Procedure : 2014/2104(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0090/2015

Indgivne tekster :

A8-0090/2015

Forhandlinger :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Afstemninger :

PV 29/04/2015 - 10.44
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0153

BETÆNKNING     
PDF 170kWORD 79k
30.3.2015
PE 539.708v01-00 A8-0090/2015

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2013

(2014/2104(DEC))

Budgetkontroludvalget

Ordfører: Ryszard Czarnecki

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2013

(2014/2104(DEC))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2013,

–       der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2013 med instituttets svar(1),

–       der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2013 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til Rådets henstilling af 17. februar 2015 om meddelelse af decharge til instituttet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(3),

–       der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(4), særlig artikel 208,

–       der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1339/2008 af 16. december 2008 om oprettelse af et europæisk erhvervsuddannelsesinstitut(5), særlig artikel 17,

–       der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(6),

–       der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(7), særlig artikel 108,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–       der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A8-0090/2015),

1.      meddeler direktøren for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut decharge for gennemførelsen af instituttets budget for regnskabsåret 2013;

2.      fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.      pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til direktøren for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om afslutning af regnskaberne for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2013

(2014/2104(DEC))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2013,

–       der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2013 med instituttets svar(8),

–       der henviser til Revisionsrettens erklæring(9) for regnskabsåret 2013 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til Rådets henstilling af 17. februar 2015 om meddelelse af decharge til instituttet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(10),

–       der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(11), særlig artikel 208,

–       der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1339/2008 af 16. december 2008 om oprettelse af et europæisk erhvervsuddannelsesinstitut(12), særlig artikel 17,

–       der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(13),

–       der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(14), særlig artikel 108,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–       der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A8-0090/2015),

1.      noterer sig, at det endelige årsregnskab for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut ser ud som anført i bilaget til Revisionsrettens beretning;

2.      godkender afslutningen af regnskaberne for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2013;

3.      pålægger sin formand at sende denne afgørelse til direktøren for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

3. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2013

(2014/2104(DEC))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2013,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–       der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A8-0090/2015),

A.     der henviser til, at det endelige budget for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (i det følgende benævnt "instituttet") for regnskabsåret 2013 ifølge dets årsregnskab var på 20 143 500 EUR, hvilket svarer til et fald på 0,01 % sammenlignet med 2012; der henviser til, at hele instituttets budget stammer fra EU's budget;

B.     der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstituts årsregnskab for regnskabsåret 2013 (i det følgende benævnt "Revisionsrettens beretning") har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at årsregnskabet er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

Opfølgning på decharge for 2012

1.      glæder sig over, at der blev indgået en aftale om instituttets lokaler med myndighederne i Piemonte-regionen, i Italien, i 2013, hvilket sikrer, at instituttets aktiviteter kan fortsætte i perioden 2013-2015; erfarer fra instituttet, at forhandlingerne er blevet indledt med den nye regering i Piemonte-regionen, hvor instituttet har hjemsted, om fornyelsen af kontrakten for instituttets lokaler fra 2015;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

2.      bemærker, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2013 resulterede i en budgetgennemførelsesgrad på 99,78 %, og at udnyttelsesgraden for betalingsbevillinger var på 95,72 %;

3.      noterer sig på baggrund af Revisionsrettens beretning, at instituttet ved udgangen af 2013 havde 7 500 000 EUR stående på konti i en enkelt bank med en lav kreditvurdering (F3, BBB); erfarer fra instituttet, at det store indestående ved årets udgang var et resultat af forudbetalingen af den første tranche af 2014-tilskuddet samt de modtagne midler til de nye projekter GEMM og FRAME; noterer sig instituttets hensigt om at deltage i en fælles indkøbsprocedure for banktjenester, som Kommissionen har iværksat; mener, at instituttet – hvis denne procedure slår fejl – bør træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre sine værdier; opfordrer instituttet til at vurdere, hvorvidt det er nødvendigt at revidere dets likviditetspolitik, og til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om resultaterne af denne indkøbsprocedure;

Forpligtelser og fremførsler

4.      erfarer på baggrund af Revisionsrettens beretning, at der ikke blev fremsat bemærkninger om forpligtelser og fremførsler for regnskabsåret 2013, og roser instituttet for sin gode budgetplanlægning;

Indkøbs- og ansættelsesprocedurer

5.      konstaterer på baggrund af Revisionsrettens beretning, at hverken stikprøverne af transaktionerne eller andre revisionsresultater for 2013 har afstedkommet nogen bemærkninger til instituttets indkøbsprocedurer for regnskabsåret 2013;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed

6.      erfarer fra instituttet, at det har vedtaget og offentliggjort retningslinjerne for forebyggelse og håndtering af interessekonflikter; noterer sig instituttets plan om at offentliggøre CV'er og interesseerklæringer for sine bestyrelsesmedlemmer, direktør og øverste ledelse på sit websted og opfordrer instituttet til at underrette dechargemyndigheden om resultaterne af denne øvelse, så snart den er afsluttet;

Intern revision

7.      erfarer fra instituttet, at Kommissionens Interne Revisionstjeneste (IAS) i 2013 gennemførte revisionen vedrørende udformning og effektiv anvendelse af det interne kontrolsystem (ICS), som blev oprettet af ledelsen med henblik på ekspertforvaltning og missioner; noterer sig, at dette arbejde navnlig indebar en vurdering af, om ICS, som blev gennemført, da feltarbejdet blev udført, gav rimelig sikkerhed for, at de gældende regler og bestemmelser var overholdt, og at processerne for ekspertforvaltning og missioner var effektive, jf. revisionens omfang;

8.      noterer sig på baggrund af resultaterne af denne revision, at IAS mener, at ICS giver rimelig sikkerhed, med undtagelse af den formelle udnævnelse af udvælgelsespanelet samt erklæringerne om, at der ikke er interessekonflikter, og fortrolighedserklæringer;

9.      erfarer fra instituttet, at det efter denne revision udarbejdede en handlingsplan, som blev indsendt til IAS; noterer sig, at IAS anser den for fyldestgørende til at danne grundlag for en effektiv gennemførelse og opfølgning på IAS' revisionsanbefalinger;

10.    erfarer fra instituttet, at IAS pr. 1. september 2014 formelt har afsluttet alle 14 anbefalinger fra IAS' revision vedrørende kommunikation i 2011;

Resultater

11.    erfarer fra instituttet, at den brede offentlighed i overensstemmelse med instituttets kommunikationspolitik er en central målgruppe for dets kommunikationsaktiviteter; bemærker, at det første niveau af information på instituttets websted henvender sig til interesserede borgere og indeholder generelle oplysninger, konkrete aktiviteter og resultater; noterer sig instituttets brug af andre kommunikationskanaler såsom traditionelle medier og sociale medier;

Øvrige bemærkninger

12.    anerkender instituttets fortsatte bidrag til at fremme udviklingen af menneskelig kapital i partnerlande; glæder sig endvidere over de resultater, som er opnået i 2013 i forbindelse med instituttets midtvejsprognose 2010-2013, som afspejler en vellykket gennemførelse af fireårsplanen;

13.    bemærker, at 2013 var det sidste år i midtvejsprognosen 2010-2013, og roser instituttet for, at det har opfyldt 99 % af de mål, som var fastsat i dets fire arbejdsprogrammer;

14.    anerkender de fremskridt, der er gjort med den resultatbaserede reform af den europæiske erhvervsuddannelse (VET) via Torinoprocessen og andre specifikke politiske analyser, som blev overtaget af partnerlandene og førte til udvikling af de nationale politikker, der bidrager til at sikre fremtidig bæredygtighed;

o

o   o

15.    henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af ... 2015(15) om agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol.

30.1.2015

UDTALELSE fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

til Budgetkontroludvalget

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2013

(2014/2104(DEC))

Ordfører for udtalelse: Marian Harkin

FORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Budgetkontroludvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  udtrykker sin tilfredshed med, at Revisionsretten har erklæret de transaktioner, der ligger til grund for instituttets årsregnskab for regnskabsåret 2013, for lovlige og formelt rigtige, og at det giver et retvisende billede af dets finansielle stilling pr. 31. december 2013;

2.  anerkender instituttets fortsatte bidrag til at fremme udviklingen af menneskelig kapital i partnerlandene; glæder sig endvidere over de resultater, som er opnået i 2013 i forbindelse med instituttets midtvejsprognose 2010-2013, som afspejler en vellykket gennemførelse af fireårsplanen;

3.  noterer sig instituttets svar vedrørende det store bankindestående ved udgangen af 2013; bemærker, at instituttet i 2014 har til hensigt at deltage i en af Kommissionen lanceret procedure for fælles indkøb af bankydelser; mener, at instituttet – hvis denne procedure slår fejl – må træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre sine værdier;

4.  bemærker, at 2013 var det sidste år i midtvejsprognosen 2010-2013, og roser instituttet for, at det har opfyldt 99 % af de mål, som var fastsat i dets fire arbejdsprogrammer;

5.  anerkender de fremskridt, der er gjort med den resultatbaserede reform af den europæiske erhvervsuddannelse (VET) via Torinoprocessen og andre specifikke politiske analyser, som har vundet indpas i partnerlandene, og som har ført til udvikling af de nationale politikker, der bidrager til at sikre fremtidig bæredygtighed.

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

29.1.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

43

7

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Laura Agea, Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Kostadinka Kuneva, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Georgi Pirinski, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská, Inês Cristina Zuber

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Edouard Martin, Helga Stevens, Monika Vana

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

23.3.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

21

4

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Laura Ferrara

(1)

EUT C 442 af 10.12.2014, s. 260.

(2)

EUT C 442 af 10.12.2014, s. 260.

(3)

EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(4)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(5)

EUT L 354 af 31.12.2008, s. 82.

(6)

EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.

(7)

EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.

(8)

EUT C 442 af 10.12.2014, s. 260.

(9)

EUT C 442 af 10.12.2014, s. 260.

(10)

EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(11)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(12)

EUT L 354 af 31.12.2008, s. 82.

(13)

EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.

(14)

EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.

(15)

Vedtagne tekster, P7_TA-PROV(2015)0000.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik