Postup : 2014/2122(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0087/2015

Předložené texty :

A8-0087/2015

Rozpravy :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hlasování :

PV 29/04/2015 - 10.43
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0152

ZPRÁVA     
PDF 190kWORD 105k
30.3.2015
PE 539.735v02-00 A8-0087/2015

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy na rozpočtový rok 2013

(2014/2122(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodaj: Ryszard Czarnecki

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy na rozpočtový rok 2013

(2014/2122(DEC))

Evropský parlament,

–       s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy za rozpočtový rok 2013,

–       s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy za rozpočtový rok 2013 spolu s odpověďmi orgánu(1),

–       s ohledem na prohlášení o věrohodnosti účtů(2) a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rok 2013 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na doporučení Rady ze dne 17. února 2015 o absolutoriu, které má být uděleno orgánu za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(3),

–       s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–       s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES(5), a zejména na článek 64 tohoto nařízení,

–       s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(6),

–       s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(7), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–       s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–       s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Hospodářského a měnového výboru (A8-0087/2015),

1.      uděluje výkonné ředitelce Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy absolutorium za plnění rozpočtu orgánu na rozpočtový rok 2013;

2.      předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.      pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonné ředitelce Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy za rozpočtový rok 2013

(COM (2014) 0458 –C6-0118/2007–2007/2122(DEC))

Evropský parlament,

–       s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy za rozpočtový rok 2013,

–       s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy za rozpočtový rok 2013 spolu s odpověďmi orgánu(8),

–       s ohledem na prohlášení o věrohodnosti účtů(9) a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rok 2013 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na doporučení Rady ze dne 17. února 2015 o absolutoriu, které má být uděleno orgánu za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(10),

–       s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(11), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–       s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES(12), a zejména na článek 64 tohoto nařízení,

–       s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(13),

–       s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(14), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–       s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–       s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Hospodářského a měnového výboru (A8-0087/2015),

1.      konstatuje, že konečná roční účetní závěrka Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy tvoří přílohu zprávy Účetního dvora;

2.      schvaluje uzavření účtů Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy za rozpočtový rok 2013;

3.      pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonné ředitelce Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy na rozpočtový rok 2013

(COM (2014) 0458 –C6-0118/2007–2007/2122(DEC))

Evropský parlament,

–       s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy na rozpočtový rok 2013,

–       s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–       s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Hospodářského a měnového výboru (A8-0087/2015),

A.     vzhledem k tomu, že podle finančních výkazů Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (dále jen „orgán“) dosahoval jeho konečný rozpočet na rozpočtový rok 2013 výše 28 188 749 EUR, což ve srovnání s rokem 2012 představuje nárůst o 39,01 % vzhledem k dalším úkolům, které byly orgánu svěřeny,

B.     vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o roční účetní závěrce Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy za rozpočtový rok 2013 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) prohlásil, že získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka orgánu je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální a správné,

Opatření v návaznosti na udělení absolutoria za rok 2012

1.      na základě zprávy Účetního dvora konstatuje, že pokud jde o šest připomínek učiněných ve zprávě Účetního dvora za rok 2011, jež byly označeny jako „probíhající“ nebo „neprovedené“ ve zprávě Účetního dvora za rok 2012, byla přijata nápravná opatření a dvě připomínky jsou nyní ve zprávě Účetního dvora za rok 2013 označeny jako „dokončené“, tři jako „probíhající“ a jedna jako „není relevantní“; dále konstatuje, že u sedmi připomínek uvedených ve zprávě Účetního dvora za rok 2012 byla přijata nápravná opatření, takže dvě připomínky jsou nyní označeny jako „dokončené“, tři jako „probíhající“ a dvě jako „není relevantní“;

2.      od orgánu se dozvěděl, že:

-     spojil své plánování ohledně zaměstnanců a rozpočtu se svým ročním pracovním plánem, aby mohl zohlednit priority napříč celou organizací a také přesouvat zaměstnance na jiné úkoly, pokud je to možné;

-     jeho postupy přijímání zaměstnanců se změnily tak, aby zahrnovaly více kontrol, např. kontrol ex ante, jasnější modely a revidované mechanismy hodnocení kandidátů, a že podle zprávy Účetního dvora byla nápravná opatření v souvislosti s doporučením Účetního dvora v této záležitosti dokončena;

-     komunikace ohledně jeho práce a činností určená občanům Unie probíhá prostřednictvím zveřejňování a šíření informací různými kanály, např. skrze jeho veřejné internetové stránky a různé druhy dokumentů zaměřených na určitá témata;

Rozpočtové a finanční řízení

3.      konstatuje, že sledování plnění rozpočtu během rozpočtového roku 2013 vyústilo v míru plnění rozpočtu dosahující 93,18 % a že míra plnění prostředků na platby činila 72,54 %;

4.      bere na vědomí, že orgán použil různé metody k zajištění toho, aby byla nápravná opatření týkající se plnění rozpočtu přijata včas, např. pravidelné měsíční podávání zpráv výkonné ředitelce a čtvrtletní podávání zpráv správní radě; konstatuje, že to vedlo k vyšší míře plnění rozpočtu ve srovnání s předchozím rokem;

Závazky a přenosy

5.      konstatuje, že závazky byly přijímány včas, jelikož celková výše prostředků vynaložených na závazky se oproti předchozímu roku zvýšila; se znepokojením konstatuje, že objem prostředků přidělených na závazky přenesených v hlavě III je i nadále vysoký a dosahuje 58 %, což je zvýšení o 6 %;

6.      konstatuje, že vysoký objem přenosů je způsobený zejména smlouvami na služby IT podepsanými ke konci roku, službami dodanými v roce 2013, ale nezaplacenými do konce roku, zpožděními v zadávání zakázek IT a víceletou povahou souvisejících projektů IT; vyzývá orgán, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informoval o opatřeních, která přijme s cílem objem přenosů snížit na co nejnižší úroveň;

Převody

7.      s obavami konstatuje, že výše převodů je velmi vysoká a činí 18 % rozpočtu, což je 5 100 000 EUR; vyjadřuje politování nad tím, že tento objem se ve srovnání s rokem 2012 zvýšil, což poukazuje na neustálé nedostatky v rozpočtovém plánování; žádá orgán, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informoval o opatřeních, která přijal k odstranění těchto nedostatků;

Postupy pro zadávání zakázek a pro přijímání zaměstnanců

8.      od orgánu se dozvěděl, že postupy zadávání zakázek byly centralizovány u všech zakázek nad 15 000 EUR, aby se zlepšila včasnost, kontrola kvality a dodržování pravidel; bere na vědomí, že od roku 2013 jsou výkonné ředitelce každý měsíc podávány zprávy o stavu plánu zadávání zakázek;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

9.      na základě informací od orgánu konstatuje, že orgán dále posílil své etické pokyny tím, že vytvořil politiku týkající se střetů zájmů u osob, jež nejsou jeho zaměstnanci, přičemž tato politika zohledňuje pokyny Komise pro prevenci a řešení střetu zájmů v decentralizovaných agenturách EU a platí pro členy dozorčí rady a správní rady;

10.    bere na vědomí, že politika orgánu v oblasti střetů zájmů obsahuje ustanovení o zveřejňování prohlášení o zájmech členů dozorčí a správní rady; konstatuje, že životopisy ani prohlášení o zájmech členů dozorčí a správní rady ani prohlášení o zájmech výkonné ředitelky a vrcholného vedení nejsou veřejně přístupné; žádá orgán, aby tento nedostatek urychleně napravil a příslušné dokumenty snadno zpřístupnil na internetových stránkách;

Interní audit

11.    na základě informací orgánu bere na vědomí, že v roce 2013 provedl útvar interního auditu Komise (IAS) omezený přezkum toho, jak orgán provádí standardy vnitřní kontroly, v návaznosti na výsledky posouzení rizik provedeného v roce 2012 a strategický plán auditu orgánu na období 2013–2015;

12.    konstatuje, že po svém přezkumu standardů vnitřní kontroly v roce 2013 vydal IAS 14 doporučení v různých oblastech, z nichž jedno bylo označeno jako „velmi důležité“, a dospěl k závěru, že většina z 15 sledovaných standardů je plně či z větší části prováděna; konstatuje, že podle následné kontrolní návštěvy provedené útvarem IAS v červnu 2014 byla polovina doporučení provedena, včetně jednoho doporučení označeného jako „velmi důležité“;

Další připomínky

13.    vyjadřuje politování nad tím, že zpožděné platby představovaly 27 % veškerých plateb za obdržené zboží a služby, což mělo za následek platby úroků ve výši 3 834 EUR a také skutečnost, že platby byly v průměru zpožděné o 32 dnů; žádá orgán, aby orgánu příslušnému k udělení absolutoria poskytl podrobné informace o opatřeních, která přijal k vyřešení této záležitosti a zlepšení včasnosti plateb;

14.    konstatuje, že současné financování orgánu je nepružné, vytváří zbytečnou administrativní zátěž a ohrožuje jeho nezávislost; naléhavě vyzývá orgán, aby spolupracoval s Komisí při revizi své současné struktury financování;

15.    bere na vědomí, že po diskusích s hostitelským členským státem začal orgán předkládat žádosti o vrácení DPH v souladu s Protokolem o výsadách a imunitách Evropské unie(15) a se směrnicí Rady o DPH(16); bere na vědomí, že do konce roku 2013 bylo vráceno pouze 39 % DPH zaplacené za období 2011–2013; žádá orgán, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informoval o opatřeních přijatých za účelem vrácení zaplacené DPH a o odhadovaném harmonogramu, kdy bude celá částka vrácena;

16.    připomíná, že Evropský parlament byl klíčovou hybnou silou při úsilí o vytvoření nového a komplexního evropského systému finančního dohledu (ESFS) v období po finanční krizi a při zřízení orgánu jako součásti tohoto systému v roce 2011;

17.    bere na vědomí, že Komise ve své nedávné zprávě o fungování evropských orgánů dohledu a evropského systému finančního dohledu konstatuje, že orgány dohledu navzdory obtížné situaci rychle vybudovaly funkční organizační struktury, které v úhrnu dobře plnily široké spektrum svěřených úkolů, i když přes rostoucí nároky měly k dispozici pouze omezené lidské zdroje;

18.    zdůrazňuje, že úloha orgánu při prosazování společného režimu dohledu na celém jednotném trhu je zásadní pro zajištění lépe integrovaných, účinnějších a bezpečnějších finančních trhů v EU, čímž napomáhá hospodářskému oživení a vytváření pracovních míst a růstu v Evropě a předchází budoucím krizím ve finančním sektoru;

19.    uvědomuje si, že systém ESFS je stále ještě ve fázi vytváření, a zdůrazňuje, že úkoly již svěřené orgánu stejně jako jeho budoucí úkoly, s nimiž se počítá v probíhajícím legislativním procesu, vyžadují odpovídající stav zaměstnanců a výši rozpočtu, které umožní vysoce kvalitní dohled; zdůrazňuje, že by vždy mělo být pečlivě zvažováno, že s dalšími úkoly by měly jít ruku v ruce i další zdroje; zdůrazňuje však, že jakýmkoli případným navýšením prostředků by měla předcházet nebo by je měla doplňovat snaha o odpovídající racionalizaci všude, kde to bude možné; poukazuje na koordinační úlohu orgánu a nutnost úzce spolupracovat s vnitrostátními orgány dohledu, aby řádně plnil své úkoly;

20.    zdůrazňuje, že vzhledem ke svým omezeným zdrojům se musí orgán soustředit na úkoly, které mu svěřili unijní spolutvůrci právních předpisů; zdůrazňuje, že orgán by měl plnit tyto úkoly v plném rozsahu, nesmí se však snažit fakticky rozšiřovat svůj mandát nad jejich rámec, a že musí zůstat nezávislý; upozorňuje na to, že orgán by měl ověřovat, zda je nutné vypracovat pokyny a doporučení;

21.    poukazuje na to, že orgán by měl plně využívat svých pravomocí v oblasti ochrany spotřebitele, které mu jsou svěřeny v rámci jeho stávajícího mandátu; zdůrazňuje, že v této oblasti by měl orgán důsledněji koordinovat svůj postup s ostatními orgány ESA prostřednictvím společného výboru;

22.    vyzývá orgán, aby v budoucnu dbal na to, aby nepřijímal žádné právní závazky dříve, než budou stanoveny prostředky na závazky;

o

o   o

23.    pokud jde o další připomínky horizontální povahy, které doprovázejí jeho rozhodnutí o udělení absolutoria, odkazuje na své usnesení ze dne ... 2015(17) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

26. 2. 2015

STANOVISKO Hospodářského a měnového výboru

pro Výbor pro rozpočtovou kontrolu

k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy na rozpočtový rok 2013

(2014/2122(DEC))

Navrhovatel: Markus Ferber

NÁVRHY

Hospodářský a měnový výbor vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1.  připomíná, že Evropský parlament byl klíčovou hybnou silou při úsilí o vytvoření nového a komplexního evropského systému finančního dohledu (ESFS) v období po finanční krizi a při zřízení Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) jako součásti tohoto systému v roce 2011;

2.  bere na vědomí, že Komise ve své nedávné zprávě o fungování evropských orgánů dohledu a evropského systému finančního dohledu konstatuje, že orgány dohledu navzdory obtížné situaci rychle vybudovaly funkční organizační struktury, které v úhrnu dobře plnily široké spektrum svěřených úkolů, i když přes rostoucí nároky měly k dispozici pouze omezené lidské zdroje;

3.  zdůrazňuje, že úloha orgánu ESMA při prosazování společného režimu dohledu na celém jednotném trhu je zásadní pro zajištění lépe integrovaných a bezpečnějších finančních trhů v EU, čímž napomáhá hospodářskému oživení, vytváření pracovních míst a růstu v Evropě a předchází budoucím krizím ve finančním sektoru;

4.  bere na vědomí, že podle názoru Evropského účetního dvora jsou operace, na nichž se zakládá roční účetní závěrka orgánu ESMA za rok končící dnem 31. prosince 2013, ve všech významných ohledech legální a správné;

5.  aniž by zpochybňoval toto obecné stanovisko, zdůrazňuje, že orgán ESMA musí odstranit několik drobnějších nedostatků, na které upozornil Evropský účetní dvůr; má za to, že situace, která nastala v roce 2013, pokud jde o opožděné platby faktur a nesprávné platby DPH, je nepřijatelná;

6.  uvědomuje si, že ESFS je stále ještě ve fázi zavádění, a zdůrazňuje, že úkoly již svěřené orgánu ESMA stejně jako jeho budoucí úkoly, s nimiž se počítá v probíhajícím legislativním procesu, vyžadují odpovídající stav zaměstnanců a výši rozpočtu, které umožní vysoce kvalitní dohled; zdůrazňuje, že je v každém případě třeba pečlivě zvážit možnost spojit dodatečné úkoly s dodatečnými zdroji; zdůrazňuje však, že jakýmkoli případným navýšením prostředků by měla předcházet nebo by je měla doplňovat snaha o odpovídající racionalizaci všude, kde to bude možné; zdůrazňuje, že orgán ESMA má koordinační úlohu a že je třeba, aby pro účely plnění svého mandátu úzce spolupracoval s vnitrostátními orgány dohledu;

7.  zdůrazňuje, že vzhledem ke svým omezeným zdrojům se musí orgán ESMA důsledně soustředit na úkoly, které mu svěřili spolutvůrci právních předpisů EU; zdůrazňuje, že orgán ESMA by měl plnit tyto úkoly v plném rozsahu, nesmí se však snažit de facto rozšiřovat svůj mandát nad jejich rámec, a že musí zůstat nezávislým; zdůrazňuje, že orgán ESMA by měl přezkoumat, zda by nebylo vhodné vypracovat obecné pokyny a doporučení;

8.  zdůrazňuje, že orgán ESMA by měl plně uplatňovat pravomoci v oblasti ochrany spotřebitele, které mu svěřuje jeho stávající mandát; zdůrazňuje, že v této oblasti by měla být posílena koordinace mezi orgánem ESMA a dalšími evropskými orgány dohledu prostřednictvím společného výboru;

9.  vyzývá orgán ESMA, aby v budoucnu dbal na to, aby nepřijímal žádné právní závazky, dokud nebyl přijat odpovídající rozpočtový závazek;

10. dospívá k závěru, že smíšený způsob financování orgánu ESMA je nepružný, zatěžující a představuje potenciální hrozbu pro jeho nezávislost; vyzývá proto Komisi, aby – vyhodnotí-li to jako vhodné řešení – do roku 2017 navrhla takový systém financování, jenž bude:

-    založen výlučně na poplatcích odváděných účastníky trhu, nebo

-   bude kombinovat poplatky odváděné účastníky trhu se základním financováním ze samostatné rozpočtové položky v souhrnném rozpočtu EU.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

24.2.2015

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

43

11

4

Členové přítomní při konečném hlasování

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Costas Mavrides, Luděk Niedermayer, Patrick O’Flynn, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Sampo Terho, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Steven Woolfe, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni, Sotirios Zarianopoulos

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Richard Corbett, Ashley Fox, Eva Kaili, Syed Kamall, Barbara Kappel, Thomas Mann, Siegfried Mureșan

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Gesine Meissner

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

23.3.2015

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

21

5

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Laura Ferrara

(1)

Úř. věst. C 442, 10.12.2014, s. 247.

(2)

Úř. věst. C 442, 10.12.2014, s. 247.

(3)

Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(4)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(5)

Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84.

(6)

Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

(7)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(8)

Úř. věst. C 442, 10.12.2014, s. 247.

(9)

Úř. věst. C 442, 10.12.2014, s. 247.

(10)

Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(11)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(12)

Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84.

(13)

Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

(14)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(15)

Protokol (č. 7) o výsadách a imunitách Evropské unie (Úř. věst. C 115, 9.5.2008, s. 266).

(16)

Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 347, 11.12.2006, s. 1).

(17)

Přijaté texty, P7_ TA-PROV(2015)0000.

Právní upozornění - Ochrana soukromí