Procedūra : 2014/2112(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0086/2015

Pateikti tekstai :

A8-0086/2015

Debatai :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Balsavimas :

PV 29/04/2015 - 10.26
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0135

PRANEŠIMAS     
PDF 183kWORD 101k
30.3.2015
PE 539.710v02-00 A8-0086/2015

dėl Europos policijos koledžo 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2014/2112(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėjas: Ryszard Czarnecki

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos policijos koledžo 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2014/2112(DEC))

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Europos policijos koledžo 2013 finansinių metų galutines metines finansines ataskaitas,

–       atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos policijos koledžo 2013 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Koledžo atsakymais(1),

–       atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2013 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–       atsižvelgdamas į Tarybos 2015 m. vasario 17 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Koledžas įvykdė 2013 finansinių metų biudžetą (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(3),

–       atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(4), ypač į jo 208 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 2005 m. rugsėjo 20 d. Tarybos sprendimą 2005/681/TVR, įsteigiantį Europos policijos koledžą (CEPOL) ir panaikinantį Sprendimą 2000/820/TVR(5), ypač į jo 16 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(6),

–       atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(7), ypač į jo 108 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–       atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A8–0086/2015),

1.      patvirtina Europos policijos koledžo direktoriui, kad Koledžo 2013 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.      išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.      paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos policijos koledžo direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos policijos koledžo 2013 finansinių metų sąskaitų uždarymo

(2014/2112(DEC))

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Europos policijos koledžo 2013 finansinių metų galutines metines finansines ataskaitas,

–       atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos policijos koledžo 2013 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Koledžo atsakymais(8),

–       atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2013 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(9),

–       atsižvelgdamas į Tarybos 2015 m. vasario 17 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Koledžas įvykdė 2013 finansinių metų biudžetą (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(10),

–       atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(11), ypač į jo 208 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 2005 m. rugsėjo 20 d. Tarybos sprendimą 2005/681/TVR, įsteigiantį Europos policijos koledžą (CEPOL) ir panaikinantį Sprendimą 2000/820/TVR(12), ypač į jo 16 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(13),

–       atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(14), ypač į jo 108 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–       atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A8–0086/2015),

1.      pažymi, kad Europos policijos koledžo galutinėse metinėse finansinėse ataskaitose buvo pateikti Audito Rūmų ataskaitos priede nurodyti duomenys;

2.      pritaria Europos policijos koledžo 2013 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

3.      paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos policijos koledžo direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos policijos koledžo 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį

(2014/2112(DEC))

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos policijos koledžo 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–       atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A8–0086/2015),

A.     kadangi, remiantis finansinėmis ataskaitomis, Europos policijos koledžo (toliau – Koledžas) galutinis 2013 finansinių metų biudžetas buvo 8 450 640 EUR; kadangi visą Koledžo biudžetą sudaro lėšos iš Sąjungos biudžeto;

B.     kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl Europos policijos koledžo 2013 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) yra pareiškę, kad jie gavo pakankamą patikinimą, jog Koledžo metinės finansinės ataskaitos yra patikimos ir kad jose atspindimos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

Tolesni veiksmai, susiję su 2012 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimu

1.      atkreipia dėmesį į tai, kad Audito Rūmų ataskaitoje nurodyta, jog dėl trijų Audito Rūmų 2011 m. ataskaitoje nurodytų pastabų, kurios Audito Rūmų 2012 m. ataskaitoje buvo pažymėtos kaip neįvykdytos, taip pat dėl vienos pastabos, kuri pažymėta kaip vykdoma, imtasi vieno taisomojo veiksmo, kuris dabar pažymėtas žyma „užbaigta“, du veiksmai – žyma „vykdoma“ ir vienas – „netaikoma“; taip pat pažymi, kad iš šešių pastabų, kurias Audito Rūmai pateikė 2012 m. ataskaitoje, reaguojant į ankstesnių metų pastabas imtasi vieno veiksmo ir jis dabar pažymėtas žyma „užbaigta“, du pažymėti žyma „netaikoma“, du – „vykdoma“ ir vienas – „neįvykdyta“;

2.      remdamasis Koledžo suteikta informacija patvirtina, kad:

–    prieiga prie informacijos apie Koledžo veiklos poveikį Sąjungos piliečiams teikiama Koledžo interneto svetainėje kasmet skelbiant strateginius dokumentus, įskaitant Metinę ataskaitą, taip pat kitomis komunikacijos priemonėmis, pvz., publikuojant vaizdo įrašus ir specialius interneto svetainės skyrius;

–    Koledžo valdyba nusprendė dalį savo buhalterijos paslaugų nuo 2014 m. balandžio mėn. patikėti Komisijai; atsižvelgia į Koledžo pastangas sumažinti administracines išlaidas;

Biudžeto ir finansų valdymas

3.      pažymi, kad 2013 finansiniais metais atlikti biudžeto stebėjimo veiksmai lėmė tai, jog biudžeto įvykdymo lygis buvo 94,89 proc., o mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis – 92,46 proc.; pripažįsta, kad Koledžo pastangos padėjo gerokai padidinti mokėjimų įvykdymo lygį (21 proc., nuo 76 proc.), kaip pastebėta 2012 m.;

Įsipareigojimai ir perkėlimai į kitus laikotarpius

4.      susirūpinęs pažymi, kad į 2014 m. perkeltų II antraštinės dalies (administracinės išlaidos) įsipareigojimų asignavimų lygis siekė 30,46 proc.; atkreipia dėmesį į tai, kad III antraštinės dalies (veiklos išlaidos) perkeltų įsipareigotų asignavimų lygis siekė 17,91 proc.; remdamasis Audito Rūmų ataskaita konstatuoja, kad II antraštinės dalies perkėlimai daugeliu atveju atlikti dėl įvykių, kurių Koledžas negalėjo kontroliuoti, pvz., 2014 m. atliktini mokėjimai už paslaugas ir prekes, kurios užsakytos ir gautos, kaip planuota, 2013 m.;

5.      taip pat konstatuoja, kad Koledžo perkeltų lėšų lygis sumažėjo nuo 20 proc. (perkėlimai iš 2012 m. į 2013 m.) iki 11 proc. (perkėlimai iš 2013 m. į 2014 m.); atsižvelgia į priemones, kurių ėmėsi Koledžas, tačiau ragina jį toliau gerinti perkėlimų lygius, kad būtų labiau laikomasi biudžeto metinio periodiškumo principo;

6.      yra susirūpinęs, kad iš įsipareigotų asignavimų, perkeltų iš 2012 m. ir siekusių 1 669 930 EUR, panaikinti asignavimai 2013 m. siekė 303 740, arba 18,19 proc.; patvirtina, kad įsipareigojimai panaikinti daugiausia dėl mažesnių, nei tikėtasi, sąnaudų, padengtinų pagal 2012 m. susitarimus dėl dotacijų; pastebi, kad panaikinimų skaičius rodo poreikį metų pabaigoje gauti tikslesnę informaciją iš paramos gavėjų apie realiai patirtas sąnaudas; ragina Koledžą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie priemones, kurių imtasi siekiant skubiai ištaisyti šį trūkumą;

Perkėlimai

7.      remdamasis Koledžo informacija, patvirtina, kad pastarasis parengė biudžeto lėšų perkėlimams skirtą naują procedūrą, kuri padėjo pagerinti biudžeto struktūrą ir atidžiau prižiūrėti, kaip įgyvendinamas biudžetas;

8.      atsižvelgia į tai, kad 2013 m. Koledžas atliko devynis lėšų perkėlimus, siekusius 500 000 EUR, jų atitinkamose antraštinėse dalyse; konstatuoja, kad visi perkėlimai atlikti pagal Finansinį reglamentą ir įgyvendinimo taisykles; be to, pastebi, kad dėl pagerintų biudžeto procedūrų biudžeto perkėlimai ėmė mažėti;

Viešųjų pirkimų ir įdarbinimo procedūros

9.      remdamasis Audito Rūmų ataskaita, susirūpinęs konstatuoja, kad Koledžo įdarbinimo procedūros vis dar nėra visiškai skaidrios, nes kai kurios procedūrų dalys dar neužbaigtos, nepakankamai aiškios arba neatitinka reikalavimų; atsižvelgia į Koledžo veiksmus dėl įdarbinimo proceso patikrinimo iš naujo rengiant ir tobulinant su darbu susijusius nurodymus, pavyzdžius ir kontrolinius sąrašus; ragina Koledžą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie pertvarkyto proceso poveikį 2014 m. pradėtoms įdarbinimo procedūroms ir laukia Audito Rūmų būsimų auditų, susijusių su įdarbinimo procesais, rezultatų;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, taip pat skaidrumas

10.    atkreipia dėmesį į tai, kad Koledžas suplanavo taikomų taisyklių peržiūrą, siekdamas išplėtoti konkrečią interesų konfliktų politiką, taikomą jo darbuotojams ir kitiems su Koledžu tiesiogiai bendradarbiaujantiems, tačiau jame nedirbantiems suinteresuotiesiems asmenims; konstatuoja, kad Koledžo valdyba 2014 m. lapkričio mėn. patvirtino jo interesų konfliktų prevencijos ir valdymo politiką;

11.    atkreipia dėmesį į tai, kad Koledžo interneto svetainėje paskelbtos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo ir Bendrųjų paslaugų departamento vadovo interesų deklaracijos; konstatuoja, kad 2014 m. lapkričio mėn. patvirtinęs interesų konfliktų politiką, Koledžas paprašė valdybos narių Koledžo interneto svetainėje paskelbti savo interesų deklaracijas ir gyvenimo aprašymus;

12.    primygtinai ragina Koledžą iki 2015 m. birželio mėn. paskelbti valdybos personalo ir narių, darbo grupių ir (arba) audito komisijos narių, nacionalinių deleguotųjų ekspertų interesų deklaracijas;

13.    apgailestauja, kad Koledžas neatsakė į klausimą dėl galimų iniciatyvų, kuriomis būtų siekiama padidinti agentūrų ir lobistų ryšių skaidrumą; ragina Koledžą pateikti atsakymą iki 2015 m. gegužės mėn. pabaigos;

Vidaus auditas

14.    pažymi, kad Komisijos Vidaus audito tarnyba atliko auditą, kurio tikslas buvo įvertinti vidaus kontrolės sistemos, susijusios su Koledžo valdomomis žmogiškųjų išteklių procesų dalimis, pobūdžio tinkamumą ir taikymo veiksmingumą; konstatuoja, kad Vidaus audito tarnyba dabartinę vidaus kontrolės sistemą įvertino kaip pakankamai patikimą vertinant, kokių darbo rezultatų buvo pasiekta personalo valdymo požiūriu;

15.    pripažįsta, kad Vidaus audito tarnyba atliko dokumentų analizę siekdama išsiaiškinti, kaip įgyvendinamos jos ankstesnės rekomendacijos, ir kad metų pabaigoje nerado likusių kritiškų ar labai svarbių rekomendacijų;

16.    atkreipia dėmesį į tai, kad Koledžas deda pastangas įgyvendinti Europos Audito Rūmų ir Vidaus audito tarnybos audito rekomendacijas, siekdamas užtikrinti skubų veiksmų planų įgyvendinimą; pažymi, kad 2013 m. pabaigoje rekomendacijų įgyvendinimo lygis buvo 83 proc.;

Kitos pastabos

17.    palankiai vertina tai, kad Koledžas oficialiai veiklą atnaujino savo naujoje būstinėje Budapešte 2014 m. spalio mėn.; remia Koledžo pastangas į naują būstinę persikelti pagal patikimo finansų valdymo principus; be to, konstatuoja, kad dėl šios priežasties jo valdyba inicijavo ir patvirtino 2014 finansinių metų biudžeto pakeitimą;

18.    pripažįsta, kad tai, jog Koledžas iš Bramshilo persikėlė į naujas patalpas Budapešte, per metus leido sutaupyti 200 000 EUR; palankiai vertina tai, kad Koledžas sutaupė šias veiklos išlaidas, ir tai, kad naujomis patalpomis jis naudojasi nemokamai, o infrastruktūra galima naudotis mažiausiai dešimt metų; prašo Koledžą į kitą metinę ataskaitą įtraukti sutaupytų veiklos išlaidų apžvalgą;

19.    susirūpinęs pažymi, kad toliau vyksta diskusijos dėl Koledžo ateities ir kad tai trukdo planuoti ir vykdyti veiklą;

20.    susirūpinęs pažymi, kad Koledžas tinkamai neatsakė į biudžeto įvykdymą tvirtinančios institucijos klausimą dėl ekonomiškai veiksmingų ir aplinką tausojančių sprendimų, susijusių su darbo aplinka; ragina Koledžą nedelsiant ištaisyti šią padėtį;

o

o   o

21. pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos 2015 m. ...(15)[1] rezoliucijoje dėl ES agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

6.2.2015

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto NUOMONĖ

pateikta Biudžeto kontrolės komitetui

dėl Europos policijos koledžo 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2014/2112(DEC))

Nuomonės referentė: Sylvie Guillaume

PASIŪLYMAI

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1.  džiaugiasi Audito Rūmų išvadomis, kuriose teigiama, kad Europos policijos koledžo (CEPOL) metinėse ataskaitose visais esminiais aspektais teisingai atspindima jo finansinė padėtis 2013 m. gruodžio 31 d. ir tą dieną pasibaigusių metų operacijų bei pinigų srautai, taip pat, kad CEPOL 2013 finansinių metų metinėse finansinėse ataskaitose nurodyti sandoriai visais esminiais aspektais yra teisėti ir tvarkingi;

2.  atkreipia dėmesį į Audito Rūmų pastabas, kuriose nurodomi reikalingi biudžeto planavimo patobulinimai, taip pat priemonės, kurias CEPOL taikė ir kurios padėjo sumažinti perkėlimų apimtis;

3.  atkreipia dėmesį į Audito Rūmų pastabas, kuriose nurodoma, kaip reikėtų gerinti įdarbinimo procedūrų skaidrumą; šiuo požiūriu atkreipia dėmesį į CEPOL pateiktus patikslinimus dėl nesenų pakeitimų, kuriuos atlikus papildyta dokumentacija, susijusi su žmogiškųjų išteklių srities procedūromis, ir padidintas bendras proceso skaidrumas;

4.  palankiai vertina tai, kad CEPOL nuo 2014 m. spalio 1 d. vėl oficialiai pradėjo veikti savo naujoje buveinėje ir ypač primena Audito Rūmų 2012 m. audito ataskaitoje išreikštą nerimą dėl neaiškumų, susijusių su CEPOL buveine ir jo darbuotojų neužtikrinta padėtimi bei su tuo susijusiais biudžeto planavimo sunkumais;

5.  apskritai mano, kad, laikydamasis biudžeto metinio periodiškumo principo, CEPOL daugiau dėmesio turėtų skirti patikimo finansų valdymo principui, t. y. tam, kad, vykdydamas jam patikėtas užduotis, koledžas asignavimus naudotų taupiai, veiksmingai ir rezultatyviai.

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

5.2.2015

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

45

4

3

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Martina Anderson, Heinz K. Becker, Bodil Ceballos, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Maeijer, Louis Michel, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Hugues Bayet, Andrea Bocskor, Pál Csáky, Dennis de Jong, Petra Kammerevert, Ska Keller, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Jaromír Štětina, Axel Voss

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Eugen Freund, Elisabetta Gardini, Charles Tannock

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

23.3.2015

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

20

5

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Benedek Jávor, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Laura Ferrara

(1)

OL C 442, 2014 12 10, p. 51.

(2)

OL C 442, 2014 12 10, p. 51.

(3)

OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(4)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(5)

OL L 256, 2005 10 1, p. 63.

(6)

OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

(7)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(8)

OL C 442, 2014 12 10, p. 51.

(9)

OL C 442, 2014 12 10, p. 51.

(10)

OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(11)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(12)

OL L 256, 2005 10 1, p. 63.

(13)

OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

(14)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(15)

[1]       Tos dienos priimti tekstai, P8_TA-PROV(2015)0000.

Teisinė informacija - Privatumo politika