Förfarande : 2014/2112(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0086/2015

Ingivna texter :

A8-0086/2015

Debatter :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Omröstningar :

PV 29/04/2015 - 10.26
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0135

BETÄNKANDE     
PDF 167kWORD 83k
30.3.2015
PE 539.710v02-00 A8-0086/2015

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska polisakademin för budgetåret 2013

(2014/2112(DEC))

Budgetkontrollutskottet

Föredragande: Ryszard Czarnecki

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska polisakademin för budgetåret 2013

(2014/2112(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–       med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska polisakademin för budgetåret 2013,

–       med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska polisakademin för budgetåret 2013, med akademins svar(1),

–       med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2013 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–       med beaktande av rådets rekommendation av den 17 februari 2015 om att bevilja akademin ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–       med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(3),

–       med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(4), särskilt artikel 208,

–       med beaktande av rådets beslut 2005/681/RIF av den 20 september 2005 om inrättande av Europeiska polisakademin (CEPOL) och om upphävande av beslut 2000/820/RIF(5), särskilt artikel 16,

–       med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(6),

–       med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(7), särskilt artikel 108,

–       med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–       med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0086/2015).

1.      Europaparlamentet beviljar direktören för Europeiska polisakademin ansvarsfrihet för genomförandet av akademins budget för budgetåret 2013.

2.      Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till direktören för Europeiska polisakademin, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om avslutande av räkenskaperna för Europeiska polisakademin för budgetåret 2013

(2014/2112(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–       med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska polisakademin för budgetåret 2013,

–       med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska polisakademin för budgetåret 2013, med akademins svar(8),

–       med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(9), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2013 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–       med beaktande av rådets rekommendation av den 17 februari 2015 om att bevilja akademin ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–       med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(10),

–       med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(11), särskilt artikel 208,

–       med beaktande av rådets beslut 2005/681/RIF av den 20 september 2005 om inrättande av Europeiska polisakademin (CEPOL) och om upphävande av beslut 2000/820/RIF(12), särskilt artikel 16,

–       med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(13),

–       med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(14), särskilt artikel 108,

–       med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–       med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0086/2015).

1.      Europaparlamentet konstaterar att den slutliga årsredovisningen för Europeiska polisakademin är den som bifogats revisionsrättens årsrapport.

2.      Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska polisakademin för budgetåret 2013.

3.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till direktören för Europeiska polisakademin, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

3. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska polisakademin för budgetåret 2013

(2014/2112(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska polisakademin för budgetåret 2013,

–       med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–       med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0086/2015), och av följande skäl:

A.     Enligt Europeiska polisakademins (nedan kallad akademin) räkenskaper för budgetåret 2013 uppgick den slutliga budgeten till 8 450 640 EUR. Akademins budget kommer helt och hållet från unionens budget.

B.     Revisionsrätten har i sin rapport om årsredovisningen för Europeiska polisbakademin för budgetåret 2013 (revisionsrättes rapport) förklarat att man har uppnått en rimlig säkerhet om att akademins räkenskaper är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

Uppföljning av ansvarsfrihetsförfarandet för 2012

1.      Europaparlamentet noterar i revisionsrättens rapport att avseende de tre kommentarer som gjordes i revisionsrättens rapport för 2011 och som markerats som ”ej genomförd” i revisionsrättens rapport för 2012 samt en kommentar som markerats som ”pågående” har korrigerande åtgärder vidtagits i ett fall och är nu i revisionsrättens rapport för 2013 markerad som ”genomförd”, två är markerade som ”pågående” och en som ”ej tillämplig”. När det gäller de sex kommentarer som gjordes i revisionsrättens rapport för 2012 har en korrigerande åtgärd vidtagits med anledning av föregående års kommentarer och är nu markerad som ”genomförd”, två är markerade som ”ej tillämplig”, två som ”pågående” och en som ”ej genomförd”.

2.      Europaparlamentet noterar att akademin har meddelat följande:

-     Information om hur dess verksamhet påverkar Europas medborgare finns på akademins webbplats via årliga offentliggöranden av strategiska dokument, inklusive årsrapporten samt via andra kommunikationsverktyg, såsom videor och specialinriktade avdelningar på webbplatsen.

-     Ett beslut har fattats av dess styrelse att utkontraktera en del av redovisningstjänsten till kommissionen från och med april2014. Parlamentet noterar akademins ansträngningar att minska sina administrativa utgifter.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

3.      Europaparlamentet noterar att budgetövervakningsinsatser under budgetåret 2013 resulterade i ett genomförande av budgeten på 94,89 %, och att genomförandegraden av betalningsbemyndigandena var 92,46 %. Parlamentet uppskattar akademins ansträngningar att kraftigt höja betalningarnas genomförandenivå med 21 % från nivån under 2012 på 76 %.

Åtaganden och överföringar till efterföljande budgetår

4.      Europaparlamentet noterar med oro att så mycket som 30,46 %, av åtagandebemyndigandena i avdelning II (administrativa utgifter) överfördes till nästa budgetår. När det gäller avdelning III (driftsutgifter) låg nivån för överförda åtagandebemyndiganden på 17,91 %. Parlamentet erfar genom revisionsrättens rapport att överföringarna i avdelning II i huvudsak hänförde sig till händelser utanför akademins kontroll, t.ex. betalningar som förföll 2014 för tjänster och varor som beställts och erhållits under 2013.

5.      Europaparlamentet uppskattar dessutom att akademins överföringsnivå sjönk från 20 % mellan 2012 och 3013 till 11 % mellan 2013 och 2014. Parlamentet noterar de åtgärder som akademin vidtagit, men uppmanar akademin att ytterligare sänka nivån på överföringarna mellan åren för att förbättra sin efterlevnad av budgetprincipen om ettårighet.

6.      Europaparlamentet är oroat över att av de åtagandebemyndiganden på 1 669 930 EUR som fördes över från 2012 förföll 18,19 % eller 303 740 EUR under 2013. Parlamentet bekräftar att skälet till att åtagandebemyndigandena förföll i huvudsak var att de kostnader som skulle ersättas i enlighet med bidragsöverenskommelser 2012 blev lägre än beräknat. Mängden förfallna åtaganden visar att akademin behöver få mer korrekt information från stödmottagarna vid årets slut om de faktiska kostnader som uppkommit. Akademin uppmanas att snarast informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om vilka åtgärder som man har vidtagit för att ta itu med denna brist.

Överföringar under budgetåret

7.      Europaparlamentet erfar från akademin att man har infört ett nytt förfarande för budgetöverföringar, som har förbättrat budgetstrukturen, tillsammans med utökad bevakning av budgetgenomförandet.

8.      Europaparlamentet noterar att akademin 2013 gjorde nio budgetöverföringar som uppgick till 500 000 EUR inom sina respektive avdelningar i budgeten. Alla överföringarna gjordes i enlighet med budgetförordningen och dess tillämpningsföreskrifter. Dessutom har förbättringar i budgetförfarandet gjort att allt lägre belopp måste föras över.

Upphandlings- och rekryteringsförfaranden

9.      Europaparlamentet erfar med oro från revisionsrättens rapport att akademins rekryteringsförfaranden fortfarande inte är helt transparenta, då vissa delar av förfarandet ännu inte är helt utarbetade, otydliga eller bryter mot gällande bestämmelser. Parlamentet noterar akademins åtgärder för att se över rekryteringsprocessen genom att omarbeta och förbättra de därmed förknippade arbetsinstruktionerna, mallarna och checklistorna. Akademin uppmanas att informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om vilka effekter den nya processen har för de rekryteringar som inleddes 2014, och ser fram emot resultaten av revisionsrättens framtida granskningar av rekryteringsprocessen.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter samt transparens

10.    Europaparlamentet noterar att akademin har planerat en översyn av gällande arrangemang, med syftet att utveckla en särskild policy för hantering av intressekonflikter, som ska gälla både för personalen och för andra intressenter som samarbetar direkt med akademin utan att vara anställda av den. Parlamentet uppskattar att akademins styrelse i november 2014 antog sin policy för förebyggande och hantering av intressekonflikter.

11.    Europaparlamentet noterar att förklaringarna om intressekonflikter från direktören, vice direktören och chefen för gemensamma tjänster finns offentliggjorda på akademins webbplats. Efter att policyn avseende intressekonflikter hade antagits i november 2014 begärde akademin att dess styrelseledamöter skulle offentliggöra sina förklaringar om intressekonflikter och sina meritförteckningar på akademins webbplats.

12.    Europaparlamentet uppmanar akademin att senast i juni 2015 offentliggöra förklaringarna om intressekonflikter från personalen, styrelsens medlemmar, medlemmarna av arbetsgrupper/granskningspanelen samt utstationerade nationella experter.

13.    Europaparlamentet beklagar att akademin inte har svarat på de frågor som handlade om eventuella initiativ för att förbättra transparensen i samband med byråernas kontakter med lobbyister. Akademin uppmanas att lämna svar senast i slutet av maj 2015.

Intern revision

14.    Europaparlamentet noterar att kommissionens internrevision (IAS) genomförde en granskning med syfte att bedöma det interna kontrollsystemet för de personalförvaltningsrutiner som akademin tillämpar, med avseende på dess utformning och i vilken utsträckning det faktiskt tillämpas. IAS fann att kontrollsystemet med rimlig säkerhet kunde avgöra huruvida affärsmålen för de relevanta personalförvaltningsrutinerna hade uppnåtts.

15.    Europaparlamentet uppskattar att IAS följde upp genomförandet av sina tidigare rekommendationer genom en skrivbordsundersökning, och fann att varken några kritiska eller mycket viktiga rekommendationer återstod att åtgärda vid årets slut.

16.    Europaparlamentet noterar akademins ansträngningar att genomföra revisionsrättens och IAS granskningsrekommendationer så att handlingsplanerna kan genomföras direkt. Parlamentet noterar att genomförandegraden för rekommendationerna var 83 % vid slutet av 2013.

Övriga kommentarer

17.    Europaparlamentet välkomnar att akademin officiellt återupptog sin verksamhet i sitt nya huvudkontor i Budapest i oktober 2014, och stöder akademins ansträngningar att genomföra flytten till sitt nya säte i enlighet med principerna för sund ekonomisk förvaltning. Akademins styrelse tog i detta sammanhang initiativ till och godkände en ändrad budget för budgetåret 2014.

18.    Europaparlamentet konstaterar att akademins flytt från Bramshill till det nya huvudkontoret i Budapest medför årliga besparingar på 200 000 EUR. Parlamentet välkomnar sådana besparingar avseende akademins driftskostnader och välkomnar att användningen av akademins nya huvudkontor är kostnadsfri och att infrastrukturen tillhandahålls under minst tio år. Akademin uppmanas att i sin nästa årsrapport ta med en översikt över vilka besparingar som gjorts avseende driftskostnaderna.

19.    Europaparlamentet noterar med oro att diskussionerna om akademins framtid fortfarande pågår och att detta skadar planeringen och genomförandet av verksamheten.

20.    Europaparlamentet noterar med oro att akademin inte nöjaktigt besvarade den ansvarsfrihetsbeviljande myndighetens frågor avseende kostnadseffektiva och miljövänliga lösningar för arbetsmiljön. Akademin uppmanas att åtgärda denna fråga.

o

o       o

21.    När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den … 2015(15) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

6.2.2015

YTTRANDE från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

till budgetkontrollutskottet

över ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska polisakademin för budgetåret 2013

(2014/2112(DEC))

Föredragande av yttrande: Sylvie Guillaume

FÖRSLAG

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor uppmanar budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1.       Europaparlamentet välkomnar revisionsrättens slutsatser om att årsredovisningen för Europeiska polisakademin (Cepol) i allt väsentligt ger en rättvisande bild av dess finansiella ställning per den 31 december 2013 och av resultaten av dess transaktioner och kassaflöden för året, och att de transaktioner som ligger till grund för Cepols årsredovisning för budgetåret 2013 i allt väsentligt är lagliga och korrekta.

2.  Europaparlamentet noterar revisionsrättens iakttagelser om de förbättringar som behövs inom ramen för budgetplanering samt de åtgärder som vidtagits av Cepol och som resulterat i en minskad volym av överföringar.

3.  Europaparlamentet noterar revisionsrättens iakttagelser om de förbättringar som behövs när det gäller öppenhet och insyn i rekryteringsförfarandena. Parlamentet framhåller i detta sammanhang Cepols uppgifter om de nyligen genomförda ändringar som har gjort det möjligt att komplettera dokumentationen om de förfaranden som rör personalen och på så vis bidra till större öppenhet och insyn i hela processen.

4.  Europaparlamentet välkomnar den officiella återinvigningen av Cepol den 1 oktober 2014 på platsen för dess nya säte, och erinrar i synnerhet om den oro som uttrycktes av revisionsrätten i 2012 års revision och som gällde oklarheter kring Cepols säte och de osäkra villkoren för dess personal samt svårigheter med budgetplaneringen i samband med detta.

5.  Europaparlamentet anser rent allmänt att Cepol i enlighet med principen om budgetens ettårighet bör fästa större uppmärksamhet vid principen om sund ekonomisk förvaltning av Cepol, det vill säga använda sina anslag på ett ekonomiskt, effektivt och ändamålsenligt sätt för att genomföra sina uppgifter.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

5.2.2015

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

45

4

3

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Martina Anderson, Heinz K. Becker, Bodil Ceballos, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Maeijer, Louis Michel, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Hugues Bayet, Andrea Bocskor, Pál Csáky, Dennis de Jong, Petra Kammerevert, Ska Keller, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Jaromír Štětina, Axel Voss

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Eugen Freund, Elisabetta Gardini, Charles Tannock

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

23.3.2015

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

20

5

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Benedek Jávor, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Laura Ferrara

(1)

EUT C 442, 10.12.2014, s. 51.

(2)

EUT C 442, 10.12.2014, s. 51.

(3)

EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(4)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(5)

EUT L 256, 1.10.2005, s. 63.

(6)

EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.

(7)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(8)

EUT C 442, 10.12.2014, s. 51.

(9)

EUT C 442, 10.12.2014, s. 51.

(10)

EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(11)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(12)

EUT L 256, 1.10.2005, s. 63.

(13)

EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.

(14)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(15)

Antagna texter från detta sammanträde, P8_TA-PROV(2015)0000.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy