Postup : 2014/2104(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0090/2015

Predkladané texty :

A8-0090/2015

Rozpravy :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hlasovanie :

PV 29/04/2015 - 10.44
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0153

SPRÁVA     
PDF 180kWORD 99k
30.3.2015
PE 539.708v02-00 A8-0090/2015

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2013

(2014/2104(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajca: Ryszard Czarnecki

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2013

(2014/2104(DEC))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2013,

–       so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďou nadácie(1),

–       so zreteľom na vyhlásenie(2) o vierohodnosti vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na odporúčanie Rady zo 17. februára 2015 o udelení absolutória nadácii za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(3),

–       so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a najmä na jeho článok 208,

–       so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1339/2008 zo 16. decembra 2008 o zriadení Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie(5), a najmä na jeho článok 17,

–       so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(6),

–       so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(7), a najmä na jeho článok 108,

–       so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A8-0090/2015),

1.      udeľuje absolutórium riaditeľovi Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za plnenie rozpočtu nadácie za rozpočtový rok 2013;

2.      uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, riaditeľovi Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o účtovnej závierke Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2013

(2014/2104(DEC))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2013,

–       so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďou nadácie(8),

–       so zreteľom na vyhlásenie(9) o vierohodnosti vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na odporúčanie Rady zo 17. februára 2015 o udelení absolutória nadácii za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(10),

–       so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(11), a najmä na jeho článok 208,

–       so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1339/2008 zo 16. decembra 2008 o zriadení Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie(12), a najmä na jeho článok 17,

–       so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(13),

–       so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(14), a najmä na jeho článok 108,

–       so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A8-0090/2015),

1.      berie na vedomie, že konečná ročná účtovná závierka Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie sa nachádza v prílohe ku správe Dvora audítorov;

2.      schvaľuje účtovnú závierku Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2013;

3.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie riaditeľovi Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2013

(2014/2104(DEC))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2013,

–       so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A8-0090/2015),

A.     keďže podľa finančných výkazov predstavoval konečný rozpočet Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie (ďalej len „nadácia“) za rozpočtový rok 2013 sumu 20 143 500 EUR, čo je zvýšenie o 0,01 % v porovnaní s rokom 2012; keďže celý rozpočet nadácie vychádza z rozpočtu Únie;

B.     keďže Dvor audítorov vo svojej správe o ročnej účtovnej závierke Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2013 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že ročná účtovná závierka nadácie je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

Následné kroky v súvislosti s absolutóriom za rok 2012

1.      víta skutočnosť, že v roku 2013 sa dosiahla dohoda s orgánmi talianskeho regiónu Piemont o priestoroch nadácie, čo zabezpečuje kontinuitu aktivít nadácie na obdobie rokov 2013 až 2015; na základe informácií nadácie berie na vedomie, že sa začali rokovania s novou vládou regiónu Piemont, v ktorom sa nachádza sídlo nadácie, o predĺžení zmluvy o službách týkajúcich sa prevádzky jej priestorov od roku 2015;

Rozpočtové a finančné hospodárenie

2.      konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2013 prinieslo celkovú mieru plnenia rozpočtu na úrovni 99,78 % a že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola 95,72 %;

3.     na základe správy Dvora audítorov berie na vedomie, že na konci roka 2013 mala nadácia na účtoch 7 500 000 EUR v jedinej banke s nízkym úverovým ratingom (F3, BBB); na základe informácií nadácie berie na vedomie, že vysoký zostatok na bankovom účte ku koncu roka vznikol v dôsledku prvej splátky dotácie za rok 2014 uhradenej vopred a finančných prostriedkov získaných na nové projekty GEMM a FRAME; berie na vedomie zámer nadácie zúčastniť sa na spoločnom postupe obstarávania bankových služieb, ktorý iniciovala Komisia; domnieva sa, že v prípade zlyhania tohto postupu by nadácia mala prijať všetky potrebné opatrenia na zaistenie bezpečnosti svojich aktív; vyzýva nadáciu, aby posúdila, či je potrebná revízia jej politiky správy pokladnice, a aby orgán udeľujúci absolutórium informovala o výsledkoch tohto postupu obstarávania;

Záväzky a prenosy

4.      na základe správy Dvora audítorov berie na vedomie, že neboli vznesené žiadne pripomienky týkajúce sa záväzkov a prenosov za rozpočtový rok 2013, a vyjadruje nadácii uznanie za jej dobré rozpočtové plánovanie;

Postupy verejného obstarávania a prijímania zamestnancov

5.      na základe správy Dvora audítorov získal istotu o tom, že za rozpočtový rok 2013 neboli v súvislosti s vybranými transakciami ani s inými zisteniami z auditov uvedené žiadne pripomienky týkajúce sa postupov verejného obstarávania nadácie;

Predchádzanie konfliktom záujmov a ich riadenie a transparentnosť

6.      na základe informácií nadácie berie na vedomie, že nadácia prijala a zverejnila usmernenia k predchádzaniu konfliktom záujmov a ich riadeniu; berie na vedomie plán nadácie zverejniť na svojej webovej stránke životopisy a vyhlásenia o záujmoch členov svojej správnej rady, riaditeľa a vyšších riadiacich pracovníkov a vyzýva nadáciu, aby informovala orgán udeľujúci absolutórium o výsledkoch tohto opatrenia hneď po jeho dokončení;

Vnútorný audit

7.      na základe informácií nadácie berie na vedomie, že Útvar Komisie pre vnútorný audit (IAS) uskutočnil audit návrhu a účinného uplatňovania systému vnútornej kontroly, ktorý zriadilo vedenie v súvislosti so správou portfólií odborníkov a služobnými cestami; konštatuje, že v rámci tejto činnosti sa posudzovalo najmä to, či systém vnútornej kontroly, uplatňovaný v čase kontroly na mieste, poskytuje primeranú istotu, pokiaľ ide o dodržiavanie platných pravidiel a právnych predpisov, ako aj účinnosť a efektívnosť postupov týkajúcich sa správy portfólií odborníkov a služobných ciest, ako je uvedené v rozsahu auditu;

8.      berie na vedomie, že na základe výsledkov auditu sa IAS domnieva, že systém vnútornej kontroly poskytuje primeranú istotu, okrem formálneho vymenovania výberovej komisie a vyhlásení o neexistencii konfliktov záujmu a o dôvernosti;

9.      na základe informácií nadácie konštatuje, že na základe auditu nadácia vypracovala akčný plán, ktorý bol predložený útvaru IAS; berie na vedomie, že IAS ho považuje za primeraný na to, aby mohol slúžiť ako základ účinného vykonávania odporúčaní auditu útvaru IAS a súvisiacich následných krokov;

10.    na základe informácií nadácie berie na vedomie, že 1. septembra 2014 útvar IAS formálne uzavrel všetkých 14 odporúčaní z auditu, ktorý IAS uskutočnil v oblasti komunikácie v roku 2011;

Výkonnosť

11.    na základe informácií nadácie berie na vedomie, že v duchu jej komunikačnej stratégie je hlavnou cieľovou skupinou jej komunikačných činností široká verejnosť; konštatuje, že prvá informačná úroveň webovej stránky nadácie je určená občanom, ktorí sa zaujímajú o činnosť nadácie, a sú na nej uvedené všeobecné informácie, konkrétne činnosti a výsledky; berie na vedomie to, že nadácia využíva aj iné komunikačné kanály, napríklad tradičné či sociálne médiá;

Ďalšie pripomienky

12.    uznáva trvalý prínos nadácie k zlepšovaniu rozvoja ľudského kapitálu v partnerských krajinách; ďalej víta výsledky dosiahnuté v roku 2013 v súvislosti so strednodobým výhľadom nadácie na obdobie 2010 – 2013, ktoré odrážajú úspešné vykonanie plánu na štyri roky;

13.    konštatuje, že rok 2013 bol posledným rokom v rámci strednodobého výhľadu na obdobie 2010 – 2013, a vyjadruje nadácii uznanie za jej 99 % úspešnosť pri dosahovaní cieľov, ktoré stanovila vo svojich štyroch pracovných programoch;

14.    oceňuje pokrok dosiahnutý v rozvoji reformy v oblasti odborného vzdelávania a prípravy založenej na dôkazoch prostredníctvom turínskeho procesu a iných osobitných analýz politík, ktoré prevzali partnerské krajiny, čo vedie k rozvoju vnútroštátnej politiky, ktorý pomáha zabezpečiť budúcu udržateľnosť;

o

o   o

15.    pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z ... 2015(15) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

30.1.2015

STANOVISKO Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2013

(2014/2104(DEC))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Marian Harkin

NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  vyjadruje spokojnosť so skutočnosťou, že Dvor audítorov vyhlásil operácie súvisiace s ročnou účtovnou závierkou nadácie za rozpočtový rok 2013 za zákonné a riadne a že jej finančná situácia k 31. decembru 2013 je náležite vyjadrená;

2.  uznáva trvalý prínos nadácie k zlepšovaniu rozvoja ľudského kapitálu v partnerských krajinách; ďalej víta výsledky dosiahnuté v roku 2013 v súvislosti so strednodobým výhľadom nadácie na obdobie 2010 – 2013, ktoré odrážajú úspešné vykonanie plánu na štyri roky;

3.  berie na vedomie odpoveď nadácie týkajúcu sa vysokého zostatku bankového účtu na konci roku 2013; berie na vedomie zámer nadácie zúčastniť sa na spoločnom postupe vykonávania bankových služieb, ktorý začala Komisia; domnieva sa, že v prípade zlyhania tohto postupu musí nadácia prijať všetky potrebné opatrenia na zaistenie bezpečnosti svojich aktív;

4.  konštatuje, že rok 2013 bol posledným rokom v rámci strednodobého výhľadu na obdobie 2010 – 2013, a vyjadruje nadácii uznanie za jej 99 % úspešnosť pri dosahovaní cieľov, ktoré stanovila vo svojich štyroch pracovných programoch;

5.  oceňuje pokrok dosiahnutý v rozvoji reformy v oblasti odborného vzdelávania a prípravy založenej na dôkazoch prostredníctvom turínskeho procesu a iných osobitných analýz politík, ktorým sa dosiahla zodpovednosť v partnerských krajinách vedúca k rozvoju vnútroštátnej politiky a ktorý pomáha zabezpečiť budúcu udržateľnosť.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

29.1.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

43

7

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Laura Agea, Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Kostadinka Kuneva, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Georgi Pirinski, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská, Inês Cristina Zuber

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Edouard Martin, Helga Stevens, Monika Vana

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

23.3.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

21

4

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Náhradníčka (čl. 200 ods. 2) prítomná na záverečnom hlasovaní

Laura Ferrara

(1)

Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 260.

(2)

Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 260.

(3)

Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(4)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(5)

Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 82.

(6)

Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(7)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(8)

Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 260.

(9)

Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 260.

(10)

Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(11)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(12)

Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 82.

(13)

Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(14)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(15)

Prijaté texty z uvedeného dňa, P7_TA-PROV(2015)0000.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia