Procedură : 2014/2112(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0086/2015

Texte depuse :

A8-0086/2015

Dezbateri :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Voturi :

PV 29/04/2015 - 10.26
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0135

RAPORT     
PDF 179kWORD 114k
30.3.2015
PE 539.710v02-00 A8-0086/2015

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Colegiului European de Poliție aferent exercițiului financiar 2013

(2014/2112(DEC))

Comisia pentru control bugetar

Raportor: Ryszard Czarnecki

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Colegiului European de Poliție aferent exercițiului financiar 2013

(2014/2112(DEC))

Parlamentul European,

–       având în vedere conturile anuale finale ale Colegiului European de Poliție pentru exercițiul financiar 2013,

–       având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Colegiului European de Poliție pentru exercițiul financiar 2013, însoțit de răspunsurile colegiului(1),

–       având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente, întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul financiar 2013 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–       având în vedere Recomandarea Consiliului din 17 februarie 2015 privind descărcarea de gestiune a Colegiului cu privire la execuția bugetului pentru exercițiul financiar 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–       având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(3),

–       având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(4), în special articolul 208,

–       având în vedere Decizia 2005/681/JAI a Consiliului din 20 septembrie 2005 de instituire a Colegiului European de Poliție (CEPOL) și de abrogare a Deciziei 2000/820/JAI(5), în special articolul 16,

–       având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(6),

–       având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(7), în special articolul 108,

–       având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–       având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0086/2015),

1.      acordă directorului Colegiului European de Poliție descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Colegiului aferent exercițiului financiar 2013;

2.      își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului Colegiului European de Poliție, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind închiderea conturilor Colegiului European de Poliție pentru exercițiul financiar 2013

(2014/2112(DEC))

Parlamentul European,

–       având în vedere conturile anuale finale ale Colegiului European de Poliție pentru exercițiul financiar 2013,

–       având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Colegiului European de Poliție pentru exercițiul financiar 2013, însoțit de răspunsurile colegiului(8),

–       având în vedere declarația de asigurare(9) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente, întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul financiar 2013 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–       având în vedere Recomandarea Consiliului din 17 februarie 2015 privind descărcarea de gestiune a Colegiului cu privire la execuția bugetului pentru exercițiul financiar 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–       având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(10),

–       având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(11), în special articolul 208,

–       având în vedere Decizia 2005/681/JAI a Consiliului din 20 septembrie 2005 de instituire a Colegiului European de Poliție (CEPOL) și de abrogare a Deciziei 2000/820/JAI(12), în special articolul 16,

–       având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(13),

–       având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(14), în special articolul 108,

–       având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–       având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0086/2015),

1.      ia act de conturile anuale finale ale Colegiului European de Poliție care sunt prezentate în anexa la raportul Curții de Conturi;

2.      aprobă închiderea conturilor Colegiului European de Poliție pentru exercițiul financiar 2013;

3.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului Colegiului European de Poliție, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

3. PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Colegiului European de Poliție aferent exercițiului financiar 2013

(2014/2112(DEC))

Parlamentul European,

–       având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Colegiului European de Poliție aferent exercițiului financiar 2013,

–       având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–       având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0086/2015),

A.     întrucât, potrivit situațiilor sale financiare, bugetul definitiv al Colegiului European de Poliție („Colegiul”) aferent exercițiului financiar 2013 a fost de 8 450 640 EUR; întrucât bugetul Colegiului provine în întregime de la bugetul Uniunii;

B.     întrucât, în raportul său privind conturile anuale ale Colegiului European de Poliție pentru exercițiul financiar 2013 („raportul Curții”), Curtea de Conturi („Curtea”) a declarat că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Colegiului și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente,

Acțiunile întreprinse în urma descărcării de gestiune pentru 2012

1.      constată din raportul Curții că, în ceea ce privește trei observații formulate în raportul Curții pentru exercițiul 2011 și marcate ca fiind „nedemarate încă” în raportul Curții pentru exercițiul 2012, și una marcată ca „în desfășurare”, a fost întreprinsă o acțiune corectivă, care este marcată în raportul Curții ca fiind „finalizată”, două acțiuni sunt marcate ca fiind „în desfășurare”, iar în cazul unei alte acțiuni apare indicația „nu se aplică”; observă, în plus, că, în ceea ce privește șase observații formulate în raportul Curții pentru exercițiul 2012, a fost întreprinsă o acțiune corectivă în urma observațiilor din exercițiul precedent, iar în prezent este marcată ca fiind „finalizată”, două sunt marcate ca fiind „în desfășurare”, una este marcată ca fiind „nedemarată încă”, iar în cazul a alte două apare indicația „nu se aplică”;

2.      ia act, pe baza informațiilor furnizate de Colegiu, de următoarele aspecte:

-     informațiile referitoare la impactul activităților Colegiului asupra cetățenilor Uniunii sunt disponibile pe site-ul său prin publicarea anuală a documentelor strategice, cum ar fi raportul anual de activitate, precum și prin intermediul altor instrumente de comunicare, cum ar fi imaginile video și secțiunile speciale ale site-ului;

-     consiliul de administrație a decis să externalizeze o parte din serviciile sale de contabilitate Comisiei începând din aprilie 2014; salută eforturile depuse de Colegiu pentru reducerea cheltuielilor sale administrative;

Gestiunea bugetară și financiară

3.      ia act de faptul că eforturile de monitorizare a bugetului în cursul exercițiului financiar 2013 au condus la o rată de execuție bugetară de 94,89 % și că rata de execuție a creditelor de plată a fost de 92,46 %; ia act de eforturile depuse de Colegiu pentru a crește în mod considerabil rata de execuție a creditelor de plată cu 21 % față de cea înregistrată în 2012, de 76 %;

Angajamente și reportări

4.      constată cu îngrijorare că nivelul creditelor angajate reportate în 2014 a fost ridicat pentru titlul II (cheltuieli administrative), atingând 30,46 %; constată că nivelul creditelor angajate care au fost reportate pentru titlul III (cheltuieli operaționale) se ridică la 17,91 %; ia act de faptul că, potrivit raportului Curții, reportările pentru titlul II s-au datorat în principal unor evenimente pe care colegiul nu le-a putut controla, cum ar fi plăți scadente în 2014 pentru servicii și bunuri comandate și primite în 2013, conform planificării;

5.      ia act, de asemenea, de faptul că nivelul reportărilor Colegiului a scăzut de la 20 % în cazul operațiunilor din 2012-2013, la 11 % în cazul operațiunilor din 2013-2014; ia act de măsurile luate de Colegiu, însă îl invită să îmbunătățească în continuare nivelul reportărilor pentru a respecta într-o mai mare măsură principiul bugetar al anualității;

6.      este preocupat de faptul că, din creditele angajate care au fost reportate din 2012 și a căror valoare a fost de 1 669 930 EUR, în 2013 au fost anulate angajamente cu o valoare de 303 740 EUR (18,19 %); ia act de faptul că motivul anulării creditelor angajate a fost în special valoarea mai mică decât cea estimată a cheltuielilor care trebuiau rambursate în baza acordurilor de grant din 2012; constată că valoarea anulărilor revelă necesitatea de a obține de la beneficiari, la sfârșitul exercițiului, informații mai exacte cu privire la costurile reale suportate; solicită Colegiului să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la acțiunile întreprinse pentru a remedia fără întârziere această deficiență;

Transferuri

7.      constată, pe baza informațiilor furnizate de Colegiu, că a fost instituită o nouă procedură pentru transferurile bugetare, care a îmbunătățit structura bugetară și a dus la intensificarea supravegherii execuției bugetare;

8.      constată că, în 2013, Colegiul a efectuat nouă transferuri bugetare în valoare de 500 000 EUR, în cadrul titlurilor lor respective; ia act de faptul că toate transferurile au fost efectuate în conformitate cu Regulamentul financiar și cu normele de punere în aplicare; constată, de asemenea, că îmbunătățirile aduse procedurilor bugetare au dus la o scădere a transferurilor bugetare;

Procedurile de achiziții publice și de recrutare

9.      constată cu îngrijorare că, potrivit raportului Curții de Conturi, procedurile de recrutare aplicate de Colegiu nu sunt încă pe deplin transparente, anumite elemente procedurale fiind încă incomplete, neclare sau neconforme; ia act de acțiunile întreprinse de Colegiu cu scopul de a modifica procedura de recrutare, printre care s-au numărat redefinirea și îmbunătățirea instrucțiunilor de lucru, modelelor și listelor de verificare conexe; invită Colegiul să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la impactul noii proceduri asupra proceselor de recrutare lansate în 2014 și așteaptă cu interes acțiunile viitoare de audit ale Curții în ceea ce privește procesul de recrutare;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și transparența

10.    ia act de faptul că Colegiul prevede revizuirea dispozițiilor în vigoare cu scopul de a elabora o politică specifică privind conflictele de interese aplicabilă personalului său și altor părți interesate care colaborează în mod direct cu Colegiul, dar nu sunt angajate de acesta; constată că, în noiembrie 2014, consiliul de administrație al Colegiului a adoptat o politică de prevenire și gestionare a conflictelor de interese;

11.    ia act de publicarea pe site-ul Colegiului a declarațiilor de interese ale directorului, directorului adjunct și șefului serviciilor corporative; constată că, după adoptarea politicii privind conflictele de interese în noiembrie 2014, Colegiul i-a invitat pe membrii consiliului de administrație să își publice declarațiile de interese și CV-urile pe site-ul Colegiului;

12.    îndeamnă Colegiul să publice, până în iunie 2015, declarațiile de interese ale membrilor personalului, ale membrilor consiliului de administrație, ale membrilor grupurilor de lucru/comitetului de audit și ale experților naționali detașați;

13.    regretă faptul că Colegiul nu a răspuns la întrebarea privind posibile inițiative de sporire a transparenței în ceea ce privește contactele agențiilor cu grupurile de interese; îndeamnă Colegiul să răspundă până la sfârșitul lui mai 2015;

Auditul intern

14.    constată că Serviciul de Audit Intern (IAS) al Comisiei a efectuat un audit pentru a evalua dacă sistemul de control intern legat de subprocesele din domeniul resurselor umane gestionate de Colegiu este conceput și aplicat în mod adecvat; constată că IAS a ajuns la concluzia că actualul sistem de control intern furnizează o asigurare rezonabilă în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor de activitate în ceea ce privește subprocesele din domeniul resurselor umane relevante;

15.    constată că IAS a monitorizat implementarea recomandărilor sale anterioare prin intermediul unei examinări documentare, ajungând la concluzia că, la sfârșitul anului, nu exista nicio recomandare foarte importantă și nicio recomandare critică deschisă;

16.    ia act de eforturile depuse de Colegiu pentru a da curs recomandărilor Curții și ale IAS în vederea asigurării unei implementări rapide a planurilor de acțiune; constată că, la sfârșitul lui 2013, rata implementării recomandărilor era de 83 %;

Alte observații

17.    salută faptul că Colegiul și-a reluat activitatea în mod oficial la noul său sediu de la Budapesta în octombrie 2014; sprijină eforturile depuse de Colegiu pentru ca mutarea în noul sediu să se desfășoare în conformitate cu principiile bunei gestiuni financiare; constată, de asemenea, că, în acest sens, modificarea bugetului pentru exercițiul financiar 2014 a fost inițiată și aprobată de consiliul său de administrație;

18.    ia act de faptul că mutarea Colegiului de la Bramshill la noul său sediu de la Budapesta a permis realizarea de economii anuale de 200 000 EUR; salută această reducere a cheltuielilor operaționale ale Colegiului și faptul că utilizarea noului sediu al Colegiului este gratuită, infrastructura fiind pusă la dispoziție pentru o perioadă de cel puțin 10 ani; invită Colegiul să includă în următorul său raport anual de activitate o prezentare generală a economiilor realizate în ceea ce privește cheltuielile operaționale;

19.    constată cu îngrijorare că discuțiile privind viitorul Colegiului continuă, ceea ce afectează negativ planificarea și implementarea activităților;

20.    constată cu îngrijorare că Colegiul nu a răspuns satisfăcător la întrebarea adresată de autoritatea care acordă descărcarea de gestiune referitoare la soluțiile rentabile și ecologice pentru mediul de lucru; invită Colegiul să remedieze această situație;

o

o       o

21.    face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din ... 2015(15) referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

6.2.2015

AVIZ al Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

destinat Comisiei pentru control bugetar

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Colegiului European de Poliție aferent exercițiului financiar 2013

(2014/2112(DEC))

Raportoare pentru aviz: Sylvie Guillaume

SUGESTII

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne recomandă Comisiei pentru control bugetar, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1.       salută concluziile Curții de Conturi, potrivit cărora conturile anuale ale Colegiului European de Poliție (CEPOL) prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, situația sa financiară la 31 decembrie 2013, precum și rezultatele operațiunilor sale și fluxurile sale de numerar pentru exercițiul încheiat la această dată, iar operațiunile subiacente conturilor anuale ale CEPOL pentru exercițiul financiar 2013 sunt conforme cu legislația și reglementările în vigoare, sub toate aspectele semnificative;

2.  ia act de observațiile Curții de Conturi potrivit cărora este necesar să se aducă îmbunătățiri în ceea ce privește planificarea bugetară, precum și de măsurile instituite de CEPOL care au permis reducerea volumului reportărilor;

3.  ia act de observațiile Curții de Conturi potrivit cărora este necesar să se aducă îmbunătățiri în ceea ce privește transparența procedurilor de recrutare; în acest sens, subliniază precizările aduse de CEPOL privind recentele modificări care au permis completarea documentației privind procedurile în materie de resurse umane și care au contribuit astfel la creșterea transparenței procesului în ansamblul său;

4.  salută redeschiderea oficială a CEPOL, la 1 octombrie 2014, în noul său sediu, și reamintește în special preocuparea Curții de Conturi, exprimată în auditul pe 2012, cu privire la sediul CEPOL, la situația precară a personalului acestei instituții și la dificultățile care au rezultat în materie de programare bugetară;

5.  consideră în general că, potrivit principiului anualității, CEPOL ar trebui să acorde mai multă atenție principiului bunei gestiuni financiare, și anume economiei, eficacității și eficienței cu care își utilizează creditele de care dispune în exercitarea sarcinilor care i-au fost încredințate.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

5.2.2015

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

45

4

3

Membri titulari prezenți la votul final

Martina Anderson, Heinz K. Becker, Bodil Ceballos, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Maeijer, Louis Michel, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Membri supleanți prezenți la votul final

Hugues Bayet, Andrea Bocskor, Pál Csáky, Dennis de Jong, Petra Kammerevert, Ska Keller, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Jaromír Štětina, Axel Voss

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Eugen Freund, Elisabetta Gardini, Charles Tannock

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

23.3.2015

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

20

5

0

Membri titulari prezenți la votul final

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Membri supleanți prezenți la votul final

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Benedek Jávor, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Laura Ferrara

(1)

JO C 442, 10.12.2014, p. 51.

(2)

JO C 442, 10.12.2014, p. 51.

(3)

JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

(4)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(5)

JO L 256, 1.10.2005, p. 63.

(6)

JO L 357, 31.12.2002, p. 72.

(7)

JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

(8)

JO C 442, 10.12.2014, p. 51.

(9)

JO C 442, 10.12.2014, p. 51.

(10)

JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

(11)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(12)

JO L 256, 1.10.2005, p. 63.

(13)

JO L 357, 31.12.2002, p. 72.

(14)

JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

(15)

Texte adoptate la această dată, P8_TA-PROV(2015)0000.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate