Процедура : 2014/2104(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0090/2015

Внесени текстове :

A8-0090/2015

Разисквания :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Гласувания :

PV 29/04/2015 - 10.44
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0153

ДОКЛАД     
PDF 199kWORD 97k
30.3.2015
PE 539.708v02-00 A8-0090/2015

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за обучение за финансовата 2013 година

(2014/2104(DEC))

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик: Ришард Чарнецки

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за обучение за финансовата 2013 година

(2014/2104(DEC))

Европейският парламент,

–       като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската фондация за обучение за финансовата 2013 година,

–       като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската фондация за обучение за финансовата 2013 година, придружен от отговорите на Фондацията(1),

–       като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2013 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–       като взе предвид препоръката на Съвета от 17 февруари 2015 г. относно освобождаването от отговорност на Фондацията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2013 година (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

–       като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(3),

–       като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(4), и по-специално член 208 от него,

–       като взе предвид Регламент (ЕО) № 1339/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. за създаване на Европейска фондация за обучение(5), и по-специално член 17 от него,

–       като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 година относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(6),

–       като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(7), и по-специално член 108 от него,

–       като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

–       като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по заетост и социални въпроси (A8-0090/2015),

1.      освобождава от отговорност директора на Европейската фондация за обучение във връзка с изпълнението на бюджета на Фондацията за финансовата 2013 година;

2.      представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.      възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на директора на Европейската фондация за обучение, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно приключването на сметките на Европейската фондация за обучение за финансовата 2013 година

(2014/2104(DEC))

Европейският парламент,

–       като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската фондация за обучение за финансовата 2013 година,

–       като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската фондация за обучение за финансовата 2013 година, придружен от отговорите на Фондацията(8),

–       като взе предвид декларацията за достоверност(9) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2013 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–       като взе предвид препоръката на Съвета от 17 февруари 2015 г. относно освобождаването от отговорност на Фондацията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2013 година (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

–       като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(10),

–       като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(11), и по-специално член 208 от него,

–       като взе предвид Регламент (ЕО) № 1339/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. за създаване на Европейска фондация за обучение(12), и по-специално член 17 от него,

–       като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 година относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(13),

–       като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(14), и по-специално член 108 от него,

–       като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

–       като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по заетост и социални въпроси (A8-0090/2015),

1.      констатира, че окончателните годишни отчети на Европейската фондация за обучение са приложени към доклада на Сметната палата;

2.      одобрява приключването на сметките на Европейската фондация за обучение за финансовата 2013 година;

3.      възлага на своя председател да предаде настоящото решение на директора на Европейската фондация за обучение, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за обучение за финансовата 2013 година

(2014/2104(DEC))

Европейският парламент,

–       като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за обучение за финансовата 2013 година,

–       като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

–       като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по заетост и социални въпроси (A8-0090/2015),

А.     като има предвид, че според финансовите отчети на Европейската фондация за обучение („Фондацията“) нейният окончателен бюджет за финансовата 2013 година възлиза на 20 143 500 EUR, което представлява намаление от 0,01% спрямо 2012 г., като има предвид, че целият бюджет на Фондацията се осигурява от бюджета на Съюза;

Б.     като има предвид декларацията на Сметната палата в нейния доклад относно годишните отчети на Европейската фондация за обучение за финансовата 2013 година („доклада на Сметната палата“), че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Фондацията са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни,

Последващи действия във връзка с процедурата по освобождаване от отговорност за финансовата 2012 година

1.      приветства факта, че през 2013 г. е сключено споразумение с органите на област Пиемонте в Италия относно помещенията на Фондацията, което гарантира продължаването на дейността на Фондацията за периода 2013 – 2015 г.; установява въз основа на информация от Фондацията, че са започнати преговори с новата администрация на Пиемонте, където е установено седалището на Фондацията, за подновяване от 2015 г. на договора за услуги относно помещенията й;

Бюджетно и финансово управление

2.      отбелязва, че в резултат на усилията за контрол на бюджета през финансовата 2013 година степента на изпълнение на бюджета е 99,78% и че степента на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е 95,72%;

3.      отбелязва въз основа на доклада на Сметната палата, че в края на 2013 г. Фондацията е държала 7 500 000 EUR в сметки само в една банка, която е била с нисък кредитен рейтинг (F3, BBB); установява въз основа на информация от Фондацията, че високата банкова наличност към края на годината се е дължала на предварителното плащане на първия транш от субсидията за 2014 г., както и на получените средства за новите проекти GEMM и FRAME; отбелязва намерението на Фондацията да участва в централизирана процедура за възлагане на обществена поръчка за банкови услуги, започната от Комисията; счита, че в случай че процедурата не се състои, Фондацията следва да вземе всички необходими мерки, за да гарантира сигурността на своите активи; призовава Фондацията да оцени дали е необходимо преразглеждане на нейната политика за управление на касовите средства и да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно резултатите от тази процедура за възлагане на обществена поръчка;

Поети задължения и преноси

4.      установява въз основа на доклада на Сметната палата, че не са направени коментари относно поетите задължения и преносите за финансовата 2013 година и поздравява Фондацията за нейното добро бюджетно планиране;

Процедури за възлагане на обществени поръчки и набиране на персонал

5.      констатира въз основа на доклада на Сметната палата, че нито извадката от операции, нито други одитни констатации са довели до коментари относно процедурите за възлагане на обществени поръчки на Фондацията за финансовата 2013 година;

Предотвратяване и управление на конфликти на интереси и прозрачност

6.      установява въз основа на информация от Фондацията, че тя е приела и публикувала насоките за предотвратяване и управление на конфликтите на интереси; отбелязва плана на Фондацията да публикува на своя уебсайт автобиографиите и декларациите за интереси на членовете на управителния съвет, на директора и на висшия ръководен състав и призовава Фондацията да информира органа по освобождаване от отговорност за резултатите от този процес веднага след неговото приключване;

Вътрешен одит

7.      установява въз основа на информация от Фондацията, че през 2013 г. Службата за вътрешен одит на Комисията е извършила одит на структурата и ефективното прилагане на установената от управителните органи система за вътрешен контрол (СВК) по отношение на управлението и мисиите на експертите; отбелязва, че в рамките на тази одитна дейност е оценено по-специално дали СВК във вида, в който е прилагана към момента на извършване на работата на терен, е осигурявала достатъчна увереност за съответствието с приложимите правила и регламенти, както и ефективността и ефикасността на процесите на управлението и мисиите на експертите, както е предвидено в обхвата на одита;

8.      отбелязва, че въз основа на резултатите от този одит Службата за вътрешен одит счита, че СВК осигурява достатъчна увереност, с изключение на официалното назначаване на комисията за подбор, както и декларациите за липса на конфликт на интереси и за поверителност;

9.      отбелязва въз основа на информация от Фондацията, че вследствие на този одит тя е изготвила план за действие, който е представен на Службата за вътрешен одит; отбелязва, че Службата за вътрешен одит го счита за подходящ да послужи като основа за ефективно изпълнение и последващи действия във връзка с одитните й препоръки;

10.    установява въз основа на информация от Фондацията, че считано от 1 септември 2014 г. Службата за вътрешен одит е приключила официално всички 14 препоръки от своя одит на комуникацията за 2011 г.;

Резултати от дейността

11.    установява въз основа на информация от Фондацията, че в съответствие с нейната комуникационна политика широката общественост е ключова целева група на комуникационните й дейности; отбелязва, че първото ниво на информация на уебсайта на Фондацията е насочено към заинтересованите граждани и съдържа обща информация, конкретни дейности и резултати; отбелязва, че Фондацията използва и други канали за комуникация, например традиционни медии и социални медии;

Други коментари

12.    признава непрестанния принос на Фондацията за подобряването на развитието на човешкия капитал в страните партньори; освен това приветства резултатите, постигнати през 2013 г. в контекста на средносрочната перспектива за 2010 – 2013 г. на Фондацията, които отразяват успешното изпълнение на четиригодишния план;

13.    отбелязва, че 2013 г. е последна година от средносрочната перспектива за 2010 – 2013 г. и поздравява Фондацията за това, че е постигнала 99% от целите в своите четири работни програми;

14.    приветства напредъка, осъществен в развитието на основаващата се на обективни данни реформа на европейското професионално образование и обучение посредством процеса от Торино и други специфични анализи на политиките, възприети от страните партньори, което доведе до промени в националните политики, които помагат за гарантирането на бъдеща устойчивост;

o

o   o

15.    по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от … 2015 г.(15) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

30.1.2015

СТАНОВИЩЕ на комисията по заетост и социални въпроси

на вниманието на комисията по бюджетен контрол

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за обучение за финансовата 2013 година

(2014/2104(DEC))

Докладчик по становище: Мариан Харкин

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  изразява задоволство, че Сметната палата обяви операциите, свързани с годишните отчети на Фондацията за финансовата 2013 година, за законосъобразни и редовни и че нейното финансово състояние към 31 декември 2013 г. е вярно представено;

2.  признава непрестанния принос на Фондацията за подобряването на развитието на човешкия капитал в страните партньори; освен това приветства резултатите, постигнати през 2013 г. в контекста на средносрочната перспектива за 2010-2013 г. на Фондацията, които отразяват успешното изпълнение на четиригодишния план;

3.  приема за сведение отговора на Фондацията относно високото банково салдо в края на 2013 г.; отбелязва намерението на Фондацията да участва през 2014 г. в централизирана процедура за възлагане на обществена поръчка за банкови услуги, започната от Комисията; счита, че в случай че процедурата не се състои, Фондацията трябва да вземе всички необходими мерки, за да гарантира сигурността на своите активи;

4.  отбелязва, че 2013 г. беше последна година от средносрочната перспектива за 2010-2013 г. и приветства факта, че Фондацията е постигнала 99 % равнище на изпълнение във връзка с посочените в нейните четири работни програми цели;

5.  приветства напредъка, осъществен в развитието на основаващата се на обективни данни реформа на европейското професионално образование и обучение (ПОО) посредством процеса от Торино и друг специфичен анализ на политиките,чрез който се постигна ангажираност в страните партньори, водейки до промени в националните политики, които помагат за гарантирането на бъдеща устойчивост.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

29.1.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

43

7

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Laura Agea, Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Kostadinka Kuneva, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Georgi Pirinski, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská, Inês Cristina Zuber

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Edouard Martin, Helga Stevens, Monika Vana

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

23.3.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

21

4

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Laura Ferrara

(1)

OВ C 442, 10.12.2014 г., стр.260.

(2)

OВ C 442, 10.12.2014 г., стр.260.

(3)

OВ L 248, 16.9.2002 г., стр.1.

(4)

OВ L 298, 26.10.2012, стр.1.

(5)

OВ L 354, 31.12.2008 г., стр.82.

(6)

OВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.

(7)

OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(8)

OВ C 442, 10.12.2014 г., стр.260.

(9)

OВ C 442, 10.12.2014 г., стр.260.

(10)

OВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(11)

OВ L 298, 26.10.2012, стр.1.

(12)

OВ L 354, 31.12.2008 г., стр.82.

(13)

OВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.

(14)

OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(15)

Приети текстове, P7_TA-PROV(2015)0000.

Правна информация - Политика за поверителност