Procedure : 2014/2112(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0086/2015

Indgivne tekster :

A8-0086/2015

Forhandlinger :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Afstemninger :

PV 29/04/2015 - 10.26
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0135

BETÆNKNING     
PDF 171kWORD 79k
30.3.2015
PE 539.710v02-00 A8-0086/2015

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Politiakademi for regnskabsåret 2013

(2014/2112(DEC))

Budgetkontroludvalget

Ordfører: Ryszard Czarnecki

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Politiakademi for regnskabsåret 2013

(2014/2112(DEC))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Politiakademi for regnskabsåret 2013,

–       der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Politiakademi for regnskabsåret 2013 med akademiets svar(1),

–       der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2013 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til Rådets henstilling af 17. februar 2015 om decharge til akademiet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(3),

–       der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(4), særlig artikel 208,

–       der henviser til Rådets afgørelse 2005/681/RIA af 20. september 2005 om oprettelse af Det Europæiske Politiakademi (Cepol) og om ophævelse af afgørelse 2000/820/RIA(5), særlig artikel 16,

–       der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(6),

–       der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(7), særlig artikel 108,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–       der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0086/2015),

1.      meddeler direktøren for Det Europæiske Politiakademi decharge for gennemførelsen af akademiets budget for regnskabsåret 2013;

2.      fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.      pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til direktøren for Det Europæiske Politiakademi, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om afslutning af regnskaberne for Det Europæiske Politiakademi for regnskabsåret 2013

(2014/2112(DEC))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Politiakademi for regnskabsåret 2013,

–       der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Politiakademi for regnskabsåret 2013 med akademiets svar(8),

–       der henviser til Revisionsrettens erklæring(9) for regnskabsåret 2013 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til Rådets henstilling af 17. februar 2015 om decharge til akademiet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(10),

–       der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(11), særlig artikel 208,

–       der henviser til Rådets afgørelse 2005/681/RIA af 20. september 2005 om oprettelse af Det Europæiske Politiakademi (Cepol) og om ophævelse af afgørelse 2000/820/RIA(12), særlig artikel 16,

–       der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(13),

–       der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(14), særlig artikel 108,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–       der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0086/2015),

1.      noterer sig, at det endelige årsregnskab for Det Europæiske Politiakademi ser ud som anført i bilaget til Revisionsrettens beretning;

2.      godkender afslutningen af regnskaberne for Det Europæiske Politiakademi for regnskabsåret 2013;

3.      pålægger sin formand at sende denne afgørelse til direktøren for Det Europæiske Politiakademi, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

3. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Politiakademi for regnskabsåret 2013,

(2014/2112(DEC))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Politiakademi for regnskabsåret 2013,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–       der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0086/2015),

A.     der henviser til, at det endelige budget Det Europæiske Politiakademi ("i det følgende benævnt akademiet") for regnskabsåret 2013 ifølge dets regnskab var på 8 450 640 EUR; der henviser til, at hele akademiets budget hidrører fra EU's budget;

B.     der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om Det Europæiske Politiakademis årsregnskab for regnskabsåret 2013 ("Revisionsrettens beretning") har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at akademiets årsregnskab er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

Opfølgning på decharge for 2012

1.      noterer sig på baggrund af Revisionsrettens beretning, at der vedrørende tre bemærkninger, Revisionsretten fremsatte i sin beretning for 2011 og markerede som "ikke igangsat" i Revisionsrettens beretning for 2012, samt en bemærkning markeret som "i gang", er truffet én korrigerende foranstaltning, der nu er markeret i Rettens beretning som "afsluttet", to blev markeret som "i gang" og en som "ikke relevant"; noterer sig endvidere, at der i forbindelse med de seks bemærkninger, Revisionsretten fremsatte i beretningen for 2012, er truffet én korrigerende foranstaltning som svar på det foregående års bemærkninger, der nu er markeret som "afsluttet", to er markeret som "ikke relevante", to som "i gang" og en som "ikke igangsat";

2.      noterer sig akademiets meddelelse om, at:

-     oplysninger om, hvordan akademiets aktiviteter påvirker EU's borgere, er tilgængelige på akademiets websted via den årlige offentliggørelse af strategidokumenter, herunder årsberetningen, samt gennem andre kommunikationsværktøjer såsom videoer og særlige webstedssektioner

-     akademiets bestyrelse har truffet en afgørelse om at outsource en del af sine regnskabstjenester til Kommissionen fra april 2014; noterer sig akademiets bestræbelser på at reducere sine administrative udgifter;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

3.      bemærker, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2013 resulterede i en budgetgennemførelsesgrad på 94,89 %, og at udnyttelsesgraden for betalingsbevillinger var på 92,46 %; anerkender akademiets bestræbelser på væsentligt at øge gennemførelsesniveauet for betalinger med 21 % fra 76 %, som bemærket i 2012;

Forpligtelser og fremførsler

4.      bemærker med bekymring, at en stor del af de forpligtede bevillinger for afsnit II (administrationsudgifter) blev fremført til 2014, nemlig 30,46 %; noterer sig, at niveauet af forpligtede bevillinger, der blev fremført til 2013 (aktionsudgifter) var 17,91 % for afsnit III; konstaterer på baggrund af Revisionsrettens beretning, at fremførslerne under afsnit II hovedsageligt skyldtes begivenheder uden for akademiets kontrol, f.eks. beløb, der skulle betales i 2014 for varer og tjenesteydelser bestilt og modtaget som planlagt i 2013;

5.      anerkender endvidere, at akademiets niveau af fremførsler faldt fra 20 % for transaktionerne fra 2012 til 2013 til 11 % for transaktionerne fra 2013 til 2014; noterer sig de foranstaltninger, som akademiet har iværksat, men opfordrer akademiet til yderligere at forbedre fremførselsniveauerne med henblik på at forbedre dets overholdelse af det budgetmæssige princip om etårighed;

6.      finder det bekymrende, at ud af de forpligtede bevillinger fremført fra 2012, der beløb sig til 1 669 930 EUR, udgjorde de bortfaldne forpligtelsesbevillinger 303 740 EUR eller 18,19 % i 2013; konstaterer, at de bortfaldne forpligtelsesbevillinger hovedsageligt skyldtes, at der skulle godtgøres færre omkostninger under tilskudsaftalerne for 2012; bemærker, at antallet af bortfaldne forpligtelsesbevillinger viser, at der er behov for at indhente mere nøjagtige oplysninger fra modtagerne ved årets udgang om de faktisk afholdte omkostninger; opfordrer akademiet til at underrette dechargemyndigheden om de foranstaltninger, der er truffet for at afhjælpe denne mangel hurtigst muligt;

Overførsler

7.      har fra akademiet fået at vide, at der er indført en ny procedure for budgetoverførsler, som forbedrede budgetstrukturen, såvel som øget overvågning af budgetgennemførslen;

8.      noterer sig, at akademiet i 2013 foretog 9 budgetoverførsler til et beløb på 500 000 EUR inden for samme afsnit; anerkender, at alle overførsler blev gennemført i overensstemmelse med finansforordningen og gennemførelsesbestemmelserne; bemærker endvidere, at forbedringerne af budgetprocedurerne har bevirket en faldende tendens med hensyn til budgetoverførsler;

Indkøbs- og ansættelsesprocedurer

9.      noterer sig med bekymring, at det fremgår af Revisionsrettens beretning, at akademiets ansættelsesprocedurer stadig ikke er fuldstændig gennemsigtige, idet visse proceduremæssige elementer stadig er ufuldstændige, ikke er tilstrækkeligt klare eller ikke opfylder kravene; noterer sig de foranstaltninger, akademiet har truffet i retning af en revision af ansættelsesproceduren ved at omforme og forbedre arbejdsinstrukserne, skabelonerne og tjeklisterne; opfordrer akademiet til at underrette dechargemyndigheden om, hvilken indvirkning den omformede procedure har på de ansættelser, der blev igangsat i 2014, og ser frem til resultaterne af Revisionsrettens fremtidige revisioner vedrørende ansættelsesprocedurer;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed

10.    noterer sig, at akademiet har planlagt en gennemgang af de nuværende ordninger med sigte på at udvikle en specifik politik for håndtering af interessekonflikter, der skal anvendes på akademiets personale og på andre interessenter, der samarbejder direkte med akademiet, men ikke er ansat af dette; anerkender, at akademiets bestyrelse vedtog sin politik om forebyggelse og forhindring af interessekonflikter i november 2014;

11.    noterer sig offentliggørelsen af interesseerklæringerne fra direktøren, vicedirektøren og chefen for virksomhedstjenester på akademiets websted; anerkender, at akademiet efter vedtagelsen af politikken vedrørende interessekonflikter i november 2014 fremsatte en anmodning til medlemmerne af bestyrelsen om at offentliggøre deres interesseerklæringer og CV'er på akademiets websted;

12.    opfordrer indtrængende akademiet til inden juni 2015 at offentliggøre interesseerklæringerne for dets personale, bestyrelse, medlemmer af arbejdsgrupperne/revisionspanelet, udstationerede nationale eksperter;

13.    beklager, at akademiet ikke har svaret på spørgsmålet vedrørende mulige initiativer med henblik på at øge gennemsigtigheden af agenturernes kontakter til lobbyister; opfordrer indtrængende akademiet til at svare inden udgangen af maj 2015;

Intern revision

14.    bemærker, at Kommissionens Interne Revisionstjeneste (IAS) gennemførte en revision med det formål at vurdere tilstrækkeligheden og den effektive anvendelse af det interne kontrolsystem vedrørende de delprocesser i forbindelse med menneskelige ressourcer, som akademiet forvalter; anerkender, at IAS fandt, at det nuværende interne kontrolsystem giver rimelig sikkerhed vedrørende opnåelsen af forretningsmålene for relevante procedurer i forbindelse med menneskelige ressourcer;

15.    anerkender, at IAS fulgte op på gennemførelsen af sine tidligere anbefalinger gennem en skrivebordskontrol, og at den ikke fandt nogen kritiske eller meget vigtige anbefalinger ved regnskabsårets udgang;

16.    noterer sig akademiets bestræbelser på at gennemføre anbefalingerne fra Revisionsretten og IAS med henblik på at sikre hurtig gennemførelse af handlingsplanerne; bemærker, at gennemførelsesgraden for anbefalingerne ved udgangen af 2013 var på 83 %;

Andre bemærkninger

17.    anerkender akademiets oplysninger om, at det officielt genoptog sin virksomhed i sit nye hovedkvarter i Budapest i oktober 2014; noterer sig, at akademiet tilstræber, at flytningen til det nye hjemsted gennemføres i overensstemmelse med principperne om forsvarlig økonomisk forvaltning; anerkender endvidere i denne henseende, at en budgetændring for regnskabsåret 2014 blev indledt og vedtaget af bestyrelsen;

18.    anerkender, at akademiets flytning fra Bramshill til dettes nye lokaler i Budapest skabte en årlig besparelse på 200 000 EUR; bifalder sådanne besparelser i akademiets driftsomkostninger og glæder sig over, at anvendelsen af kontorerne i akademiets nye hovedkvarter er gratis, og at infrastrukturen stilles til rådighed for en periode på mindst ti år; anmoder akademiet om at lade en oversigt over de besparelser, der er opnået på driftsomkostninger indgå i sin næste årsberetning;

19.    noterer sig med bekymring, at drøftelsen om akademiets fremtid fortsætter og skader planlægningen og gennemførelsen af aktiviteter;

20.    noterer sig med bekymring, at akademiet ikke svarede fyldestgørende på dechargemyndighedens spørgsmål vedrørende omkostningseffektive og miljøvenlige løsninger for arbejdsmiljøet; opfordrer akademiet til at afhjælpe dette problem;

o

o   o

21.    henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af … 2015(15) om agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol.

6.2.2015

UDTALELSE fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

til Budgetkontroludvalget

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Politiakademi for regnskabsåret 2013

(2014/2112(DEC))

Ordfører for udtalelse: Sylvie Guillaume

FORSLAG

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender opfordrer Budgetkontroludvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.       glæder sig over Revisionsrettens konklusioner, hvorefter årsregnskabet for Det Europæiske Politiakademi (Cepol) i alt væsentligt giver et retvisende billede af dets finansielle stilling pr. 31. december 2013 og af resultaterne af dets transaktioner og pengestrømme i det afsluttede regnskabsår, og over, at de transaktioner, der ligger til grund for årsregnskabet for Cepol for regnskabsåret 2013, i alt væsentligt er lovlige og formelt rigtige;

2.  noterer sig Revisionsrettens bemærkninger om nødvendige forbedringer med hensyn til budgetplanlægning og de foranstaltninger, som Cepol har truffet, hvilket har gjort det muligt at mindske omfanget af fremførsler;

3.  noterer sig Revisionsrettens bemærkninger om nødvendige forbedringer med hensyn til gennemsigtighed i ansættelsesprocedurer; understreger i denne forbindelse de præciseringer, som Cepol har fremsat, om de seneste ændringer, der har gjort det muligt at supplere dokumentationen for de menneskelige ressourcer og dermed samlet bidrage til en øget gennemsigtighed i processen;

4.  glæder sig over den officielle genåbning af Cepol den 1. oktober 2014 i dets nye hjemsted og minder om de bekymringer, som Revisionsretten fremsatte i sin revision i 2012, om usikkerheden med hensyn til hjemstedet for Cepol og den prekære situation for dets personale og de deraf følgende problemer for budgetplanlægningen;

5.  mener generelt, at Cepol i overensstemmelse med det budgetmæssige princip om etårighed bør lægge mere vægt på princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning, dvs. sparsommelighed, produktivitet og effektivitet i anvendelsen af sine bevillinger i forbindelse med varetagelsen af sine arbejdsopgaver.

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

5.2.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

45

4

3

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Martina Anderson, Heinz K. Becker, Bodil Ceballos, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Maeijer, Louis Michel, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Hugues Bayet, Andrea Bocskor, Pál Csáky, Dennis de Jong, Petra Kammerevert, Ska Keller, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Jaromír Štětina, Axel Voss

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Eugen Freund, Elisabetta Gardini, Charles Tannock

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

23.3.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

20

5

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Benedek Jávor, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Laura Ferrara

(1)

EUT C 442 af 10.12.2014, s. 51.

(2)

EUT C 442 af 10.12.2014, s. 51.

(3)

EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(4)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(5)

EUT L 256 af 1.10.2005, s. 63.

(6)

EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.

(7)

EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.

(8)

EUT C 442 af 10.12.2014, s. 51.

(9)

EUT C 442 af 10.12.2014, s. 51.

(10)

EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(11)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(12)

EUT L 256 af 1.10.2005, s. 63.

(13)

EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.

(14)

EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.

(15)

Vedtagne tekster af samme dato, P8_TA-PROV(2015)0000.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik