Postup : 2014/2103(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0091/2015

Předložené texty :

A8-0091/2015

Rozpravy :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hlasování :

PV 29/04/2015 - 10.49
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0158

ZPRÁVA     
PDF 180kWORD 96k
30.3.2015
PE 539.700v02-00 A8-0091/2015

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Eurojustu na rozpočtový rok 2013

(2014/2103(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodaj: Ryszard Czarnecki

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Eurojustu na rozpočtový rok 2013

(2014/2103(DEC))

Evropský parlament,

–       s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Eurojustu za rozpočtový rok 2013,

–       s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Eurojustu za rozpočtový rok 2013 spolu s odpověďmi Eurojustu(1),

–       s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2013 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na doporučení Rady ze dne 17. února 2015 o udělení absolutoria Eurojustu za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(3),

–       s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–       s ohledem na rozhodnutí Rady 2002/187/SVV ze dne 28. února 2002 o zřízení Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za účelem posílení boje proti závažné trestné činnosti(5), a zejména na článek 36 tohoto nařízení,

–       s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finančním nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(6),

–       s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(7), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–       s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–       s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0091/2015),

1.      uděluje řediteli Eurojustu absolutorium za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2013;

2.      předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.      pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli Eurojustu, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů Eurojustu za rozpočtový rok 2013

(2014/2103(DEC))

Evropský parlament,

–       s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Eurojustu za rozpočtový rok 2013,

–       s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Eurojustu za rozpočtový rok 2013 spolu s odpověďmi Eurojustu(8),

–       s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(9) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2013 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na doporučení Rady ze dne 17. února 2015 o udělení absolutoria Eurojustu za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(10),

–       s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(11), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–       s ohledem na rozhodnutí Rady 2002/187/SVV ze dne 28. února 2002 o zřízení Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za účelem posílení boje proti závažné trestné činnosti(12), a zejména na článek 36 tohoto nařízení,

–       s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finančním nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(13),

–       s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(14), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–       s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–       s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0091/2015),

1.      konstatuje, že konečná roční účetní závěrka Eurojustu odpovídá znění připojenému ke zprávě Účetního dvora;

2.      schvaluje uzavření účtů Eurojustu na rozpočtový rok 2013;

3.      pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli Eurojustu, Radě, Komisi, a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Eurojustu na rozpočtový rok 2013

(2014/2103(DEC))

Evropský parlament,

–       s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Eurojustu na rozpočtový rok 2013,

–       s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–       s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0091/2015),

A.     vzhledem k tomu, že podle finančních výkazů Eurojustu činil jeho konečný rozpočet na rozpočtový rok 2013 33 828 256 EUR,

B.     vzhledem k tomu, že příspěvek Unie do rozpočtu Eurojustu na rozpočtový rok 2013 činil 32 358 660 EUR, což ve srovnání s rokem 2012 představuje snížení o 1,85 %;

C.     vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o roční účetní závěrce Eurojustu za rozpočtový rok 2013 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) prohlásil, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka Eurojustu za rozpočtový rok 2013 je spolehlivá a že operace, na nichž se zakládá, jsou legální a správné,

D.     vzhledem k tomu, že Eurojust byl zřízen s cílem zintenzivnit boj proti závažné organizované trestné činnosti a zlepšit koordinaci přeshraničního vyšetřování a stíhání mezi členskými státy a mezi členskými státy a třetími zeměmi;

Opatření v návaznosti na udělení absolutoria za rok 2012

1.  na základě zprávy Účetního dvora konstatuje, že pokud jde o dvě připomínky uvedené ve zprávě Účetního dvora za rok 2011, jež byly označeny jako „probíhající“ a „neprovedené“ ve zprávě Účetního dvora za rok 2012, byla přijata nápravná opatření a jedna připomínka je nyní ve zprávě Účetního dvora za rok 2013 označena jako „dokončená“ a druhá jako „probíhající“; dále konstatuje, že u dvou připomínek uvedených ve zprávě Účetního dvora za rok 2012 byla přijata nápravná opatření, takže jedna připomínka je nyní označena jako „dokončená“ a druhá jako „není relevantní“;

2.   bere na vědomí informaci Eurojustu, že zavedl řadu opatření ke snížení objemu automatických přenosů prostředků na závazky, k nimž patří i nová zpráva o odhadech přenosů a školení o „životním cyklu výdajů“, které je povinné pro všechny osoby podílející se na plnění rozpočtu;

Rozpočtové a finanční řízení

3.   konstatuje, že míra prostředků na závazky v roce 2012 se v rámci jednotlivých hlav pohybovala mezi 99 % a 98 % celkových rozpočtových prostředků, z čehož vyplývá, že právní závazky byly přijaty včas;

4.  bere na vědomí připomínky Účetního dvora, podle nichž je nezbytné zlepšit rozpočtové plánování a řízení; současně zdůrazňuje, že načasování žádostí o proplacení nákladů společných vyšetřovacích týmů z grantů Eurojustu se ve většině případů odvíjí od skutečnosti, že vyšetřování nelze vždy naplánovat předem a často pokračuje i v dalším roce;

5.  v této souvislosti však bere na vědomí vysvětlení, která uvádí Účetní dvůr, a činnost, kterou v tomto směru již vyvíjí Eurojust, jenž na základě doporučení EÚD již přistoupil ke snížení prostředků na rozpočtový rok 2014 v řadě rozpočtových položek o 26,4 %;

6.  i v obecné rovině se domnívá, že Eurojust by se měl více zaměřit na řádné finanční řízení s ohledem na zásadu ročního rozpočtu, tj. na hospodárnost, efektivnost a účelnost, s jakou využívá prostředky k plnění svých úkolů;

Závazky a přenosy

7.   se znepokojením konstatuje, že v rámci hlavy III (operační výdaje) došlo k přenosu velkého objemu prostředků přidělených na závazky (2 341 825 EUR, tj. 32 %); bere na vědomí, že důvodem bylo hlavně to, že řízení interního softwaru bylo na konci roku předáno novému poskytovateli služeb;

Převody prostředků

8.      vyjadřuje vážné znepokojení nad tím, že v roce 2013 provedl Eurojust 49 převodů, které se dotkly 101 rozpočtových položek, což svědčí o vážných nedostatcích v plánování a plnění rozpočtu a o špatném řízení; vyzývá Eurojust, aby splnil svůj cíl a snížil počet rozpočtových položek a aby informoval orgán příslušný k udělení absolutoria o pokroku, kterého v této věci dosáhl;

Postupy pro zadávání zakázek a pro přijímání zaměstnanců

9.   bere na vědomí informaci Eurojustu, že jeho náborové postupy byly změněny v souladu s doporučeními Účetního dvora; konstatuje, že postupy nyní zaručují, že otázky pro testy a pohovory budou vždy stanoveny před přezkoumáním přihlášek výběrovou komisí a že vzájemný poměr váhy písemných testů a pohovorů bude stanoven ještě před posuzováním kandidátů;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

10.  vyjadřuje politování nad tím, že přezkumný proces nebyl dokončen, a pochybnosti o odhodlání uplatňovat razantní politiku pro prevenci a řešení střetu zájmů, přičemž nepřijetí politiky proti střetům zájmů znemožňuje dosáhnout v této oblasti jakýchkoli konkrétních výsledků;

11.  bere na vědomí informaci Eurojustu, že přezkoumá svou politiku v oblasti prevence a řešení případů střetu zájmů na základě pokynů Komise pro prevenci a řešení střetu zájmů v decentralizovaných agenturách EU;

12.  vyzývá Eurojust, aby bezodkladně přijal revidovaná ustanovení týkající se prevence a řešení střetů zájmů, aby orgán příslušný pro udělení absolutoria v této věci informoval a aby zveřejnil konkrétní výsledky do konce října 2015;

13.  bere na vědomí informaci Eurojustu, že životopisy členů jeho správní rady a výkonného ředitele jsou veřejně přístupné na jeho webových stránkách; konstatuje, že správní rada Eurojustu má v brzké době schválit vzor prohlášení o zájmech; žádá Eurojust, aby orgán příslušný k udělení absolutoria co nejdříve poskytl informace o pokroku, jehož bylo v tomto ohledu dosaženo; vyjadřuje politování nad tím, že vzor prohlášení o zájmech dosud nebyl schválen, a vyzývá k tomu, aby tak bylo učiněno do konce července 2015; naléhavě vyzývá Eurojust, aby zveřejnil prohlášení o zájmech, která jeho zaměstnanci a odborníci vyplnili, do konce října 2015;

14.  s politováním dochází k závěru, že Eurojust neučinil žádné relevantní kroky v zájmu prevence a řešení střetů zájmů ani v zájmu zajištění transparentnosti;

Interní audit

15. bere na vědomí, že v roce 2013 provedl útvar interního auditu Komise audit s cílem získat jistotu, že kontrolní systémy Eurojustu jsou dostatečné k řízení významných rizik;

16. je znepokojen tím, že při analýze rizika zjistil útvar interního auditu Komise některé procesy, s nimiž je spojeno vysoké riziko a u nichž se zjistilo, že je nelze zkontrolovat v rámci plánu auditu, protože příslušné kontroly buď neexistují, nebo jsou nedostatečné; konstatuje, že vedení Eurojustu předložilo akční plán na řešení těchto nedostatků, který je považován za přiměřený a který bude předmětem příštího hloubkového posouzení dopadu, jenž bude provádět útvar interního auditu Komise;

17. bere na vědomí, že útvar interního auditu Komise provedl v roce 2013 rovněž dokumentární prověrku týkající se uplatňování předchozích doporučení; konstatuje, že na konci roku nezůstávala žádná z doporučení označených za „kritická“ nevyřešena a že plnění jednoho z doporučení označeného za „velmi důležité“ se oproti původnímu plánu zpozdilo, zatímco druhé „velmi důležité“ doporučení bylo považováno za dokončené;

Další připomínky

18.  konstatuje, že stále přetrvává problém, který Účetní dvůr odhalil v roce 2011 a který se týká překrývajících se pravomocí výkonného ředitele a kolegia Eurojustu, a že kolegium nepřijalo žádná nápravná opatření, kterými by se nově vymezila úloha ředitele a kolegia,  aby již nedocházelo k překrývání pravomocí, na něž Účetní dvůr upozornil v roce 2010; žádá Eurojust, aby orgán příslušný k udělení absolutoria bezodkladně informoval o vyřešení této záležitosti;

o

o              o

19. pokud jde o další připomínky horizontální povahy, které doprovázejí jeho rozhodnutí o udělení absolutoria, odkazuje na své usnesení ze dne ... 2015(15) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

6.2.2015

STANOVISKO Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

pro Výbor pro rozpočtovou kontrolu

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské jednotky pro justiční spolupráci (Eurojust) na rozpočtový rok 2013

(2014/2103(DEC))

Navrhovatelka: Sylvie Guillaume

NÁVRHY

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1.       vítá závěry Účetního dvora, z nichž vyplývá, že roční závěrka Evropské jednotky pro justiční spolupráci (Eurojust) poskytuje ve všech významných ohledech věrný obraz jeho finanční situace k 31. prosinci 2013 a výsledků jeho operací a peněžních toků za tento rok a že veškeré operace, na nichž se zakládá účetní závěrka Eurojustu za rozpočtový rok 2013, byly ve všech významných ohledech legální a správné;

2.  bere na vědomí připomínky Účetního dvora, podle nichž je nezbytné zlepšit rozpočtové plánování a řízení; současně zdůrazňuje, že načasování žádostí o proplacení nákladů společných vyšetřovacích týmů z grantů Eurojustu se ve většině případů odvíjí od skutečnosti, že vyšetřování nelze vždy naplánovat předem a často pokračuje i v dalším roce;

3.  v této souvislosti však bere na vědomí vysvětlení, která uvádí Účetní dvůr, a na činnost, kterou v tomto směru již vyvíjí Eurojust, jenž na základě doporučení EÚD již přistoupil ke snížení prostředků na rozpočtový rok 2014 v řadě rozpočtových položek o 26,4 %;

4.  v obecné rovině se domnívá, že Eurojust by se měl více zaměřit na řádné finanční řízení s ohledem na zásadu ročního rozpočtu, tj. na hospodárnost, efektivnost a účelnost, s jakou využívá prostředky k plnění svých úkolů.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

5.2.2015

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

48

7

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Martina Anderson, Heinz K. Becker, Bodil Ceballos, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Maeijer, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Hugues Bayet, Andrea Bocskor, Pál Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Petra Kammerevert, Ska Keller, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Jaromír Štětina, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Eugen Freund, Elisabetta Gardini, Charles Tannock

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

23.3.2015

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

24

5

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Laura Ferrara

(1)

Úř. věst. C 442, 10.12.2014, s. 282.

(2)

Úř. věst. C 442, 10.12.2014, s. 282.

(3)

Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(4)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(5)

Úř. věst. L 63, 6.3.2002, s. 1.

(6)

Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

(7)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(8)

Úř. věst. C 442, 10.12.2014, s. 282.

(9)

Úř. věst. C 442, 10.12.2014, s. 282.

(10)

Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(11)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(12)

Úř. věst. L 63, 6.3.2002, s. 1.

(13)

Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

(14)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(15)

Přijaté texty, P8_TA-PROV(2015)0000.

Právní upozornění - Ochrana soukromí