Postup : 2014/2112(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0086/2015

Předložené texty :

A8-0086/2015

Rozpravy :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hlasování :

PV 29/04/2015 - 10.26
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0135

ZPRÁVA     
PDF 183kWORD 99k
30.3.2015
PE 539.710v02-00 A8-0086/2015

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské policejní akademie na rozpočtový rok 2013

(2014/2112(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodaj: Ryszard Czarnecki

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské policejní akademie na rozpočtový rok 2013

(2014/2112(DEC))

Evropský parlament,

–       s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské policejní akademie za rozpočtový rok 2013,

–       s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské policejní akademie za rozpočtový rok 2013, spolu s odpověďmi akademie(1),

–       s ohledem na prohlášení o věrohodnosti účtů(2) a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2013 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na doporučení Rady ze dne 17. února 2015 o absolutoriu, které má být uděleno akademii za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(3),

–       s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–       s ohledem na rozhodnutí Rady 2005/681/SVV ze dne 20. září 2005 o zřízení Evropské policejní akademie (EPA) a o zrušení rozhodnutí 2000/820/SVV(5), a zejména na článek 16 tohoto rozhodnutí,

–       s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(6),

–       s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady(7) (EU, Euratom) č. 966/2012, a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–       s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–       s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0086/2015),

1.      uděluje řediteli Evropské policejní akademie absolutorium za plnění rozpočtu akademie na rozpočtový rok 2013;

2.      předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.      pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, řediteli Evropské policejní akademie, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jejich zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů Evropské policejní akademie za rozpočtový rok 2013

(2014/2112(DEC))

Evropský parlament,

–       s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské policejní akademie za rozpočtový rok 2013,

–       s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské policejní akademie za rozpočtový rok 2013, spolu s odpověďmi akademie(8),

–       s ohledem na prohlášení o věrohodnosti účtů(9) a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rok 2013 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na doporučení Rady ze dne 17. února o absolutoriu, které má být uděleno akademii za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(10),

–       s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(11), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–       s ohledem na rozhodnutí Rady 2005/681/SVV ze dne 20. září 2005 o zřízení Evropské policejní akademie (EPA) a o zrušení rozhodnutí 2000/820/SVV(12), zejména na článek 16 tohoto rozhodnutí,

–       s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(13),

–       s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(14), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–       s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–       s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0086/2015),

1.      konstatuje, že konečná roční účetní závěrka Evropské policejní akademie je uvedena v příloze ke zprávě Účetního dvora;

2.      schvaluje uzavření účtů Evropské policejní akademie za rozpočtový rok 2013;

3.      pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí řediteli Evropské policejní akademie, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské policejní akademie na rozpočtový rok 2013

(2014/2112(DEC))

Evropský parlament,

–       s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské policejní akademie na rozpočtový rok 2013,

–       s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–       s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0086/2015),

A.     vzhledem k tomu, že podle finančních výkazů Evropské policejní akademie (dále jen „akademie“) její konečný rozpočet na rozpočtový rok 2013 činil 8 450 640 EUR; vzhledem k tomu, že celý rozpočet akademie se odvíjí od rozpočtu Unie;

B.     vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o roční účetní závěrce Evropské policejní akademie za rozpočtový rok 2013 (dále jen zpráva Účetního dvora) uvedl, že získal přiměřenou jistotu, že je účetní závěrka akademie spolehlivá a že uskutečněné operace jsou legální a správné;

Opatření v návaznosti na udělení absolutoria za rok 2012

1.      na základě zprávy Účetního dvora konstatuje, že pokud jde o tři připomínky učiněné ve zprávě Účetního dvora za rok 2011, jež byly ve zprávě Účetního dvora za rok 2012 označeny jako „neprovedené“, a o připomínku označenou v této zprávě jako „probíhající“, bylo přijato jedno nápravné opatření a jedna připomínka byla ve zprávě Účetního dvora za rok 2013 označena jako „dokončená“, dvě jako „probíhající“ a jedna jako „není relevantní“; dále konstatuje, že pokud jde o šest připomínek uvedených ve zprávě Účetního dvora za rok 2012, bylo v reakci na připomínky z předchozího roku přijato jedno nápravné opatření, takže jedna připomínka je nyní označena jako „dokončená“, dvě jako „není relevantní“, dvě jako „probíhající“ a jedna jako „neprovedená“;

2.      od akademie získal informace o tom, že:

-     informace o dopadu její činnosti na občany Unie lze nalézt na internetových stránkách akademie, kde jsou každoročně zveřejňovány strategické dokumenty, včetně výroční zprávy, a rovněž prostřednictvím dalších komunikačních nástrojů, jako jsou videa a specializované části internetových stránek;

-     řídící rada přijala rozhodnutí o tom, že část účetních služeb bude od dubna 2014 zajišťovat externě prostřednictvím Komise; všímá si úsilí, které akademie vyvíjí s cílem snížit své správní výdaje;

Rozpočtové a finanční řízení

3.      konstatuje, že výsledkem úsilí o monitorování rozpočtu v průběhu rozpočtového roku 2013 byla míra plnění rozpočtu 94,89 % a že míra využití prostředků na platby činila 92,46 %; všímá si úsilí, které akademie vynakládá na zvýšení míry čerpání prostředků na platby oproti roku 2012, kdy dosahovala 76 %;

Závazky a přenosy

4.      konstatuje se znepokojením, že objem prostředků přidělených na závazky, které byly přeneseny do roku 2014, byl vysoký v hlavě II (správní výdaje), kde činil 30,46 %; všímá si, že v hlavě III (operační výdaje) míra přenesených prostředků na závazky dosáhla 17,91 %; na základě zprávy Účetního dvora konstatuje, že přenosy v hlavě II byly způsobeny zejména událostmi mimo kontrolu akademie, jako byly platby za služby a zboží podle plánu objednané a obdržené v roce 2013, ale splatné v roce 2014;

5.      dále konstatuje, že míra přenesených prostředků z roku 2013 do roku 2014, kdy činila 11 %, se oproti přenosům z roku 2012 do roku 2013, kdy činila 20 %, snížila; všímá si opatření, které akademie zavedla, nicméně vyzývá akademii, aby dále snižovala míru přenosů s cílem zlepšit dodržování zásady ročního rozpočtu;

6.      vyjadřuje znepokojení v souvislosti s mírou prostředků přidělených na závazky, které byly přeneseny z roku 2012 a dosahovaly částky 1 669 930 EUR, přičemž zrušené závazky v roce 2013 činily 303 740 EUR neboli 18,19 %; došel k závěru, že ke zrušení závazků došlo především v důsledku nadhodnocených výdajů, které měly být vyplaceny podle grantových dohod na rok 2012; všímá si, že objem zrušených závazků nasvědčuje tomu, že je třeba, aby příjemci na konci roku poskytovali přesnější informace o skutečných vzniklých nákladech; vyzývá akademii, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovala o opatřeních, která byla přijata s cílem bezodkladně tento problém řešit;

Převody

7.      na základě informací akademie konstatuje, že zavedla nový postup pro rozpočtové převody, díky němuž došlo ke zlepšení rozpočtové struktury a zvýšil se dohled nad plněním rozpočtu;

8.      všímá si, že v roce 2013 provedla akademie devět rozpočtových převodů v objemu 500 000 EUR v rámci příslušných hlav; uznává, že veškeré převody byly provedeny v souladu s finančním nařízením a prováděcími pravidly; dále konstatuje, že díky zlepšení rozpočtového postupu došlo ke snížení částek rozpočtových převodů;

Postupy pro zadávání zakázek a pro přijímání zaměstnanců

9.      na základě zprávy Účetního dvora se znepokojením konstatuje, že postupy akademie pro přijímání zaměstnanců stále nejsou plně transparentní, neboť některé procedurální prvky stále nejsou úplné, dostatečně jasné nebo v souladu s danými předpisy; všímá si opatření akademie týkající se revize postupu přijímání zaměstnanců změnou a zlepšením souvisejících pracovních pokynů, šablon a kontrolních seznamů; vyzývá akademii, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovala o dopadu, který má změněný postup na přijímací řízení zahájená v roce 2014, a netrpělivě očekává výsledky budoucích auditů Účetního dvora v oblasti přijímacích postupů;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

10.    všímá si, že akademie naplánovala přezkum stávajících opatření s cílem vytvořit zvláštní politiky v oblasti střetu zájmů, která by se vztahovala na její zaměstnance i na další přímé spolupracovníky akademie, kteří ale nejsou jejími zaměstnanci; bere na vědomí, že řídící rada akademie v listopadu 2014 přijala politiku akademie zaměřenou na řešení konfliktů zájmů;

11.    všímá si, že na internetových stránkách akademie byla zveřejněna prohlášení o zájmech ředitele, zástupce ředitele a vedoucího korporátních služeb akademie; bere na vědomí, že v návaznosti na přijetí politiky v oblasti střetů zájmů v listopadu 2014 akademie požádala členy své řídící rady, aby na internetových stránkách akademie zveřejnili svá prohlášení o zájmech a životopisy;

12.    naléhavě vyzývá akademii, aby do června 2015 zveřejnila prohlášení o finančních zájmech svých zaměstnanců, členů řídící rady, členů pracovních skupin / komise pro audit a přidělených národních expertů;

13.    lituje toho, že akademie neodpověděla na otázku týkající se možných iniciativ v zájmu zvýšení transparentnosti, pokud jde o kontakty agentur s lobbisty; naléhavě akademii vyzývá, aby odpověděla do konce května 2015;

Interní audit

14.    konstatuje, že útvar interního auditu Komise (IAS) provedl audit s cílem posoudit, zda jsou systémy vnitřní kontroly koncipovány a uplatňovány vhodným a účinným způsobem ve vztahu k dílčím procesům, které akademie řídí v oblasti lidských zdrojů; konstatuje, že útvar interního auditu Komise dospěl k závěru, že zavedené systémy vnitřní kontroly poskytují přiměřenou záruku, pokud jde o dosažení cílů v oblasti příslušných procesů týkajících se lidských zdrojů;

15.    bere na vědomí, že útvar interního auditu Komise provedl v návaznosti na svá dřívější doporučení akademii dokumentární prověrku, při níž zjistil, že na konci roku byla vyřešena veškerá doporučení označená jako kritická či velmi důležitá;

16.    bere na vědomí úsilí akademie o naplnění doporučení Účetního dvora a útvaru interního auditu Komise, aby zajistila urychlené provedení akčních plánů; konstatuje, že míra uskutečnění těchto doporučení na konci roku 2013 činila 83 %;

Další připomínky

17.    na základě informací akademie konstatuje, že v říjnu 2014 akademie oficiálně zahájila své působení v novém sídle v Budapešti; podporuje úsilí akademie o to, aby přesun do nového sídla proběhl v souladu se zásadami řádného finančního řízení; dále v této souvislosti bere na vědomí, že řídící rada akademie podala a schválila návrh na změnu rozpočtu na finanční rok 2014;

18.    bere na vědomí, že přesídlením akademie z Bramshillu do jejích nových prostor vznikly roční úspory ve výši 200 000 EUR; vítá takovéto úspory provozních nákladů akademie a to, že využití kanceláří v novém ústředí akademie je bezplatné a infrastruktura bude poskytována po dobu nejméně deseti let; žádá akademii, aby do své příští výroční zprávy o činnosti vložila přehled úspor dosažených u operačních nákladů;

19.    se znepokojením konstatuje, že stále pokračují diskuse o budoucnosti akademie a to se negativně promítá do plánování jejího provozu i praktického chodu;

20.    se znepokojením konstatuje, že akademie nezodpověděla uspokojivě otázku orgánu příslušného k udělení absolutoria týkající se nákladově efektivních a ekologických řešení pro pracovní prostředí; vyzývá akademii, aby tuto věc napravila;

o   o

21.    pokud jde o další připomínky horizontální povahy, které doprovázejí jeho rozhodnutí o udělení absolutoria, odkazuje na své usnesení ze dne ... 2015(15) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

6. 2. 2015

STANOVISKO Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

pro Výbor pro rozpočtovou kontrolu

k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské policejní akademie na rozpočtový rok 2013

(2014/2112(DEC))

Navrhovatelka: Sylvie Guillaume

NÁVRHY

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1.       vítá závěry Účetního dvora, z nichž vyplývá, že roční účetní závěrka Evropské policejní akademie (dále jen „akademie CEPOL“) podává ve všech významných ohledech věrný obraz její finanční situace ke dni 31. prosince 2013 a výsledků jejích operací a peněžních toků za daný rok a že operace za rozpočtový rok 2013, na nichž se roční účetní závěrka akademie zakládá, byly ve všech významných ohledech legální a správné;

2.  bere na vědomí připomínky Účetního dvora, který uvádí, že je nutno dosáhnout zlepšení v rámci rozpočtového plánování a že opatření zavedená akademií CEPOL umožnila snížit objem přenášených prostředků;

3.  bere na vědomí připomínky Účetního dvora, který uvádí nezbytná zlepšení, pokud jde o transparentnost postupů přijímání zaměstnanců; zdůrazňuje v tomto ohledu upřesnění, která akademie CEPOL poskytla, pokud jde o nedávné změny, které umožnily doplnit dokumentaci k postupům v oblasti lidských zdrojů a přispět tak k vyšší transparentnosti celého postupu;

4.  je potěšen tím, že akademie CEPOL dne 1. října 2014 oficiálně znovu otevřela své brány v novém sídle a připomíná v této souvislosti zejména obavy, které vyjádřil Účetní dvůr ve svém auditu za rok 2012, pokud jde o nejistotu v otázce sídla akademie CEPOL a nejistou situaci jejích zaměstnanců a z toho vyplývající komplikace při rozpočtovém plánování;

5.  v obecné rovině se domnívá, že v souladu se zásadou ročního rozpočtu je třeba se více zaměřit na zásadu řádného finančního řízení akademie CEPOL, a to především pokud jde o hospodárnost, efektivnost a účelnost, s jakou evropský inspektor ochrany údajů využívá přidělené prostředky k plnění svých úkolů.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

5.2.2015

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

45

4

3

Členové přítomní při konečném hlasování

Martina Anderson, Heinz K. Becker, Bodil Ceballos, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Maeijer, Louis Michel, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Hugues Bayet, Andrea Bocskor, Pál Csáky, Dennis de Jong, Petra Kammerevert, Ska Keller, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Jaromír Štětina, Axel Voss

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Eugen Freund, Elisabetta Gardini, Charles Tannock

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

23.3.2015

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

20

5

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Benedek Jávor, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Laura Ferrara

(1)

Úř. věst. C 442, 10.12.2014, s. 51.

(2)

Úř. věst. C 442, 10.12.2014, s. 51.

(3)

Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(4)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(5)

Úř. věst. L 256, 1.10.2005, s. 63.

(6)

Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

(7)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(8)

Úř. věst. C 442, 10.12.2014, s. 51.

(9)

Úř. věst. C 442, 10.12.2014, s. 51.

(10)

Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(11)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(12)

Úř. věst. L 256, 1.10.2005, s. 63.

(13)

Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

(14)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(15)

Přijaté texty, P8_TA-PROV(2015)0000.

Právní upozornění - Ochrana soukromí