Procedură : 2014/2126(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0085/2015

Texte depuse :

A8-0085/2015

Dezbateri :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Voturi :

PV 29/04/2015 - 10.28
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0137

RAPORT     
PDF 176kWORD 103k
30.3.2015
PE 539.719v02-00 A8-0085/2015

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Biroului European de Sprijin pentru Azil aferent exercițiului financiar 2013

(2014/2126(DEC))

Comisia pentru control bugetar

Raportor: Ryszard Czarnecki

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Biroului European de Sprijin pentru Azil aferent exercițiului financiar 2013

(2014/2126(DEC))

Parlamentul European,

–       având în vedere conturile anuale finale ale Biroului European de Sprijin pentru Azil pentru exercițiul financiar 2013,

–       având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Biroului European de Sprijin pentru Azil pentru exercițiul financiar 2013, însoțit de răspunsurile Biroului(1),

–       având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente, întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul financiar 2013 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–       având în vedere Recomandarea Consiliului din 17 februarie 2015 privind descărcarea de gestiune a Biroului în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–       având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(3),

–       având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(4), în special articolul 208,

–       având în vedere Regulamentul (UE) nr. 439/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 mai 2010 privind înființarea unui Birou European de Sprijin pentru Azil(5), în special articolul 35,

–       având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(6),

–       având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(7), în special articolul 108,

–       având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–       având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0085/2015),

1.      acordă directorului executiv al Biroului European de Sprijin pentru Azil descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Biroului aferent exercițiului financiar 2013;

2.      își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al Biroului European de Sprijin pentru Azil, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind închiderea conturilor Biroului European de Sprijin pentru Azil pentru exercițiul financiar 2013

(2014/2126(DEC))

Parlamentul European,

–       având în vedere conturile anuale finale ale Biroului European de Sprijin pentru Azil pentru exercițiul financiar 2013,

–       având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Biroului European de Sprijin pentru Azil pentru exercițiul financiar 2013, însoțit de răspunsurile Biroului(8),

–       având în vedere declarația de asigurare(9) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul financiar 2013 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–       având în vedere Recomandarea Consiliului din 17 februarie 2015 privind descărcarea de gestiune a Biroului în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–       având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(10),

–       având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(11), în special articolul 208,

–       având în vedere Regulamentul (UE) nr. 439/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 mai 2010 privind înființarea unui Birou European de Sprijin pentru Azil(12), în special articolul 35,

–       având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(13),

–       având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(14), în special articolul 108,

–       având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–       având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0085/2015),

1.      ia act de conturile anuale finale ale Biroului European de Sprijin pentru Azil care sunt prezentate în anexa la raportul Curții de Conturi;

2.      aprobă închiderea conturilor Biroului European de Sprijin pentru Azil pentru exercițiul financiar 2013;

3.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv al Biroului European de Sprijin pentru Azil, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

3. PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Biroului European de Sprijin pentru Azil aferent exercițiului financiar 2013

(2014/2126(DEC))

Parlamentul European,

–       având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Biroului European de Sprijin pentru Azil aferent exercițiului financiar 2013,

–       având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–       având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0085/2015),

A.     întrucât, potrivit situațiilor sale financiare, bugetul definitiv al Biroului European de Sprijin pentru Azil („Biroul”) aferent exercițiului financiar 2013 a fost de 10 500 000 EUR; întrucât bugetul Biroului provine în întregime de la bugetul Uniunii;

B.     întrucât Curtea de Conturi a declarat, în raportul său privind conturile anuale ale Biroului European de Sprijin pentru Azil pentru exercițiul financiar 2013 („raportul Curții”), că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Biroului și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente,

Acțiunile întreprinse în urma descărcării de gestiune pentru 2012

1.      constată din raportul Curții că, în ce privește cele 12 observații formulate de Curte în raportul său pe 2012, în prezent două sunt marcate ca fiind „finalizate”, una este marcată ca fiind „în desfășurare”, în cazul a opt observații apare indicația „nu se aplică”, iar una este marcată ca fiind „nedemarată încă”;

2.      ia act, pe baza informațiilor furnizate de Birou, de faptul că acesta a efectuat un inventar fizic, care a fost finalizat la sfârșitul lui 2013;

3.      ia act de observațiile Biroului potrivit cărora informațiile privind impactul activităților sale asupra cetățenilor Uniunii este disponibil pe site-ul său prin publicarea anuală de documente, inclusiv comunicate de presă, buletine lunare sau răspunsuri directe la cererile adresate de cetățenii Uniunii;

Observații cu privire la fiabilitatea conturilor

4.      constată cu îngrijorare că, potrivit raportului Curții, baza unui angajament în valoare de 40 000 EUR, legat de cheltuieli și indemnizații pentru personalul care și-a început activitatea în 2013, nu a fost pusă la dispoziție în cursul auditului; constată, pe baza informațiilor furnizate de Birou, că valoarea angajamentului era estimativă în așteptarea confirmării tuturor cheltuielilor și indemnizațiilor pentru personal;

Observații cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor

5.      ia act, pe baza informațiilor furnizate de Birou, de faptul că sistemul său contabil a fost validat efectiv de contabil;

Gestiunea bugetară și financiară

6.      constată că eforturile de monitorizare a bugetului în cursul exercițiului financiar 2013 au condus la o rată de execuție bugetară de 87,34 % și că rata de execuție a creditelor de plată a fost de 87,18 %; subliniază că Biroul și-a îmbunătățit remarcabil rata de execuție a creditelor de plată în comparație cu exercițiul precedent;

Angajamente și reportări

7.      constată cu îngrijorare, pe baza raportului Curții, că nevoile bugetare au fost supraestimate cu 13 %, iar creditele angajate reportate au reprezentat 24 % din totalul creditelor angajate, din care 13 % nu au fost acoperite de un angajament juridic;

8.      ia act de faptul că reportările de credite angajate se referă în cea mai mare parte la liniile bugetare de la titlul II și titlul III și sunt în principal destinate pentru cazurile în care facturile nu au fost încă achitate sau primite la sfârșitul exercițiului sau în care serviciile în cauză nu au fost prestate;

9.      ia act de măsurile luate de Birou pentru a reduce și a asigura nivelul creditelor de angajament reportate, cum ar fi rapoartele lunare privind execuția bugetului, revizuirea bugetară anuală efectuată la mijlocul anului și adoptarea noului său regulament financiar;

10.    observă că încă există o marjă considerabilă pentru îmbunătățirea planificării bugetare, deși s-au realizat îmbunătățiri semnificative în comparație cu exercițiul financiar 2012, pe parcursul căruia Biroul și-a dobândit independența financiară; invită Biroul să-și îmbunătățească eforturile de monitorizare a bugetului în viitor;

Procedurile de achiziții publice și de recrutare

11.    constată cu îngrijorare că procedurile de recrutare indică o lipsă de transparență; este de acord cu observația Curții potrivit căreia stabilirea întrebărilor pentru interviuri și pentru testele scrise după examinarea candidaturilor sporește riscul ca întrebările să fie influențate de candidaturile individuale; remarcă, de asemenea, că s-a observat o discrepanță în cazul unei proceduri de recrutare între un criteriu de eligibilitate indicat în anunțul de post vacant și criteriul de selecție corespunzător; invită Biroul să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la măsurile întreprinse în vederea evitării unor situații similare în viitor;

12.    constată, pe baza informațiilor furnizate de Birou, că acesta a dat curs observațiilor Curții și a schimbat declarația privind conflictele de interese pentru comisiile de selecție în vederea includerii unei relații profesionale ca un potențial conflict de interese; remarcă, în plus, că în 2013 a fost semnată o politică de prevenire și gestionare a conflictelor de interese;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și transparența

13.    constată, pe baza informațiilor furnizate de Birou, că Consiliul de administrație a aprobat o nouă politică privind conflictele de interese în 2013; constată că membrii Consiliului de administrație și directorul executiv al Biroului au semnat formularele privind conflictele de interese în conformitate cu noua politică; solicită Biroului să publice atât politica sa privind conflictele de interese, cât și formularele privind conflictele de interese semnate de membrii Consiliului de administrație și de directorul executiv;

Controale interne

14.    constată cu îngrijorare că 18 % din numărul total de plăți au fost efectuate după termenele-limită stabilite în Regulamentul financiar; ia act, pe baza informațiilor furnizate de Birou, de faptul că, deși numărul plăților efectuate cu întârziere a scăzut până la jumătatea anului 2013, în ultimul trimestru al anului 2013 s-au produs din nou întârzieri la plată, din cauza creșterii considerabile a volumului de muncă la sfârșit de an; salută noile proceduri instituite de Birou pentru a diminua rata întârzierilor la plată; invită Biroul să remedieze de urgență această problemă și să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la efectele măsurilor luate;

15.    constată, pe baza informațiilor furnizate de Birou, că, în 2013, Serviciul de Audit Intern al Comisiei (IAS) a efectuat o evaluare limitată a punerii în aplicare a 16 standarde de control intern (SCI) adoptate de Consiliul de administrație al Biroului; constată că, pe baza rezultatelor evaluării respective și având în vedere situația actuală a controlului intern în ceea ce privește activitățile operaționale și funcțiile de sprijin administrativ ale Biroului, IAS a formulat 18 recomandări, șase fiind clasificate ca „foarte importante” și 12 ca „importante”;

16.    ia act de faptul că Biroul a efectuat o autoevaluare cu privire la stadiul punerii în aplicare a SCI în martie 2013, demonstrând voința sa fermă de a înțelege și a stabili un mediu valid de control intern;

17.    constată din raportul Curții că șase dintre cele 16 SCI nu au fost puse în aplicare pe deplin; recunoaște că punerea în aplicare a șase SCI pendinte este în curs de desfășurare și invită Biroul să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la rezultatele implementării;

o

o   o

18.    face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din ... 2015(15) referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

6.2.2015

AVIZ al Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

destinat Comisiei pentru control bugetar

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Biroului European de Sprijin pentru Azil (EASO) aferent exercițiului financiar 2013

(2014/2126(DEC))

Raportoare pentru aviz: Sylvie Guillaume

SUGESTII

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne recomandă Comisiei pentru control bugetar, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1.  salută concluziile Curții de Conturi, potrivit cărora conturile anuale ale Biroului European de Sprijin pentru Azil (EASO) prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, situația sa financiară la 31 decembrie 2013, precum și rezultatele operațiunilor sale și fluxurile sale de numerar pentru exercițiul încheiat la această dată, iar operațiunile subiacente conturilor anuale ale EASO pentru exercițiul financiar 2013 sunt conforme cu legislația și reglementările în vigoare, sub toate aspectele semnificative;

2.  ia act de observațiile Curții de Conturi prin care se indică îmbunătățiri necesare în ceea ce privește fiabilitatea conturilor, a controalelor interne și a gestiunii bugetare; subliniază faptul că diferitele comentarii ale Curții de Conturi trebuie apreciate ținând seama de faptul că exercițiul 2013 a fost primul exercițiu complet în care EASO a fost autonom din punct de vedere financiar;

3.  consideră, în special, că planificarea bugetară ar putea fi ameliorată, dar salută faptul că atât supraestimarea nevoilor bugetare, cât și reportările de credite angajate au fost mult mai reduse decât în 2012;

4.  ia act de comentariile Curții de Conturi prin care se indică îmbunătățirile necesare în ceea ce privește procedurile de recrutare și transparența acestora; în acest sens, ia act de răspunsurile date de EASO, în care se fac mențiuni legate în special de modificarea declarației de absență a conflictelor de interese pentru comisiile de selecție, în conformitate cu observațiile Curții de Conturi, precum și de instituirea unei politici referitoare la prevenirea și gestionarea conflictelor de interese, adoptată la 29 noiembrie 2013;

5.  consideră, în general, că EASO ar trebui să acorde mai multă atenție principiului bunei gestiuni financiare, cu respectarea principiului bugetar al anualității, și anume economiei, eficacității și eficienței cu care și-a utilizat creditele de care dispune în exercitarea sarcinilor care îi revin.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

5.2.2015

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

47

7

0

Membri titulari prezenți la votul final

Martina Anderson, Heinz K. Becker, Bodil Ceballos, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Maeijer, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Membri supleanți prezenți la votul final

Hugues Bayet, Andrea Bocskor, Pál Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Petra Kammerevert, Ska Keller, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Jaromír Štětina, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Eugen Freund, Elisabetta Gardini, Charles Tannock

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

23.3.2015

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

21

5

0

Membri titulari prezenți la votul final

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Membri supleanți prezenți la votul final

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Benedek Jávor, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Laura Ferrara

(1)

JO C 442, 10.12.2014, p. 102.

(2)

JO C 442, 10.12.2014, p. 102.

(3)

JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

(4)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(5)

JO L 132, 29.5.2010, p. 11.

(6)

JO L 357, 31.12.2002, p. 72.

(7)

JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

(8)

JO C 442, 10.12.2014, p. 102.

(9)

JO C 442, 10.12.2014, p. 102.

(10)

JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

(11)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(12)

JO L 132, 29.5.2010, p. 11.

(13)

JO L 357, 31.12.2002, p. 72.

(14)

JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

(15)

Texte adoptate la această dată, P7_TA-PROV(2015)0000.

Notă juridică - Politica de confidențialitate