Postup : 2014/2105(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0088/2015

Předložené texty :

A8-0088/2015

Rozpravy :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hlasování :

PV 29/04/2015 - 10.40
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0149

ZPRÁVA     
PDF 180kWORD 91k
30.3.2015
PE 539.709v02-00 A8-0088/2015

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro námořní bezpečnost na rozpočtový rok 2013

(2014/2105(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodaj: Ryszard Czarnecki

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro námořní bezpečnost na rozpočtový rok 2013

(2014/2105(DEC))

Evropský parlament,

–       s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2013,

–       s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2013, spolu s odpověďmi agentury(1),

–       s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2013 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na doporučení Rady ze dne 17. Února 2015 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(3),

–       ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–       s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1406/2002 ze dne 27. června 2002, kterým se zřizuje Evropská agentura pro námořní bezpečnost(5), a zejména na článek 19 tohoto nařízení,

–       s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finančním nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(6),

–       s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(7), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–       s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–       s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A8-0088/2015),

1.      uděluje výkonnému řediteli Evropské agentury pro námořní bezpečnost absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2013;

2.      předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.      pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli Evropské agentury pro námořní bezpečnost, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2013

(2014/2105(DEC))

Evropský parlament,

–       s ohledem na roční účetní závěrku Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2013,

–       s ohledem na zprávu Účetního dvora o roční účetní závěrce Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2013 spolu s odpověďmi agentury(8),

–       s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(9) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2013 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na doporučení Rady ze dne 17. Února 2015 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(10),

–       ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(11), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–       s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1406/2002 ze dne 27. června 2002, kterým se zřizuje Evropská agentura pro námořní bezpečnost(12), a zejména na článek 19 tohoto nařízení,

–       s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finančním nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(13),

–       s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(14), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–       s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–       s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A8-0088/2015),

1.      konstatuje, že konečná roční účetní závěrka Evropské agentury pro námořní bezpečnost odpovídá znění připojenému ke zprávě Účetního dvora;

2.      schvaluje uzavření účtů Evropské agentury pro námořní bezpečnost na rozpočtový rok 2013;

3.      pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli Evropské agentury pro námořní bezpečnost, Radě, Komisi, a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro námořní bezpečnost na rozpočtový rok 2013

(2014/2105(DEC))

Evropský parlament,

–       s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro námořní bezpečnost na rozpočtový rok 2013,

–       s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–       s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A8-0088/2015),

A.     vzhledem k tomu, že podle finančních výkazů Evropské agentury pro námořní bezpečnost (dále jen „agentura“) dosahoval její konečný rozpočet na rozpočtový rok 2013 výše 57 819 864 EUR, což ve srovnání s rokem 2012 představuje nárůst o 4,88 %;

B.     vzhledem k tomu, že příspěvek Unie do rozpočtu agentury za rok 2013 činil 53 789 658 EUR, což ve srovnání s rokem 2012 představuje nárůst o 2,65 %;

C.     vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o roční účetní závěrce Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2013 uvedl, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální a správné;

Opatření v návaznosti na udělení absolutoria za rok 2012

1.      na základě zprávy Účetního dvora konstatuje, že pokud jde o dvě připomínky uvedené ve zprávě Účetního dvora za rok 2011, jež byly označeny jako „probíhající“ a „neprovedené“ ve zprávě Účetního dvora za rok 2012, byla přijata nápravná opatření a jedna připomínka je nyní ve zprávě Účetního dvora za rok 2013 označena jako „dokončená“ a druhá jako „probíhající“; dále konstatuje, že pokud jde o tři připomínky uvedené ve zprávě Účetního dvora za rok 2012, bylo přijato jedno nápravné opatření a odpovídající připomínka je nyní označena jako „dokončená“ a ze zbývajících dvou připomínek je jedna označena jako „probíhající“ a druhá jako „není relevantní“;

2.      bere na vědomí informaci agentury, že díky podrobnému přezkumu interních správních nákladů bylo několik procesů v oblasti lidských zdrojů automatizováno a finanční monitorování a výkaznictví bylo zracionalizováno prostřednictvím automatizovaných nástrojů;

Rozpočtové a finanční řízení

3.      konstatuje, že výsledkem úsilí v souvislosti s monitorováním rozpočtu v roce 2013 byla míra plnění rozpočtu, která činila 98,07 %, a že míra vyplácení prostředků na platby činila 88,73 %;

Závazky a přenosy

4.  bere na vědomí, že ve zprávě Účetního dvora a výroční zprávě agentury o činnosti nejsou uvedeny žádné závažné problémy týkající se úrovně přenosů v roce 2013;

Převody

5.  bere na vědomí, že podle zprávy Účetního dvora a výroční zprávy agentury o činnosti zůstala výše a povaha převodů uskutečněných v roce 2013 v mezích finančních předpisů, jimiž se agentura řídí;

Postupy pro zadávání zakázek a pro přijímání zaměstnanců

6.  konstatuje, že v roce 2013 nevedly vybrané vzorky operací ani jiná zjištění k žádným připomínkám týkajícím se postupů pro zadávání zakázek ve zprávě Účetního dvora;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

7.  bere na vědomí informaci agentury, že na svém zasedání konaném ve dnech 13. a 14. listopadu 2013 přijala správní rada rozhodnutí ohledně svého jednacího řádu, které požaduje, aby všichni členové rady či náhradníci předložili na počátku každého funkčního období prohlášení o závazku a prohlášení o zachování mlčenlivosti;

8.  bere na vědomí, že agentura vynaložila úsilí na to, aby zabránila situacím možného střetu zájmů, a to zavedením školení o etickém chování a bezúhonnosti, které je poskytováno interně a je pro všechny zaměstnance povinné;

9.  bere na vědomí informaci agentury, že v roce 2013 přijala její správní rada politiku pro předcházení střetům zájmů, jejímž cílem je vymezit rizika ohrožující bezúhonnost jejích členů a posílit jejich povědomí o důsledcích takových střetů zájmů; bere na vědomí, že tato politika vychází ze zvláštní zprávy Účetního dvora o „řešení střetů zájmů ve vybraných agenturách EU“;

10. vybízí agenturu, aby prohlášení o zájmech a životopisy výkonného ředitele, vedoucích oddělení a členů správní rady zveřejnila na svých internetových stránkách a tak ještě zvýšila transparentnost;

Interní audit

11. bere na vědomí, že v roce 2013 provedl útvar interního auditu Komise (IAS) audit s cílem posoudit situaci a získat nezávislé ujištění ohledně přiměřenosti a účinného uplatňování systémů vnitřní kontroly týkajících se služeb agentury pro námořní podporu; konstatuje, že na základě tohoto auditu bylo vymezeno několik oblastí, v nichž by bylo možné dosáhnout určitých zlepšení, a bylo vydáno pět doporučení označených za „důležitá“; bere na vědomí, že agentura vypracovala akční plán s cílem vyřešit otázku těchto pěti doporučení a že IAS označil navrhovaná opatření za přiměřená pro účely zmírnění zjištěných rizik;

12. bere na vědomí, že v roce 2013 provedl IAS v návaznosti na svá dřívější doporučení dokumentární prověrku, při níž dospěl k názoru, že veškerá doporučení, která označil za „kritická“ nebo „velmi důležitá“, byla vyřešena;

13. bere na vědomí, že v roce 2013 provedl útvar interního auditu agentury (IAC) audit jejího zařízení pro kontinuitu provozu (BCF) v Portu; upozorňuje na skutečnost, že IAC dospěl k závěru, že zavedené mechanismy na kontrolu fyzického stavu a prostředí poskytují přiměřenou jistotu ve věci ochrany zařízení a dat agentury; dále konstatuje, že na základě tohoto auditu učinil IAC určitý počet doporučení, jež agentura zohlednila, a že agentura předložila akční plán zaměřený na zmírnění zjištěných nedostatků;

14. konstatuje, že ke dni 31. prosince 2013 vyřešila agentura 31 z celkem 36 doporučení, která za poslední dva roky předložily IAS, IAC a Účetní dvůr;

o

o   o

15. pokud jde o další připomínky, které doprovázejí jeho rozhodnutí o udělení absolutoria a mají horizontální povahu, odkazuje na své usnesení ze dne ... 2015(15) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

25. 2. 2015

STANOVISKO Výboru pro dopravu a cestovní ruch

pro Výbor pro rozpočtovou kontrolu

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro námořní bezpečnost (EMSA) na rozpočtový rok 2013

(2014/2105(DEC))

Navrhovatelka: Dominique Riquet

NÁVRHY

Výbor pro dopravu a cestovní ruch vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1.  vítá správnost účetní závěrky Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2013, kterou konstatoval Účetní dvůr;

2.  zdůrazňuje, že roční rozpočet agentury na rok 2013 činil 57,8 milionu EUR v prostředcích na závazky a 54,03 milionu EUR v prostředcích na platby a že míra plnění dosáhla u prostředků na závazky 98 % a u prostředků na platby 95 %;

3.  podtrhuje, že agentura hraje klíčovou úlohu při zajišťování námořní bezpečnosti v Evropě a že pravomoci agentury byly rozšířeny přijetím nového základního nařízení v únoru 2013; v tomto ohledu zdůrazňuje, že je nezbytné, aby agentuře byly přiděleny finanční, hmotné a lidské zdroje, které potřebuje k úspěšnému plnění svých úkolů;

4.  připomíná, že agentura souhlasila s tím, že prohlášení o zájmech a životopisy členů správní rady, výkonného ředitele a vrcholového vedení by měly být veřejně přístupné;

5.  oceňuje skutečnost, že Účetní dvůr neučinil žádné poznámky k finančnímu řízení agentury v roce 2013; nicméně připomíná agentuře, aby nadále zvyšovala spolehlivost účetních postupů a informací týkajících se nákladů na interně vytvořený nehmotný majetek;

6.  vítá skutečnost, že agentura vypracovala pokyny pro řešení střetu zájmů a zahájila povinná školení všech zaměstnanců o etickém a bezúhonném chování;

7.  navrhuje, aby Parlament udělil výkonnému řediteli Evropské agentury pro námořní bezpečnost absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2013.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

24.2.2015

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

37

6

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Claudia Tapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Rosa D’Amato, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

23.3.2015

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

22

5

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Benedek Jávor, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Laura Ferrara

(1)

Úř. věst. C 442, 10.12.2014, s. 210.

(2)

Úř. věst. C 442, 10.12.2014, s. 210.

(3)

Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(4)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(5)

Úř. věst. L 208, 5.8.2002, s. 1.

(6)

Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

(7)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(8)

Úř. věst. C 442, 10.12.2014, s. 210.

(9)

Úř. věst. C 442, 10.12.2014, s. 210.

(10)

Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(11)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(12)

Úř. věst. L 208, 5.8.2002, s. 1.

(13)

Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

(14)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(15)

Přijaté texty, P8_TA-PROV(2015)0000.

Právní upozornění - Ochrana soukromí