Procedūra : 2014/2126(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0085/2015

Pateikti tekstai :

A8-0085/2015

Debatai :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Balsavimas :

PV 29/04/2015 - 10.28
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0137

PRANEŠIMAS     
PDF 180kWORD 96k
30.3.2015
PE 539.719v02-00 A8-0085/2015

dėl Europos prieglobsčio paramos biuro 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2014/2126(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėjas: Ryszard Czarnecki

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos prieglobsčio paramos biuro 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2014/2126(DEC))

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Europos prieglobsčio paramos biuro 2013 finansinių metų galutines metines finansines ataskaitas,

–       atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos prieglobsčio paramos biuro 2013 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų kartu su Biuro atsakymais(1),

–       atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2013 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–       atsižvelgdamas į Tarybos 2015 m. vasario 17 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Biuras įvykdė 2013 finansinių metų biudžetą (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(3),

–       atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(4), ypač į jo 208 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 2010 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 439/2010 dėl Europos prieglobsčio paramos biuro įsteigimo(5), ypač į jo 35 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(6),

–       atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(7), ypač į jo 108 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–       atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A8–0085/2015),

1.      patvirtina Europos prieglobsčio paramos biuro vykdomajam direktoriui, kad Biuro 2013 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.      išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.      paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos prieglobsčio paramos biuro vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos prieglobsčio paramos biuro 2013 finansinių metų sąskaitų uždarymo

(2014/2126(DEC))

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Europos prieglobsčio paramos biuro 2013 finansinių metų galutines metines finansines ataskaitas,

–       atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos prieglobsčio paramos biuro 2013 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų kartu su Biuro atsakymais(8),

–       atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2013 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(9),

–       atsižvelgdamas į Tarybos 2015 m. vasario 17 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Biuras įvykdė 2013 finansinių metų biudžetą (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(10),

–       atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(11), ypač į jo 208 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 2010 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 439/2010 dėl Europos prieglobsčio paramos biuro įsteigimo(12), ypač į jo 35 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(13),

–       atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(14), ypač į jo 108 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–       atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A8–0085/2015),

1.      pažymi, kad Europos prieglobsčio paramos biuro galutinėse metinėse ataskaitose buvo pateikti Audito Rūmų ataskaitos priede nurodyti duomenys;

2.      pritaria Europos prieglobsčio paramos biuro 2013 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

3.      paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos prieglobsčio paramos biuro vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos prieglobsčio paramos biuro 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį

(2014/2126(DEC))

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos prieglobsčio paramos biuro 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–       atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A8–0085/2015),

A.     kadangi, remiantis Europos prieglobsčio paramos biuro (toliau – Biuras) finansinėmis ataskaitomis, galutinis jo 2013 finansinių metų biudžetas sudarė 10 500 000 EUR; kadangi visą savo biudžetą Biuras gauna iš Sąjungos biudžeto;

B.     kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl Europos prieglobsčio paramos biuro 2013 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) pažymėjo, jog gavo pagrįstą patikinimą, kad Biuro metinės ataskaitos patikimos ir kad pagrindinės operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

Tolesni veiksmai, susiję su 2012 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimu

1.      atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą pažymi, kad iš 12 pastabų, kurias Audito Rūmai pateikė savo 2012 m. ataskaitoje, dabar dvi pažymėtos kaip užbaigtos, viena – kaip vykdoma, aštuonios – netaikomos ir viena neįvykdyta;

2.      yra Biuro informuotas, kad jis atliko fizinę inventorizaciją – ji baigta 2013 m. pabaigoje;

3.      yra Biuro informuotas, kad informacija apie tai, kokį poveikį jo darbas daro Sąjungos piliečiams, prieinama jo interneto svetainėje kasmet skelbiamuose dokumentuose, įskaitant spaudos pranešimus, mėnesinius naujienlaiškius ir tiesioginius atsakymus į Sąjungos piliečių užklausas;

Pastabos dėl finansinių ataskaitų patikimumo

4.      atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą susirūpinęs pažymi, kad atliekant auditą nebuvo prieinama informacija apie kaupiamąjį principą, pagal kurį išlaidos ir atlyginimai personalui, pradėjusiam dirbti 2013 m., siekė 40 000 EUR; yra Biuro informuotas, kad laukiant, kol bus patvirtintos visos personalui skirtos išmokos, kaupiamoji suma buvo apytikrė;

Pastabos dėl operacijų teisėtumo ir tvarkingumo

5.      yra Biuro informuotas, kad Biuro apskaitos sistemą tikrai patvirtino jo apskaitos pareigūnas;

Biudžeto ir finansų valdymas

6.      pažymi, jog 2013 finansiniais metais atliktas biudžeto stebėsenos darbas lėmė tai, kad biudžeto įvykdymo rodiklis siekė 87,34 proc., o mokėjimo asignavimų įvykdymo rodiklis – 87,18 proc.; pabrėžia, kad, lyginant su ankstesniais metais, Biuras akivaizdžiai pagerino mokėjimų asignavimų vykdymo lygį;

Įsipareigojimai ir perkėlimai į kitą laikotarpį

7.      atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą susirūpinęs pažymi, kad biudžeto reikmės buvo pervertintos 13 proc. ir kad perkelti įsipareigojimų asignavimai sudarė 24 proc. visų įsipareigojimų asignavimų, o 13 proc. iš jų nebuvo pagrįsti teisiniu įsipareigojimu;

8.      atkreipia dėmesį į tai, kad perkelti įsipareigojimų asignavimai daugiausia susiję su II ir III antraštinės dalies biudžeto eilutėmis ir daugiausia skirti dar negautoms ar metų pabaigoje apmokėtinoms sąskaitoms padengti arba atvejams, kai nebuvo suteiktos konkrečios paslaugos;

9.      atkreipia dėmesį į priemones, kurių Biuras ėmėsi siekdamas sumažinti ir išsaugoti perkeltų įsipareigojimų asignavimų lygį, pvz., mėnesines biudžeto įgyvendinimo ataskaitas, kasmetines metų vidurio biudžeto apžvalgas ir savo naujo finansinio reglamento patvirtinimą;

10.    pažymi, kad biudžeto planavimas vis dar gali būti stipriai tobulinamas, nors, palyginti su 2012 finansiniais metais, per kuriuos Biuras įgijo finansinį savarankiškumą, atlikti pastebimi patobulinimai; ragina Biurą ateityje toliau dėti gerokai didesnes savo biudžeto stebėsenos pastangas;

Viešųjų pirkimų ir įdarbinimo procedūros

11.    susirūpinęs pažymi, kad įdarbinimo procedūros nepakankamai skaidrios; pritaria Audito Rūmų pastabai, jog per pokalbius ir rašytinius egzaminus užduodamų klausimų rengimas išnagrinėjus paraiškas padidina riziką, kad atskiros paraiškos darys įtaką klausimams; be to, pažymi, kad per vieną įdarbinimo procedūrą pastebėtas darbo skelbime nurodyto tinkamumo kriterijaus ir atitinkamo atrankos kriterijaus neatitikimas; ragina Biurą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie veiksmus, kurių imtasi siekiant ateityje išvengti tokių atvejų;

12.    yra Biuro informuotas, kad jis atsižvelgė į Audito Rūmų pastabas ir pakeitė atrankos komitetams taikomas nuostatas dėl interesų konfliktų siekiant įtraukti nuostatą, kad profesiniai santykiai yra galimas interesų konflikto šaltinis; taip pat pažymi, kad nuostatos dėl interesų konfliktų prevencijos ir valdymo politikos pasirašytos 2013 m.;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas bei skaidrumas

13.    yra Biuro informuotas, kad jo valdyba 2013 m. pritarė naujai interesų konfliktų vengimo politikai; pažymi, kad valdybos nariai ir Biuro vykdomasis direktorius, vadovaudamiesi naująja politika, yra pasirašę su interesų konfliktų klausimu susijusias formas; ragina Biurą paviešinti interesų konfliktų vengimo politikos nuostatas, taip pat valdybos narių ir Biuro vykdomojo direktoriaus pasirašytas su interesų konfliktų klausimu susijusias formas;

Vidaus kontrolė

14.    susirūpinęs pažymi, kad 18 proc. visų mokėjimų atlikta pasibaigus Finansiniame reglamente nustatytiems laiko terminams; atkreipia dėmesį į Biuro pastabą, kad, nors iki 2013 m. vidurio vėluojančių mokėjimų skaičius sumažėjo, 2013 m. paskutinįjį ketvirtį jų vėl atsirado dėl gerokai išaugusio darbo krūvio; teigiamai vertina procedūras, kurias Biuras pradėjo taikyti siekdamas sumažinti vėluojančių mokėjimų skaičių; ragina Biurą skubiai išspręsti šį klausimą ir informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie priemonių, kurių imtasi, poveikį;

15.    yra Biuro informuotas, kad 2013 m. Komisijos vidaus audito tarnyba atliko ribotą Biuro valdybos priimtų 16 vidaus kontrolės standartų įgyvendinimo peržiūrą; pažymi, kad Vidaus audito kontrolė, atsižvelgdama į peržiūros rezultatus ir dabartinę vidaus kontrolės, susijusios su Biuro operatyvine veikla ir administracinės paramos funkcijomis, padėtį, parengė 18 rekomendacijų: šešios iš jų įvardijamos kaip labai svarbios, o 12 – svarbios;

16.    atkreipia dėmesį į tai, kad 2013 m. kovo mėn. Biuras pats įsivertino savo vidaus kontrolės standartų įgyvendinimo padėtį ir taip parodė esąs pasiryžęs suprasti veiksmingą vidaus kontrolės aplinką ir ją kurti;

17.    remdamasis Audito Rūmų ataskaita pažymi, kad šeši iš 16 vidaus kontrolės standartų nėra visapusiškai įgyvendinti; pažymi, kad likę šeši vidaus kontrolės standartai įgyvendinami toliau, ir ragina Biurą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie šio įgyvendinimo rezultatus;

o

o   o

18.    pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos jo 2015 m. ...(15) rezoliucijoje dėl ES agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

6.2.2015

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto NUOMONĖ

pateikta Biudžeto kontrolės komitetui

dėl Europos prieglobsčio paramos biuro (EASO) 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2014/2126(DEC))

Nuomonės referentė: Sylvie Guillaume

PASIŪLYMAI

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1.  džiaugiasi Audito Rūmų išvadomis, kad Europos prieglobsčio paramos biuro (EASO) metinėse finansinėse ataskaitose visais esminiais aspektais teisingai atspindima jo finansinė padėtis 2013 m. gruodžio 31 d. bei tą dieną pasibaigusių finansinių metų operacijų ir pinigų srautų rezultatai, taip pat, kad EASO 2013 m. finansinių metų metinėse finansinėse ataskaitose nurodyti sandoriai visais esminiais aspektais yra teisėti ir tvarkingi;

2.  atkreipia dėmesį į Audito Rūmų pastabas, kuriose nurodoma, kaip reikėtų gerinti finansinių ataskaitų patikimumą, vidaus kontrolę ir biudžeto valdymą; pabrėžia, kad į įvairias Audito Rūmų pastabas turi būti kreipiamas tinkamas dėmesys atsižvelgiant į tai, kad 2013 finansiniai metai buvo pirmi metai, per kuriuos EASO visus metus turėjo finansinę autonomiją;

3.  taigi mano, kad biudžeto planavimas galėtų būti gerinamas, tačiau džiaugiasi tuo, kad biudžeto poreikių pervertinimas ir įsipareigotų asignavimų perkėlimai buvo daug mažesni nei 2012 m.;

4.  atkreipia dėmesį į Audito Rūmų pastabas, kuriose nurodoma, kaip reikėtų gerinti įdarbinimo procedūras ir jų skaidrumą; taigi atkreipia dėmesį į EASO pateiktus atsakymus, ypač į atsakymą dėl atrankos komisijų narių interesų konflikto nebuvimo deklaracijos pakeitimų (šis atsakymas atitiko Audito Rūmų pastabas), taip pat į tai, kad pradėta vykdyti interesų konfliktų prevencijos ir jų valdymo politika, pasirašyta 2013 m. lapkričio 29 d.;

5.  apskritai mano, kad EASO turėtų atkreipti didesnį dėmesį į patikimo finansų valdymo principą ir atsižvelgti į biudžeto metinio periodiškumo principą, t. y., vykdydamas jam patikėtas užduotis, skirtus asignavimus naudotų taupiai, veiksmingai ir rezultatyviai.

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

5.2.2015

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

47

7

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Martina Anderson, Heinz K. Becker, Bodil Ceballos, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Maeijer, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Hugues Bayet, Andrea Bocskor, Pál Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Petra Kammerevert, Ska Keller, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Jaromír Štětina, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Eugen Freund, Elisabetta Gardini, Charles Tannock

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

23.3.2015

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

21

5

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Benedek Jávor, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Laura Ferrara

(1)

OL C 442, 2014 12 10, p. 102.

(2)

OL C 442, 2014 12 10, p. 102.

(3)

OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(4)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(5)

OL L 132, 2010 5 29, p. 11.

(6)

OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

(7)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(8)

OL C 442, 2014 12 10, p. 102.

(9)

OL C 442, 2014 12 10, p. 102.

(10)

OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(11)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(12)

OL L 132, 2010 5 29, p. 11.

(13)

OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

(14)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(15)

   Tos dienos priimti tekstai, P8_TA-PROV(2015)0000.

Teisinė informacija - Privatumo politika