Procedura : 2014/2104(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0090/2015

Teksty złożone :

A8-0090/2015

Debaty :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Głosowanie :

PV 29/04/2015 - 10.44
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0153

SPRAWOZDANIE     
PDF 185kWORD 98k
30.3.2015
PE 539.708v02-00 A8-0090/2015

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2013

(2014/2104(DEC))

Komisja Kontroli Budżetowej

Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2013

(2014/2104(DEC))

Parlament Europejski,

–       uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy 2013,

–       uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy 2013, wraz z odpowiedziami Fundacji(1),

–       uwzględniając poświadczenie wiarygodności rachunków(2), jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2013 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–       uwzględniając zalecenie Rady z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie udzielenia Fundacji absolutorium z wykonania budżetu na rok budżetowy 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–       uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(3),

–       uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(4), w szczególności jego art. 208,

–       uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1339/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. ustanawiające Europejską Fundację Kształcenia(5), w szczególności jego art. 17,

–       uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(6),

–       uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(7), w szczególności jego art. 108,

–       uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–       uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A8-0090/2015),

1.      udziela dyrektorowi Europejskiej Fundacji Kształcenia absolutorium z wykonania budżetu fundacji za rok budżetowy 2013;

2.      przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.      zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji, wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi Europejskiej Fundacji Kształcenia, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu, oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie zamknięcia ksiąg rachunkowych Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2013

(2014/2104(DEC))

Parlament Europejski,

–       uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy 2013,

–       uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy 2013, wraz z odpowiedziami Fundacji(8),

–       uwzględniając poświadczenie wiarygodności rachunków(9), jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2013 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–       uwzględniając zalecenie Rady z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie udzielenia Fundacji absolutorium z wykonania budżetu na rok budżetowy 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–       uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(10),

–       uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(11), w szczególności jego art. 208,

–       uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1339/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. ustanawiające Europejską Fundację Kształcenia(12), w szczególności jego art. 17,

–       uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(13),

–       uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(14), w szczególności jego art. 108,

–       uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–       uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A8-0090/2015),

1.      przyjmuje do wiadomości ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Europejskiej Fundacji Kształcenia w postaci załączonej do sprawozdania Trybunału Obrachunkowego;

2.      zatwierdza zamknięcie ksiąg rachunkowych Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy 2013;

3.      zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi Europejskiej Fundacji Kształcenia, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu, oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

3. PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

zawierającej uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2013

(2014/2104(DEC))

Parlament Europejski,

–       uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy 2013,

–       uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–       uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A8-0090/2015),

A.     mając na uwadze, że według sprawozdań finansowych Europejskiej Fundacji Kształcenia („Fundacji”) jej budżet na rok budżetowy 2013 wyniósł 20 143 500 EUR, co stanowi spadek o 0,01 % w porównaniu z 2012 r.; mając na uwadze, że cały budżet Fundacji pochodzi z budżetu Unii,

B.     mając na uwadze, że w swoim sprawozdaniu dotyczącym rocznego sprawozdania finansowego Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy 2013 („sprawozdaniu Trybunału”) Trybunał Obrachunkowy stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że roczne sprawozdanie finansowe Fundacji jest wiarygodne oraz że transakcje leżące u jego podstaw są legalne i prawidłowe,

Działania podjęte w następstwie udzielenia absolutorium za rok 2012

1.      z zadowoleniem przyjmuje porozumienie zawarte w 2013 r. w siedzibie Fundacji z władzami regionu Piemont we Włoszech, które zapewnia kontynuację działań Fundacji w latach 2013–2015; odnotowuje na podstawie informacji przekazanych przez Fundację, że otwarto negocjacje z nowym rządem Piemontu, gdzie ma siedzibę Fundacja, dotyczące odnowienia umowy o świadczenie usług w jej pomieszczeniach od 2015 r.;

Zarządzanie budżetem i finansami

2.      zwraca uwagę, że wysiłki związane z monitorowaniem budżetu w ciągu roku budżetowego 2013 doprowadziły do osiągnięcia wskaźnika wykonania budżetu w wysokości 99,78%, natomiast wskaźnik wykonania w odniesieniu do środków na płatności wyniósł 95,72%;

3.     odnotowuje na podstawie sprawozdania Trybunału, że na koniec 2013 r. Fundacja miała 7 500 000 EUR na rachunkach prowadzonych w jednym banku o niskim ratingu kredytowym (F3, BBB); odnotowuje na podstawie informacji przekazanych przez Fundację, że wysokie saldo środków na rachunkach bankowych na koniec roku było wynikiem wczesnej wpłaty pierwszej raty subwencji na 2014 r., jak również wpłynięcia środków na nowe projekty GEMM i FRAME; zauważa, że Fundacja ma zamiar uczestniczyć we wspólnym postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi bankowe, zainicjowanym przez Komisję; uważa, że w przypadku niepowodzenia tej procedury fundacja powinna podjąć wszelkie niezbędne kroki w celu zapewnienia bezpieczeństwa swoim aktywom; wzywa Fundację do ocenienia, czy istnieje potrzeba przeglądu polityki zarządzania środkami pieniężnymi przez Fundację, oraz do poinformowanie organu udzielającego absolutorium o wynikach wspomnianego postępowania o udzielenie zamówienia;

Zobowiązania i przeniesienia

4.      odnotowuje na podstawie sprawozdania Trybunału, że nie przedstawiono żadnych uwag dotyczących zobowiązań i przeniesień na rok budżetowy 2013, i wyraża uznanie dla Fundacji za dobre planowanie budżetowe;

Procedury przetargowe i procedury naboru pracowników

5.      stwierdza na podstawie sprawozdania Trybunału, że ani wybrane do kontroli transakcje, ani inne wyniki kontroli nie dały podstaw do sformułowania jakichkolwiek uwag dotyczących procedur zamówień publicznych Fundacji na rok budżetowy 2013;

Zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi oraz przejrzystość

6.      odnotowuje na podstawie informacji przekazanych przez Fundację, że przyjęła ona i opublikowała wytyczne dotyczące zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi; przyjmuje do wiadomości plan opublikowania przez Fundację życiorysów i deklaracji o braku konfliktu interesów członków rady zarządzającej, dyrektora i kierownictwa wyższego szczebla na jej stronie internetowej oraz wzywa Fundację do poinformowania organu udzielającego absolutorium o wynikach tego działania, gdy tylko zostanie zakończone;

Audyt wewnętrzny

7.      odnotowuje na podstawie informacji przekazanych przez Fundację, że w 2013 r. Służba Audytu Wewnętrznego Komisji przeprowadziła kontrolę projektu i skutecznego stosowania systemu kontroli wewnętrznej ustanowionego przez kierownictwo w odniesieniu do specjalistycznego zarządzania i misji; zauważa, że w ramach tych prac oceniono w szczególności, czy system kontroli wewnętrznej, w formie wdrażanej w momencie przeprowadzania prac kontrolnych, dawał wystarczającą pewność co do zgodności z obowiązującymi zasadami i przepisami, jak również skuteczności i wydajności procesów specjalistycznego zarządzania i misji, jak określono w zakresie kontroli;

8.      zauważa, że na podstawie wyników tej kontroli Służba Audytu Wewnętrznego jest zdania, iż system kontroli wewnętrznej daje wystarczającą pewność, z wyjątkiem formalnego powoływania komisji selekcyjnej, jak również deklaracji o braku konfliktu interesów i oświadczeń w sprawie poufności;

9.      zauważa na podstawie informacji przekazanych przez Fundację, że w wyniku tego audytu Fundacja przygotowała plan działania, który został przekazany Służbie Audytu Wewnętrznego; odnotowuje, że Służba Audytu Wewnętrznego uznaje go za wystarczający, aby mógł stanowić podstawę skutecznego wdrażania i działań następczych w związku z zaleceniami pokontrolnymi Służby Audytu Wewnętrznego;

10.    odnotowuje na podstawie informacji przekazanych przez Fundację, że na dzień 1 września 2014 r. Służba Audytu Wewnętrznego formalnie zamknęła wszystkie 14 zaleceń sformułowanych w wyniku przeprowadzonej przez nią w 2011 r. kontroli komunikacji;

Wyniki

11.    odnotowuje na podstawie informacji przekazanych przez Fundację, że zgodnie z jej polityką komunikacyjną głównym odbiorcą jej działań komunikacyjnych jest ogół społeczeństwa; zauważa, że pierwszy poziom informacji na stronie internetowej Fundacji jest skierowany do zainteresowanych obywateli i zawiera informacje ogólne, konkretne działania i wyniki; odnotowuje wykorzystywanie przez Fundację innych kanałów komunikacji, jak tradycyjne środki przekazu i media społecznościowe;

Inne uwagi

12.    docenia stały wkład fundacji w działania na rzecz poprawy rozwoju kapitału ludzkiego w krajach partnerskich; ponadto z zadowoleniem przyjmuje wyniki osiągnięte w 2013 r. w kontekście średnioterminowej perspektywy finansowej fundacji na lata 2010-2013, gdyż odzwierciedlają one udaną realizację tego czteroletniego planu;

13.    zwraca uwagę, że rok 2013 był ostatnim rokiem średnioterminowej perspektywy finansowej na lata 2010-2013, i wyraża uznanie dla fundacji za realizację w 99 % celów określonych w jej czterech programach pracy;

14.    docenia postępy w przygotowaniach opartej na dowodach reformy europejskiego systemu kształcenia i szkolenia zawodowego za pomocą analiz prowadzonych w ramach procesu turyńskiego oraz innych analiz konkretnych strategii politycznych, które to analizy zostały przejęte przez kraje partnerskie, prowadząc do rozwoju polityki krajowej, przyczyniającego się do zapewnienia zrównoważonego rozwoju w przyszłości.

o

o   o

15.    jeżeli chodzi o inne uwagi o charakterze przekrojowym towarzyszące decyzji w sprawie absolutorium, odsyła do swojej rezolucji z dnia … 2015 r.(15) w sprawie wyników, gospodarowania środkami finansowymi i kontroli agencji.

30.1.2015

OPINIA Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

dla Komisji Kontroli Budżetowej

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy 2013

(2014/2104(DEC))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Marian Harkin

WSKAZÓWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1.  wyraża zadowolenie z faktu, że Trybunał Obrachunkowy uznał, iż transakcje leżące u podstaw rocznego sprawozdania finansowego fundacji za rok budżetowy 2013 są zgodne z prawem i prawidłowe oraz że jej sytuacja finansowa na dzień 31 grudnia 2013 r. została uczciwie przedstawiona;

2.  docenia stały wkład fundacji w działania na rzecz poprawy rozwoju kapitału ludzkiego w krajach partnerskich; ponadto z zadowoleniem przyjmuje wyniki osiągnięte w 2013 r. w kontekście średnioterminowej perspektywy finansowej fundacji na lata 2010-2013, gdyż odzwierciedlają one udaną realizację tego czteroletniego planu;

3.  przyjmuje do wiadomości odpowiedź fundacji dotyczącą wysokiego salda rachunku bankowego na koniec roku 2013; zwraca uwagę, że fundacja zamierza w 2014 r. uczestniczyć we wspólnej procedurze przetargowej na usługi bankowe, która zostanie uruchomiona przez Komisję; uważa, że w przypadku niepowodzenia tej procedury fundacja musi podjąć wszelkie niezbędne kroki w celu zapewnienia bezpieczeństwa swoim aktywom;

4.  zwraca uwagę, że rok 2013 był ostatnim rokiem średnioterminowej perspektywy finansowej na lata 2010-2013, i wyraża uznanie dla fundacji za realizację w 99 % celów określonych w jej czterech programach pracy;

5.  docenia postępy w przygotowaniach opartej na dowodach reformy europejskiego systemu kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) za pomocą analiz prowadzonych w ramach procesu turyńskiego oraz innych analiz konkretnych strategii politycznych, w które zaangażowało się wiele podmiotów w krajach partnerskich, prowadząc do rozwoju polityki krajowej, przyczyniającego się do zapewnienia zrównoważonego rozwoju w przyszłości.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

29.1.2015

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

43

7

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Laura Agea, Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Kostadinka Kuneva, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Georgi Pirinski, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská, Inês Cristina Zuber

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Edouard Martin, Helga Stevens, Monika Vana

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

23.3.2015

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

21

4

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Laura Ferrara

(1)

Dz.U. C 442 z 10.12.2014, s. 260.

(2)

Dz.U. C 442 z 10.12.2014, s. 260.

(3)

Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.

(4)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(5)

Dz.U. L 354 z 31.12.2008, s. 82.

(6)

Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.

(7)

Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.

(8)

Dz.U. C 442 z 10.12.2014, s. 260.

(9)

Dz.U. C 442 z 10.12.2014, s. 260.

(10)

Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.

(11)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(12)

Dz.U. L 354 z 31.12.2008, s. 82.

(13)

Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.

(14)

Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.

(15)

Teksty przyjęte w tym dniu, P7_TA-PROV(2015)0000.

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności