Procedure : 2014/2103(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0091/2015

Indgivne tekster :

A8-0091/2015

Forhandlinger :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Afstemninger :

PV 29/04/2015 - 10.49
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0158

BETÆNKNING     
PDF 170kWORD 78k
30.3.2015
PE 539.700v02-00 A8-0091/2015

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Eurojust for regnskabsåret 2013

(2014/2103(DEC))

Budgetkontroludvalget

Ordfører: Ryszard Czarnecki

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Eurojust for regnskabsåret 2013

(2014/2103(DEC))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til det endelige årsregnskab for Eurojust for regnskabsåret 2013

–       der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Eurojust for regnskabsåret 2013 med Eurojusts svar(1),

–       der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2013 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til Rådets henstilling af 17. februar 2015 om decharge til Eurojust for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(3),

–       der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(4), særlig artikel 208,

–       der henviser til Rådets afgørelse 2002/187/RIA af 28. februar 2002 om oprettelse af Eurojust for at styrke bekæmpelsen af grov kriminalitet(5), særlig artikel 36,

–       der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(6),

–       der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(7), særlig artikel 108,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–       der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0091/2015),

1.      meddeler den administrerende direktør for Eurojust decharge for gennemførelsen af Eurojusts budget for regnskabsåret 2013;

2.      fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.      pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til den administrerende direktør for Eurojust, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om afslutning af regnskaberne for Eurojust for regnskabsåret 2013

(2014/2103(DEC))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til det endelige årsregnskab for Eurojust for regnskabsåret 2013

–       der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Eurojust for regnskabsåret 2013 med Eurojusts svar(8),

–       der henviser til Revisionsrettens erklæring(9) for regnskabsåret 2013 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til Rådets henstilling af 17. februar 2015 om decharge til Eurojust for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(10),

–       der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(11), særlig artikel 208,

–       der henviser til Rådets afgørelse 2002/187/RIA af 28. februar 2002 om oprettelse af Eurojust for at styrke bekæmpelsen af grov kriminalitet(12), særlig artikel 36,

–       der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(13),

–       der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(14), særlig artikel 108,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–       der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0091/2015),

1.      noterer sig, at det endelige årsregnskab for Eurojust ser ud som anført i bilaget til Revisionsrettens beretning;

2.      godkender afslutningen af regnskaberne for Eurojust for regnskabsåret 2013;

3.      pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for Eurojust, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

3. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Eurojust for regnskabsåret 2013,

(2014/2103(DEC))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Eurojust for regnskabsåret 2013,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–       der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0091/2015),

A.     der henviser til, at Eurojusts endelige budget for regnskabsåret 2013 ifølge dets regnskab var på 33 828 256 EUR;

B.     der henviser til, at Unionens bidrag til Eurojusts budget for 2013 var på 32 358 660 EUR, hvilket er et fald på 1,85 % i forhold til 2012;

C.     der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om årsregnskabet for Eurojust for regnskabsåret 2013 ("Revisionsrettens beretning") har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at Eurojusts årsregnskab er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

D.     der henviser til, at Eurojust blev oprettet for at styrke bekæmpelsen af grov organiseret kriminalitet og med det mål at forbedre koordineringen af den grænseoverskridende efterforskning og retsforfølgelse mellem medlemsstaterne samt mellem medlemsstater og tredjelande;

Opfølgning på decharge for 2012

1.      bemærker ud fra Revisionsrettens beretning, at der er truffet korrigerende foranstaltninger for så vidt angår to bemærkninger, der blev fremsat i Rettens beretning for 2011 og markeret som "i gang" eller "ikke igangsat" i Rettens beretning for 2012, og at én bemærkning i Rettens beretning for 2013 nu er markeret som "afsluttet", mens én er markeret som "i gang"; bemærker endvidere, at der er truffet korrigerende foranstaltninger for så vidt angår to bemærkninger, der blev fremsat i Rettens beretning for 2012, og at én er markeret som "afsluttet", mens én er markeret som "ikke relevant";

2.   erfarer fra Eurojust, at det har indført en række foranstaltninger med henblik på at reducere de automatiske fremførsler af forpligtelsesbevillinger, herunder en ny prognose og obligatorisk undervisning i udgiftscyklussen for alle de aktører, der er beskæftiget med budgetgennemførelse;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

3.      bemærker ud fra Revisionsrettens beretning, at niveauet af forpligtede bevillinger under de forskellige afsnit svingede mellem 99 % og 98 % af de samlede bevillinger, hvilket viser, at de retlige forpligtelser blev indgået rettidigt;

4.  noterer sig Revisionsrettens bemærkninger om nødvendige forbedringer med hensyn til budgetplanlægningen og -gennemførelsen; påpeger samtidig, at tidspunktet for Eurojusts indgivelse af krav om godtgørelse af omkostningerne forbundet med det fælles efterforskningshold i de fleste tilfælde er direkte afhængig af den omstændighed, at opsøgende arbejde ikke altid kan planlægges på forhånd og ofte fortsætter indtil udgangen af året;

5.  bemærker imidlertid i denne forbindelse de berigtigelser, som blev identificeret af Revisionsretten, og den indsats, som Eurojust allerede har gjort i denne henseende, og at det allerede har implementeret Revisionsrettens vejledning ved at reducere antallet af budgetposter, der skal anvendes i regnskabsåret 2014, med 26,4 %;

6.  mener generelt, at Eurojust bør udvise større opmærksomhed over for princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning i overensstemmelse med det budgetmæssige princip om etårighed, dvs. sparsommelighed, produktivitet og effektivitet i anvendelsen af agenturets bevillinger i forbindelse med varetagelsen af dets arbejdsopgaver.

Forpligtelser og fremførsler

7.      noterer sig med bekymring, at en stor del af de forpligtede bevillinger under afsnit III (aktionsudgifter) blev fremført, nemlig 2 341 825 EUR eller 32 %; anerkender, at det høje niveau hovedsageligt skyldtes overdragelsen af den interne softwarestyring til en ny tjenesteyder ved udgangen af året;

Overførsler

8.      udtrykker sin alvorlige bekymring over, at Eurojust i 2013 foretog 49 budgetoverførsler vedrørende 101 budgetposter, hvilket viser svagheder i budgetplanlægningen og -gennemførelsen og dårlig forvaltning; opfordrer Eurojust til at opfylde sit mål om at reducere antallet af budgetposter og underrette dechargemyndigheden om fremskridt i denne henseende;

Indkøbs- og ansættelsesprocedurer

9.      erfarer fra Eurojust, at dettes ansættelsesprocedurer er blevet ændret og følger Revisionsrettens anbefalinger; bemærker, at procedurerne nu sikrer, at spørgsmålene til prøver og samtaler udarbejdes før udvælgelseskomitéens gennemgang af ansøgningerne, og at vægtningen af skriftlige prøver og samtaler fastsættes før screeningen af ansøgningerne;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed

10.    beklager, at gennemgangen ikke var afsluttet og tvivler på engagementet i at gennemføre en stærk politik for forebyggelse og håndtering af interessekonflikter, mens den manglende vedtagelse af en politik til bekæmpelse af interessekonflikter forhindrer konkrete resultater på dette område;

11.    erfarer fra Eurojust, at dette bekræfter sin hensigt om at gennemgå sine ordninger til forebyggelse og håndtering af interessekonflikter på grundlag af Kommissionens retningslinjer for forebyggelse og håndtering af interessekonflikter i EU's decentrale agenturer;

12.    opfordrer Eurojust til hurtigst muligt at vedtage sine reviderede foranstaltninger til forebyggelse og håndtering af interessekonflikter, til at underrette dechargemyndigheden og til at offentliggøre de konkrete resultater inden udgangen af oktober 2015;

13.    erfarer fra Eurojust, at CV'er for Eurojusts bestyrelsesmedlemmer og den administrerende direktør er offentligt tilgængelige på Eurojusts websted; bemærker, at Eurojusts bestyrelse endnu ikke har godkendt skabelonen til interesseerklæringerne; opfordrer Eurojust til snarest muligt at underrette dechargemyndigheden om fremskridt på dette område; beklager, at godkendelsen endnu ikke har fundet sted og opfordrer til, at modellerne vedtages inden udgangen af juli 2015; opfordrer indtrængende Eurojust til at offentliggøre interesseerklæringer udfyldt af medarbejdere og eksperter inden udgangen af oktober 2015;

14.    konkluderer med beklagelse, at Eurojust undlod at tage de relevante skridt til at forebygge og håndtere interessekonflikter og til at sikre gennemsigtigheden;

Intern revision

15.    bemærker, at Kommissionens Interne Revisionstjeneste (IAS) i 2013 gennemførte en revision med henblik på at give sikkerhed for, at kontrolsystemerne i Eurojust er tilstrækkelige til at håndtere materielle risici;

16.    bemærker med bekymring, at IAS i forbindelse med risikovurderingen opdagede nogle procedurer med høj indbygget risiko, som ikke kunne revideres i henhold til revisionsplanen, da de vurderede kontroller var ikke-eksisterende eller utilstrækkelige; bemærker, at Eurojusts ledelse forelagde en handlingsplan med henblik på at håndtere disse svagheder, hvilket betragtes som passende, og IAS vil følge op på denne i forbindelse med sin næste dybdegående risikovurdering;

17.    anerkender, at IAS i 2013 ligeledes gennemførte en skrivebordskontrol for at følge op på gennemførelsen af sine tidligere anbefalinger; bemærker, at der ikke var nogen kritiske anbefalinger ved udgangen af året, og at gennemførelsen af én anbefaling markeret som "meget vigtig" blev forsinket i forhold til den oprindelige plan, mens den anden "meget vigtige" anbefaling blev betragtet som afsluttet;

Øvrige bemærkninger

18.    bemærker, at Revisionsretten i 2011 påpegede et uløst spørgsmål vedrørende overlapning af ansvarsområderne mellem den administrerende direktør og Eurojusts kollegium, og at kollegiet ikke traf korrigerende foranstaltninger til at genoverveje definitionen af de respektive roller og ansvar med henblik på at undgå det overlappende ansvar, som Revisionsretten bemærkede i 2010; opfordrer Eurojust til at underrette dechargemyndigheden om løsningen på dette spørgsmål hurtigst muligt;

o

o       o

19.    henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af … 2015(15) om agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol.

6.2.2015

UDTALELSE fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

til Budgetkontroludvalget

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Eurojust for regnskabsåret 2013

(2014/2103(DEC))

Ordfører for udtalelse: Sylvie Guillaume

FORSLAG

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender opfordrer Budgetkontroludvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.       glæder sig over Revisionsrettens konklusioner, hvorefter årsregnskabet for Den Europæiske Enhed for Retligt Samarbejde (Eurojust) i alt væsentligt giver et retvisende billede af dets finansielle stilling pr. 31. december 2013 og af resultaterne af dets transaktioner og pengestrømme i det afsluttede regnskabsår, og præciserer desuden, at de transaktioner, der ligger til grund for årsregnskabet for Eurojust for regnskabsåret 2013, i alt væsentligt er lovlige og formelt rigtige;

2.  noterer sig Revisionsrettens bemærkninger om nødvendige forbedringer med hensyn til budgetplanlægningen og -gennemførelsen; påpeger samtidig, at tidspunktet for Eurojusts indgivelse af krav om godtgørelse af omkostningerne for det fælles efterforskningshold i de fleste tilfælde er direkte afhængig af den omstændighed, at opsøgende arbejde ikke altid kan planlægges på forhånd og ofte fortsætter indtil udgangen af året;

3.  bemærker imidlertid i denne forbindelse de berigtigelser, som blev identificeret af Revisionsretten, og den indsats, som Eurojust allerede har gjort i denne henseende, og at det allerede har implementeret Rettens vejledning ved at reducere antallet af budgetposter, der skal anvendes i regnskabsåret 2014, med 26,4 %;

4.  mener generelt, at Eurojust bør udvise større opmærksomhed over for princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning i overensstemmelse med det budgetmæssige princip om etårighed, dvs. sparsommelighed, produktivitet og effektivitet i anvendelsen af sine bevillinger i forbindelse med varetagelsen af sine arbejdsopgaver.

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

5.2.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

48

7

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Martina Anderson, Heinz K. Becker, Bodil Ceballos, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Maeijer, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Hugues Bayet, Andrea Bocskor, Pál Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Petra Kammerevert, Ska Keller, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Jaromír Štětina, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Eugen Freund, Elisabetta Gardini, Charles Tannock

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

23.3.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

24

5

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Laura Ferrara

(1)

EUT C 442 af 10.12.2014, s. 282.

(2)

EUT C 442 af 10.12.2014, s. 282.

(3)

EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(4)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(5)

EFT L 63 af 6.3.2002, s. 1.

(6)

EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.

(7)

EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.

(8)

EUT C 442 af 10.12.2014, s. 282.

(9)

EUT C 442 af 10.12.2014, s. 282.

(10)

EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(11)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(12)

EFT L 63 af 6.3.2002, s. 1.

(13)

EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.

(14)

EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.

(15)

Vedtagne tekster af samme dato, P8_TA-PROV(2015)0000.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik