Процедура : 2014/2103(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0091/2015

Внесени текстове :

A8-0091/2015

Разисквания :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Гласувания :

PV 29/04/2015 - 10.49
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0158

ДОКЛАД     
PDF 199kWORD 106k
30.3.2015
PE 539.700v02-00 A8-0091/2015

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Евроюст за финансовата 2013 година

(2014/2103(DEC))

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик: Ришард Чарнецки

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Евроюст за финансовата 2013 година

(2014/2103(DEC))

Европейският парламент,

–       като взе предвид окончателните годишни отчети на Евроюст за финансовата 2013 година,

–       като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Евроюст за финансовата 2013 година, придружен от отговорите на Евроюст(1),

–       като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2013 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

–       като взе предвид препоръката на Съвета от 17 февруари 2015 г. относно освобождаването от отговорност на Евроюст във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2013 година (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

–       като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(3),

–       като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(4), и по-специално член 208 от него,

–       като взе предвид Решение 2002/187/ПВР на Съвета от 28 февруари 2002 г. за създаване на Евроюст с оглед засилване на борбата срещу сериозната престъпност(5), и по-специално член 36 от него,

–       като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(6),

–       като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(7), и по-специално член 108 от него,

–       като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

–       като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0091/2015),

1.      освобождава от отговорност административния директор на Евроюст във връзка с изпълнението на бюджета на Евроюст за финансовата 2013 година;

2.      представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.      възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на административния директор на Евроюст, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно приключването на сметките на Евроюст за финансовата 2013 година

(2014/2103(DEC))

Европейският парламент,

–       като взе предвид окончателните годишни отчети на Евроюст за финансовата 2013 година,

–       като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Евроюст за финансовата 2013 година, придружен от отговорите на Евроюст(8),

–       като взе предвид декларацията за достоверност(9) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2013 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

–       като взе предвид препоръката на Съвета от 17 февруари 2015 г. относно освобождаването от отговорност на Евроюст във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2013 година (05304/2015 – C8 0054/2015),

–       като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

–       като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(10),

–       като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(11), и по-специално член 208 от него,

–       като взе предвид Решение 2002/187/ПВР на Съвета от 28 февруари 2002 г. за създаване на Евроюст с оглед засилване на борбата срещу сериозната престъпност(12), и по-специално член 36 от него,

–       като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(13),

–       като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(14), и по-специално член 108 от него,

–       като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

–       като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0091/2015),

1.      констатира, че окончателните годишни отчети на Евроюст са приложени към доклада на Сметната палата;

2.      одобрява приключването на сметките на Евроюст за финансовата 2013 година;

3.      възлага на своя председател да предаде настоящото решение на административния директор на Евроюст, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Евроюст за финансовата 2013 година

(2014/2103(DEC))

Европейският парламент,

–       като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Евроюст за финансовата 2013 година,

–       като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

–       като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0091/2015),

A.     като има предвид, че според финансовите отчети на Евроюст неговият окончателен бюджет за финансовата 2013 година възлиза на 33 828 256 EUR;

Б.     като има предвид, че вноската на Съюза в бюджета на Евроюст за финансовата 2013 година възлиза на 32 358 660 EUR, което представлява намаление от 1,85% спрямо 2012 г.;

В.     като има предвид, че в своя доклад относно годишните отчети на Евроюст за финансовата 2013 година („доклада на Сметната палата“) Сметната палата заяви, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Евроюст са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Г.     като има предвид, че Евроюст беше създаден с цел засилване на борбата с тежките форми на организирана престъпност и с цел подобряване на координацията на трансграничните разследвания и преследвания между държавите членки, както и между държавите членки и трети държави;

Последващи действия във връзка с процедурата по освобождаване от отговорност за финансовата 2012 година

1.  отбелязва въз основа на доклада на Сметната палата, че по отношение на два коментара, направени в доклада на Сметната палата за 2011 г. и маркирани като „текущи“ или „незавършени“ в доклада на Сметната палата за 2012 г., са предприети корективни действия и понастоящем в доклада на Сметната палата за 2013 г. един коментар е маркиран като „завършен“ и един – като „текущ“; освен това посочва, че по отношение на двата коментара, направени в доклада на Сметната палата за 2012 г., са предприети корективни действия и единият коментар сега е маркиран като „завършен“, а за другия е отбелязано „не е приложимо“;

2.   установява въз основа на информация от Евроюст, че органът е въвел редица мерки за намаляване на автоматичните преноси на бюджетни кредити за поети задължения, включително нов прогнозен доклад и задължително обучение във връзка с жизнения цикъл на разходите за всички заинтересовани страни, участващи в изпълнението на бюджета;

Бюджет и финансово управление

3.   отбелязва въз основа на доклада на Сметната палата, че равнището на бюджетните кредити, за които е поето задължение, варира за различните дялове между 99% и 98% от общия размер на бюджетните кредити, което показва, че правните задължения са поети своевременно;

4.  отбелязва констатациите на Сметната палата, че са необходими подобрения в областта на планирането и изпълнението на бюджета; същевременно отбелязва, че моментът на подаване на заявленията за възстановяване на разходи, свързани със съвместните екипи за разследване, финансирани по Евроюст, в по-голямата част от случаите зависи пряко от естеството на следователската работа, която невинаги може да бъде предварително планирана и често може да продължи до края на годината;

5.  в тази връзка отбелязва обаче идентифицираните от Сметната палата причини и вече положените от Евроюст усилия в тази насока, който вече приложи съветите на Сметната палата и намали броя на бюджетните редове с 26,4% за финансовата 2014 година;

6.  счита като цяло, че в съответствие с принципа на ежегодност Евроюст следва да отдели по-голямо внимание на принципа на добро финансово управление, и по-специално на икономичността, ефикасността и ефективността при използването на своите бюджетни кредити за изпълнение на правомощията си;

Поети задължения и преноси

7.   отбелязва със загриженост, че размерът на пренесените бюджетни кредити за поети задължения е висок за дял III (Оперативни разходи) и възлиза на 2 341 825 EUR (32%); потвърждава, че големият размер се обяснява основно със забавяния във връзка с прехвърлянето на управлението на вътрешния софтуер към нов доставчик на услуги в края на годината;

Трансфери

8.      изразява сериозна загриженост, че през 2013 г. Евроюст е извършил 49 бюджетни трансфера, засягащи 101 бюджетни реда, което доказва наличието на сериозни слабости при планирането и изпълнението на бюджета, както и лошо управление; насърчава Евроюст да изпълни своята цел за намаляване на броя на бюджетните редове и да информира органа по освобождаване от отговорност относно напредъка, постигнат в това отношение;

Процедури за възлагане на обществени поръчки и набиране на персонал

9.   установява въз основа на информация от Евроюст, че неговите процедури за набиране на персонал са променени вследствие на препоръките на Сметната палата; отбелязва, че процедурите понастоящем гарантират, че въпросите за писмените изпити и събеседванията са определени от комисията за подбор преди разглеждането на кандидатурите, както и че относителната тежест на писмените изпити и на събеседванията е определена преди проучването на кандидатите;

Предотвратяване и управление на конфликтите на интереси и прозрачност

10.  изразява съжаление, че процесът на преразглеждане не е бил финализиран, и изразява съмнение във връзка с ангажимента за прилагане на енергична политика за предотвратяване и управление на конфликти на интереси, тъй като неприемането на политика за борба с конфликти на интереси пречи на постигането на конкретни резултати в тази област;

11.  установява въз основа на информация от Евроюст, че той потвърждава своето намерение да преразгледа своите договорености относно предотвратяването и управлението на конфликтите на интереси въз основа на насоките на Комисията за предотвратяване и управление на конфликта на интереси в децентрализираните агенции на ЕС;

12.  призовава Евроюст спешно да приеме своите преразгледани договорености за предотвратяване и управление на конфликти на интереси, да информира органа по освобождаване от отговорност и да направи конкретните резултати публично достояние до края на октомври 2015 г.;

13.  установява въз основа на информация от Евроюст, че автобиографиите на членовете на управителния съвет на Евроюст и на административния директор са публично достъпни на уебсайта на Евроюст; отбелязва, че одобряването на образеца за декларацията за интереси от страна на управителния съвет на Евроюст предстои; призовава Евроюст да информира във възможно най-кратък срок органа по освобождаване от отговорност за напредъка, постигнат по този въпрос; изразява съжаление, че одобряването все още предстои, и призовава образците да бъдат приети до края на юли 2015 г.; настоятелно призовава Евроюст да публикува декларациите за интереси, попълнени от неговия персонал и неговите експерти, до края на октомври 2015 г.;

14.  със съжаление прави заключение, че Евроюст не е успял да предприеме съответни стъпки за предотвратяване и управление на конфликти на интереси и за гарантиране на прозрачност;

Вътрешен одит

15. отбелязва, че през 2013 г. Службата за вътрешен одит (IAS) на Комисията е провела одит с цел да даде увереност, че системите за контрол на Евроюст са подходящи за управление на съществени рискове;

16. изразява загриженост, че при анализа на риска Службата за вътрешен одит е установила определени процедури с висок присъщ риск, които не биха могли да бъдат считани за подлежащи на одит в рамките на одитния план, тъй като оцененият контрол е липсващ или недостатъчен; отбелязва, че управлението на Евроюст е представило план за действие, насочен към отстраняването на тези слабости, който е счетен за подходящ, и Службата за вътрешен одит ще предприеме последващи действия във връзка с него по време на следващата задълбочена оценка на риска;

17. установява, че през 2013 г. Службата за вътрешен одит също така е направила документна проверка за проследяване на изпълнението на предишните си препоръки; отбелязва, че в края на годината няма неизпълнени критични препоръки и че прилагането на една препоръка, оценена като „много важна“, е било забавено по отношение на първоначалния план, докато втората „много важна“ препоръка е счетена за приключена;

Други коментари

18.  отбелязва, че през 2011 г. Сметната палата е установила текущ проблем във връзка с дублирането на отговорности между директора и колегиалния орган на Евроюст и че колегиалният орган не е предприел корективни мерки с цел преразглеждане на определението за съответните роли и отговорности, за да се избегне дублирането на отговорности съгласно констатацията на Сметната палата през 2010 г.; призовава Евроюст спешно да информира органа по освобождаване от отговорност за разрешаването на този въпрос;

o

o   o

19. по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от … 2015 г.(15) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

6.2.2015

СТАНОВИЩЕ на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

на вниманието на комисията по бюджетен контрол

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Евроюст за финансовата 2013 година

(2014/2103(DEC))

Докладчик по становище: Силви Гийом

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещата комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  приветства заключенията на Сметната палата, че годишните отчети на Европейското звено за съдебно сътрудничество (Евроюст) дават вярна представа във всички съществени аспекти за неговото финансово състояние към 31 декември 2013 г., както и за резултатите от неговата дейност и за паричните потоци за приключилата на тази дата финансова година, и че операциите, свързани с годишните отчети на Евроюст за финансовата 2013 година, са законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти;

2.  отбелязва констатациите на Сметната палата, че са необходими подобрения в областта на планирането и изпълнението на бюджета; същевременно отбелязва, че моментът на подаване на заявленията за възстановяване на разходи, свързани със съвместните екипи за разследване, финансирани по Евроюст, в по-голямата част от случаите зависи пряко от естеството на следователската работа, която невинаги може да бъде предварително планирана и често може да продължи до края на годината;

3.  в тази връзка отбелязва обаче идентифицираните от Сметната палата причини и вече положените от Евроюст усилия в тази насока, който вече приложи съветите на Сметната палата и намали броя на бюджетните редове с 26,4% за финансовата 2014 година;

4.  счита като цяло, че следва да се отдели повече внимание на принципа на добро финансово управление на Евроюст, в съответствие с принципа на ежегодност на бюджета, и по-специално на икономичността, ефикасността и ефективността, с които Агенцията е използвала своите бюджетни кредити за изпълнението на възложените ѝ задачи.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

5.2.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

48

7

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Martina Anderson, Heinz K. Becker, Bodil Ceballos, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Maeijer, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Hugues Bayet, Andrea Bocskor, Pál Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Petra Kammerevert, Ska Keller, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Jaromír Štětina, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Eugen Freund, Elisabetta Gardini, Charles Tannock

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

23.3.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

24

5

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Laura Ferrara

(1)

OВ C 442, 10.12.2014 г., стр. 282.

(2)

OВ C 442, 10.12.2014 г., стр. 282.

(3)

ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(4)

ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(5)

ОВ L 63, 6.3.2002 г., стр. 1.

(6)

ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.

(7)

ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(8)

OВ C 442, 10.12.2014 г., стр. 282.

(9)

OВ C 442, 10.12.2014 г., стр. 282.

(10)

ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(11)

ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(12)

ОВ L 63, 6.3.2002 г., стр. 1.

(13)

ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.

(14)

ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(15)

Приети текстове, P8_TA-PROV(2015)0000.

Правна информация - Политика за поверителност