Процедура : 2014/2110(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0089/2015

Внесени текстове :

A8-0089/2015

Разисквания :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Гласувания :

PV 29/04/2015 - 10.41
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0150

ДОКЛАД     
PDF 192kWORD 96k
30.3.2015
PE 539.698v02-00 A8-0089/2015

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2013 година

(2014/2110(DEC))

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик: Ришард Чарнецки

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2013 година

(2014/2110(DEC))

Европейският парламент,

–       като взе предвид окончателните годишни отчети на Агенция на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2013 година,

–       като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2013 година, придружен от отговорите на Агенцията(1),

–       като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2013 година съгласно член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–       като взе предвид препоръката на Съвета от 17 февруари 2015 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2013 година (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

–       като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности(3),

–       като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(4), и по-специално член 208 от него,

–       като взе предвид Регламент (ЕО) № 460/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2004 г. относно създаване на Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност(5),

–       като взе предвид Регламент (ЕС) № 526/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. относно Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност и за отмяна на Регламент (ЕО) № 460/2004(6), и по-специално член 21 от него,

–       като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 година относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(7),

–       като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(8), и по-специално член 108 от него,

–       като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

–       като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0089/2015),

1.      освобождава от отговорност изпълнителния директор на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2013 година;

2.      представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.      възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно приключването на сметките на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2013 година;

(2014/2110(DEC))

Европейският парламент,

–       като взе предвид окончателните годишни отчети на Агенция на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2013 година,

–       като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2013 година, придружен от отговорите на Агенцията(9),

–       като взе предвид декларацията за достоверност(10) относно надеждността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2013 година съгласно член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–       като взе предвид препоръката на Съвета от 17 февруари 2015 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2013 година (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

–       като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности(11),

–       като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(12), и по-специално член 208 от него,

–       като взе предвид Регламент (ЕО) № 460/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2004 г. относно създаване на Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност(13),

–       като взе предвид Регламент (ЕС) № 526/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. относно Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност и за отмяна на Регламент (ЕО) № 460/2004(14), и по-специално член 21 от него,

–       като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 година относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(15),

–       като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(16), и по-специално член 108 от него,  

–       като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

–       като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0089/2015),

1.      констатира, че окончателните годишни отчети на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност са приложени към доклада на Сметната палата;

2.      одобрява приключването на сметките на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2013 година;

3.      възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2013 година,

(2014/2110(DEC))

Европейският парламент,

–       като взе предвид своето решение относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2013 година,

–       като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

–       като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0089/2015),

A.     като има предвид, че според финансовите отчети на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност („Агенцията“) нейният окончателен бюджет за финансовата 2013 година възлиза на 9 670 185 EUR, което представлява увеличение от 18,53% спрямо 2012 г.,

Б.     като има предвид, че вноската на Съюза в бюджета на Агенцията за финансовата 2013 година възлиза на 9 030 000 EUR, което представлява увеличение от 10,69% спрямо 2012 г.,

В.     като има предвид, че в своя доклад относно годишните отчети на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2013 година („доклад на Сметната палата“) Сметната палата заявява, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Агенцията са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни,

Г.     като има предвид, че основната задача на Агенцията е да подобрява възможностите на Съюза за предотвратяване и разрешаване на проблеми на мрежовата и информационната сигурност, като надгражда дейността си върху националните усилия и тези на Съюза.

Последващи действия във връзка с процедурата по освобождаване от отговорност за финансовата 2012 година  

1.  отбелязва въз основа на доклада на Сметната палата, че по отношение на един коментар, направен в доклада на Сметната палата за 2011 г. и отбелязан като „текущ“ в доклада на Сметната палата за 2012 г., са предприети коригиращи действия и сега той е отбелязан като „завършен“ в доклада на Сметната палата за 2013 г.; отбелязва освен това, че коментарът в доклада на Сметната палата за 2012 г. сега е отбелязан като „текущ“ в доклада на Сметната палата за 2013 г.

2.  установява въз основа на информация от Агенцията, че:

- информацията за въздействието на нейните дейности върху гражданите на Съюза се предоставя на уебсайта на Агенцията чрез ежегодното публикуване на стратегически документи, включително на годишиния отчет, както и посредством нови канали за комуникация, като социалните медии;

- Агенцията е извършила подробна инвентаризация на дълготрайните активи през 2013 г. отбелязва, че резултатите от инвентаризацията са включени в годишните отчети за 2013 г. и че съответния коментар на Сметната палата, отбелязва действието като „текущо“, тъй като процедурата по декласификация на вече неизползваните активи все още не е била завършена по време на одита от Сметната палата;

Бюджет и финансово управление

3.   отбелязва, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2013 година са довели до степен на изпълнение на бюджета от 94,41% и че степента на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е 86,46%; посочва, че през ноември 2013 г. Комисията е одобрила допълнителни средства за финансиране на новия офис на Агенцията в Атина; отбелязва в този контекст, че за общо 500 000 EUR не са били поети задължения в края на годината и те са били пренесени за следващата година с решение на Управителния съвет;

4.   констатира, че през 2013 г. оперативните служители на Агенцията са били преместени в Атина, а административният персонал е останал в Хераклион; се съгласява със становището на Сметната палата, че административните разходи биха могли да бъдат намалени ако всички служители на Агенцията бъдат събрани на едно място и насърчава Агенцията да изготви стратегия, която да предложи ефективно решение на този въпрос;

Поети задължения и преноси

5.   отбелязва, че като цяло са прехвърлени 1 200 000 EUR бюджетни кредити, което представлява 13,5% от общия размер на бюджетните кредити; изразява загриженост, че от тази сума 800 000 EUR са преноси за дял ІІ, което представлява 59% от общите бюджетни кредити за дял ІІ; констатира, че сумата от 500 000 EUR, посочена в параграф 3 както и допълнителните 300 000 EUR, пренесени за финансиране на обзавеждането и мрежовото оборудване за офиса в Атина, обясняват високото равнище на преноси за дял ІІ;

Трансфери

6.   отбелязва със задоволство, че според годишния отчет на Агенцията, както и според одитните констатации на Сметната палата равнището и естеството на трансферите през 2013 г. са останали в границите на финансовите правила;

Процедури за възлагане на обществени поръчки и набиране на персонал

7.   отбелязва, че за 2013 г. нито извадката от операции, нито други одитни констатации са довели до коментари относно процедурите за възлагане на обществени поръчки на Агенцията в доклада на Сметната палата;

8.   отбелязва, че в доклада на Сметната палата не са направени никакви коментари по отношение на процедурите на Агенцията за набиране на персонал;

Предотвратяване и управление на конфликти на интереси и прозрачност

9.   потвърждава, че Управителният съвет на Агенцията е одобрил и подписал решението относно практическите разпоредби за прилагане на правилата за прозрачност и поверителност през октомври 2013 г.;

10.  констатира, въз основа на информация от Агенцията, че автобиографиите и декларациите за интереси на изпълнителния директор, директорите и ръководителите на отдели са изцяло публикувани на уебсайта на Агенцията в съответствие с искането, отправено от органа по освобождаване от отговорност във връзка с освобождаването на Агенцията от отговорност за 2012 г.

Коментари относно вътрешния контрол

11. констатира, че според информация от Агенцията, през септември 2013 г. е назначен координатор по вътрешния контрол, който е дал приоритет на изпълнението и приключването на няколко препоръки на Службата за вътрешен одит (СВО) на Комисията;

Вътрешен одит

12. отбелязва, че през 2012 г. е била извършена оценка на риска от СВО, за да се определят одитните приоритети за следващите три години; отбелязва, че СВО е представила окончателен стратегически план за одит за 2013 – 2015 г. за Агенцията на 3 декември 2012 г.;

13. потвърждава, че СВО е направила документна проверка по „Управление на проекти по време на операции“ през 2013 г., в резултат от която са били направени пет препоръки; отбелязва, че четири от тези препоръки вече са приключени, а петата се проверява от СВО;

14. отбелязва, че към 31 декември 2013 г. няма неизпълнени критични препоръки от предишни доклади на СВО; отбелязва освен това, че единствената „много важна“ препоръка, неприключена към края на годината, вече е била изпълнена и е очаквала проверка от СВО; посочва, че тази препоръка е свързана с прилагането на последващи проверки; призовава Агенцията да информира органа по освобождаване от отговорност, когато последващите проверки бъдат валидирани от СВО;

Други коментари

15.  потвърждава, че съгласно споразумението за наем между гръцките органи, Агенцията и наемодателя на помещенията, наемът за офисите в Атина се поема от гръцката държава; е загрижен, че наемът постоянно се изплаща със закъснение от няколко месеца, а това представлява финансов риск и риск за непрекъсваемостта на работата на Агенцията; приема за сведения, че Агенцията е започнала обсъждания със заинтересованите страни в тази връзка; отбелязва освен това, че до настоящия момент наемодателят е приемал всички забавяния, произтичащи от процедурите на гръцкото правителство, без да налага глоби на Агенцията; призовава Агенцията да продължи усилията си за намаляване на рисковете, произтичащи от тази ситуация и да информира органа по освобождаване от отговорност за напредъка;

16.  отбелязва със загриженост, че Агенцията не е отговорила на въпроса относно ефективността на разходите и екологичността на работната среда; призовава Агенцията да информира органа по освобождаване от отговорност за предприетите мерки;

o

o    o

17. по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от … май 2015 г.(17) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

23.3.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

22

5

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Benedek Jávor, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Laura Ferrara

(1)

OВ C 442, 10.12.2014 г., стр. 217.

(2)

OВ C 442, 10.12.2014 г., стр. 217.

(3)

ОВ L 248, 16.9.2002, стр. 1.

(4)

ОВ L 298, 26.10.2012, стр. 1.

(5)

ОВ L 77, 13.3.2004, стр. 1.

(6)

ОВ L 165, 18.6.2013, стр. 41.

(7)

ОВ L 357, 31.12.2002, стр. 72.

(8)

ОВ L 328, 7.12.2013, стр. 42.

(9)

OВ C 442, 10.12.2014 г., стр. 217.

(10)

OВ C 442, 10.12.2014 г., стр. 217.

(11)

ОВ L 248, 16.9.2002, стр. 1.

(12)

ОВ L 298, 26.10.2012, стр. 1.

(13)

ОВ L 77, 13.3.2004, стр. 1.

(14)

ОВ L 165, 18.6.2013, стр. 41.

(15)

ОВ L 357, 31.12.2002, стр. 72.

(16)

ОВ L 328, 7.12.2013, стр. 42.

(17)

Приети текстове от тази дата, P8_TA-PROV(2015)0000.

Правна информация - Политика за поверителност