Postup : 2014/2104(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0090/2015

Předložené texty :

A8-0090/2015

Rozpravy :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hlasování :

PV 29/04/2015 - 10.44
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0153

ZPRÁVA     
PDF 180kWORD 91k
30.3.2015
PE 539.708v02-00 A8-0090/2015

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2013

(2014/2104(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodaj: Ryszard Czarnecki

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2013

(2014/2104(DEC))

Evropský parlament,

–       s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské nadace odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2013,

–       s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské nadace odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2013, spolu s odpovědí nadace(1),

–       s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2013 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na doporučení Rady ze dne 17. února 2015 k udělení absolutoria nadaci za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(3),

–       s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–       s ohledem na nařízení Rady (EHS) č.1339/2008 ze dne 16. prosince 2008 o zřízení Evropské nadace odborného vzdělávání(5), a zejména na článek 17 tohoto nařízení,

–       s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finančním nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(6),

–       s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(7), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–       s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–       s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A8-0090/2015),

1.      uděluje ředitelce Evropské nadace odborného vzdělávání absolutorium za plnění rozpočtu nadace na rozpočtový rok 2013;

2.      předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.      pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, ředitelce Evropské nadace odborného vzdělávání, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů Evropské nadace odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2013

(2014/2104(DEC))

Evropský parlament,

–       s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské nadace odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2013,

–       s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské nadace odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2013, spolu s odpovědí nadace(8),

–       s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(9) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2013 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na doporučení Rady ze dne 17. února 2015 o udělení absolutoria nadaci za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(10),

–       s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(11), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–       s ohledem na nařízení Rady (EHS) č.1339/2008 ze dne 16. prosince 2008 o zřízení Evropské nadace odborného vzdělávání(12), a zejména na článek 17 tohoto nařízení,

–       s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finančním nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(13),

–       s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(14), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–       s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–       s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A8-0090/2015),

1.      konstatuje, že konečná roční účetní závěrka Evropské nadace odborného vzdělávání odpovídá znění připojenému ke zprávě Účetního dvora;

2.      schvaluje uzavření účtů Evropské nadace odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2013;

3.      pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí ředitelce Evropské nadace odborného vzdělávání, Radě, Komisi, a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2013

(2014/2104(DEC))

Evropský parlament,

–       s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2013,

–       s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–       s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A8-0090/2015),

A.     vzhledem k tomu, že podle finančních výkazů Evropské nadace odborného vzdělávání (dále jen „nadace“) konečný rozpočet nadace na rozpočtový rok 2013 činil 20 143 500 EUR, což ve srovnání s rokem 2012 představuje zvýšení o 0,01 %, vzhledem k tomu, že celý rozpočet nadace je financován z rozpočtu Unie,

B.     vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o ověření roční účetní závěrky Evropské nadace odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2013 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) uvedl, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka nadace je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální a správné;

Opatření v návaznosti na udělení absolutoria za rok 2012

1.      vítá skutečnost, že v roce 2013 byla s orgány italského regionu Piemont uzavřena dohoda o prostorách nadace, která zajišťuje pokračování činnosti nadace v období 2013–2015; z informací poskytnutých nadací vyplývá, že byla zahájena jednání s novou vládou regionu Piemont, ve kterém má nadace sídlo, o prodloužení provozní smlouvy na prostory nadace od roku 2015;

Rozpočtové a finanční řízení

2.      konstatuje, že výsledkem úsilí v oblasti plnění rozpočtu během rozpočtového roku 2013 byla míra plnění rozpočtu dosahující 99,78 % a že míra plnění prostředků na platby činila 95,72 %;

3.     bere na vědomí, že podle zprávy Účetního dvora měla ke konci roku 2013 nadace 7,5 milionu EUR na účtech u jediné banky s nízkým ratingem (F3, BBB); bere na vědomí, že podle informací poskytnutých nadací je vysoký zůstatek na bankovním účtu na konci roku důsledkem první splátky dotace za rok 2014, která byla uvolněna s předstihem, a připsání finančních prostředků na nové projekty GEMM a FRAME; bere na vědomí záměr nadace účastnit se společného zadávacího řízení v oblasti bankovních služeb, které iniciovala Komise; zastává názor, že v případě, že řízení nebude úspěšné, měla by nadace podniknout veškeré nutné kroky k zajištění zůstatku na bankovním účtu; vyzývá nadaci, aby posoudila, zda není třeba, aby přezkoumala svou politiku správy pokladny, a aby informovala orgán příslušný k udělení absolutoria o výsledcích výše uvedeného zadávacího řízení;

Závazky a přenosy

4.      na základě zprávy Účetního dvora konstatuje, že nebyly vzneseny žádné připomínky týkající se závazků a přenosů za rozpočtový rok 2013, a oceňuje nadaci za její dobré rozpočtové plánování;

Postupy pro zadávání zakázek a pro přijímání zaměstnanců

5.      na základě zprávy Účetního dvora konstatuje, že se v souvislosti s kontrolovanými operacemi či dalšími zjištěními neobjevily žádné připomínky týkající se zadávacích řízení nadace v rozpočtovém roce 2013;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

6.      z informací poskytnutých nadací vyplývá, že nadace přijala a zveřejnila pokyny pro prevenci a řešení střetů zájmů; bere na vědomí plán nadace zveřejnit na svých internetových stránkách životopisy a prohlášení o finančních zájmech členů správní rady, ředitelky a členů vyššího managementu a vyzývá nadaci, aby informovala orgán příslušný k udělení absolutoria o výsledcích tohoto kroku, jakmile bude dokončen;

Interní audit

7.      bere na vědomí, že podle informací poskytnutých nadací provedl útvar interního auditu Komise (IAS) v roce 2013 audit koncepce a efektivního uplatňování systému vnitřní kontroly vytvořeného vedením nadace, pokud jde o správu portfolia odborníků a služební cesty; konstatuje, že tento audit konkrétně posuzoval, zda systém vnitřní kontroly uplatňovaný při terénní práci poskytuje přiměřenou jistotu, pokud jde o soulad s příslušnými předpisy, a také efektivnost a účinnost procesů správy portfolia odborníků a služebních cest, jak je uvedeno v rozsahu auditu;

8.      bere na vědomí, že na základě výsledků tohoto auditu se IAS domnívá, že systém vnitřní kontroly poskytuje přiměřenou jistotu, s výjimkou formálního jmenování výběrové komise, a prohlášení o tom, že nedochází ke střetu zájmů, a o důvěrnosti;

9.      bere na vědomí informaci nadace, že v návaznosti na tento audit připravila akční plán, který byl předložen IAS; bere na vědomí, že IAS pokládá tento plán za adekvátní jako základ pro efektivní uskutečnění a sledování doporučení auditu IAS;

10.    od nadace se dozvídá, že k 1. září 2014 IAS formálně uzavřel všech 14 doporučení, která vyplynula z auditu IAS z roku 2011 týkajícího se komunikace;

Výkon

11.    od nadace se dozvídá, že v souladu s její komunikační politikou je široká veřejnost klíčovým cílem jejích komunikačních činností; zjišťuje, že první rovina informací na internetových stránkách nadace je zaměřena na občany, kteří mají o činnost nadace zájem, a obsahuje obecné informace a seznamuje s konkrétními činnostmi a výsledky; konstatuje, že nadace používá i další komunikační kanály, jako jsou tradiční sdělovací prostředky a sociální sítě;

Další poznámky

12.    bere na vědomí, že nadace trvale přispívá ke zlepšování rozvoje lidského kapitálu v partnerských zemích; vítá kromě toho výsledky, kterých nadace v roce 2013 dosáhla v rámci svého střednědobého výhledu na období 2010–2013, což znamená, že úspěšně plní čtyřletý plán;

13.    konstatuje, že rok 2013 byl posledním rokem střednědobého výhledu na období 2010–2013 a oceňuje nadaci za 99% míru splnění cílů stanovených ve čtyřech jejích pracovních programech;

14.    oceňuje pokrok při vytváření reformy vycházející z praktických zjištění v oblasti vzdělávání a odborné přípravy prostřednictvím tzv. postupu z Turína a další specifické analýzy politiky; tato reforma našla odezvu v partnerských zemích a vedla ke změnám jejich vnitrostátní politiky a pomáhá rovněž zajistit budoucí udržitelnost.

o

o   o

15.    pokud jde o další připomínky horizontální povahy, které doprovázejí jeho rozhodnutí o udělení absolutoria, odkazuje na své usnesení ze dne ... 2015(15) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

30.1.2015

STANOVISKO Výboru pro zaměstnanost a sociální věci

pro Výbor pro rozpočtovou kontrolu

k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2013

(2014/2104(DEC))

Navrhovatel: Marian Harkin

NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1.  vyjadřuje spokojenost s tím, že Účetní dvůr prohlásil, že operace, na nichž se zakládá roční účetní závěrka nadace za rozpočtový rok 2013, jsou legální a správné a že účetní závěrka věrně zobrazuje finanční situaci nadace k 31. prosinci 2013;

2.  bere na vědomí, že nadace trvale přispívání ke zlepšování rozvoje lidského kapitálu v partnerských zemích; vítá mimoto výsledky, kterých nadace v roce 2013 dosáhla v rámci svého střednědobého výhledu na období 2010–2013, což znamená, že úspěšně plní čtyřletý plán;

3.  bere na vědomí odpověď nadace týkající se vysokého zůstatku na bankovním účtu na konci roku 2013;

4.  konstatuje, že rok 2013 byl posledním rokem střednědobého výhledu na období 2010–2013 a oceňuje nadaci za 99% míru splnění cílů stanovených ve čtyřech jejích pracovních programech;

5.  oceňuje pokrok při vytváření praktickými zjištěními podložené reformy v oblasti vzdělávání a odborné přípravy prostřednictvím tzv. postupu z Turína a další specifické analýzy politiky; tato reforma našla odezvu v partnerských zemích a vedla ke změnám jejich vnitrostátní politiky a pomáhá rovněž zajistit budoucí udržitelnost.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

29.1.2015

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

43

7

2

Členové přítomní při konečném hlasování

Laura Agea, Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Kostadinka Kuneva, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Georgi Pirinski, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská, Inês Cristina Zuber

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Edouard Martin, Helga Stevens, Monika Vana

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

23.3.2015

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

21

4

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Laura Ferrara

(1)

Úř. věst. C 442, 10.12.2014, s. 260.

(2)

Úř. věst. C 442, 10.12.2014, s. 260.

(3)

Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(4)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(5)

Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 82.

(6)

Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

(7)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(8)

Úř. věst. C 442, 10.12.2014, s. 260.

(9)

Úř. věst. C 442, 10.12.2014, s. 260.

(10)

Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(11)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(12)

Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 82.

(13)

Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

(14)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(15)

Přijaté texty, P7_ TA-PROV(2015)0000

Právní upozornění - Ochrana soukromí