Postopek : 2014/2104(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0090/2015

Predložena besedila :

A8-0090/2015

Razprave :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Glasovanja :

PV 29/04/2015 - 10.44
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0153

POROČILO     
PDF 171kWORD 92k
30.3.2015
PE 539.708v02-00 A8-0090/2015

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2013

(2014/2104(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Poročevalec: Ryszard Czarnecki

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2013

(2014/2104(DEC))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2013,

–       ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2013 z odgovorom fundacije(1),

–       ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2013 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–       ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 17. februarja 2015 o podelitvi razrešnice fundaciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–       ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(3),

–       ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(4), zlasti člena 208,

–       ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1339/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o ustanovitvi Evropske fundacije za usposabljanje(5), zlasti člena 17,

–       ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti(6),

–       ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(7), zlasti člena 108,

–       ob upoštevanju člena 94 in priloge V Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (A8-0090/2015),

1.      podeli razrešnico direktorici Evropske fundacije za usposabljanje glede izvrševanja proračuna fundacije za proračunsko leto 2013;

2.      navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.      naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje direktorici Evropske fundacije za usposabljanje, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

2. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zaključnem računu Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2013

(2014/2104(DEC))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2013,

–       ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2013 z odgovorom fundacije(8),

–       ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(9) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2013 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–       ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 17. februarja 2015 o podelitvi razrešnice fundaciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–       ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(10),

–       ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(11), zlasti člena 208,

–       ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1339/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o ustanovitvi Evropske fundacije za usposabljanje(12), zlasti člena 17,

–       ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti(13),

–       ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(14), zlasti člena 108,

–       ob upoštevanju člena 94 in priloge V Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (A8-0090/2015),

1.      ugotavlja, da so podatki iz zaključnega računa Evropske fundacije za usposabljanje takšni kot v prilogi k poročilu Računskega sodišča;

2.      odobri zaključni račun Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2013;

3.      naroči svojemu predsedniku , naj ta sklep posreduje direktorici Evropske fundacije za usposabljanje, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

3. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2013

(2014/2104(DEC))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2013,

–       ob upoštevanju člena 94 in priloge V Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (A8-0090/2015),

A.     ker je v skladu z računovodskimi izkazi Evropske fundacije za usposabljanje (v nadaljevanju: fundacija) končni proračun fundacije v proračunskem letu 2013 znašal 20.143.500 EUR, kar je 0,01 % manj kot leta 2012; ker celotni proračun fundacije izvira iz proračuna Unije,

B.     ker je Računsko sodišče v poročilu o zaključnem računu fundacije za proračunsko leto 2013 (v nadaljevanju: poročilo Računskega sodišča) navedlo, da je prejelo razumno zagotovilo o zanesljivosti letnih računovodskih izkazov fundacije ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij,

Nadaljnji ukrepi v zvezi z razrešnico za leto 2012

1.      pozdravlja dogovor o prostorih fundacije, ki je bil z regionalnimi organi italijanske dežele Piemont dosežen v letu 2013 in ki bo omogočil nadaljevanje njenih dejavnosti v obdobju 2013–2015; je seznanjen s pojasnilom fundacije, da so se z novo vlado Piemonta, kjer ima fundacija sedež, začela pogajanja o podaljšanju storitvene pogodbe za prostore od leta 2015;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

2.      ugotavlja, da je zaradi proračunskega spremljanja v proračunskem letu 2013 stopnja izvrševanja proračuna dosegla 99,78 %, stopnja izvrševanja plačil pa 95,72 %;

3.     je seznanjen z navedbo v poročilu Računskega sodišča, da je imela fundacija leta 2013 na računih pri eni sami banki z nizko bonitetno oceno (F3, BBB) 7.500.000 EUR; je seznanjen s pojasnilom fundacije, da je visoki saldo ob koncu leta nastal zaradi vnaprej izplačanega prvega obroka subvencije za leto 2014 in sredstev, prejetih za nova projekta GEMM in FRAME; je seznanjen z namero fundacije, da bo sodelovala v skupnem javnem razpisu za bančne storitve, ki ga organizira Komisija; meni, da bi morala fundacija v primeru, da javni razpis ne bo uspešen, sprejeti vse potrebne ukrepe, da bi zavarovala svoje premoženje; poziva fundacijo, naj oceni, ali je potrebna revizija zakladniške politike, in organu za podelitev razrešnice poroča o rezultatih omenjenega javnega razpisa;

Obveznosti in prenosi v naslednje leto

4.      je seznanjen, da Računsko sodišče ni imelo pripomb glede obveznosti in prenosov v proračunskem letu 2013, in čestita fundaciji za dobro proračunsko načrtovanje;

Postopki javnih naročil in zaposlovanja

5.      ugotavlja, da Računsko sodišče v poročilu na osnovi vzorčnih transakcij in drugih revizijskih ugotovitev ni imelo pripomb glede postopkov javnih naročil fundacije v letu 2013;

Preprečevanje in obvladovanje navzkrižja interesov ter preglednost

6.      je seznanjen z navedbo fundacije, da je sprejela in objavila smernice za preprečevanje in upravljanje navzkrižja interesov; je seznanjen z njeno namero, da na svojem spletnem mestu objavi življenjepise in izjave o interesih članov upravnega odbora, direktorice in višjega vodstva, in jo poziva, naj organ za podelitev razrešnice obvesti o rezultatih, takoj ko bo ta naloga končana;

Notranja revizija

7.      je seznanjen s pojasnilom fundacije, da je služba Komisije za notranjo revizijo v letu 2013 revidirala zasnovo in učinkovitost uporabe sistema notranjih kontrol, ki ga je uvedlo vodstvo, in sicer funkciji za upravljanje strokovnjakov in službena potovanja; pri tem delu je ocenjevala zlasti to, ali sistem notranjih kontrol, kot se je uporabljal v času terenskega dela, ponuja zadostno zagotovilo o skladnosti z veljavnimi pravili in uredbami, pa tudi smotrnost in uspešnost procesov za upravljanje strokovnjakov in službena potovanja, kot je bilo opredeljeno v obsegu revizije;

8.      je seznanjen, da je služba za notranjo revizijo na osnovi te revizije ocenila, da sistem notranjih kontrol daje zadostna zagotovila, z izjemo uradnega imenovanja izbirne komisije, pa tudi izjav o interesih in zaupnosti;

9.      je seznanjen z odgovorom fundacije, da je na osnovi te revizije pripravila akcijski načrt in ga predložila službi za notranjo revizijo; je seznanjen, da je ta služba ocenila, da je načrt ustrezna osnova za učinkovito uresničevanje in spremljanje njenih revizijskih priporočil;

10.    je seznanjen z navedbo fundacije, da je služba za notranjo revizijo 1. septembra 2014 uradno zaključila vseh 14 priporočil iz svoje revizije komunikacije iz leta 2011;

Uspešnost

11.    je seznanjen s pojasnilom fundacije, da je v skladu z njeno komunikacijsko strategijo splošna javnost glavni naslovnik njenih komunikacijskih dejavnosti; ugotavlja, da so najbolj dostopne informacije na spletnem mestu fundacije namenjene zainteresiranim državljanom in predstavljajo splošne podatke, konkretne dejavnosti in rezultate; je seznanjen, da fundacija uporablja tudi druge komunikacijske poti, kot so tradicionalni in družbeni mediji;

Druge pripombe

12.    je seznanjen s tem, da fundacija še naprej prispeva k izboljšanju razvoja človeškega kapitala v partnerskih državah; poleg tega je zadovoljen z rezultati, doseženimi leta 2013 v okviru srednjeročne perspektive fundacije za obdobje 2010–2013, ki pričajo o uspešnem izvajanju tega štiriletnega načrta;

13.    ugotavlja, da je bilo leto 2013 zadnje leto srednjeročne perspektive 2010–2013, in izreka pohvalo fundaciji za njeno 99-odstotno stopnjo uspešnosti pri doseganju ciljev, določenih v njenih štirih delovnih programih;

14.    ceni napredek, dosežen pri reformi evropskega poklicnega izobraževanja in usposabljanja (VET) na podlagi dokazov, izvedeni s torinskim procesom in drugimi posebnimi analizami politike, ki so jih partnerske države prevzele in oblikovale nacionalne politike, ki prispevajo k trajnostnosti v prihodnje;

o

o   o

15.    sporoča, da so druge pripombe k sklepu o razrešnici, ki so horizontalne narave, zbrane v resoluciji z dne ... 2015(15) o uspešnosti, finančnem upravljanju in nadzoru agencij.

30.1.2015

MNENJE Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve

za Odbor za proračunski nadzor

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2013

(2014/2104(DEC))

Pripravljavka mnenja: Marian Harkin

POBUDE

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1.      izraža zadovoljstvo z ugotovitvijo Računskega sodišča, da so letni računovodski izkazi fundacije za proračunsko leto 2013 v vseh pomembnih vidikih zakoniti in pravilni ter da je njen finančni položaj na dan 31. decembra 2013 pošteno predstavljen;

2.      je seznanjen s tem, da fundacija še naprej prispeva k izboljšanju razvoja človeškega kapitala v partnerskih državah; poleg tega je zadovoljen z rezultati, doseženimi leta 2013 v okviru srednjeročne perspektive fundacije za obdobje 2010–2013, ki pričajo o uspešnem izvajanju tega štiriletnega načrta;

3.      je seznanjen z odgovorom fundacije glede visokega stanja bančne bilance ob koncu leta 2013; je seznanjen z namero fundacije, da bo v letu 2014 sodelovala v skupnem javnem razpisu za bančne storitve, ki ga organizira Komisija; meni, da bo morala fundacija v primeru, da javni razpis ne bo uspešen, sprejeti vse potrebne ukrepe, da bi zavarovala svoje premoženje;

4.      ugotavlja, da je bilo leto 2013 zadnje leto srednjeročne perspektive 2010–2013, in izreka pohvalo fundaciji za njeno 99-odstotno stopnjo uspešnosti pri doseganju ciljev, določenih v njenih štirih delovnih programih;

5.      ceni napredek, dosežen pri reformi evropskega poklicnega izobraževanja in usposabljanja na podlagi dokazov, izvedeni s torinskim procesom in drugimi posebnimi analizami politike, saj so zato partnerske države prevzele odgovornost in oblikovale nacionalne politike, ki prispevajo k trajnostnosti v prihodnje.

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

29.1.2015

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

43

7

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Laura Agea, Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Labros Fundulis (Lampros Fountoulis), Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Kostadinka Kuneva, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Georgi Pirinski, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská, Inês Cristina Zuber

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Edouard Martin, Helga Stevens, Monika Vana

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

23.3.2015

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

21

4

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Andrej Novakov (Andrey Novakov), Julia Pitera, Miroslav Poche

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Laura Ferrara

(1)

UL C 442, 10.12.2014, str. 260.

(2)

UL C 442, 10.12.2014, str. 260.

(3)

UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(4)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(5)

UL L 354, 31.12.2008, str. 82.

(6)

UL L 357, 31.12.2002, str. 72.

(7)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(8)

UL C 442, 10.12.2014, str. 260.

(9)

UL C 442, 10.12.2014, str. 260.

(10)

UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(11)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(12)

UL L 354, 31.12.2008, str. 82.

(13)

UL L 357, 31.12.2002, str. 72.

(14)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(15)

Na ta dan sprejeta besedila, P7_TA-PROV(2015)0000.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov