Postup : 2014/2126(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0085/2015

Predkladané texty :

A8-0085/2015

Rozpravy :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hlasovanie :

PV 29/04/2015 - 10.28
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0137

SPRÁVA     
PDF 181kWORD 94k
30.3.2015
PE 539.719v02-00 A8-0085/2015

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový rok 2013

(2014/2126(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajca: Ryszard Czarnecki

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový rok 2013

(2014/2126(DEC))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový rok 2013,

–       so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami úradu(1),

–       so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na odporúčanie Rady zo 17. februára 2015 o udelení absolutória úradu za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č.1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(3),

–       so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a najmä na jeho článok 208,

–       so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 439/2010 z 19. mája 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky podporný úrad pre azyl(5), a najmä na jeho článok 35,

–       so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(6),

–       so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(7), a najmä na jeho článok 108,

–       so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0085/2015),

1.      udeľuje výkonnému riaditeľovi Európskeho podporného úradu pre azyl absolutórium za plnenie rozpočtu úradu za rozpočtový rok 2013;

2.      uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi Európskeho podporného úradu pre azyl, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o účtovnej závierke Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový rok 2013

(2014/2126(DEC))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový rok 2013,

–       so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami úradu(8),

–       so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(9) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na odporúčanie Rady zo 17. februára 2015 o udelení absolutória úradu za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č.1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(10),

–       so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(11), a najmä na jeho článok 208,

–       so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 439/2010 z 19. mája 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky podporný úrad pre azyl(12), a najmä na jeho článok 35,

–       so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(13),

–       so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(14), a najmä na jeho článok 108,

–       so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0085/2015),

1.      berie na vedomie, že konečná ročná účtovná závierka Európskeho podporného úradu pre azyl sa nachádza v prílohe k správe Dvora audítorov;

2.      schvaľuje účtovnú závierku Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový rok 2013;

3.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi Európskeho podporného úradu pre azyl, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový rok 2013

(2014/2126(DEC))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový rok 2013,

–       so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0085/2015),

A.     keďže podľa finančných výkazov predstavoval konečný rozpočet Európskeho podporného úradu pre azyl (ďalej len „úrad“) na rozpočtový rok 2013 sumu 10 500 000 EUR; keďže celý rozpočet úradu pochádza z rozpočtu Únie;

B.     keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový rok 2013 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) uviedol, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka úradu je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

Následné kroky v súvislosti s absolutóriom za rok 2012

1.      na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že pokiaľ ide o 12 pripomienok uvedených v správe Dvora audítorov za rok 2012, dve z nich sú teraz označené ako „dokončené“, jedna ako „prebiehajúca“, osem ako „nevzťahuje sa“ a jedna ako „nevykonaná“;

2.      na základe informácií od úradu berie na vedomie, že sa vykonala fyzická inventúra, ktorá bola ukončená na konci roka 2013;

3.      na základe informácií od úradu konštatuje, že údaje o dosahu jeho činností na občanov Únie sú dostupné na jeho internetovej stránke vo forme každoročne zverejňovaných dokumentov vrátane tlačových správ, mesačných informačných bulletinov či priamych odpovedí na otázky občanov Únie;

Pripomienky k spoľahlivosti účtovnej závierky

4.      na základe správy Dvora audítorov so znepokojením berie na vedomie, že základ pre časovo rozlíšené náklady vo výške 40 000 EUR, ktoré súviseli s výdavkami a príspevkami pre zamestnancov, ktorí nastúpili do zamestnania v roku 2013, nebol v čase auditu k dispozícii; na základe informácií od úradu konštatuje, že suma časovo rozlíšených nákladov bola v čase, keď sa čakalo na potvrdenie všetkých nárokov prislúchajúcich zamestnancom, iba odhadom;

Pripomienky k zákonnosti a riadnosti operácií

5.      na základe informácií od úradu konštatuje, že jeho účtovný systém bol účinne potvrdený jeho účtovníkom;

Rozpočtové a finančné hospodárenie

6.      konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2013 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 87,34 % a že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov dosiahla 87,18 %; zdôrazňuje, že úrad pozoruhodne zlepšil mieru plnenia platobných rozpočtových prostriedkov v porovnaní s predchádzajúcim rokom;

Záväzky a prenosy

7.      na základe správy Dvora audítorov so znepokojením konštatuje, že rozpočtové potreby boli nadhodnotené o 13 % a že prenesené viazané rozpočtové prostriedky predstavovali 24 % celkových viazaných rozpočtových prostriedkov, pričom 13 % z nich nebolo krytých žiadnym právnym záväzkom;

8.      berie na vedomie, že prenosy viazaných rozpočtových prostriedkov sa prevažne týkajú rozpočtových riadkov v hlave II a hlave III a že sa väčšinou vzťahujú na faktúry, ktoré na konci roka ešte neboli vystavené či uhradené, alebo na služby, ktoré ešte neboli poskytnuté;

9.      berie na vedomie opatrenia, ktoré úrad prijal s cieľom znížiť a zabezpečiť objem prenesených viazaných rozpočtových prostriedkov, ako sú mesačné správy o plnení rozpočtu, každoročný prieskum rozpočtu v polovici roka a prijatie jeho nového nariadenia o rozpočtových pravidlách;

10.    poznamenáva, že stále existuje značný priestor na zlepšenie v oblasti rozpočtového plánovania, hoci sa už dosiahol významný pokrok v porovnaní s rozpočtovým rokom 2012, počas ktorého sa stal úrad finančne nezávislým; vyzýva úrad, aby v budúcnosti ďalej zvyšoval svoje úsilie v oblasti monitorovania rozpočtu;

Postupy verejného obstarávania a prijímania zamestnancov

11.    so znepokojením konštatuje, že postupy prijímania zamestnancov sa vyznačujú nedostatočnou transparentnosťou; súhlasí s pripomienkou Dvora audítorov, že vypracovanie otázok na pohovory a písomné testy až po preskúmaní prihlášok zvyšuje riziko, že otázky budú ovplyvnené jednotlivými prihláškami; okrem toho poznamenáva, že v jednom postupe prijímania zamestnancov sa zistili nezrovnalosti medzi kritériom oprávnenosti uvedeným v oznámení o voľnom pracovnom mieste a príslušným výberovým kritériom; vyzýva úrad, aby orgán udeľujúci absolutórium informoval o prijatých opatreniach zameraných na zamedzenie podobným situáciám v budúcnosti;

12.    na základe informácií od úradu konštatuje, že vyhovel pripomienkam Dvora audítorov a zmenil vyhlásenie o konflikte záujmov výberových komisií s cieľom zahrnúť profesijný vzťah medzi potenciálne konflikty záujmov; ďalej konštatuje, že v roku 2013 bola podpísaná stratégia na predchádzanie konfliktu záujmov a jeho riadenie;

Predchádzanie konfliktom záujmov a ich riadenie a transparentnosť

13.    na základe informácií od úradu konštatuje, že jeho správna rada schválila v roku 2013 novú politiku v oblasti konfliktov záujmov; poznamenáva, že členovia správnej rady a výkonný riaditeľ úradu podpísali v súlade s touto novou politikou vyhlásenie o konflikte záujmov; vyzýva úrad, aby zverejnil svoju politiku v oblasti konfliktov záujmov, ako aj vyhlásenia o konflikte záujmov, ktoré podpísali členovia správnej rady a výkonný riaditeľ;

Vnútorné kontroly

14.    so znepokojením berie na vedomie, že z celkového počtu platieb sa 18 % uhradilo po časovom limite stanovenom v nariadení o rozpočtových pravidlách; na základe informácií od úradu konštatuje, že hoci sa do polovice roka 2013 znížil počet oneskorených platieb, v poslednom štvrťroku 2013 došlo opäť k ich nárastu z dôvodu značného zvýšenia objemu práce na konci roka; víta nové postupy, ktoré úrad zaviedol s cieľom znížiť objem oneskorených platieb; vyzýva úrad, aby urýchlene vyriešil túto otázku a informoval orgán udeľujúci absolutórium o účinkoch prijatých opatrení;

15.    na základe informácií od úradu konštatuje, že Útvar Komisie pre vnútorný audit (IAS) vykonal v roku 2013 obmedzený prieskum vykonávania 16 štandardov vnútornej kontroly, ktoré prijala správna rada úradu; poznamenáva, že na základe výsledkov tohto prieskumu a vzhľadom na súčasný stav vnútornej kontroly týkajúcej sa operačnej činnosti úradu a jeho úloh v oblasti administratívnej podpory vydal IAS 18 odporúčaní, z ktorých bolo šesť označených ako „veľmi dôležité“ a 12 ako „dôležité“;

16.    berie na vedomie skutočnosť, že úrad vykonal v marci 2013 vlastné hodnotenie týkajúce sa vykonávania štandardov vnútornej kontroly, čím preukázal svoje odhodlanie pochopiť a vytvoriť vhodné podmienky vnútornej kontroly;

17.    na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že šesť zo 16 štandardov vnútornej kontroly nebolo dosiaľ vykonaných v plnom rozsahu; berie na vedomie, že vykonávanie týchto šiestich nesplnených štandardov vnútornej kontroly stále prebieha, a vyzýva úrad, aby informoval orgán udeľujúci absolutórium o výsledkoch ich vykonávania;

o

o   o

18.    pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z ... 2015(15) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

6.2.2015

STANOVISKO Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho podporného úradu pre azyl (EASO) za rozpočtový rok 2013

(2014/2126(DEC))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Sylvie Guillaume

NÁVRHY

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  víta závery Dvora audítorov, ktorý sa domnieva, že ročná účtovná závierka Európskeho podporného úradu pre azyl (EASO) vyjadruje verne zo všetkých významných hľadísk jeho finančnú situáciu k 31. decembru 2013, ako aj výsledky operácií a tok hotovosti za príslušný rozpočtový rok, pričom uvádza, že operácie súvisiace s ročnou účtovnou závierkou úradu EASO za rozpočtový rok 2013 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné a riadne;

2.  berie na vedomie pripomienky Dvora audítorov, v ktorých sú uvedené potrebné zlepšenia týkajúce sa vierohodnosti vedenia účtov, vnútorných kontrol a rozpočtového hospodárenia; zdôrazňuje, že rôzne pripomienky Dvora audítorov treba posudzovať s ohľadom na skutočnosť, že rozpočtový rok 2013 bol prvým rokom, v ktorom bol úrad po celý čas finančne nezávislý;

3.  domnieva sa predovšetkým, že rozpočtové plánovanie by sa mohlo zlepšiť, víta však skutočnosť, že oproti roku 2012 dochádzalo v oveľa menšej miere k preceňovaniu rozpočtových potrieb aj k prenosom viazaných rozpočtových prostriedkov;

4.  berie na vedomie pripomienky Dvora audítorov, v ktorých sú uvedené potrebné zlepšenia, pokiaľ ide o postupy prijímania zamestnancov a ich transparentnosť; v tejto súvislosti berie na vedomie odpovede úradu EASO, najmä pokiaľ ide o zmenu vyhlásenia o konflikte záujmov v prípade členov výberových komisií, a to v súlade s poznámkami Dvora audítorov, ako aj zavedenie politiky na predchádzanie konfliktom záujmom a ich riadenie, ktorá bola podpísaná 29. novembra 2013;

5.  vo všeobecnosti sa domnieva, že úrad EASO by mal venovať väčšiu pozornosť zásade riadneho finančného hospodárenia v súlade so zásadou ročnej platnosti rozpočtu, t. j. využívaniu pridelených prostriedkov pri plnení svojich úloh hospodárnym, efektívnym a účinným spôsobom.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

5.2.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

47

7

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Martina Anderson, Heinz K. Becker, Bodil Ceballos, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Maeijer, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Hugues Bayet, Andrea Bocskor, Pál Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Petra Kammerevert, Ska Keller, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Jaromír Štětina, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Eugen Freund, Elisabetta Gardini, Charles Tannock

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

23.3.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

21

5

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Benedek Jávor, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Laura Ferrara

(1)

Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 102.

(2)

Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 102.

(3)

Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(4)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(5)

Ú. v. EÚ L 132, 29.5.2010, s. 11.

(6)

Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(7)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(8)

Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 102.

(9)

Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 102.

(10)

Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(11)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(12)

Ú. v. EÚ L 132, 29.5.2010, s. 11.

(13)

Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(14)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(15)

Prijaté texty z tohto dňa, P7_TA-PROV(2015)0000.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia