Procedūra : 2014/2112(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0086/2015

Iesniegtie teksti :

A8-0086/2015

Debates :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Balsojumi :

PV 29/04/2015 - 10.26
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0135

ZIŅOJUMS     
PDF 185kWORD 100k
30.3.2015
PE 539.710v02-00 A8-0086/2015

par Eiropas Policijas akadēmijas 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2014/2112(DEC))

Budžeta kontroles komiteja

Referents: Ryszard Czarnecki

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Policijas akadēmijas 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2014/2112(DEC))

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Eiropas Policijas akadēmijas 2013. finanšu gada galīgos pārskatus,

–       ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Policijas akadēmijas 2013. finanšu gada pārskatiem un Akadēmijas atbildes(1),

–       ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2013. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–       ņemot vērā Padomes 2015. gada 17. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Akadēmijai par 2013. finanšu gada budžeta izpildi (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–       ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(3),

–       ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(4) un jo īpaši tās 208. pantu,

–       ņemot vērā Padomes 2005. gada 20. septembra Lēmumu Nr. 2005/681/TI, ar ko izveido Eiropas Policijas akadēmiju (CEPOL) un atceļ Lēmumu 2000/820/TI(5), un jo īpaši tā 16. pantu,

–       ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(6),

–       ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(7), un jo īpaši tās 108. pantu,

–       ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–       ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu (A8-0086/2015),

1.      sniedz Eiropas Policijas akadēmijas direktoram apstiprinājumu par Akadēmijas 2013. finanšu gada budžeta izpildi;

2.      izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.      uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropas Policijas akadēmijas direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

2. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Policijas akadēmijas 2013. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu

(2014/2112(DEC))

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Eiropas Policijas akadēmijas 2013. finanšu gada galīgos pārskatus,

–       ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Policijas akadēmijas 2013. finanšu gada pārskatiem un Akadēmijas atbildes(8),

–       ņemot vērā deklarāciju(9) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2013. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–       ņemot vērā Padomes 2015. gada 17. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Akadēmijai par 2013. finanšu gada budžeta izpildi (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–       ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(10),

–       ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(11) un jo īpaši tās 208. pantu,

–       ņemot vērā Padomes 2005. gada 20. septembra Lēmumu Nr. 2005/681/TI, ar ko izveido Eiropas Policijas akadēmiju (CEPOL) un atceļ Lēmumu 2000/820/TI(12), un jo īpaši tā 16. pantu,

–       ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(13),

–       ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(14), un jo īpaši tās 108. pantu,

–       ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–       ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu (A8-0086/2015),

1.      konstatē, ka Eiropas Policijas akadēmijas galīgie gada pārskati ir tādi, kā norādīts Revīzijas palātas gada pārskata pielikumā;

2.      apstiprina Eiropas Policijas akadēmijas 2013. finanšu gada pārskatus;

3.      uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropas Policijas akadēmijas direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

3. EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Policijas akadēmijas 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2014/2112(DEC))

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā lēmumu par Eiropas Policijas akadēmijas 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–       ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–       ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu (A8-0086/2015),

A.     tā kā saskaņā ar Eiropas Policijas akadēmijas (turpmāk „Akadēmija”) finanšu pārskatiem tās 2013. gada galīgais budžets bija EUR 8 450 640; tā kā Akadēmijas budžetu pilnībā finansē no Savienības budžeta;

B.     tā kā Revīzijas palātas ziņojumā par Eiropas Policijas akadēmijas 2013. finanšu gada pārskatiem (turpmāk „Revīzijas palātas ziņojums”) ir norādīts, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka Akadēmijas gada pārskati ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi;

Saistībā ar 2012. gada budžeta izpildes apstiprinājumu veiktie pasākumi

1.      pēc iepazīšanās ar Revīzijas palātas ziņojumu ņem vērā, ka saistībā ar trim Revīzijas palātas 2011. gada ziņojumā formulētajiem komentāriem, attiecībā uz kuriem 2012. gada Revīzijas palātas ziņojumā bija norādīts, ka to ieviešana nav sākta, kā arī saistībā ar vienu komentāru, attiecībā uz kuru ir norādīts, ka tā ieviešana ir sākta, ir veikts viens koriģējošs pasākums, par kuru tagad Revīzijas palātas ziņojumā ir norādīts, ka tas ir ieviests, divu ieteikumu ieviešana ir sākta un attiecībā uz vienu ieteikumu ir norādīts, ka uz to ieviešana neattiecas; turklāt norāda, ka saistībā ar Revīzijas palātas 2012. gada ziņojumā izdarītajiem sešiem komentāriem ir veikts viens koriģējošais pasākums, reaģējot uz iepriekšējā gadā izteiktajiem komentāriem, un tagad tas ir ieviests, par diviem komentāriem ir norādīts, ka uz tiem ieviešana neattiecas, par diviem komentāriem — ka to ieviešana ir sākta, un par vienu — ka tā ieviešana nav sākta;

2.      pēc iepazīšanās ar Akadēmijas sniegto informāciju pieņem zināšanai, ka:

–    informācija par Akadēmijas darbību ietekmi uz Savienības pilsoņiem ir pieejama gan tās tīmekļa vietnē katru gadu publiskotajos stratēģiskajos dokumentos, tostarp gada pārskatos, gan citos saziņas līdzekļos, piemēram, video materiālos un īpašās tīmekļa vietnes sadaļās;

–    tās valde nolēma, sākot ar 2014. gada aprīli, daļēji izmantot Komisijas piedāvātos ārpakalpojumus grāmatvedības jomā; ņem vērā Akadēmijas centienus samazināt tās administratīvās izmaksas;

Budžeta un finanšu pārvaldība

3.      ņem vērā, ka budžeta uzraudzības rezultātā 2013. finanšu gadā budžeta izpildes līmenis bija 94,89 % un maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija 92,46 %; ņem vērā Akadēmijas centienus ievērojami (par 21 %) palielināt maksājumu izpildes līmeni, kas 2012. gadā bija noslīdējis līdz 76 %;

Saistības un pārnestās apropriācijas

4.      ar bažām konstatē, ka II sadaļā (administratīvie izdevumi) bija augsts to apropriāciju īpatsvars, par kurām bija uzņemtas saistības un kuras tika pārnestas uz 2014. gadu, proti, 30,46 %; ņem vērā, ka III sadaļā (darbības izdevumi) to pārnesto apropriāciju īpatsvars, par kurām bija uzņemtas saistības, sasniedza 17,91 %; pēc iepazīšanās ar Revīzijas palātas ziņojumu ņem vērā, ka II sadaļā apropriācijas tika pārnestas galvenokārt tādu iemeslu dēļ, kurus Akadēmija nespēja kontrolēt, piemēram, saistībā ar tiem maksājumiem par 2013. gadā saskaņā ar plānu pasūtītajiem un saņemtajiem pakalpojumiem un precēm, kuri bija jāveic 2014. gadā;

5.      turklāt ņem vērā to, ka Akadēmijas veikto pārnesumu līmenis ir samazinājies no 20 %, kas izveidojās, pārnesot apropriācijas no 2012. gada uz 2013. gadu, līdz 11 %, kas izveidojās, pārnesot apropriācijas no 2013. gada uz 2014. gadu; ņem vērā Akadēmijas veiktos pasākumus, bet aicina Akadēmiju turpināt pārnesumu līmeņa uzlabošanu, lai palielinātu tās atbilstību budžeta gada pārskata principam;

6.      pauž bažas par to, ka no apropriācijām EUR 1 669 930 kopējā apmērā, par kurām tika uzņemtas saistības un kuras tika pārnestas no 2012. gada, apropriācijas EUR 303 740 apmērā (18,19 %) 2013. gadā tika atceltas; ņem vērā, ka apropriācijas tika atceltas galvenokārt tādēļ, ka summas, kuras bija jāatmaksā saskaņā ar 2012. gada dotāciju līgumiem bija mazākas, nekā plānots; konstatē — atcelto apropriāciju apmērs norāda uz to, ka gada beigās ir nepieciešams iegūt precīzāku informāciju no līdzekļu saņēmējiem par faktiskajām izmaksām; aicina Akadēmiju nekavējoties informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par pasākumiem, kas veikti, lai novērstu šo nepilnību;

Pārvietojumi

7.      pieņem zināšanai Akadēmijas sniegto informāciju par to, ka tā ir ieviesusi jaunu procedūru budžeta pārvietojumiem, tādējādi uzlabojot visu budžeta struktūru un palielinot budžeta izpildes uzraudzību;

8.      ņem vērā, ka 2013. gadā Akadēmija veica deviņus budžeta pārvietojumus, kuru apmērs to attiecīgajās sadaļās sasniedza EUR 500 000; atzīst, ka visi pārvietojumi tika veikti atbilstīgi Finanšu regulai un īstenošanas noteikumiem; turklāt konstatē, ka budžeta procedūru uzlabošana ir nodrošinājusi budžeta pārvietojumu apmēru samazināšanos;

Iepirkuma un darbā pieņemšanas procedūras

9.      pēc iepazīšanās ar Revīzijas palātas ziņojumu ar bažām konstatē, ka Akadēmijas darbā pieņemšanas procedūras joprojām nav pilnīgi pārredzamas, jo daži procedūras elementi joprojām nav pabeigti, nav pietiekami skaidri vai neatbilst nosacījumiem; ņem vērā Akadēmijas veiktās darbības, lai pārskatītu pieņemšanas darbā procedūru, pārveidojot un uzlabojot ar to saistītās darba instrukcijas, veidlapas un kontrolsarakstus; aicina Akadēmiju informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par to, kādu ietekmi pārveides process ir atstājis uz 2014. gadā notikušo pieņemšanu darbā, un gaida Revīzijas palātas turpmākās revīzijas par darbā pieņemšanas procedūrām;

Pārredzamība un interešu konfliktu novēršana un pārvaldība

10.    pieņem zināšanai to, ka Akadēmija ir plānojusi pārskatīt ieviestos pasākumus, lai izveidotu īpašu politiku interešu konfliktu jomā, kas būtu piemērojama gan tās personālam, gan citām ieinteresētajām personām, kuras tieši sadarbojas ar Akadēmiju, bet kuras Akadēmija nav pieņēmusi darbā; pieņem zināšanai to, ka Akadēmijas valde 2014. gada novembrī pieņēma politiku interešu konfliktu novēršanai un pārvaldībai;

11.    ņem vērā to, ka direktora, direktora vietnieka un Korporatīvo pakalpojumu nodaļas vadītāja interešu deklarācijas ir publiskotas Akadēmijas tīmekļa vietnē; pieņem zināšanai, ka pēc tam, kad 2014. gada novembrī bija pieņemta politika interešu konfliktu jomā, Akadēmija prasīja valdes locekļiem publiskot viņu interešu deklarācijas un dzīves aprakstus Akadēmijas tīmekļa vietnē;

12.    mudina Akadēmiju līdz 2015. gada jūnijam publiskot darbinieku, valdes locekļu, darba grupu un revīzijas komisijas locekļu, kā arī norīkoto valsts ekspertu interešu deklarācijas;

13.    pauž nožēlu par to, ka Akadēmija nav atbildējusi uz jautājumiem par iespējamām iniciatīvām attiecībā uz pārredzamības palielināšanu aģentūru saziņā ar lobistiem; mudina Akadēmiju sniegt atbildes līdz 2015. gada maija beigām;

Iekšējā revīzija

14.    norāda, ka Komisijas Iekšējās revīzijas dienests (IAS) veica revīziju, kuras mērķis bija novērtēt to, cik pareizi ir izveidota un efektīvi tiek piemērota iekšējā kontroles sistēma, kas saistīta ar Akadēmijas pārvaldītajiem cilvēkresursu vadības pakārtotajiem procesiem; atzīst, ka IAS ir konstatējis — iekšējās kontroles sistēma nodrošina pietiekamu pārliecību attiecībā uz darbības mērķu sasniegšanu attiecīgo cilvēkresursu pārvaldības procesu jomā;

15.    ņem vērā, ka IAS veica dokumentu pārbaudi, kuras mērķis bija pārliecināties par veiktajiem pasākumiem saistībā ar tā iepriekšējiem ieteikumiem, un šīs pārbaudes rezultātā tika konstatēts, ka gada beigās nebija neīstenotu ārkārtīgi būtisku vai ļoti svarīgu ieteikumu;

16.    ņem vērā Akadēmijas centienus izpildīt Revīzijas palātas un IAS revīzijas rezultātā izstrādātos ieteikumus, lai nodrošinātu rīcības plānu ātru īstenošanu; ņem vērā, ka ieteikumu izpildes līmenis 2013. gada beigās sasniedza 83 %;

Citi komentāri

17.    atzinīgi vērtē to, ka Akadēmija 2014. gada oktobrī oficiāli atsāka savu darbību jaunajā mītnes vietā Budapeštā; atbalsta Akadēmijas centienus pārcelties uz jauno mītni saskaņā ar pareizas finanšu pārvaldības principiem; turklāt pieņem zināšanai to, ka šajā sakarībā valde ierosināja un apstiprināja budžeta grozījumu 2014. finanšu gada budžetā;

18.    pieņem zināšanai to, ka, Akadēmijai pārceļoties no Bramshilas uz jauno mītnes vietu Budapeštā, tika ietaupīti EUR 200 000 gadā; atzinīgi vērtē šādus Akadēmijas darbības izmaksu ietaupījumus un to, ka Akadēmijas jaunajā mītnes vietā biroji tiek izmantoti par velti, kā arī to, ka infrastruktūra tiek nodrošināta vismaz desmit gadus ilgam periodam; prasa Akadēmijai iekļaut nākamajā gada pārskatā informāciju par darbības izmaksu ietaupījumiem;

19.    ar bažām konstatē, ka joprojām notiek diskusijas par Akadēmijas turpmāko pastāvēšanu, un tas kavē darbības plānošanu un īstenošanu;

20.    ar bažām konstatē, ka Akadēmija nav sniegusi pienācīgas atbildes uz budžeta izpildes apstiprinātājiestādes jautājumiem par rentabliem un videi draudzīgiem risinājumiem darba vides nodrošināšanā; aicina Akadēmiju atrisināt šo jautājumu;

o

o       o

21.    attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz 2005. gada ... rezolūciju par aģentūru darbību, finanšu pārvaldību un kontroli(15).

6.2.2015

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinums

Budžeta kontroles komitejai

par Eiropas Policijas akadēmijas 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2014/2112(DEC))

Atzinuma sagatavotāja: Sylvie Guillaume

IEROSINĀJUMI

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta kontroles komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atzinīgi vērtē Revīzijas palātas secinājumus, ka Eiropas Policijas akadēmijas (CEPOL) gada pārskati visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo tās finanšu stāvokli 2013. gada 31. decembrī un tās darbības rezultātus un naudas plūsmas finanšu gadā, kas beidzās minētajā datumā, un ka CEPOL 2013. finanšu gada pārskatiem pakārtotie darījumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi;

2. ņem vērā Revīzijas palātas konstatējumus par to, ka ir jāuzlabo budžeta plānošana, kā arī pieņem zināšanai CEPOL veiktos pasākumus, kuru rezultātā ir samazinājies pārnesto apropriāciju apjoms;

3. pieņem zināšanai Revīzijas palātas konstatējumus, ka ir jāuzlabo darbā pieņemšanas procedūru pārredzamība; šajā sakarībā uzsver CEPOL sniegtos precizējumus par nesen ieviestajām izmaiņām, proti to, ka nesen ir pabeigta dokumentu sagatavošana par procedūrām, kas saistītas ar cilvēkresursiem, un ka tādējādi ir uzlabota visa kopējā procesa pārredzamība;

4. atzinīgi vērtē to, ka 2014. gada 1. oktobrī tika oficiāli atklāta CEPOL jaunā mītne, un īpaši atgādina par bažām, ko Revīzijas palāta bija paudusi, veicot revīziju par 2012. gadu, un kas attiecās uz neskaidrību saistībā ar CEPOL mītni, tās personāla nedrošo stāvokli un šīs situācijas radītajām budžeta plānošanas problēmām;

5.  kopumā uzskata, ka CEPOL lielāka uzmanība būtu jāvelta pareizas finanšu pārvaldības principam, ievērojot budžeta gada pārskata principu, proti, tai jāpievērš lielāka uzmanība apropriāciju ekonomiskam, efektīvam un lietderīgam izlietojumam, veicot savus pienākumus.

KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

5.2.2015

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

45

4

3

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Martina Anderson, Heinz K. Becker, Bodil Ceballos, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Maeijer, Louis Michel, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Hugues Bayet, Andrea Bocskor, Pál Csáky, Dennis de Jong, Petra Kammerevert, Ska Keller, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Jaromír Štětina, Axel Voss

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Eugen Freund, Elisabetta Gardini, Charles Tannock

KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

23.3.2015

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

20

5

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Benedek Jávor, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Laura Ferrara

(1)

OV C 442, 10.12.2014., 51. lpp.

(2)

OV C 442, 10.12.2014., 51. lpp.

(3)

OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.

(4)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(5)

OV L 256, 1.10.2005., 63. lpp.

(6)

OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.

(7)

OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

(8)

OV C 442, 10.12.2014., 51. lpp.

(9)

OV C 442, 10.12.2014., 51. lpp.

(10)

OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.

(11)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(12)

OV L 256, 1.10.2005., 63. lpp.

(13)

OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.

(14)

OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

(15)

Šajā dienā pieņemtie teksti, P8_TA-PROV(2015)0000.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika