Menetlus : 2014/2112(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0086/2015

Esitatud tekstid :

A8-0086/2015

Arutelud :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hääletused :

PV 29/04/2015 - 10.26
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0135

RAPORT     
PDF 166kWORD 96k
30.3.2015
PE 539.710v02-00 A8-0086/2015

Euroopa Politseikolledži 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2014/2112(DEC))

Eelarvekontrollikomisjon

Raportöör: Ryszard Czarnecki

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Politseikolledži 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2014/2112(DEC))

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse Euroopa Politseikolledži 2013. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–       võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Politseikolledži eelarveaasta 2013 raamatupidamise aastaaruande kohta koos kolledži vastustega(1),

–       võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja avaldust(2), mis kinnitab 2013. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsust ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja korrektsust,

–       võttes arvesse nõukogu 17. veebruari 2015. aasta soovitust kolledži tegevusele heakskiidu andmise kohta 2013. aasta eelarve täitmisel (05304/2015– C8‑0054/2015),

–       võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–       võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust(3),

–       võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(4), eriti selle artiklit 208,

–       võttes arvesse nõukogu 20. septembri 2005. aasta otsust 2005/681/JSK (millega luuakse Euroopa politseikolledž (CEPOL) ja tunnistatakse kehtetuks otsus 2000/820/JSK)(5), eriti selle artiklit 16,

–       võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)(6),

–       võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(7), eriti selle artiklit 108,

–       võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–       võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A8-0086/2015),

1.      annab heakskiidu Euroopa Politseikolledži direktori tegevusele kolledži 2013. aasta eelarve täitmisel;

2.      esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.      teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Politseikolledži direktorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

2. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Politseikolledži 2013. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta

(2014/2112(DEC))

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse Euroopa Politseikolledži 2013. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–       võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Politseikolledži eelarveaasta 2013 raamatupidamise aastaaruande kohta koos kolledži vastustega(8),

–       võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja avaldust(9), mis kinnitab 2013. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsust ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja korrektsust,

–       võttes arvesse nõukogu 17. veebruari 2015. aasta soovitust kolledži tegevusele heakskiidu andmise kohta 2013. aasta eelarve täitmisel (05304/2015– C8‑0054/2015),

–       võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–       võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust(10),

–       võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(11), eriti selle artiklit 208,

–       võttes arvesse nõukogu 20. septembri 2005. aasta otsust 2005/681/JSK (millega luuakse Euroopa politseikolledž (CEPOL) ja tunnistatakse kehtetuks otsus 2000/820/JSK)(12), eriti selle artiklit 16,

–       võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)(13),

–       võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(14), eriti selle artiklit 108,

–       võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–       võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A8-0086/2015),

1.      märgib, et Euroopa Politseikolledži lõplik raamatupidamisaruanne vastab kontrollikoja aruande lisas esitatule;

2.      annab heakskiidu Euroopa Politseikolledži 2013. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

3.      teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Politseikolledži direktorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

3. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on Euroopa Politseikolledži 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa

(2014/2112(DEC))

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse oma otsust Euroopa Politseikolledži 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–       võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–       võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A8-0086/2015),

A.     arvestades, et finantsaruannete kohaselt oli Euroopa Politseikolledži (edaspidi „kolledž”) 2013. aasta lõplik eelarve 8 450 640 eurot; arvestades, et kolledži kogu eelarve koosneb ainult liidu eelarvest eraldatud vahenditest;

B.     arvestades, et kontrollikoda märkis oma aruandes Euroopa Politseikolledži eelarveaasta 2013 raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne”), et ta sai piisava kindluse selle kohta, et kolledži raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne ning selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed;

2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise järelmeetmed

1.      võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et seoses kolme kommentaariga, mille kontrollikoda esitas 2011. aastat käsitlevas aruandes ja mis on 2012. aastat käsitlevas kontrollikoja aruandes märgitud kui „alustamata”, ning seoses ühe kommentaariga, mis on märgitud kui „pooleli”, on võetud üks parandusmeede ning see on nüüd kontrollikoja aruandes märkega „lõpetatud”, kaks kommentaari on märkega „pooleli” ja üks märkega „ei kohaldata”; võtab ühtlasi teadmiseks, et seoses kontrollikoja 2012. aastat käsitlevas aruandes esitatud kuue kommentaariga on rakendatud ühte parandusmeedet, mille tulemusel on üks kommentaar varustatud nüüd märkega ”lõpetatud”, kaks märkega „ei kohaldata”, kaks märkega „pooleli” ja üks märkega „alustamata”;

2.      võtab kolledži esitatud andmetele tuginedes teadmiseks, et

-     teave tema tegevuse mõju kohta liidu kodanikele on kättesaadav kolledži veebilehel igal aastal avaldatavate strateegiliste dokumentide (sh aastaaruanne) kujul ning muude kommunikatsioonivahendite, nagu videote ja veebisaidi konkreetsete alalehtede abil;

-     kolledži juhatus on otsustanud tellida raamatupidamisteenust alates 2014. aasta aprillist osaliselt komisjonilt; võtab samuti teadmiseks, et kolledž teeb märgatavaid jõupingutusi halduskulude vähendamiseks;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

3.      märgib, et 2013. aastal tehtud eelarve jälgimise pingutuste tulemuseks oli eelarve täitmise määr 94,89 % ja maksete assigneeringute täitmise määr 92,46 %; tunnustab kolledži pingutusi oluliselt suurendada maksete täitmismäära 21 % võrra (2012. aastal oli see 76 %);

Kulukohustused ja järgmisse eelarveaastasse üle kantud assigneeringud

4.      märgib murelikult, et 2014. aastasse üle kantud kulukohustustega seotud assigneeringute määr oli II jaotises (halduskulud) kõrge – 30,46 %; märgib, et III jaotise (tegevuskulud) puhul oli ülekantud kulukohustustega seotud assigneeringute määr 17,91 %; võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et II jaotise ülekandmised olid tingitud peamiselt asjaoludest, mille üle kolledžil kontroll puudub – näiteks juhud, kus 2013. aastal kavakohaselt tellitud ja saadud teenuste ja kaupade eest tuli tasuda 2014. aastal;

5.      võtab veel teadmiseks, et kolledži ülekandmiste määr on langenud – vahemiku 2012–2013 tegevuste puhul oli see 20 %, kuid vahemiku 2013–2014 tegevuste puhul 11 %; võtab teadmiseks kolledži rakendatud meetmed, kuid palub kolledžil ülekandmiste määra veelgi vähendada, et paremini järgida eelarve aastasuse põhimõtet;

6.      peab murettekitavaks, et 2012. aastast üle kantud kulukohustustega seotud assigneeringutest, mida oli 1 669 930 eurot, tühistati 2013. aastal assigneeringuid summas 303 740 eurot, st 18,19 %; märgib, et assigneeringute tühistamine oli tingitud peamiselt sellest, et 2012. aasta toetuslepingute alusel hüvitatavad kulud olid hinnangulisest summast madalamad; täheldab, et tühistatud assigneeringute maht näitab, et toetusesaajatelt on vaja koguda aasta lõpus täpsemaid andmeid tegelike kulude kohta; palub kolledžil teavitada eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni viivitamatult meetmetest, mis on selle vajakajäämise kõrvaldamiseks võetud;

Ümberpaigutamised

7.      võtab kolledži esitatud andmete põhjal teadmiseks, et kolledž on kehtestanud eelarvevahendite ümberpaigutamiseks uue menetluse, mis on parandanud eelarve struktuuri ning eelarve täitmise kontrolli;

8.      võtab teadmiseks, et 2013. aastal tegi kolledž eelarves jaotiste siseselt üheksa ümberpaigutust summas 500 000 eurot; võtab teadmiseks, et kõik ümberpaigutused tehti kooskõlas finantsmääruse ja rakenduseeskirjadega; täheldab veel, et eelarvemenetluste täiustamine on ümberpaigutatavaid summasid vähendanud;

Hanke- ja töölevõtmismenetlused

9.      märgib kontrollikoja aruande põhjal murelikult, et kolledži töölevõtmismenetlused ei ole ikka veel täielikult läbipaistvad, sest teatavad menetluslikud elemendid ei ole ikka veel täielikud, piisavalt selged või nõuetekohased; võtab teadmiseks kolledži meetmed töölevõtmismenetluse läbivaatamiseks, mille käigus muudeti ja täiustati seonduvaid juhendeid, vorme ja kontrollnimekirju; palub kolledžil teavitada eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni sellest, kuidas mõjutab menetluskorra muutmine 2014. aastal alustatud töölevõtmismenetlusi, ning ootab kontrollikoja järgmiste auditite tulemusi töölevõtmismenetluste kohta;

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning läbipaistvus

10.    võtab teadmiseks kolledži kehtiva korra kavandatud läbivaatamise, mille eesmärk on töötada välja huvide konfliktide ennetamise poliitika, mida kohaldada nii kolledži personali kui ka muude kolledžiga vahetult koostööd tegevate, kuid mitte otseselt kolledžis töötavate sidusrühmade suhtes; märgib, et kolledži juhatus võttis huvide konfliktide ennetamise ja haldamise poliitika vastu 2014. aasta novembris;

11.    täheldab, et direktori, asedirektori ja korporatiivteenuste juhataja huvide deklaratsioonid on avaldatud kolledži veebilehel; märgib, et pärast huvide konfliktide ennetamise poliitika vastuvõtmist 2014. aasta novembris paluti kolledži juhatuse liikmetel avaldada kolledži veebisaidil oma huvide deklaratsioonid ja elulookirjeldused;

12.    nõuab, et kolledž avaldaks 2015. aasta juuniks juhatuse liikmete ja töötajate, töörühmade ja auditi järelevalvekomitee ning lähetatud riiklike ekspertide huvide deklaratsioonid;

13.    peab kahetsusväärseks asjaolu, et kolledž ei ole vastanud küsimusele seoses võimalike algatustega suurendada läbipaistvust ametite kontaktides lobistidega; nõuab, et kolledž vastaks sellele küsimusele 2015. aasta mai lõpuks;

Siseaudit

14.    märgib, et komisjoni siseauditi talitus viis läbi auditeerimise, mille eesmärk oli hinnata sisekontrollisüsteemide ülesehituse sobivust ja nende kohaldamise tõhusust seoses kolledži hallatavate personalimenetluste allprotsessidega; võtab teadmiseks, et siseauditi talitus jõudis järeldusele, et kasutatav sisekontrollimehhanism annab asjaomaste personalimenetluste äriliste eesmärkide saavutamise osas piisava kindluse;

15.    võtab teadmiseks, et siseauditi talitus kontrollis dokumentide põhjal ka oma varasemate soovituste rakendamist ning märkis, et aasta lõpuks ei olnud ühtegi kriitilise tähtsusega või väga olulist soovitust täitmata;

16.    võtab teadmiseks kolledži pingutused täita kontrollikoja ja siseauditi talituse auditisoovitusi, et tagada tegevuskavade kiire rakendamine; märgib, et soovituste täitmismäär oli 2013. aasta lõpu seisuga 83 %;

Muud märkused

17.    väljendab heameelt selle üle, et kolledž tegutseb alates 2014. aasta oktoobrist uues Budapesti peakorteris; toetab kolledži jõupingutusi selleks, et uutesse ruumidesse kolimine toimuks kooskõlas usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõtetega; võtab ühtlasi teadmiseks, et juhatus esitas ja kiitis sellega seoses heaks 2014. aasta eelarve muutmise ettepaneku;

18.    tõdeb, et kolledži ümberasumine Bramshillist uude Budapesti peakorterisse annab igal aastal kokkuhoidu 200 000 eurot; tunneb heameelt kolledži tegevuskulude sellise kokkuhoiu ja asjaolu üle, et bürooruumide kasutamine kolledži uues peakorteris on tasuta ja et taristu on antud kasutada vähemalt kümneks aastaks; palub kolledžil lisada järgmisesse aastaaruandesse ülevaate tegevuskulude kokkuhoiu kohta;

19.    märgib murelikult, et käimas on diskussioon kolledži tuleviku üle ja see kahjustab tegevuse kavandamist ja elluviimist;

20.    märgib murelikult, et kolledž ei andnud piisavat vastust eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutava institutsiooni küsimusele töökeskkonna kulutõhusate ja keskkonnahoidlike lahenduste kohta; palub kolledžil selle küsimusega tegeleda;

o

o       o

21.    viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma … 2015. aasta resolutsioonile(15) ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.

6.2.2015

KODANIKUVABADUSTE, JUSTIITS- JA SISEASJADE KOMISJONI ARVAMUS

eelarvekontrollikomisjonile

Euroopa Politseikolledži 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2014/2112(DEC))

Arvamuse koostaja: Sylvie Guillaume

ETTEPANEKUD

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. tunneb heameelt kontrollikoja järelduste üle, mille kohaselt kajastab Euroopa Politseikolledži (CEPOL) raamatupidamise aastaaruanne kolledži finantsolukorda 31. detsembri 2013. aasta seisuga ning kolledži majandustulemusi ja rahavooge lõppenud aastal kõigis olulistes aspektides õiglaselt ning milles täpsustatakse, et CEPOLi 2013. aasta raamatupidamise aastaaruande aluseks olevad tehingud on kõigis olulistes aspektides seaduslikud ja korrektsed;

2. võtab teadmiseks kontrollikoja märkused, mille kohaselt tuleb täiustada eelarveplaneerimist, ning CEPOLi võetud meetmed, mis on aidanud ülekandmiste mahtu vähendada;

3. võtab teadmiseks kontrollikoja märkused, mille kohaselt tuleb täiustada töölevõtmismenetluste läbipaistvust; rõhutab sellega seoses CEPOLi esitatud selgitusi hiljutiste muudatuste kohta, mis võimaldasid viia lõpule personalimenetluste dokumenteerimise ja teha kogu töölevõtmisprotsessi läbipaistvamaks;

4. tunneb heameelt CEPOLi ametliku taasavamise üle uues asukohas 1. oktoobril 2014, tuletades sealjuures meelde kontrollikoja 2012. aasta auditis väljendatud muret CEPOLi asukoha ebakindluse ja kolledži personali kindlusetu olukorra üle ning sellest tulenevate eelarveplaneerimisega seotud raskuste üle;

5.  on üldiselt seisukohal, et eelarve aastasuse põhimõtte kohaselt peaks CEPOL pöörama suuremat tähelepanu usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõttele, st sellele, kui säästlikult, tõhusalt ja tulemuslikult kolledž kasutab talle usaldatud ülesannete täitmiseks eraldatud assigneeringuid.

PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

5.2.2015

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

45

4

3

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Martina Anderson, Heinz K. Becker, Bodil Ceballos, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Maeijer, Louis Michel, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Hugues Bayet, Andrea Bocskor, Pál Csáky, Dennis de Jong, Petra Kammerevert, Ska Keller, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Jaromír Štětina, Axel Voss

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (kodukorra art 200 lg 2)

Eugen Freund, Elisabetta Gardini, Charles Tannock

PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

23.3.2015

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

20

5

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Benedek Jávor, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (kodukorra art 200 lg 2)

Laura Ferrara

(1)

ELT C 442, 10.12.2014, lk 51.

(2)

ELT C 442, 10.12.2014, lk 51.

(3)

EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.

(4)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(5)

ELT L 256, 1.10.2005, lk 63.

(6)

EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.

(7)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(8)

ELT C 442, 10.12.2014, lk 51.

(9)

ELT C 442, 10.12.2014, lk 51.

(10)

EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.

(11)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(12)

ELT L 256, 1.10.2005, lk 63.

(13)

EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.

(14)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(15)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA-PROV(2015)0000.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika