Процедура : 2014/2112(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0086/2015

Внесени текстове :

A8-0086/2015

Разисквания :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Гласувания :

PV 29/04/2015 - 10.26
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0135

ДОКЛАД     
PDF 202kWORD 103k
30.3.2015
PE 539.710v02-00 A8-0086/2015

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския полицейски колеж за финансовата 2013 година

(2014/2112(DEC))

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик: Ришард Чарнецки

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския полицейски колеж за финансовата 2013 година

(2014/2112(DEC))

Европейският парламент,

–       като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейския полицейски колеж за финансовата 2013 година,

–       като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейския полицейски колеж за финансовата 2013 година, придружен от отговорите на Колежа(1),

–       като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2013 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

–       като взе предвид препоръката на Съвета от 17 февруари 2015 г. относно освобождаването от отговорност на Колежа във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2013 година (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

–       като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(3),

–       като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(4) на Съвета, и по-специално член 208 от него,

–       като взе предвид Решение 2005/681/ПВР на Съвета от 20 септември 2005 г. за създаване на Европейски полицейски колеж (ЕПК) и за отмяна на Решение 2000/820/ПВР(5), и по-специално член 16 от него,

–       като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(6),

–       като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(7), и по-специално член 108 от него,

–       като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

–       като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0086/2015),

1.      освобождава от отговорност директора на Европейския полицейски колеж във връзка с изпълнението на бюджета на Колежа за финансовата 2013 година;

2.      представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.      възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на директора на Европейския полицейски колеж, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно приключването на сметките на Европейския полицейски колеж за финансовата 2013 година

(2014/2112(DEC))

Европейският парламент,

–       като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейския полицейски колеж за финансовата 2013 година,

–       като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейския полицейски колеж за финансовата 2013 година, придружен от отговорите на Колежа(8),

–       като взе предвид декларацията за достоверност(9) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2013 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

–       като взе предвид препоръката на Съвета от 17 февруари 2015 г. относно освобождаването от отговорност на Колежа във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2013 година (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

–       като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(10),

–       като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(11) на Съвета, и по-специално член 208 от него,

–       като взе предвид Решение 2005/681/ПВР на Съвета от 20 септември 2005 г. за създаване на Европейски полицейски колеж (ЕПК) и за отмяна на Решение 2000/820/ПВР(12), и по-специално член 16 от него,

–       като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(13),

–       като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(14), и по-специално член 108 от него,

–       като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

–       като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0086/2015),

1.      констатира, че окончателните годишни отчети на Европейския полицейски колеж са приложени към доклада на Сметната палата;

2.      одобрява приключването на сметките на Европейския полицейски колеж за финансовата 2013 година;

3.      възлага на своя председател да предаде настоящото решение на директора на Европейския полицейски колеж, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския полицейски колеж за финансовата 2013 година

(2014/2112(DEC))

Европейският парламент,

–       като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския полицейски колеж за финансовата 2013 година,

–       като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

–       като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0086/2015),

A.     като има предвид, че според финансовите отчети на Европейския полицейски колеж („Колежа“) неговият окончателен бюджет за финансовата 2013 година възлиза на 8 450 640 EUR; като има предвид, че целият бюджет на Колежа се осигурява от бюджета на Съюза;

Б.     като има предвид декларацията на Сметната палата („Палатата“) в нейния доклад относно годишните отчети на Европейския полицейски колеж за финансовата 2013 година („доклада на Палатата“), че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Колежа са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Последващи действия във връзка с процедурата по освобождаване от отговорност за финансовата 2012 година

1.      отбелязва въз основа на доклада на Палатата, че по отношение на три коментара, направени в доклада на Палатата за 2011 г., които са били означени като „предстоящи“ в доклада на Палатата за 2012 г., както и по отношение на един коментар, означен като „текущ“, е предприето корективно действие, което понастоящем е означено като „завършено“ в доклада на Палатата, две са означени като „текущи“ и едно – като „не е приложимо“; отбелязва освен това, че що се отнася до шестте коментара, направени в доклада на Палатата за 2012 г., е предприето корективно действие в отговор на коментарите от предходната година, което понастоящем е означено като „завършено“, две са означени като „не е приложимо“, две – като „текущи“ и едно като „предстоящо“;

2.      потвърждава въз основа на информация от Колежа, че:

–    достъп до информацията относно въздействието на неговата дейност върху гражданите на Съюза е осигурен на уебсайта на Колежа чрез ежегодното публикуване на стратегически документи, в т.ч. годишния доклад, както и чрез други средства за комуникация, като видеофилми и специално посветени на това части от уебсайта;

–    е взето решение от управителния съвет част от счетоводната дейност да бъде прехвърлена на Комисията, считано от април 2014 г.; отбелязва положените от Колежа усилия за намаляване на административните разходи;

Бюджет и финансово управление

3.      отбелязва, че в резултат на усилията за контрол на бюджета през финансовата 2013 година степента на изпълнение на бюджета е 94,89% и че степента на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е 92,46%; признава усилията на Колежа за значително увеличаване с 21% на степента на изпълнение за бюджетните кредити за плащания спрямо отчетените през 2012 г. 76%;

Поети задължения и преноси

4.      отбелязва със загриженост големия обем на пренесените към 2014 г. бюджетни кредити за поети задължения, възлизащ на 30,46% за дял II („Административни разходи“); отбелязва, че за дял ІІІ („Оперативни разходи“) обемът на пренесените бюджетни кредити за поети задължения възлиза на 17,91%; потвърждава въз основа на доклада на Палатата, че преносите по дял ІІ са предимно вследствие на независещи от Колежа събития, като дължими през 2014 г. плащания за услуги и стоки, които са били заявени и получени по план през 2013 г.;

5.      потвърждава освен това че равнището на преносите на Колежа е намаляло от 20% за операциите от 2012 към 2013 г. на 11% за операциите от 2013 към 2014 г.; отбелязва предприетите от Колежа мерки, но призовава Колежа за още по-голямо понижаване на равнището на преносите с цел постигане на по-голямо съответствие с бюджетния принцип на ежегодност;

6.      изразява загриженост, че от общо 1 669 930 EUR бюджетни кредити за поети задължения, пренесени от 2012 г., 303 740 EUR (18,19%) са освободени през 2013 г.; отбелязва, че освободените бюджетни кредити за поети задължения се дължат основно на по-ниските от предвиденото възстановени разходи съгласно споразуменията за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за 2012 г.; отбелязва, че размерът на освободените бюджетни кредити показва необходимостта от получаване на по-точна информация от бенефициентите в края на годината за реално извършените разходи; призовава Колежа да информира органа по освобождаване от отговорност за мерките, които са предприети за незабавното преодоляване на този недостатък;

Трансфери

7.      отбелязва въз основа на информация от Колежа, че е въвел нова процедура за изпълнението на бюджетни трансфери, която е подобрила бюджетната структура, наред със засилен надзор на изпълнението на бюджета;

8.      отбелязва, че през 2013 г. Колежът е направил девет бюджетни трансфера в размер на 500 000 EUR в рамките на съответните дялове; потвърждава, че всички трансфери са били изпълнени в съответствие с Финансовия регламент и правилата за неговото прилагане; отбелязва освен това, че подобренията на бюджетните процедури са довели до тенденция на намаляване на бюджетните трансфери;

Процедури за възлагане на обществени поръчки и набиране на персонал

9.      отбелязва със загриженост въз основа на доклада на Палатата, че процедурите за набиране на персонал на Колежа все още не са напълно прозрачни, тъй като някои техни елементи са все още непълни, недостатъчно ясни или несъответстващи на правилата; отбелязва действията на Колежа за преразглеждане на процедурите за набиране на персонал чрез преработка и усъвършенстване на свързаните инструкции за работа, образци и контролни списъци; призовава Колежа да информира органа по освобождаване от отговорност за въздействието на преработения процес върху започнатите през 2014 г. процедури за набиране на персонал и очаква резултатите от бъдещите одити на Палатата на процедурите за набиране на персонал;

Предотвратяване и управление на конфликтите на интереси и прозрачност

10.    отбелязва, че Колежът е планирал преразглеждане на действащите договорености с цел разработването на специфична политика относно конфликтите на интереси, която да се прилага по отношение на неговите служители, както и по отношение на други заинтересовани страни, които пряко сътрудничат с Колежа, но не са част от персонала му; потвърждава, че управителният съвет на Колежа е приел своята политика за предотвратяване и управление на конфликти на интереси през ноември 2014 г.;

11.    отбелязва публикуването на декларациите за интереси на директора, заместник-директора и началника на „Корпоративни услуги“ на уебсайта на Колежа; потвърждава, че след приемането на политиката за предотвратяване и управление на конфликти на интереси през ноември 2014 г. Колежът е отправил до членовете на управителния съвет искане да публикуват своите декларации за интереси и автобиографии на уебсайта на Колежа;

12.    настоятелно призовава Колежа да публикува до юни 2015 г. декларациите за интереси на своя персонал и на членовете на управителния съвет, на членовете на работните групи/одитния орган и на командированите национални експерти;

13.    изразява съжаление, че Колежът не е дал отговор на въпроса за възможните инициативи в интерес на повишаването на прозрачността относно контактите на агенциите с лобистите; настоятелно призовава Колежа да даде отговор до края на май 2015 г.;

Вътрешен одит

14.    отбелязва, че Службата за вътрешен одит на Комисията е осъществила одит с цел оценка на пригодността и ефективното прилагане на системата за вътрешен контрол във връзка с управляваните от Колежа подпроцеси в областта на човешките ресурси; потвърждава, че Службата за вътрешен одит е установила, че действащата система за вътрешен контрол осигурява достатъчна увереност относно постигането на целите за съответните процеси в областта на човешките ресурси;

15.    потвърждава, че Службата за вътрешен одит е проследила изпълнението на своите предишни препоръки чрез документна проверка, като е констатирала, че в края на годината не е имало неизпълнени критични или много важни препоръки;

16.    отбелязва усилията на Колежа да изпълни препоръките на Палатата и на Службата за вътрешен одит с цел гарантиране на бързото изпълнение на плановете за действие; отбелязва, че степента на изпълнение на препоръките в края на 2013 г. е 83%;

Други коментари

17.    приветства факта, че Колежът официално е възобновил дейността си в своето ново централно управление в Будапеща през октомври 2014 г.; подкрепя усилията на Колежа пренасянето в новото седалище да се осъществи в съответствие с принципите на добро финансово управление; потвърждава освен това, че в това отношение по инициатива на неговия управителен съвет е внесено и одобрено изменение на бюджета за финансовата 2014 година;

18.    потвърждава, че преместването на Колежа от Брамсхил в новото му централно управление в Будапеща доведе до годишна икономия на средства в размер на 200 000 EUR; приветства тези икономии на оперативни разходи на Колежа и приветства факта, че ползването на офис пространството в новите помещения на централното управление на Колежа е безплатно, както и че инфраструктурата е осигурена за срок от най-малко десет години; изисква от Колежа да включи в следващия си годишен доклад преглед на реализираните икономии на оперативни разходи;

19.    отбелязва със загриженост, че разискванията относно бъдещето на Колежа не са приключени и вредят на планирането на неговата дейност и на изпълнението;

20.    отбелязва със загриженост, че Колежът не е отговорил достатъчно подробно на въпроса на органа по освобождаване от отговорност за икономически ефективните и екологосъобразни решения във връзка с работната среда; призовава Колежа да предприеме действия за решаването на този проблем;

o

o       o

21.    по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от … 2015 г.(15) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

6.2.2015

СТАНОВИЩЕ на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

на вниманието на комисията по бюджетен контрол

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския полицейски колеж за финансовата 2013 година

(2014/2112(DEC))

Докладчик по становище: Силви Гийом

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещата комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  приветства заключенията на Сметната палата, че годишните отчети на Европейския полицейски колеж (CEPOL) дават вярна представа във всички съществени аспекти за неговото финансово състояние към 31 декември 2013 г., както и за резултатите от неговата дейност и за паричните потоци за приключилата на тази дата финансова година, и че операциите, свързани с годишните отчети на CEPOL за финансовата 2013 година, са законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти;

2.  отбелязва констатациите на Сметната палата, че са необходими подобрения в областта на бюджетното планиране, както и че въведените от CEPOL мерки са позволили да се намали обемът на преносите;

3.  отбелязва констатациите на Сметната палата, че са необходими подобрения по отношение на прозрачността на процедурите за набиране на персонал; във връзка с това подчертава дадените от CEPOL пояснения относно последните промени, които позволиха да се допълни документацията относно процедурите във връзка с човешките ресурси и по този начин да се допринесе за по-голямата прозрачност на процеса в неговата цялост;

4.  приветства официалното откриване на CEPOL на 1 октомври 2014 г. в новото му седалище, като припомня по-конкретно изразената от Сметната палата загриженост в одита ѝ за 2012 г. относно неяснотите около седалището на CEPOL и произтичащото от това несигурно положение на служителите му и затруднено бюджетното планиране;

5.  счита като цяло, че в съответствие с бюджетния принцип на ежегодност CEPOL следва да отдели повече внимание на принципа на добро финансово управление, и по-специално на икономичността, ефикасността и ефективността, с които използва своите бюджетни кредити за изпълнението на възложените му задачи.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

5.2.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

45

4

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Martina Anderson, Heinz K. Becker, Bodil Ceballos, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Maeijer, Louis Michel, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Hugues Bayet, Andrea Bocskor, Pál Csáky, Dennis de Jong, Petra Kammerevert, Ska Keller, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Jaromír Štětina, Axel Voss

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Eugen Freund, Elisabetta Gardini, Charles Tannock

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

23.3.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

20

5

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Benedek Jávor, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Laura Ferrara

(1)

OВ C 442, 10.12.2014 г., стр. 51.

(2)

OВ C 442, 10.12.2014 г., стр. 51.

(3)

OВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(4)

OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(5)

OВ L 256, 1.10.2005 г., стр. 63.

(6)

OВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.

(7)

OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(8)

OВ C 442, 10.12.2014 г., стр. 51.

(9)

OВ C 442, 10.12.2014 г., стр. 51.

(10)

OВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(11)

OВ C 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(12)

OВ C 256, 1.10.2005 г., стр. 63.

(13)

OВ C 357, 31.12.2002 г., стр. 72.

(14)

OВ C 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(15)

Приети текстове, P8_TA-PROV(2015)0000.

Правна информация - Политика за поверителност