Procedūra : 2014/2126(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0085/2015

Iesniegtie teksti :

A8-0085/2015

Debates :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Balsojumi :

PV 29/04/2015 - 10.28
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0137

ZIŅOJUMS     
PDF 185kWORD 95k
30.3.2015
PE 539.719v02-00 A8-0085/2015

par Eiropas Patvēruma atbalsta biroja 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2014/2126(DEC))

Budžeta kontroles komiteja

Referents: Ryszard Czarnecki

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Patvēruma atbalsta biroja 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2014/2126(DEC))

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Eiropas Patvēruma atbalsta biroja 2013. finanšu gada galīgos pārskatus,

–       ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Patvēruma atbalsta biroja 2013. finanšu gada pārskatiem un Biroja atbildes(1),

–       ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2013. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–       ņemot vērā Padomes 2015. gada 17. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Birojam par 2013. finanšu gada budžeta izpildi (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–       ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(3),

–       ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 19. maija Regulu (ES) Nr. 439/2010, ar ko izveido Eiropas Patvēruma atbalsta biroju(4), un jo īpaši tās 35. pantu,

–       ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(5),

–       ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(6), un jo īpaši tās 108. pantu,

–       ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–       ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu (A8-0085/2015),

1.      sniedz Eiropas Patvēruma atbalsta biroja izpilddirektoram apstiprinājumu par Biroja 2013. finanšu gada budžeta izpildi;

2.      izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.      uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropas Patvēruma atbalsta biroja izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

2. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Patvēruma atbalsta biroja 2013. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu

(2014/2126(DEC))

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Eiropas Patvēruma atbalsta biroja 2013. finanšu gada galīgos pārskatus,

–       ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Patvēruma atbalsta biroja 2013. finanšu gada pārskatiem un Biroja atbildes(7),

–       ņemot vērā deklarāciju(8) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2013. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–       ņemot vērā Padomes 2015. gada 17. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Birojam par 2013. finanšu gada budžeta izpildi (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–       ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(9),

–       ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 19. maija Regulu (ES) Nr. 439/2010, ar ko izveido Eiropas Patvēruma atbalsta biroju(10), un jo īpaši tās 35. pantu,

–       ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(11),

–       ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(12), un jo īpaši tās 108. pantu,

–       ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–       ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu (A8-0085/2015),

1.      konstatē, ka Eiropas Patvēruma atbalsta biroja galīgie gada pārskati ir tādi, kā norādīts Revīzijas palātas ziņojuma pielikumā;

2.      apstiprina Eiropas Patvēruma atbalsta biroja 2013. finanšu gada pārskatus;

3.      uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropas Patvēruma atbalsta biroja izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

3. EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Patvēruma atbalsta biroja 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2014/2126(DEC))

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā lēmumu par Eiropas Patvēruma atbalsta biroja 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–       ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–       ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu (A8-0085/2015),

A.     tā kā saskaņā ar Eiropas Patvēruma atbalsta biroja (turpmāk „Birojs”) finanšu pārskatiem tā 2013. finanšu gada galīgais budžets bija EUR 10 500 000; tā kā Biroja budžetu pilnībā finansē no Savienības budžeta;

B.     tā kā Revīzijas palāta ziņojumā par Eiropas Patvēruma atbalsta biroja 2013. finanšu gada pārskatiem (turpmāk „Revīzijas palātas ziņojums”) ir norādījusi, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka Biroja gada pārskati ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi,

Saistībā ar 2012. gada budžeta izpildes apstiprinājumu veiktie pasākumi

1.      pēc iepazīšanās ar Revīzijas palātas ziņojumu secina, ka no 12 komentāriem, kurus Revīzijas palāta bija iekļāvusi 2012. gada ziņojumā, divi komentāri tagad ir ar atzīmi „Ieviests”, viens — „Ieviešana ir sākta”, astoņi — „Neattiecas” un viens — „Ieviešana nav sākta”;

2.      pieņem zināšanai, ka saskaņā ar Biroja sniegto informāciju tas ir veicis inventarizāciju dabā, kas tika pabeigta 2013. gada beigās;

3.      pieņem zināšanai, ka saskaņā ar Biroja sniegto informāciju informācija par Biroja darbības ietekmi uz Savienības pilsoņiem ir pieejama Biroja tīmekļa vietnē, kurā visu gadu tiek publicēti dažādi dokumenti, tostarp paziņojumi presei, ikmēneša ziņu izdevumi vai tiešas atbildes uz Savienības pilsoņu jautājumiem;

Komentāri par pārskatu ticamību

4.      pēc iepazīšanās ar Revīzijas palātas ziņojumu ar bažām norāda, ka revīzijas laikā netika sniegts pamatojums uzkrājumam EUR 40 000 apmērā saistībā ar izdevumiem un pabalstiem darbiniekiem, kuri sāka strādāt 2013. gadā; pēc iepazīšanās ar Biroja sniegto informāciju konstatē, ka uzkrājums bija aplēse, gaidot, kad tiks apstiprināti visi darbiniekiem paredzētie maksājumi;

Komentāri par darījumu likumību un pareizību

5.      pieņem zināšanai, ka saskaņā ar Biroja sniegto informāciju Biroja grāmatvedis ir validējis tā grāmatvedības sistēmu;

Budžeta un finanšu pārvaldība

6.      norāda, ka 2013. finanšu gadā veiktās budžeta uzraudzības rezultātā budžeta izpildes līmenis bija 87,34 % un maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija 87,18 %; uzsver, ka Birojs ir panācis ievērojamu uzlabojumu attiecībā uz maksājumu apropriāciju izpildes līmeni salīdzinājumā ar pagājušo gadu;

Saistības un pārnestās apropriācijas

7.      pēc iepazīšanās ar Revīzijas palātas ziņojumu ar bažām norāda, ka budžeta vajadzības bija pārvērtētas par 13 % un ka pārnestās apropriācijas bija 24 % no visām apropriācijām, par kurām bija uzņemtas saistības, turklāt par 13 % no šīm apropriācijām nebija uzņemtas juridiskas saistības;

8.      pieņem zināšanai, ka to apropriāciju pārnesumi, par kurām bija uzņemtas saistības, galvenokārt attiecas uz II un III sadaļas budžeta pozīcijām un tie galvenokārt bija paredzēti gada beigās vēl nesaņemtajiem vai nesamaksātajiem rēķiniem vai vēl nesniegtiem pakalpojumiem;

9.      pieņem zināšanai pasākumus, ko Birojs ir veicis, lai samazinātu un nodrošinātu pārnesto saistību apropriāciju līmeni, tādus kā ikmēneša ziņojumi par budžeta izpildi, ikgadēja budžeta pārskatīšana gada vidū un jaunu finanšu noteikumu pieņemšana;

10.    norāda, ka budžeta plānošana joprojām varētu būt ievērojami labāka, tomēr salīdzinājumā ar 2012. finanšu gadu, kad Birojs kļuva finansiāli neatkarīgs, ir panākti būtiski uzlabojumi; aicina Biroju turpmāk vēl vairāk uzlabot budžeta uzraudzību;

Iepirkuma un darbā pieņemšanas procedūras

11.    ar bažām norāda, ka darbā pieņemšanas procedūras nav pietiekami pārredzamas; piekrīt Revīzijas palātas komentāram, ka rakstisko pārbaudījumu un interviju jautājumu sagatavošana pēc pieteikumu izskatīšanas palielina risku, ka individuāli pieteikumi ietekmē jautājumus; turklāt norāda, ka vienā darbā pieņemšanas procedūrā tika konstatēta neatbilstība starp atbilstības kritēriju, kas bija norādīts paziņojumā par vakanci, un atbilstošo atlases kritēriju; aicina Biroju informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par pasākumiem, kas veikti, lai novērstu līdzīgu situāciju atkārtošanos nākotnē;

12.    pieņem zināšanai, ka saskaņā ar Biroja sniegto informāciju tas ir ņēmis vērā Revīzijas palātas komentārus un veicis izmaiņas atlases komitejām paredzētajā deklarācijā par interešu konfliktu, kā iespējamu interešu konfliktu iekļaujot arī profesionālas attiecības; turklāt norāda, ka 2013. gadā ir parakstīta politika par interešu konfliktu novēršanu un pārvaldību;

Pārredzamība un interešu konfliktu novēršana un pārvaldība

13.    pieņem zināšanai, ka saskaņā ar Biroja sniegto informāciju 2013. gadā valde ir atbalstījusi jaunu politiku attiecībā uz interešu konfliktiem; norāda, ka valdes locekļi un Biroja izpilddirektors saskaņā ar jauno politiku ir parakstījuši veidlapas par interešu konfliktu; aicina Biroju darīt publiski pieejamu gan savu politiku attiecībā uz interešu konfliktiem, gan valdes locekļu un Biroja izpilddirektora parakstītās veidlapas par interešu konfliktu;

Iekšējā kontrole

14.    ar bažām norāda, ka 18 % no visiem maksājumiem tika veikti pēc Finanšu regulā noteiktajiem termiņiem; pieņem zināšanai, ka saskaņā ar Biroja sniegto informāciju līdz 2013. gada vidum kavēto maksājumu skaits samazinājās, tomēr 2013. gada pēdējā ceturksnī maksājumi atkal tika kavēti sakarā ar būtisku darba slodzes pieaugumu gada beigās; atzinīgi vērtē jaunās procedūras, ko Birojs ir ieviesis, lai samazinātu kavēto maksājumu apjomu; aicina Biroju šo jautājumu steidzami risināt un informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par veikto pasākumu ietekmi;

15.    pieņem zināšanai, ka saskaņā ar Biroja sniegto informāciju 2013. gadā Komisijas Iekšējās revīzijas dienests (IAS) veica ierobežotu pārbaudi par to, kā tiek īstenoti Biroja valdes pieņemtie 16 iekšējās kontroles standarti (ICS); norāda, ka, pamatojoties uz minētās pārbaudes rezultātiem un ņemot vērā iekšējās kontroles pašreizējo stāvokli attiecībā uz Biroja operatīvajām darbībām un administratīvā atbalsta funkcijām, IAS ir sniedzis 18 ieteikumus, no kuriem 6 ir novērtēti kā ļoti svarīgi un 12 — kā svarīgi;

16.    pieņem zināšanai, ka 2013. gada martā Birojs veica pašnovērtējumu par ICS īstenošanas stāvokli, kas parāda apņemšanos izprast un izveidot atbilstošu iekšējās kontroles vidi;

17.    pēc iepazīšanās ar Revīzijas palātas ziņojumu konstatē, ka 6 no 16 ICS nav tikuši pilnībā īstenoti; konstatē, ka sešu neīstenoto ICS īstenošana ir sākta, un aicina Biroju ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par rezultātiem;

o

o   o

18.    attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz 2015. gada ... rezolūciju par aģentūru darbību, finanšu pārvaldību un kontroli(13).

6.2.2015

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinums

Budžeta kontroles komitejai

par Eiropas Patvēruma atbalsta biroja 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2014/2126(DEC))

Atzinuma sagatavotāja: Sylvie Guillaume

IEROSINĀJUMI

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta kontroles komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1.  atzinīgi vērtē Revīzijas palātas secinājumus, ka Eiropas Patvēruma atbalsta biroja (EASO) gada pārskati visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo tā finanšu stāvokli 2013. gada 31. decembrī un tā darbības rezultātus un naudas plūsmas finanšu gadā, kas beidzās minētajā datumā, un ka EASO 2013. finanšu gada pārskatiem pakārtotie darījumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi;

2.  pieņem zināšanai Revīzijas palātas konstatējumus par to, ka ir jāuzlabo stāvoklis pārskatu ticamības, iekšējās kontroles un budžeta pārvaldības jomā; uzsver, ka, izskatot dažādus Revīzijas palātas komentārus, ir jāņem vērā tas, ka 2013. finanšu gads bija pirmais gads, kad EASO pilnībā darbojās finansiāli patstāvīgi;

3.  īpaši norāda, ka būtu iespējams uzlabot budžeta plānošanu, taču atzinīgi vērtē to, ka gan budžeta vajadzību pārāk augsta novērtēšana, gan to pārnesto apropriāciju apmērs, par kurām bija uzņemtas saistības, bija nepārprotami mazāki nekā 2012. gadā;

4.  pieņem zināšanai Revīzijas palātas komentārus par to, ka ir jāuzlabo darbā pieņemšanas procedūras un to pārredzamība; šajā sakarībā pieņem zināšanai EASO sniegtās atbildes, kas jo īpaši attiecas uz izmaiņu izdarīšanu atlases komisijas locekļu interešu konfliktu deklarācijās, ievērojot Revīzijas palātas konstatējumu, kā arī uz 2013. gada 29. novembrī apstiprinātās interešu konfliktu novēršanas un pārvaldības politikas ieviešanu;

5.  kopumā uzskata, ka lielāka uzmanība būtu jāvelta EASO pareizas finanšu pārvaldības principam, ievērojot budžeta gada pārskata principu, proti, tam jāpievērš lielāka uzmanība apropriāciju ekonomiskam, efektīvam un lietderīgam izlietojumam, veicot savus pienākumus.

KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

5.2.2015

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

47

7

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Martina Anderson, Heinz K. Becker, Bodil Ceballos, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Maeijer, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Hugues Bayet, Andrea Bocskor, Pál Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Petra Kammerevert, Ska Keller, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Jaromír Štětina, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Eugen Freund, Elisabetta Gardini, Charles Tannock

KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

23.3.2015

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

21

5

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Benedek Jávor, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Laura Ferrara

(1)

OV C 442, 10.12.2014., 102. lpp.

(2)

OV C 442, 10.12.2014., 102. lpp.

(3)

OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.

(4)

OV L 132, 29.5.2010., 11. lpp.

(5)

OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.

(6)

OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

(7)

OV C 442, 10.12.2014., 102. lpp.

(8)

OV C 442, 10.12.2014., 102. lpp.

(9)

OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.

(10)

OV L 132, 29.5.2010., 11. lpp.

(11)

OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.

(12)

OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

(13)

Šajā dienā pieņemtie teksti, P7_TA-PROV(2015)0000.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika