονομικό έτος 2012, κατά τη διάρκεια του οποίου η Υπηρεσία απέκτησε την οικονομική της ανεξαρτησία· καλεί την Υπηρεσία να βελτιώσει περαιτέρω τις προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού στο μέλλον·

Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων και πρόσληψης

11.    σημειώνει με ανησυχία ότι οι διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού υστερούν σε διαφάνεια· συμφωνεί με την παρατήρηση του Συνεδρίου ότι η σύνταξη ερωτήσεων για τις συνεντεύξεις και τις γραπτές δοκιμασίες μετά την εξέταση των αιτήσεων αυξάνει τον κίνδυνο επηρεασμού των ερωτήσεων από μεμονωμένες αιτήσεις· σημειώνει, επιπλέον, ότι σε μία διαδικασία επιλογής παρατηρήθηκε απόκλιση μεταξύ του κριτηρίου επιλεξιμότητας που αναφέρεται στην ανακοίνωση για την πλήρωση κενής θέσης και του αντίστοιχου κριτηρίου επιλογής· καλεί την Υπηρεσία να ενημερώσει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αποτροπή παρόμοιων καταστάσεων στο μέλλον·

12.    διαπιστώνει, με βάση τις πληροφορίες της Υπηρεσίας, ότι η Υπηρεσία συμμορφώθηκε με τις παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου και τροποποίησε τη δήλωση σύγκρουσης συμφερόντων για τις επιτροπές επιλογής προκειμένου να συμπεριλάβει στις δυνητικές συγκρούσεις συμφερόντων μια επαγγελματική σχέση· σημειώνει, επιπλέον, ότι το 2013 υπεγράφη έγγραφο πολιτικής για την πρόληψη και τη διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και διαφάνεια

13.    γνωρίζει από την Υπηρεσία ότι, το 2013, το διοικητικό της συμβούλιο ενέκρινε νέα πολιτική σχετικά με τη σύγκρουση συμφερόντων· επισημαίνει ότι τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και ο εκτελεστικός διευθυντής της Υπηρεσίας έχουν υπογράψει έντυπα για τη σύγκρουση συμφερόντων σύμφωνα με τη νέα πολιτική· καλεί την Υπηρεσία να προβεί στη δημοσιοποίηση τόσο της πολιτικής της σχετικά με τη σύγκρουση συμφερόντων όσο και των εντύπων για τη σύγκρουση συμφερόντων που υπογράφουν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και ο εκτελεστικός διευθυντής·

Εσωτερικές δικλίδες ελέγχου

14.    σημειώνει με ανησυχία ότι, από τον συνολικό αριθμό των πληρωμών, το 18% πραγματοποιήθηκαν μετά την παρέλευση των προθεσμιών που θέτει ο δημοσιονομικός κανονισμός· σημειώνει, με βάση τα στοιχεία της Υπηρεσίας, ότι, παρόλο που ο αριθμός των καθυστερημένων πληρωμών μειώθηκε περί τα μέσα του 2013, υπήρξαν και πάλι καθυστερημένες πληρωμές το τελευταίο τρίμηνο του 2013, λόγω σημαντικής αύξησης του φόρτου εργασίας στο τέλος του έτους· επικροτεί τις νέες διαδικασίες που έχει θέσει σε εφαρμογή η Υπηρεσία για να μειώσει το ποσοστό καθυστερημένων πληρωμών· καλεί την Υπηρεσία να λάβει μέτρα για την εξεύρεση επείγουσας λύσης στο θέμα αυτό και να ενημερώσει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τα αποτελέσματα που παράγουν τα μέτρα που λαμβάνονται·

15.    γνωρίζει από την Υπηρεσία ότι, το 2013, η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου της Επιτροπής (ΥΕΛΕ) πραγματοποίησε περιορισμένη επισκόπηση της εφαρμογής 16 προτύπων εσωτερικού ελέγχου (ΠΕΕ), τα οποία είχαν εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο της Υπηρεσίας· σημειώνει ότι, με βάση τα αποτελέσματα της εν λόγω επισκόπησης και δεδομένης της τρέχουσας κατάστασης σε επίπεδο εσωτερικού ελέγχου των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων της Υπηρεσίας και των λειτουργιών διοικητικής υποστήριξης, η ΥΕΛΕ εξέδωσε 18 συστάσεις, έξι με τον χαρακτηρισμό «πολύ σημαντικές» και 12 ως «σημαντικές»·

16.    επισημαίνει ότι, τον Μάρτιο του 2013, η Υπηρεσία διενήργησε αυτοαξιολόγηση σχετικά με την πορεία της εφαρμογής των προτύπων εσωτερικού ελέγχου, γεγονός που αποδεικνύει την αποφασιστικότητα που τη χαρακτηρίζει στο θέμα της κατανόησης και της θέσπισης ενός ισχυρού περιβάλλοντος εσωτερικού ελέγχου·

17.    συνάγει, με βάση την έκθεση του Συνεδρίου, ότι έξι από τα 16 πρότυπα εσωτερικού ελέγχου δεν εφαρμόζονται πλήρως· σημειώνει ότι η εφαρμογή των έξι προτύπων εσωτερικού ελέγχου που εκκρεμούσαν βρίσκεται σε εξέλιξη και καλεί την Υπηρεσία να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τα αποτελέσματα της εφαρμογής·

o

o   o

18.    παραπέμπει, όσον αφορά τις άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του της ... 2015(15) σχετικά με τις επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

6.2.2015

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) για το οικονομικό έτος 2013

(2014/2126(DEC))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Sylvie Guillaume

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  εκφράζει ικανοποίηση για τα συμπεράσματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το οποίο εκτιμά ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) παρέχουν ακριβοδίκαιη εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, τόσο της οικονομικής κατάστασής της στις 31 Δεκεμβρίου 2013, όσο και των αποτελεσμάτων που είχαν οι πράξεις και οι ταμειακές ροές της για το οικονομικό έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και ότι οι υποκείμενες στους ετήσιους λογαριασμούς της EASO πράξεις για το οικονομικό έτος 2013 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμες και κανονικές·

2.  λαμβάνει υπό σημείωση τις παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου όσον αφορά τις αναγκαίες βελτιώσεις στο θέμα της ακρίβειας των λογαριασμών, των εσωτερικών ελέγχων και της δημοσιονομικής διαχείρισης· επισημαίνει ότι οι διάφορες παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη χωρίς να παραγνωρίζεται το γεγονός ότι το 2013 ήταν το πρώτο ολοκληρωμένο οικονομικό έτος οικονομικής αυτονομίας της EASO·

3.  θεωρεί ιδίως ότι ο δημοσιονομικός προγραμματισμός μπορεί να βελτιωθεί περαιτέρω αλλά εκφράζει την ικανοποίησή του διότι τόσο η υπερεκτίμηση των δημοσιονομικών αναγκών όσο και οι μεταφορές ανειλημμένων πιστώσεων στο επόμενο οικονομικό έτος σημείωσαν σημαντική κάμψη σε σχέση με το 2012·

4.  λαμβάνει υπό σημείωση τις παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου όσον αφορά τις αναγκαίες βελτιώσεις στο θέμα των διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού και της διαφάνειά τους· λαμβάνει επ' αυτού υπόψη τις απαντήσεις της EASO, ιδίως σε σχέση με την τροποποίηση, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, της δήλωσης απουσίας σύγκρουσης συμφερόντων για τις επιτροπές επιλογής, καθώς και σε σχέση με την εφαρμογή πολιτικής για την πρόληψη και τη διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων, η οποία υπογράφηκε στις 29 Νοεμβρίου 2013·

5.  κρίνει, γενικά, ότι η EASO θα πρέπει να δώσει μεγαλύτερη προσοχή στην αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης σε σχέση με την αρχή της ετήσιας διάρκειας του προϋπολογισμού, ήτοι την οικονομία, την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιεί τις πιστώσεις κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

5.2.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

47

7

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Martina Anderson, Heinz K. Becker, Bodil Ceballos, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Maeijer, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Мария Габриел, Филиз Хюсменова

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Hugues Bayet, Andrea Bocskor, Pál Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Petra Kammerevert, Ska Keller, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Jaromír Štětina, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Eugen Freund, Elisabetta Gardini, Charles Tannock

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

23.3.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

21

5

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller, Георги Пирински

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Benedek Jávor, Julia Pitera, Miroslav Poche, Андрей Новаков

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Laura Ferrara

(1)

ΕΕ C 442 της 10.12.2014, σ. 102.

(2)

ΕΕ C 442, 10.12.2014, σ. 102.

(3)

ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1.

(4)

ΕΕ L 298, 26.10.2012, σ. 1.

(5)

ΕΕ L 132, 29.5.2010, σ. 11.

(6)

ΕΕ L 357, 31.12.2002, σ. 72.

(7)

ΕΕ L 328, 7.12.2013, σ. 42.

(8)

ΕΕ C 442, 10.12.2014, σ. 102.

(9)

ΕΕ C 442, 10.12.2014, σ. 102.

(10)

ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1.

(11)

ΕΕ L 298, 26.10.2012, σ. 1.

(12)

ΕΕ L 132, 29.5.2010, σ. 11.

(13)

ΕΕ L 357, 31.12.2002, σ. 72.

(14)

ΕΕ L 328, 7.12.2013, σ. 42.

(15)

Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA-PROV(2015)0000.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου