Postup : 2014/2110(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0089/2015

Predkladané texty :

A8-0089/2015

Rozpravy :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hlasovanie :

PV 29/04/2015 - 10.41
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0150

SPRÁVA     
PDF 176kWORD 90k
30.3.2015
PE 539.698v02-00 A8-0089/2015

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť za rozpočtový rok 2013

(2014/2110(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajca: Ryszard Czarnecki

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť za rozpočtový rok 2013

(2014/2110(DEC))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť za rozpočtový rok 2013,

–       so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení konečnej ročnej účtovnej závierky Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami agentúry(1),

–       so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na odporúčanie Rady zo 17. februára 2015 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(3),

–       so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a najmä na jeho článok 208,

–       so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 460/2004 z 10. marca 2004, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre bezpečnosť sietí a informácií(5),

–       so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 526/2013 z 21. mája 2013 o Agentúre Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA) a o zrušení nariadenia (ES) č. 460/2004(6), a najmä na jeho článok 21,

–       so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(7),

–       so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(8), a najmä na jeho článok 108,

–       so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0089/2015),

1.      udeľuje absolutórium výkonnému riaditeľovi Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2013;

2.      uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení,

3.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi Agentúre Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o účtovnej závierke Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť za rozpočtový rok 2013

(2014/2110(DEC))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť za rozpočtový rok 2013,

–       so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení konečnej ročnej účtovnej závierky Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami agentúry(9),

–       so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(10) vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na odporúčanie Rady zo 17. februára 2015 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(11),

–       so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(12), a najmä na jeho článok 208,

–       so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 460/2004 z 10. marca 2004, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre bezpečnosť sietí a informácií(13),

–       so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 526/2013 z 21. mája 2013 o Agentúre Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA) a o zrušení nariadenia (ES) č. 460/2004(14), a najmä na jeho článok 21,

–       so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(15),

–       so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(16), a najmä na jeho článok 108,

–       so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0089/2015),

1.      berie na vedomie, že konečná ročná účtovná závierka Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť sa nachádza v prílohe k správe Dvora audítorov;

2.      schvaľuje účtovnú závierku Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť za rozpočtový rok 2013;

3.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť za rozpočtový rok 2013

(2014/2110(DEC))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť za rozpočtový rok 2013,

–       so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0089/2015),

A.     keďže podľa finančných výkazov predstavoval konečný rozpočet Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ďalej len „agentúra“) za rozpočtový rok 2013 sumu 9 670 185 EUR, čo predstavuje nárast o 18,53 % v porovnaní s rokom 2012;

B.     keďže príspevok Únie do rozpočtu agentúry na rozpočtový rok 2013 dosiahol sumu 9 030 000 EUR, čo predstavuje zvýšenie o 10,69 % v porovnaní s rokom 2012;

C.     keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť za rozpočtový rok 2013 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka agentúry je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a správne;

D.     keďže hlavnou úlohou agentúry je zvýšiť schopnosť Únie predchádzať problémom bezpečnosti sietí a informácií a reagovať na ne, a to stavaním na vnútroštátnom úsilí a úsilí Únie;

Následné kroky v súvislosti s absolutóriom za rok 2012

1.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že pokiaľ ide o jednu pripomienku uvedenú v správe Dvora audítorov za rok 2011 a v správe Dvora audítorov za rok 2012 označenú ako „prebiehajúcu“, boli prijaté nápravné opatrenia a táto pripomienka je teraz v správe Dvora audítorov označená ako „ukončená“; ďalej konštatuje, že pripomienka uvedená v správe Dvora audítorov za rok 2012 je teraz v správe Dvora audítorov označená ako „prebiehajúca“;

2.  na základe informácií agentúry berie na vedomie, že:

- informácie o vplyve činností agentúry na občanov Únie sa uvádzajú na jej internetovej stránke prostredníctvom každoročného uverejňovania strategických dokumentov vrátane výročnej správy, ako aj prostredníctvom nových komunikačných kanálov, napríklad sociálnych médií;

- v roku 2013 vykonala komplexnú fyzickú inventarizáciu; konštatuje, že výsledky inventarizácie majetku boli vykázané v účtovnej závierke za rok 2013 a že príslušná pripomienka Dvora audítorov označila opatrenie ako „prebiehajúce“, pretože postup vyraďovania nepoužívaných položiek v čase auditu Dvora audítorov stále prebiehal;

Rozpočet a finančné hospodárenie

3.   konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2013 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 94,41 % a že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov dosiahla 86,46 %; zdôrazňuje, že v novembri 2013 Komisia schválila dodatočné zdroje na financovanie novej kancelárie agentúry v Aténach; v tejto súvislosti konštatuje, že celková suma 500 000 EUR ku koncu roka nebola viazaná a na základe rozhodnutia správnej rady bola prenesená;

4.   berie na vedomie, že v roku 2013 boli prevádzkoví zamestnanci agentúry premiestnení do Atén, zatiaľ čo administratívni zamestnanci zostali v Heraklione; súhlasí s názorom Dvora audítorov, že administratívne náklady by bolo možné znížiť, ak by boli všetci zamestnanci agentúry sústredení na jednom mieste, a nabáda agentúru, aby vypracovala stratégiu, prostredníctvom ktorej by sa účinne vyriešila táto otázka;

Záväzky a prenosy

5.   konštatuje, že celkový objem prenesených viazaných rozpočtových prostriedkov bol 1 200 000 EUR, čo predstavuje 13,5 % celkových rozpočtových prostriedkov; so znepokojením konštatuje, že 800 000 EUR z tejto sumy sú prenosy v hlave II, čo predstavuje 59 % celkových rozpočtových prostriedkov v hlave II; berie na vedomie, že suma 500 000 EUR uvedená v odseku 3, ako aj ďalších 300 000 EUR prenesených na financovanie nábytku a sieťových zariadení pre novú kanceláriu v Aténach vysvetľuje vysokú úroveň prenosov v hlave II;

Presuny

6.   s uspokojením konštatuje, že podľa výročnej správy agentúry, ako aj zistení z auditu vykonaného Dvorom audítorov zostala úroveň a povaha presunov v roku 2013 v rámci obmedzení rozpočtových pravidiel;

Postupy verejného obstarávania a prijímania zamestnancov

7.   konštatuje, že za rok 2013 neboli v správe Dvora audítorov v súvislosti s vybranými operáciami ani s inými zisteniami z auditov uvedené žiadne pripomienky týkajúce sa postupov verejného obstarávania agentúry;

8.   konštatuje, že Dvor audítorov vo svojej správe neuviedol žiadne pripomienky týkajúce sa postupov prijímania zamestnancov agentúry;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov a transparentnosť

9.   berie na vedomie, že správna rada agentúry v októbri 2013 schválila a podpísala rozhodnutie o praktických opatreniach na uplatňovanie pravidiel transparentnosti a dôvernosti;

10.    z informácií agentúry berie na vedomie, že životopisy a vyhlásenia o záujmoch výkonného riaditeľa, riaditeľov a vedúcich oddelení sa zverejnili v plnom znení na webovej stránke agentúry, ako to požadoval orgán udeľujúci absolutórium v rámci absolutória agentúre za rok 2012;

Pripomienky k vnútornej kontrole

11.    na základe informácií agentúry berie na vedomie, že v septembri 2013 sa v plnom rozsahu začala vykonávať úloha koordinátora vnútornej kontroly (ICC), ktorý sa prioritne zaoberal vykonávaním a následným ukončením niekoľkých odporúčaní, ktoré predložil Útvar pre vnútorný audit (IAS) Komisie;

Vnútorný audit

12.    berie na vedomie, že v roku 2012 IAS uskutočnil hodnotenie rizík s cieľom stanoviť priority auditu na nasledujúce tri roky; konštatuje, že 3. decembra 2012 IAS predložil konečný strategický plán auditov na roky 2013-2015;

13.    berie na vedomie, že IAS v roku 2013 vykonal aj audit prostredníctvom administratívnej kontroly týkajúci sa projektového riadenia v operáciách, ktorý mal za následok celkovo päť odporúčaní; konštatuje, že štyri z týchto odporúčaní už boli uzavreté, zatiaľ čo piate má IAS ešte preskúmať;

14.    konštatuje, že k 31. decembru 2013 neboli otvorené žiadne odporúčania s rozhodujúcim významom z predchádzajúcich správ IAS; ďalej konštatuje, že jediné „veľmi dôležité“ odporúčanie otvorené na konci roka bolo vykonané a čakalo na preskúmanie zo strany IAS; zdôrazňuje, že toto odporúčanie sa týka uplatňovania kontrol ex post; vyzýva agentúru, aby informovala orgán udeľujúci absolutórium, keď IAS validuje kontroly ex post;

Ďalšie pripomienky

15.    berie na vedomie, že podľa zmluvy o prenájme medzi gréckymi orgánmi, agentúrou a majiteľom nájomné za kancelárie v Aténach platia grécke orgány; je znepokojený tým, že uvedené nájomné sa neustále uhrádza s omeškaním niekoľkých mesiacov, čo predstavuje pre agentúru riziko z hľadiska kontinuity činnosti aj finančné riziko; berie na vedomie, že agentúra začala v tejto súvislosti diskusiu so zainteresovanými stranami; ďalej konštatuje, že majiteľ doteraz akceptoval omeškania vzniknuté v dôsledku postupov gréckej vlády bez toho, aby od agentúry vyžadoval akékoľvek penále; vyzýva agentúru, aby pokračovala vo svojom úsilí o zmiernenie rizík, ktoré prináša táto situácia, a aby informovala orgán udeľujúci absolutórium o pokroku v tejto súvislosti;

16.    so znepokojením konštatuje, že agentúra neodpovedala na otázku týkajúcu sa nákladovej účinnosti pracovného priestoru a jeho šetrnosti k životnému prostrediu; vyzýva agentúru, aby informovala orgán udeľujúci absolutórium o zavedených opatreniach;

o

o   o

17. pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z ... 2015(17) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

23.3.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

22

5

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Benedek Jávor, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Náhradníčka (čl. 200 ods. 2) prítomná na záverečnom hlasovaní

Laura Ferrara

(1)

Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 217.

(2)

Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 217.

(3)

Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(4)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(5)

Ú. v. EÚ L 77, 13.3.2004, s. 1.

(6)

Ú. v. EÚ L 165, 18.6.2013, s. 41.

(7)

Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(8)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(9)

Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 217.

(10)

Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 217.

(11)

Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(12)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(13)

Ú. v. EÚ L 77, 13.3.2004, s. 1.

(14)

Ú. v. EÚ L 165, 18.6.2013, s. 41.

(15)

Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(16)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(17)

Prijaté texty z tohto dňa, P8_TA-PROV(2015)0000.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia