Postopek : 2014/2126(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0085/2015

Predložena besedila :

A8-0085/2015

Razprave :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Glasovanja :

PV 29/04/2015 - 10.28
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0137

POROČILO     
PDF 172kWORD 96k
30.3.2015
PE 539.719v02-00 A8-0085/2015

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega azilnega podpornega urada za proračunsko leto 2013

(2014/2126(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Poročevalec: Ryszard Czarnecki

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega azilnega podpornega urada za proračunsko leto 2013

(2014/2126(DEC))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropskega azilnega podpornega urada za proračunsko leto 2013,

–       ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropskega azilnega podpornega urada za proračunsko leto 2013 z odgovori urada(1),

–       ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2013 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–       ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 17. februarja 2015 o podelitvi razrešnice uradu glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–       ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(3),

–       ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(4), zlasti člena 208,

–       ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 439/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. maja 2010 o ustanovitvi Evropskega azilnega podpornega urada(5), zlasti člena 35,

–       ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti(6),

–       ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(7), zlasti člena 108,

–       ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0085/2015),

1.      podeli razrešnico izvršnemu direktorju Evropskega azilnega podpornega urada glede izvrševanja proračuna urada za proračunsko leto 2013;

2.      navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.      naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje izvršnemu direktorju Evropskega azilnega podpornega urada, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

2. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zaključnem računu Evropskega azilnega podpornega urada za proračunsko leto 2013

(2014/2126(DEC))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropskega azilnega podpornega urada za proračunsko leto 2013,

–       ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropskega azilnega podpornega urada za proračunsko leto 2013 z odgovori urada(8),

–       ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(9) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2013 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–       ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 17. februarja 2015 o podelitvi razrešnice uradu glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–       ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(10),

–       ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(11), zlasti člena 208,

–       ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 439/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. maja 2010 o ustanovitvi Evropskega azilnega podpornega urada(12), zlasti člena 35,

–       ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti(13),

–       ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(14), zlasti člena 108,

–       ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0085/2015),

1.      ugotavlja, da so podatki iz končnega zaključnega računa Evropskega azilnega podpornega urada takšni kot v prilogi k poročilu Računskega sodišča;

2.      odobri zaključni račun Evropskega azilnega podpornega urada za proračunsko leto 2013;

3.      naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje izvršnemu direktorju Evropskega azilnega podpornega urada, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

3. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega azilnega podpornega urada za proračunsko leto 2013

(2014/2126(DEC))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega azilnega podpornega urada za proračunsko leto 2013,

–       ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0085/2015),

A.     ker računovodski izkazi Evropskega azilnega podpornega urada (v nadaljevanju: urad) kažejo, da je njegov proračun v proračunskem letu 2013 znašal 10.500.000 EUR; ker celotni proračun urada izvira iz proračuna Unije,

B.     ker je Računsko sodišče v poročilu o zaključnem računu urada za proračunsko leto 2013 (v nadaljevanju: poročilo Računskega sodišča) navedlo, da je prejelo razumno zagotovilo o zanesljivosti letnih računovodskih izkazov urada ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij,

Nadaljnji ukrepi v zvezi z razrešnico za leto 2012

1.      na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da sta bili v zvezi z 12 pripombami iz poročila Računskega sodišča iz leta 2011 dve označeni kot „zaključen“, eno kot „se izvaja“, osem kot „ni relevantno“ in eno kot „neizveden“;

2.      je seznanjen s trditvijo urada, da je opravil popis fizičnega inventarja, ki je bil končan ob koncu leta 2013;

3.      je seznanjen s trditvijo urada, da so informacije o vplivu dejavnosti urada na državljane Unije na voljo na spletnem mestu urada prek letne objave dokumentov, vključno s sporočili za javnost, mesečnimi glasili ali neposrednimi odgovori na vprašanja državljanov Unije;

Pripombe o zanesljivosti računovodskih izkazov

4.      z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je Računsko sodišče v svojem poročilu navedlo, da osnova za vnaprej vračunane stroške, ki so znašali 40.000 EUR in so se nanašali na odhodke in nadomestila za uslužbence, ki so se zaposlili v letu 2013, v času revizije ni bila na voljo; je seznanjen s trditvijo urada, da so bili vnaprej vračunani stroški ocena in da še čaka na potrditev seštevka zneskov, do katerih so upravičeni uslužbenci;

Pripombe o zakonitosti in pravilnosti transakcij

5.      je seznanjen s trditvijo urada, da je njegov računovodja dejansko potrdil računovodski sistem urada;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

6.      ugotavlja, da je zaradi proračunskega spremljanja v proračunskem letu 2013 stopnja izvrševanja proračuna dosegla 87,34 % in da je stopnja izvrševanja plačil znašala 87,18 %; poudarja, da je urad v primerjavi s prejšnjim letom znatno izboljšal stopnjo izvrševanja odobritev plačil;

Obveznosti in prenosi v naslednje leto

7.      zaskrbljeno ugotavlja, da je Računsko sodišče v svojem poročilu navedlo, da so bile proračunske potrebe precenjene za 13 % in da so prenesene odobritve, za katere so bile prevzete obveznosti, znašale 24 % vseh odobritev, pri čemer 13 % ni bilo utemeljenih s pravno obveznostjo;

8.      je seznanjen, da se prenosi odobritev, za katere so bile prevzete obveznosti, nanašajo predvsem na proračunske vrstice naslova II in naslova III, povezani pa so predvsem z računi, ki ob koncu leta še niso bili prejeti ali plačani ali pa ustrezna storitev še ni bila zagotovljena;

9.      je seznanjen z ukrepi, ki jih je urad sprejel za zmanjšanje in ohranitev stopnje prenesenih odobritev za prevzem obveznosti, kot so mesečna poročila o izvrševanju proračuna, polletni pregled proračuna, opravljen vsako leto, in sprejetje nove finančne uredbe;

10.    ugotavlja, da je pri načrtovanju proračuna še veliko prostora za izboljšave, čeprav so bile v primerjavi s proračunskim letom 2012, v katerem je urad postal finančno samostojen, opravljene pomembne izboljšave; poziva urad, naj v prihodnje dodatno izboljša proračunsko spremljanje;

Postopki javnih naročil in zaposlovanja

11.    z zaskrbljenostjo ugotavlja, da so postopki zaposlovanja premalo pregledni; se strinja s pripombo Računskega sodišča, da priprava vprašanj za razgovore in pisne preizkuse po pregledu prijav povečuje tveganje, da na vprašanja vplivajo posamezne prijave; poleg tega ugotavlja, da je bilo v enem postopku zaposlovanja ugotovljeno odstopanje med merilom upravičenosti, navedenem v razpisu prostega delovnega mesta, in ustreznim izbirnim merilom; poziva urad, naj organ za podelitev razrešnice obvesti o korakih, ki bodo zagotovili, da v prihodnosti ne bo več prihajalo do podobnih primerov;

12.    je seznanjen s trditvami urada, da je upošteval pripombe Računskega sodišča in spremenil izjavo o navzkrižju interesov za izbirne komisije, tako da je vključil poslovni odnos kot morebitno navzkrižje interesov; poleg tega ugotavlja, da je leta 2013 sprejel politiko o preprečevanju in obvladovanju navzkrižja interesov;

Preprečevanje in obvladovanje navzkrižja interesov ter preglednost

13.    je seznanjen s trditvijo urada, da je njegov upravni odbor leta 2013 odobril novo politiko glede navzkrižij interesov; ugotavlja, da so člani upravnega odbora in izvršni direktor urada podpisali obrazce glede navzkrižij interesov v skladu z novo politiko; poziva urad, naj objavi tako svojo politiko glede navzkrižij interesov kot obrazce glede navzkrižij interesov, ki so jih podpisali člani upravnega odbora in izvršni direktor;

Notranje kontrole

14.    z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je bilo 18 % vseh plačil izvršenih po roku, določenem v finančni uredbi; je seznanjen s trditvijo urada, da je v zadnjem trimesečju leta 2013 zaradi precejšnjega povečanja obsega dela ob koncu leta ponovno prišlo do zamud pri plačevanju, čeprav se je njihovo število do sredine leta 2013 zmanjšalo; pozdravlja nove postopke, ki jih je urad uvedel za znižanje stopnje zamud pri plačilih; poziva urad, naj to zadevo nujno popravi in obvesti organ za podelitev razrešnice o učinku sprejetih ukrepov;

15.    je seznanjen s trditvijo urada, da je služba Komisije za notranjo revizijo leta 2013 opravila omejen pregled izvajanja 16 standardov notranje kontrole, ki jih je sprejel upravni odbor; ugotavlja, da je služba za notranjo revizijo na podlagi rezultatov pregleda in glede na sedanje stanje notranje kontrole v zvezi z operativnimi dejavnostmi in upravnimi podpornimi funkcijami urada izdala 18 priporočil, od katerih je šest „zelo pomembnih“, 12 pa „pomembnih“;

16.    je seznanjen z dejstvom, da je urad marca 2013 opravil samooceno v zvezi s statusom izvajanja standardov notranje kontrole in pokazal odločenost pri razumevanju in vzpostavljanju veljavnega okolja notranje kontrole;

17.    je seznanjen z ugotovitvijo iz poročila Računskega sodišča, da šest od 16 standardov notranje kontrole ni bilo izvedenih v celoti; ugotavlja, da izvajanje šestih standardov še poteka, in poziva urad, naj organu za podelitev razrešnice poroča o rezultatih;

o

o   o

18.    sporoča, da so druge pripombe k sklepu o razrešnici, ki so horizontalne narave, zbrane v resoluciji z dne ... 2015(15) o uspešnosti, finančnem upravljanju in nadzoru agencij.

6.2.2015

MNENJE Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

za Odbor za proračunski nadzor

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega azilnega podpornega urada (EASO) za proračunsko leto 2013

(2014/2126(DEC))

Pripravljavka mnenja: Sylvie Guillaume

POBUDE

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1.      pozdravlja ugotovitve Računskega sodišča, da računovodski izkazi Evropskega azilnega podpornega urada (EASO) v vseh pomembnih vidikih odražajo finančni položaj na dan 31. decembra 2013 ter poslovne dogodke in denarne tokove za proračunsko leto, ki se je takrat končalo, in da so transakcije, povezane z računovodskimi izkazi EASO za proračunsko leto 2013, z vseh pomembnih vidikov zakonite in pravilne;

2.      je seznanjen z ugotovitvami Računskega sodišča, da so potrebne izboljšave v okviru zanesljivosti zaključnega računa, notranjih kontrol in upravljanja proračuna; poudarja, da je treba različne pripombe Računskega sodišča presoditi ob upoštevanju dejstva, da je bilo proračunsko leto 2013 prvo celotno proračunsko leto, med katerim je bil EASO finančno neodvisen;

3.      meni zlasti, da bi se lahko izboljšalo proračunsko načrtovanje, vendar pozdravlja dejstvo, da so bile tako previsoko ocenjene proračunske potrebe kot stopnja prenesenih odobrenih proračunskih sredstev znatno nižje kot leta 2012;

4.      je seznanjen z ugotovitvami Računskega sodišča, da so potrebne izboljšave v okviru postopkov zaposlovanja in njihove preglednosti; glede tega je seznanjen z odgovori EASO, saj gre predvsem za spremembo izjave o odsotnosti navzkrižja interesov za odbore za izbor, in to v skladu z ugotovitvami Računskega sodišča in vzpostavljanjem politike glede preprečevanja in obvladovanja nasprotij interesov, ki je bila podpisana 29. novembra 2013;

5.      v splošnem meni, da bi se moral EASO v skladu s proračunskim načelom enoletnosti bolj osredotočiti na načelo dobrega finančnega poslovodenja, in sicer gospodarnost, uspešnost in učinkovitost pri porabi sredstev za izvajanje svojih pristojnosti.

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

5.2.2015

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

47

7

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Martina Anderson, Heinz K. Becker, Bodil Ceballos, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Marija Gabriel (Mariya Gabriel), Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Maeijer, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Hugues Bayet, Andrea Bocskor, Pál Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Petra Kammerevert, Ska Keller, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Jaromír Štětina, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Eugen Freund, Elisabetta Gardini, Charles Tannock

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

23.3.2015

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

21

5

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Benedek Jávor, Andrej Novakov (Andrey Novakov), Julia Pitera, Miroslav Poche

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Laura Ferrara

(1)

UL C 442, 10.12.2014, str. 102.

(2)

UL C 442, 10.12.2014, str. 102.

(3)

UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(4)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(5)

UL L 132, 29.5.2010, str. 11.

(6)

UL L 357, 31.12.2002, str. 72.

(7)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(8)

UL C 442, 10.12.2014, str. 102.

(9)

UL C 442, 10.12.2014, str. 102.

(10)

UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(11)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(12)

UL L 132, 29.5.2010, str. 11.

(13)

UL L 357, 31.12.2002, str. 72.

(14)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(15)

Na ta dan sprejeta besedila, P7_TA-PROV(2015)0000.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov