Διαδικασία : 2014/2112(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0086/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0086/2015

Συζήτηση :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Ψηφοφορία :

PV 29/04/2015 - 10.26
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0135

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 200kWORD 109k
30.3.2015
PE 539.710v02-00 A8-0086/2015

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας για το οικονομικό έτος 2013

(2014/2112(DEC))

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Εισηγητής: Ryszard Czarnecki

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας για το οικονομικό έτος 2013

(2014/2112(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας για το οικονομικό έτος 2013,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας για το οικονομικό έτος 2013, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις της Ακαδημίας(1),

–       έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2013, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 17ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην Ακαδημία όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(3),

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(4), και συγκεκριμένα το άρθρο 208,

–       έχοντας υπόψη την απόφαση 2005/681/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 20ής Σεπτεμβρίου 2005, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας (CEPOL) και την ανάκληση της απόφασης 2000/820/ΔΕΥ(5), ιδίως δε το άρθρο 16,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(6),

–       έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7), και ιδίως το άρθρο 108,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0086/2015),

1.      χορηγεί απαλλαγή στον διευθυντή της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ακαδημίας για το οικονομικό έτος 2013·

2.      εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στον διευθυντή της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας για το οικονομικό έτος 2013

(2014/2112(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας για το οικονομικό έτος 2013,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας για το οικονομικό έτος 2013, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις της Ακαδημίας(8),

–       έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(9) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2013, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 17ης Φεβρουαρίου 2015, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην Ακαδημία όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(10),

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(11), και συγκεκριμένα το άρθρο 208,

–       έχοντας υπόψη την απόφαση 2005/681/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 20ής Σεπτεμβρίου 2005, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας (CEPOL) και την ανάκληση της απόφασης 2000/820/ΔΕΥ(12), ιδίως δε το άρθρο 16,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(13),

–       έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(14), και ιδίως το άρθρο 108,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0086/2015),

1.      διαπιστώνει ότι οι οριστικοί ετήσιοι λογαριασμοί της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας αντιστοιχούν στους λογαριασμούς που επισυνάπτονται στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

2.      εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας για το οικονομικό έτος 2013·

3.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον διευθυντή της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας για το οικονομικό έτος 2013

(2014/2112(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας για το οικονομικό έτος 2013,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0086/2015),

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις δημοσιονομικές της καταστάσεις, ο τελικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας («η Ακαδημία») για το οικονομικό έτος 2013 ανήλθε σε 8 450 640 EUR· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός της Ακαδημίας προέρχεται εξ ολοκλήρου από τον προϋπολογισμό της Ένωσης·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην έκθεσή του για τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας για το οικονομικό έτος 2013, το Ελεγκτικό Συνέδριο δήλωσε ότι αποκόμισε εύλογη βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί της Ακαδημίας είναι αξιόπιστοι και ότι οι πράξεις στις οποίες βασίζονται είναι νόμιμες και κανονικές·

Συνέχεια που δόθηκε στην απαλλαγή 2012

1.      σημειώνει, με βάση την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι, όσον αφορά τις τρεις παρατηρήσεις που περιέχονται στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2011 και οι οποίες επισημαίνονται ως «σε εκκρεμότητα» στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2012, καθώς και μία παρατήρηση με τον χαρακτηρισμό «σε εξέλιξη», έχουν ληφθεί διορθωτικά μέτρα και στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου χαρακτηρίζεται πλέον με την ένδειξη «ολοκληρώθηκε», δύο χαρακτηρίζονται με την ένδειξη «σε εξέλιξη» και μία με την ένδειξη «δεν ισχύει»· σημειώνει επίσης ότι, σε σχέση τις έξι παρατηρήσεις που περιέχονται στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2012, για μία ελήφθησαν διορθωτικά μέτρα προς απάντηση στις παρατηρήσεις του προηγούμενου έτους και πλέον εμφαίνεται με την ένδειξη «ολοκληρώθηκε», δύο χαρακτηρίζονται με την ένδειξη «δεν ισχύει», δύο «σε εξέλιξη» και μία «σε εκκρεμότητα»·

2.      γνωρίζει από την Ακαδημία ότι:

-     στον δικτυακό τόπο της Ακαδημίας παρέχονται πληροφορίες για τον αντίκτυπο των δραστηριοτήτων της στους πολίτες της Ένωσης μέσω της κατ’ έτος δημοσίευσης στρατηγικών εγγράφων, όπως η ετήσια έκθεση, καθώς και με άλλα εργαλεία επικοινωνίας, όπως βίντεο και ειδικές ενότητες στον δικτυακό τόπο·

-     το διοικητικό της συμβούλιο έλαβε την απόφαση να αναθέσει σε εξωτερικούς συνεργάτες μέρος των λογιστικών υπηρεσιών προς την Επιτροπή, αρχής γενομένης από τον Απρίλιο του 2014· σημειώνει τις προσπάθειες που καταβάλλει η Ακαδημία για να μειώσει τις διοικητικές της δαπάνες·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

3.      σημειώνει ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού στη διάρκεια του οικονομικού έτους 2013 είχαν ως αποτέλεσμα ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού 94,89% και ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ήταν 92,46%· αναγνωρίζει τις προσπάθειες της Ακαδημίας να αυξήσει σημαντικά το επίπεδο εκτέλεσης πληρωμών κατά 21%, από το 76% που ήταν το έτος 2012·

Αναλήψεις υποχρεώσεων και μεταφορές από έτος σε έτος

4.      σημειώνει με ανησυχία ότι το επίπεδο των ανειλημμένων πιστώσεων που μεταφέρθηκαν στο 2014 ανήλθε σε 30,46% για τον Τίτλο II (διοικητικές δαπάνες)· σημειώνει ότι για τον Τίτλο III (επιχειρησιακές δαπάνες) το ποσοστό των ανειλημμένων πιστώσεων που μεταφέρθηκαν ανήλθε σε 17,91%· σημειώνει, με βάση την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι οι μεταφορές του Τίτλου ΙΙ οφείλονται κυρίως σε γεγονότα πέραν του ελέγχου της Ακαδημίας, όπως πληρωμές που θα πραγματοποιηθούν το 2014 για υπηρεσίες και προϊόντα που παραγγέλθηκαν και παραλήφθηκαν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα το 2013·

5.      σημειώνει, εξάλλου, ότι τα επίπεδα μεταφορών της Ακαδημίας από έτος σε έτος μειώθηκαν από 20%, για τις πράξεις μεταξύ 2012 και 2013, σε 11% για τις πράξεις μεταξύ 2013 και 2014· λαμβάνει υπό σημείωση τα μέτρα που τέθηκαν σε εφαρμογή από την Ακαδημία, αλλά καλεί την Ακαδημία να βελτιώσει περαιτέρω τα επίπεδα μεταφορών από έτος σε έτος, ούτως ώστε να επιτύχει μεγαλύτερη συμμόρφωση με την αρχή της ετήσιας διάρκειας του προϋπολογισμού·

6.      εκφράζει την ανησυχία του διότι από τις ανειλημμένες πιστώσεις που είχαν μεταφερθεί από το 2012, ύψους 1 669 930 EUR, οι ακυρωθείσες αναλήψεις υποχρεώσεων το 2013 ανήλθαν σε 303 740 ευρώ, ήτοι 18,19%· διαπιστώνει ότι οι ακυρωθείσες πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων οφείλονται κυρίως στο χαμηλότερο του αναμενόμενου τελικό κόστος που πρέπει να επιστραφεί στο πλαίσιο των συμφωνιών επιδότησης του 2012· παρατηρεί ότι το ποσό των ακυρώσεων καταδεικνύει την ανάγκη να εξασφαλίζονται ακριβέστερες πληροφορίες από τους δικαιούχους στο τέλος του έτους σχετικά με τις πράγματι καταβληθείσες δαπάνες· καλεί την Ακαδημία να ενημερώσει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τα μέτρα που έλαβε για την επείγουσα αντιμετώπιση της ανεπάρκειας αυτής·

Μεταφορές πιστώσεων

7.      διαπιστώνει, με βάση τα στοιχεία της Ακαδημίας, ότι η Ακαδημία έχει θέσει σε εφαρμογή μια νέα διαδικασία για τις μεταφορές πιστώσεων, η οποία βελτίωσε τη δομή του προϋπολογισμού, εξασφαλίζοντας παράλληλα ενισχυμένη εποπτεία της εκτέλεσης του προϋπολογισμού·

8.      σημειώνει ότι, το 2013, η Ακαδημία πραγματοποίησε εννέα μεταφορές συνολικού ύψους 500 000 EUR στο πλαίσιο των αντίστοιχων τίτλων· αναγνωρίζει ότι όλες οι μεταφορές πιστώσεων πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό και τους κανόνες εφαρμογής του· διαπιστώνει επίσης ότι, χάρη στη βελτίωση των διαδικασιών του προϋπολογισμού, τα ποσά των μεταφορών πιστώσεων παρουσιάζουν σταδιακή μείωση·

Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων και πρόσληψης

9.      σημειώνει με ανησυχία, με βάση την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι οι διαδικασίες προσλήψεων της Ακαδημίας εξακολουθούν να μην είναι πλήρως διαφανείς, δεδομένου ότι ορισμένα στοιχεία των διαδικασιών παραμένουν ελλιπή, ασαφή ή μη σύμμορφα· λαμβάνει υπό σημείωση τις ενέργειες της Ακαδημίας για την αναθεώρηση της διαδικασίας πρόσληψης, μέσω του επανασχεδιασμού και της βελτίωσης των συναφών οδηγιών εργασίας, των υποδειγμάτων και των καταλόγων ελέγχου· καλεί την Ακαδημία να ενημερώσει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τον αντίκτυπο της επανασχεδιασμένης διαδικασίας στις προσλήψεις που δρομολογήθηκαν το 2014 και προσμένει τα αποτελέσματα των μελλοντικών ελέγχων του Ελεγκτικού Συνεδρίου όσον αφορά τις διαδικασίες πρόσληψης·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και διαφάνεια

10.    σημειώνει ότι η Ακαδημία έχει προγραμματίσει επισκόπηση των υφιστάμενων ρυθμίσεων με σκοπό να αναπτύξει μια συγκεκριμένη πολιτική σχετικά με τις συγκρούσεις συμφερόντων για το προσωπικό της, καθώς και σε άλλους φορείς που συνεργάζονται άμεσα με την Ακαδημία αλλά δεν απασχολούνται από αυτή· σημειώνει ότι, τον Νοέμβριο του 2014, το διοικητικό συμβούλιο της Ακαδημίας, ενέκρινε την πολιτική για την πρόληψη και τη διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων·

11.    λαμβάνει υπό σημείωση τη δημοσίευση των δηλώσεων συμφερόντων του διευθυντή, του αναπληρωτή διευθυντή και του προϊσταμένου εταιρικών υπηρεσιών στον δικτυακό τόπο της Ακαδημίας· αναγνωρίζει ότι, μετά την έγκριση της πολιτικής για τις συγκρούσεις συμφερόντων, τον Νοέμβριο του 2014, η Ακαδημία ζήτησε από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της να δημοσιεύουν τις δηλώσεις συμφερόντων και τα βιογραφικά τους σημειώματα στον δικτυακό τόπο της Ακαδημίας·

12.    παροτρύνει την Ακαδημία να δημοσιεύσει έως τον Ιούνιο του 2015 τις δηλώσεις συμφερόντων του προσωπικού της, καθώς και των μελών του διοικητικού συμβουλίου, των ομάδων εργασίας και της επιτροπής ελέγχου, και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων·

13.    εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Ακαδημία δεν απάντησε στο ερώτημα σχετικά με πιθανές πρωτοβουλίες με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας κατά τις επαφές των οργανισμών με εκπροσώπους ομάδων ειδικών συμφερόντων· παροτρύνει την Ακαδημία να απαντήσει έως τα τέλη του Μαΐου του 2015·

Εσωτερικός έλεγχος

14.    σημειώνει ότι η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΥΕΛΕ) διενήργησε έλεγχο για να αξιολογήσει την καταλληλότητα του σχεδιασμού και την ουσιαστική εφαρμογή του συστήματος εσωτερικού ελέγχου σε σχέση με τις επί μέρους διαδικασίες διαχείρισης ανθρώπινων πόρων της Ακαδημίας· επισημαίνει ότι από τον έλεγχο της ΥΕΛΕ προέκυψε το συμπέρασμα ότι το τρέχον σύστημα εσωτερικού ελέγχου παρέχει εύλογη διασφάλιση ως προς την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων των συναφών διαδικασιών διαχείρισης ανθρώπινων πόρων·

15.    επισημαίνει ότι η ΥΕΛΕ παρακολούθησε την εκτέλεση προηγούμενων συστάσεών της με εξέταση βάσει εγγράφων και ότι δεν διαπίστωσε καμιά κρίσιμης σημασίας ή πολύ σημαντική σύσταση σε εκκρεμότητα στο τέλος του έτους·

16.    σημειώνει τις προσπάθειες της Ακαδημίας για εφαρμογή των συστάσεων ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της ΥΕΛΕ, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ταχεία υλοποίηση των σχεδίων δράσης· σημειώνει ότι το ποσοστό εφαρμογής των συστάσεων έως τα τέλη του 2013 ήταν 83%·

Λοιπές παρατηρήσεις

17.    εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, τον Οκτώβριο του 2014, η Ακαδημία επισήμως ανέλαβε εκ νέου τα καθήκοντά της στη νέα έδρα της στη Βουδαπέστη· υποστηρίζει τις προσπάθειες της Ακαδημίας προκειμένου η μεταφορά στη νέα έδρα να υλοποιηθεί σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης· σημειώνει επίσης ότι το διοικητικό της συμβούλιο επεξεργάστηκε και ενέκρινε τροπολογία στον προϋπολογισμό για το οικονομικό έτος 2014·

18.    αναγνωρίζει ότι η μετεγκατάσταση της Ακαδημίας από το Μπράμσχιλ στη νέα έδρα της στη Βουδαπέστη οδήγησε σε ετήσια εξοικονόμηση ύψους 200 000 EUR· επιδοκιμάζει την εξοικονόμηση λειτουργικών δαπανών από την Ακαδημία, και εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η χρήση των γραφείων στη νέα έδρα της Ακαδημίας είναι δωρεάν και οι υποδομές παρέχονται για περίοδο τουλάχιστον δέκα ετών· ζητεί από την Ακαδημία να συμπεριλάβει στην επόμενη ετήσια έκθεσή της μια επισκόπηση της εξοικονόμησης που επιτυγχάνεται όσον αφορά το λειτουργικό κόστος·

19.    σημειώνει με ανησυχία τη διαρκή συζήτηση σχετικά με το μέλλον της Ακαδημίας, η οποία λειτουργεί αρνητικά για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των δραστηριοτήτων της·

20.    σημειώνει με ανησυχία ότι η Ακαδημία δεν απάντησε επαρκώς στο ερώτημα της αρμόδιας για την απαλλαγή αρχής όσον αφορά την εξεύρεση οικονομικά αποδοτικών και φιλικών προς το περιβάλλον λύσεων για το περιβάλλον εργασίας· καλεί την Ακαδημία να επιλύσει το ζήτημα αυτό·

o

o   o

21.    παραπέμπει, όσον αφορά τις άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του της … 2015(15) σχετικά με τις επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

6.2.2015

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας για το οικονομικό έτος 2013

(2014/2112(DEC))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Sylvie Guillaume

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  επιδοκιμάζει τα πορίσματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου καθώς κρίνει ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας (ΕΑΑ) παρέχουν ακριβοδίκαιη εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, της οικονομικής κατάστασής της στις 31 Δεκεμβρίου 2013, καθώς και των αποτελεσμάτων των πράξεών της και των ταμειακών ροών της για το οικονομικό έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, και διευκρινίζει ότι οι πράξεις στις οποίες βασίζονται οι ετήσιοι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2013 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμες και κανονικές·

2.  λαμβάνει υπό σημείωση τις παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου οι οποίες αναφέρουν βελτιώσεις που απαιτούνται σε επίπεδο δημοσιονομικού προγραμματισμού καθώς και μέτρα που έλαβε η ΕΑΑ μέσω των οποίων κατέστη δυνατή η μείωση των μεταφερόμενων πιστώσεων·

3.  λαμβάνει υπό σημείωση τις παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου οι οποίες αναφέρουν βελτιώσεις που απαιτούνται για τη διαφάνεια των διαδικασιών πρόσληψης· υπογραμμίζει προς τούτο τις διευκρινίσεις στις οποίες προέβη η ΕΑΑ σχετικά με τις πρόσφατες τροποποιήσεις με τις οποίες μπόρεσε να αποπερατωθεί η τεκμηρίωση για τις διαδικασίες σχετικά με τους ανθρώπινους πόρους και να καταστεί πιο διαφανής ολόκληρη η διαδικασία·

4.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την επίσημη επαναλειτουργία της ΕΑΑ, την 1η Οκτωβρίου 2014, στην νέα της έδρα, διότι ενθυμείται ιδίως τις ανησυχίες που είχε διατυπώσει το Ελεγκτικό Συνέδριο, στον έλεγχό του για το 2012, ανησυχίες που αφορούσαν την έδρα της ΕΑΑ και την επισφαλή κατάσταση του προσωπικού, καθώς και τις δυσχέρειες στον προγραμματισμό που οφείλονταν σε εκείνη την κατάσταση·

5.  φρονεί γενικότερα ότι, σύμφωνα με την αρχή της ετήσιας διάρκειας του προϋπολογισμού, η ΕΑΑ θα έπρεπε να επιδεικνύει μεγαλύτερη προσοχή στην αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης της ΕΑΑ, ήτοι στην οικονομία, την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα της χρήσης των πιστώσεων που έχει στη διάθεσή της προκειμένου να επιτελεί τα καθήκοντα που τις ανατίθενται.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

5.2.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

45

4

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Martina Anderson, Heinz K. Becker, Bodil Ceballos, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Maeijer, Louis Michel, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Мария Габриел, Филиз Хюсменова

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Hugues Bayet, Andrea Bocskor, Pál Csáky, Dennis de Jong, Petra Kammerevert, Ska Keller, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Jaromír Štětina, Axel Voss

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Eugen Freund, Elisabetta Gardini, Charles Tannock

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

23.3.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

21

5

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Benedek Jávor, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Laura Ferrara

(1)

ΕΕ C 442, 10.12.2014, σ. 51.

(2)

ΕΕ C 442, 10.12.2014, σ. 51.

(3)

ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1.

(4)

ΕΕ L 298, 26.10.2012, σ. 1.

(5)

ΕΕ L 256, 1.10.2005, σ. 63.

(6)

ΕΕ L 357, 31.12.2002, σ. 72.

(7)

ΕΕ L 328, 7.12.2013, σ. 42.

(8)

ΕΕ C 442, 10.12.2014, σ. 51.

(9)

ΕΕ C 442, 10.12.2014, σ. 51.

(10)

ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1.

(11)

ΕΕ L 298, 26.10.2012, σ. 1.

(12)

ΕΕ L 256, 1.10.2005, σ. 63.

(13)

ΕΕ L 357, 31.12.2002, σ. 72.

(14)

ΕΕ L 328, 7.12.2013, σ. 42.

(15)

Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA-PROV(2015)0000

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου