Menettely : 2014/2112(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0086/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0086/2015

Keskustelut :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Äänestykset :

PV 29/04/2015 - 10.26
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0135

MIETINTÖ     
PDF 164kWORD 80k
30.3.2015
PE 539.710v02-00 A8-0086/2015

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan poliisiakatemian talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013

(2014/2112(DEC))

Talousarvion valvontavaliokunta

Esittelijä: Ryszard Czarnecki

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan poliisiakatemian talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013

(2014/2112(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon Euroopan poliisiakatemian lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2013,

–       ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan poliisiakatemian tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2013 sekä poliisiakatemian vastaukset(1),

–       ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2013 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–       ottaa huomioon neuvoston 17. helmikuuta 2015 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2013 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä poliisiakatemialle (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–       ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(3),

–       ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(4) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–       ottaa huomioon Euroopan poliisiakatemian (CEPOL) perustamisesta ja päätöksen 2000/820/YOS kumoamisesta 20. syyskuuta 2005 tehdyn neuvoston päätöksen 2005/681/YOS(5) ja erityisesti sen 16 artiklan,

–       ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(6),

–       ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(7) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–       ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0086/2015),

1.      myöntää Euroopan poliisiakatemian johtajalle vastuuvapauden poliisiakatemian talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013;

2.      esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.      kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan poliisiakatemian johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

2. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

Euroopan poliisiakatemian varainhoitovuoden 2013 tilien päättämisestä

(2014/2112(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon Euroopan poliisiakatemian lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2013,

–       ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan poliisiakatemian tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2013 sekä poliisiakatemian vastaukset(8),

–       ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2013 koskevan lausuman(9) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–       ottaa huomioon neuvoston 17. helmikuuta 2015 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2013 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä poliisiakatemialle (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–       ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(10),

–       ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(11) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–       ottaa huomioon Euroopan poliisiakatemian (CEPOL) perustamisesta ja päätöksen 2000/820/YOS kumoamisesta 20. syyskuuta 2005 tehdyn neuvoston päätöksen 2005/681/YOS(12) ja erityisesti sen 16 artiklan,

–       ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(13),

–       ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(14) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–       ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0086/2015),

1.      toteaa, että Euroopan poliisiakatemian tilinpäätöstiedot käyvät ilmi tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen liitteestä;

2.      hyväksyy Euroopan poliisiakatemian varainhoitovuoden 2013 tilien päättämisen;

3.      kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan poliisiakatemian johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

3. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan poliisiakatemian talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013

(2014/2112(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan poliisiakatemian talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–       ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0086/2015),

A.     toteaa, että Euroopan poliisiakatemian tilinpäätöksen mukaan sen lopullinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2013 oli 8 450 640 euroa; toteaa, että poliisiakatemian koko talousarvio rahoitetaan unionin talousarviosta;

B.     ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on todennut kertomuksessaan Euroopan poliisiakatemian tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2013 saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että poliisiakatemian tilit ovat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet ovat lailliset ja sääntöjenmukaiset;

Vuoden 2012 vastuuvapausmenettelyn seuranta

1.      panee tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta merkille, että vuotta 2011 koskevassa kertomuksessa oli esitetty kolme huomautusta, jotka olivat vuoden 2012 kertomuksen mukaan ”tekemättä”, ja yksi huomautus, joka oli ”kesken”, ja toteaa, että yksi toimi on tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan ”toteutettu” korjaavan toimen jälkeen, kaksi toimea on ”kesken” ja yhden tilanne on ”ei relevantti”; toteaa myös, että vuoden 2012 kertomuksessa esitettiin kuusi huomautusta, joista yksi on nyt ”toteutettu” edellisen vuoden huomautuksiin vastaavalla korjaavalla toimella, kahden huomautuksen tilanne on ”ei relevantti”, kaksi on ”kesken” ja yksi on ”tekemättä”;

2.      panee merkille, että poliisiakatemian mukaan

–    tiedot poliisiakatemian toiminnan vaikutuksesta unionin kansalaisiin ovat saatavina sen verkkosivustolla, jossa julkaistaan vuosittain strategisia asiakirjoja, kuten vuotuinen toimintakertomus, ja muuta tietoa, kuten videoita tai erikoistuneita verkkosivuja

–    sen hallintoneuvosto päätti ulkoistaa osan kirjanpitotehtävistään komissiolle huhtikuusta 2014 alkaen; panee merkille, että poliisiakatemia yrittää vähentää hallintomenojaan;

Talousarvio- ja varainhallinto

3.      panee merkille, että varainhoitovuonna 2013 toteutetun talousarvion seurannan tuloksena talousarvion toteutusaste oli 94,89 prosenttia ja maksumäärärahojen käyttöaste 92,46 prosenttia; pitää myönteisenä poliisiakatemian toimia, joilla se paransi merkittävästi, 21 prosentilla, maksumäärärahojen käyttöastetta, joka oli 76 prosenttia vuonna 2012;

Maksusitoumukset ja määrärahasiirrot varainhoitovuodelta toiselle

4.      toteaa huolestuneena, että sidottuja määrärahoja siirrettiin suuri määrä vuodelle 2014: 30,46 prosenttia osastossa 2 (hallintomenot); panee merkille, että osastossa 3 (toimintamenot) siirrettiin sidotuista määrärahoista 17,91 prosenttia seuraavalle vuodelle; toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan siirrot osastossa 2 johtuivat lähinnä tapahtumista, joihin poliisiakatemia ei voi vaikuttaa, kuten suunnitelmien mukaisesti vuonna 2013 tilatut ja vastaanotetut palvelut ja tuotteet, jotka maksetaan vuonna 2014;

5.      toteaa lisäksi, että poliisiakatemian määrärahasiirrot laskivat vuosien 2012–2013 toimien 20 prosentista vuosien 2013–2014 toimien 11 prosenttiin; panee merkille poliisiakatemian toteuttamat toimet mutta kehottaa sitä jatkamaan määrärahasiirtojen tason parantamista, jotta se noudattaisi toiminnassaan paremmin talousarvion vuotuisuuden periaatetta;

6.      panee huolestuneena merkille, että varainhoitovuodelta 2012 siirretyistä sidotuista määrärahoista (1 669 930 euroa) peruuntui 303 740 euroa (18,19 prosenttia) vuonna 2013; toteaa, että sitoumusten peruuntumisen syynä oli lähinnä se, että vuoden 2012 avustussopimuksilla korvattiin oletettua vähemmän kuluja; katsoo, että peruuntuneiden määrärahojen määrä osoittaa, että edunsaajilta on saatava vuoden päättyessä tarkemmat tiedot tosiasiallisesti aiheutuneista kuluista; kehottaa poliisiakatemiaa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle tämän puutteen korjaamiseksi toteutetuista kiireellisistä toimista;

Määrärahasiirrot budjettikohdasta toiseen

7.      toteaa, että poliisiakatemian mukaan se on kehittänyt määrärahasiirroille budjettikohdasta toiseen uuden menettelyn, mikä paransi talousarviorakennetta ja talousarvion toteuttamisen valvontaa;

8.      ottaa huomioon, että vuonna 2013 poliisiakatemia teki yhdeksän osastojen sisäistä määrärahasiirtoa, joiden kokonaismäärä oli 500 000 euroa; toteaa, että kaikki siirrot toteutettiin varainhoitoasetuksen ja sen soveltamissääntöjen mukaisesti; katsoo lisäksi, että budjettiprosessien parantaminen on auttanut vähentämään kohdasta toiseen tehtävien määrärahasiirtojen määrää;

Hankinta- ja palvelukseenottomenettelyt

9.      panee tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta huolestuneena merkille, että poliisiakatemian palvelukseenottomenettelyt eivät vielä ole täysin avoimet, koska tietyt menettelyyn liittyvät tekijät ovat jääneet epätäydellisiksi eivätkä ne ole riittävän selkeitä eivätkä aina sääntöjenmukaisia; panee merkille poliisiakatemian toimet palvelukseenottomenettelyjen tarkistamiseksi suunnittelemalla uudelleen ja parantamalla asiaan liittyviä työohjeita, malleja ja tarkistusluetteloita; kehottaa poliisiakatemiaa antamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle tietoja vaikutuksesta, joita uudelleensuunnittelusta on vuonna 2014 käynnistetyissä palvelukseenottomenettelyissä, ja odottaa tilintarkastustuomioistuimen tulevien tarkastusten tuloksia palvelukseenoton suhteen;

Eturistiriitojen ennaltaehkäisy ja hallinta sekä avoimuus

10.    ottaa huomioon, että poliisiakatemia on suunnitellut käytössä olevien järjestelyjen tarkistamista kehittääkseen erityiset eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet poliisiakatemian työntekijöille sekä muille sidosryhmille, jotka tekevät suoraan yhteistyötä poliisiakatemian kanssa mutta eivät ole sen palveluksessa; toteaa, että poliisiakatemian hallintoneuvosto hyväksyi eturistiriitojen ennaltaehkäisyä ja hallintaa koskevat toimintaperiaatteet marraskuussa 2014;

11.    panee merkille, että poliisiakatemian verkkosivustolla julkaistiin johtajan, apulaisjohtajan sekä hallintopäällikön etunäkökohtia koskevat ilmoitukset; toteaa, että kun eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet oli hyväksytty marraskuussa 2014, poliisiakatemia pyysi hallintoneuvostonsa jäseniä julkaisemaan etunäkökohtia koskevat ilmoituksensa ja ansioluettelonsa poliisiakatemian verkkosivustolla;

12.    kehottaa poliisiakatemiaa julkaisemaan kesäkuuhun 2015 mennessä henkilöstönsä, hallintoneuvoston, työryhmien ja tarkastuslautakunnan jäsenten sekä kansallisten asiantuntijoiden etunäkökohtia koskevat ilmoitukset;

13.    pitää valitettavana, että poliisiakatemia ei vastannut kysymykseen mahdollisista aloitteista, joiden tarkoituksena on lisätä avoimuutta virastojen yhteyksistä edunvalvojiin; pyytää poliisiakatemiaa antamaan vastauksen toukokuun 2015 loppuun mennessä;

Sisäinen tarkastus

14.    panee merkille, että komission sisäinen tarkastus (IAS) teki tarkastuksen arvioidakseen poliisiakatemian hallinnoimien, henkilöresursseihin liittyvien osaprosessien sisäisen valvonnan järjestelmän ja saadakseen varmuuden sen riittävyydestä ja tehokkaasta soveltamisesta; toteaa, että IAS katsoi, että käytössä oleva sisäisen valvonnan järjestelmä antoi kohtuullisen varmuuden prosesseille asetettujen toimintatavoitteiden saavuttamisesta;

15.    panee merkille, että IAS teki aiempien suositustensa seurantatarkastuksia koskevan asiakirjatarkastuksen ja totesi, että vuoden lopussa ei ollut avoinna kriittisiä tai erittäin tärkeitä suosituksia;

16.    panee merkille poliisiakatemian toimet tilintarkastustuomioistuimen ja komission sisäisen tarkastuksen antamien suositusten täytäntöönpanemiseksi voidakseen varmistaa toimintasuunnitelmien ripeän täytäntöönpanon; toteaa, että vuoden 2013 lopussa suosituksista oli pantu täytäntöön 83 prosenttia;

Muita huomautuksia

17.    panee tyytyväisenä merkille, että poliisiakatemia käynnisti toimintansa virallisesti uudessa päätoimipaikassaan Budapestissa lokakuussa 2014; antaa tukensa sille, että poliisiakatemia pyrkii toteuttamaan siirtymisen uuteen päätoimipaikkaan moitteettoman varainhoidon periaatteiden mukaisesti; toteaa lisäksi, että varainhoitovuoden 2014 talousarviota tarkistettiin tässä suhteessa hallintoneuvoston suostumuksella;

18.    toteaa, että poliisiakatemian siirtyminen Bramshillista uuteen päätoimipaikkaan Budapestiin tuotti 200 000 euron vuotuiset säästöt; on tyytyväinen näihin säästöihin poliisiakatemian toimintamenoissa ja siihen, että uudessa toimipaikassaan se saa maksutta käyttöön toimistotilat ja infrastruktuurin ainakin kymmenen vuoden ajaksi; pyytää poliisiakatemiaa sisällyttämään seuraavaan vuosikertomukseensa yhteenvedon toimintamenoissa aikaansaaduista säästöistä;

19.    panee huolestuneena merkille, että poliisiakatemian tulevaisuus on edelleen avoin, mikä haittaa sen toiminnan suunnittelua ja toteutusta;

20.    panee huolestuneena merkille, että poliisiakatemia ei antanut riittävää vastausta vastuuvapauden myöntävän viranomaisen kysymykseen työympäristöä koskevista kustannustehokkaista ja ympäristöystävällisistä ratkaisuista; kehottaa poliisiakatemiaa korjaamaan tilanteen;

o

o       o

21.    viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, luonteeltaan yleisten huomautusten osalta erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, varainhoidosta ja sen valvonnasta ... 2015 antamaansa päätöslauselmaan(15).

6.2.2015

KANSALAISVAPAUKSIEN SEKÄ OIKEUS- JA SISÄASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO

talousarvion valvontavaliokunnalle

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan poliisiakatemian talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013

(2014/2112(DEC))

Valmistelija: Sylvie Guillaume

EHDOTUKSET

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa talousarvion valvontavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1.  pitää myönteisenä tilintarkastustuomioistuimen päätelmiä, joiden mukaan Euroopan poliisiakatemian taloudellinen asema 31. päivänä joulukuuta 2013 sekä sen toimien tulokset ja rahavirrat mainittuna päivänä päättyneeltä varainhoitovuodelta on esitetty tilinpäätöksessä kaikilta olennaisilta osiltaan oikein ja poliisiakatemian varainhoitovuodelta 2013 annetun tilinpäätöksen perustana olevat toimet ovat kaikilta olennaisilta osiltaan lailliset ja sääntöjenmukaiset;

2.  panee merkille tilintarkastustuomioistuimen huomautukset, joiden mukaan talousarviosuunnittelussa on parantamisen varaa, sekä poliisiakatemian käyttöön ottamat toimenpiteet, joiden avulla on onnistuttu vähentämään siirtoja;

3.  panee merkille tilintarkastustuomioistuimen huomautukset, joiden mukaan palvelukseenottomenettelyjen avoimuudessa on parantamisen varaa; korostaa tässä yhteydessä poliisiakatemian esittämiä täsmennyksiä äskettäin toteutetuista muutoksista, joiden avulla poliisiakatemia on saanut päätökseen henkilöresursseihin liittyvien menettelyjen dokumentoinnin ja jotka siten parantavat menettelyn avoimuutta kokonaisuudessaan;

4.  panee ilahtuneena merkille, että poliisiakatemia avattiin 1. lokakuuta 2014 virallisesti uudelleen uudessa toimipaikassaan, ja palauttaa mieliin erityisesti tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2012 tarkastuksessaan esittämän huolen sen toimipaikkaa koskeneesta epävarmuudesta ja henkilöstön epävakaasta tilanteesta sekä tästä johtuneista talousarviosuunnittelun ongelmista;

5.  katsoo yleisesti, että talousarvion vuotuisuuden periaatteen mukaisesti poliisiakatemian olisi kiinnitettävä enemmän huomiota varainhoidon moitteettomuuden periaatteeseen, erityisesti siihen, kuinka taloudellisesti, tehokkaasti ja vaikuttavasti se on käyttänyt määrärahoja hoitaessaan tehtäviään.

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

5.2.2015

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

45

4

3

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Martina Anderson, Heinz K. Becker, Bodil Ceballos, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Maeijer, Louis Michel, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Hugues Bayet, Andrea Bocskor, Pál Csáky, Dennis de Jong, Petra Kammerevert, Ska Keller, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Jaromír Štětina, Axel Voss

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Eugen Freund, Elisabetta Gardini, Charles Tannock

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

23.3.2015

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

20

5

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Benedek Jávor, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Laura Ferrara

(1)

EUVL C 442, 10.12.2014, s. 51.

(2)

EUVL C 442, 10.12.2014, s. 51.

(3)

EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.

(4)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(5)

EUVL L 256, 1.10.2005, s. 63.

(6)

EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.

(7)

EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.

(8)

EUVL C 442, 10.12.2014, s. 51.

(9)

EUVL C 442, 10.12.2014, s. 51.

(10)

EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.

(11)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(12)

EUVL L 256, 1.10.2005, s. 63.

(13)

EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.

(14)

EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.

(15)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA-PROV(2015)0000.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö