Διαδικασία : 2014/2103(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0091/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0091/2015

Συζήτηση :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Ψηφοφορία :

PV 29/04/2015 - 10.49
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0158

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 200kWORD 107k
30.3.2015
PE 539.700v02-00 A8-0091/2015

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Eurojust για το οικονομικό έτος 2013

(2014/2103(DEC))

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Εισηγητής: Ryszard Czarnecki

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Eurojust για το οικονομικό έτος 2013

(2014/2103(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της Eurojust για το οικονομικό έτος 2013,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους ετήσιους λογαριασμούς της Eurojust για το οικονομικό έτος 2013, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις της Eurojust(1),

–       έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2013, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 17ης Φεβρουαρίου 2015, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην Eurojust όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(3),

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(4), και συγκεκριμένα το άρθρο 208,

–       έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου 2002/187/ΔΕΥ της 28ης Φεβρουαρίου 2002, σχετικά με τη σύσταση της Eurojust προκειμένου να ενισχυθεί η καταπολέμηση των σοβαρών μορφών εγκλήματος(5), και ιδίως το άρθρο 36,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(6),

–       έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013 , για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7), και ιδίως το άρθρο 108,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0091/2015),

1.      χορηγεί απαλλαγή στον διοικητικό διευθυντή της Eurojust όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2013·

2.      εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, καθώς και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, στον διοικητικό διευθυντή της Eurojust, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών της Eurojust για το οικονομικό έτος 2013

(2014/2103(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της Eurojust για το οικονομικό έτος 2013,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Eurojust για το οικονομικό έτος 2013, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις της Eurojust(8),

–       έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(9) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2013, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 17ης Φεβρουαρίου 2015, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην Eurojust όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(10),

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(11), και συγκεκριμένα το άρθρο 208,

–       έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου 2002/187/ΔΕΥ της 28ης Φεβρουαρίου 2002, σχετικά με τη σύσταση της Eurojust προκειμένου να ενισχυθεί η καταπολέμηση των σοβαρών μορφών εγκλήματος(12), και ιδίως το άρθρο 36,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(13),

–       έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013 , για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(14), και ιδίως το άρθρο 108,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0091/2015),

1.      διαπιστώνει ότι οι οριστικοί ετήσιοι λογαριασμοί της Eurojust αντιστοιχούν στους λογαριασμούς που επισυνάπτονται στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

2.      εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών της Eurojust για το οικονομικό έτος 2013·

3.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον διοικητικό διευθυντή της Eurojust, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Eurojust για το οικονομικό έτος 2013

(2014/2103(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Eurojust για το οικονομικό έτος 2013,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0091/2015),

A.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις δημοσιονομικές της καταστάσεις, ο οριστικός προϋπολογισμός της Eurojust για το οικονομικό έτος 2013 ανήλθε σε 33.828.256 ευρώ·

B.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεισφορά της Ένωσης στον προϋπολογισμό της Eurojust για το 2013 ανήλθε σε 32.358.660 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε μείωση κατά 1,85% σε σύγκριση με το 2012·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο στην έκθεσή του σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Eurojust για το οικονομικό έτος 2013 («έκθεση του Συνεδρίου»), δηλώνει ότι απεκόμισε εύλογη βεβαιότητα πως οι ετήσιοι λογαριασμοί της Eurojust είναι αξιόπιστοι και ότι οι πράξεις στις οποίες βασίζονται είναι νόμιμες και κανονικές·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η Eurojust ιδρύθηκε προκειμένου να ενισχυθεί η καταπολέμηση του σοβαρού οργανωμένου εγκλήματος και ότι στόχος της είναι να βελτιώσει τον συντονισμό των διασυνοριακών ερευνών και δικαστικών διώξεων τόσο μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και μεταξύ των κρατών μελών και τρίτων χωρών·

Επακολούθηση της απαλλαγής για το 2012

1.      επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Συνεδρίου, όσον αφορά τις δύο παρατηρήσεις που περιέχονται στην έκθεση του Συνεδρίου για το 2011 και οι οποίες στην έκθεση του Συνεδρίου για το 2012 επισημαίνονται με την ένδειξη «σε εξέλιξη» ή «εκκρεμεί», έχουν ληφθεί διορθωτικά μέτρα και στην έκθεση του Συνεδρίου για το 2013 μία χαρακτηρίζεται ότι «ολοκληρώθηκε» και η άλλη «σε εξέλιξη»· επισημαίνει, ακόμα, όσον αφορά τις δύο παρατηρήσεις που περιέχονται στην έκθεση του Συνεδρίου για το 2012, ελήφθησαν διορθωτικά μέτρα και η μία παρατήρηση χαρακτηρίζεται πλέον ότι «ολοκληρώθηκε» και η άλλη «άνευ αντικειμένου»·

2.      επισημαίνει ότι, κατά την Eurojust, έχουν ληφθεί μέτρα για τη μείωση των αυτομάτων μεταφορών πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων στο επόμενο έτος, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η εκπόνηση νέας έκθεσης προβλέψεων και η υποχρεωτική κατάρτιση στον «Κύκλο Ζωής των Δαπανών» για όλους τους παράγοντες που εμπλέκονται στην εκτέλεση του προϋπολογισμού·

Δημοσιονομική και οικονομική διαχείριση

3.      επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Συνεδρίου, το ποσοστό των ανειλημμένων πιστώσεων για τους διάφορους τίτλους κυμάνθηκε μεταξύ 99% και 98% του συνόλου των πιστώσεων, γεγονός το οποίο υποδηλώνει ότι οι νομικές δεσμεύσεις ανελήφθησαν εγκαίρως·

4.      επισημαίνει τις παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου που υποδεικνύουν τις αναγκαίες βελτιώσεις στο πλαίσιο του προγραμματισμού και της εκτέλεσης του προϋπολογισμού· επισημαίνει παράλληλα, ότι ο χρόνος υποβολής των αιτήσεων επιστροφής των δαπανών που συνδέονται με τις κοινές ομάδες ερευνών επιδοτούμενες από τη Eurojust εξαρτάται άμεσα στην πλειονότητα των περιπτώσεων από το γεγονός ότι οι έρευνες δεν είναι πάντα δυνατόν να προγραμματίζονται εκ των προτέρων και συχνά μπορεί να συνεχίζονται μέχρι το τέλος του έτους·

5.      επισημαίνει, ωστόσο, εν προκειμένω τους λόγους που αναφέρει το Ελεγκτικό Συνέδριο και τις σχετικές προσπάθειες που έχει ήδη καταβάλει η Eurojust, η οποία υιοθέτησε ήδη τις συμβουλές του Συνεδρίου και μείωσε τον αριθμό των γραμμών του προϋπολογισμού κατά 26,4% το οικονομικό έτος 2014·

6.      κρίνει, γενικά, ότι η Eurojust θα πρέπει να δώσει μεγαλύτερη προσοχή στην αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης σε σχέση με την αρχή της ετήσιας διάρκειας του προϋπολογισμού, ήτοι την οικονομία, την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιεί τις πιστώσεις κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της·

Αναλήψεις υποχρεώσεων και μεταφορές από έτος σε έτος

7.      επισημαίνει με ανησυχία ότι το επίπεδο των ανειλημμένων πιστώσεων που μεταφέρθηκαν στο επόμενο έτος ήταν υψηλό για τον τίτλο ΙΙΙ (επιχειρησιακές δαπάνες) και ανήλθαν σε 2.341.825 ευρώ ή ποσοστό 32%· αναγνωρίζει ότι το υψηλό επίπεδο εξηγείται κυρίως από τη μεταβίβαση της διαχείρισης του εσωτερικού λογισμικού σε νέο πάροχο υπηρεσιών στο τέλος του έτους·

Μεταφορές πιστώσεων

8.      εκφράζει σοβαρές ανησυχίες για το γεγονός ότι το 2013 η Eurojust πραγματοποίησε 49 μεταφορές πιστώσεων του προϋπολογισμού, που αφορούσαν 101 γραμμές του προϋπολογισμού, γεγονός που αποδεικνύει αδυναμίες στον σχεδιασμό και την εκτέλεση του προϋπολογισμού· παροτρύνει την Eurojust να επιτύχει τον στόχο της για μείωση των γραμμών του προϋπολογισμού και να ενημερώσει σχετικά την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή·

Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων και πρόσληψης

9.      επισημαίνει ότι, κατά την Eurojust, οι διαδικασίες πρόσληψης τροποποιήθηκαν σε συνέχεια των συστάσεων που διατύπωσε το Συνέδριο· επισημαίνει πως οι διαδικασίες εξασφαλίζουν πλέον ότι οι ερωτήσεις για τις δοκιμασίες και τις συνεντεύξεις ετοιμάζονται πριν από την εξέταση των αιτήσεων από την επιτροπή επιλογής, και η στάθμιση της βαθμολογίας των γραπτών δοκιμασιών και των συνεντεύξεων ορίζεται πριν από την εξέταση των υποψηφίων·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και διαφάνεια

10.    εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι η διαδικασία αναθεώρησης δεν ολοκληρώθηκε και αμφισβητεί τη δέσμευση όσον αφορά την εφαρμογή αποφασιστικής πολιτικής για την πρόληψη και διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων, δεδομένου ότι δεν έχει υιοθετηθεί μια πολιτική κατά των συγκρούσεων συμφερόντων και συνεπώς δεν μπορεί να αναμένονται συγκεκριμένα αποτελέσματα στον συγκεκριμένο τομέα·

11.    επισημαίνει ότι η Eurojust επιβεβαιώνει πως προτίθεται να αναθεωρήσει τις ρυθμίσεις που εφαρμόζει στην πρόληψη και τη διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων, με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής σχετικά με την πρόληψη και διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων στους αποκεντρωμένους οργανισμούς της ΕΕ·

12.    καλεί την Eurojust να εγκρίνει επειγόντως τις αναθεωρημένες ρυθμίσεις της για την πρόληψη και διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων, να ενημερώσει σχετικά την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή και να δημοσιοποιήσει τα αποτελέσματα έως το τέλος Οκτωβρίου 2015·

13.    επισημαίνει ότι η Eurojust αναφέρει πως τα βιογραφικά σημειώματα των μελών του διοικητικού συμβουλίου της και του διοικητικού διευθυντή της έχουν δημοσιοποιηθεί στον ιστότοπό της· επισημαίνει ότι εκκρεμεί η έγκριση, από το διοικητικό συμβούλιο της Eurojust, του υποδείγματος για τη δήλωση συμφερόντων· καλεί την Eurojust να πληροφορήσει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί στο θέμα αυτό, το ταχύτερο δυνατό· εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι η έγκριση εκκρεμεί ακόμα, και ζητεί την έγκριση των υποδειγμάτων έως το τέλος Ιουλίου του 2015· καλεί την Eurojust να δημοσιεύσει έως το τέλος Οκτωβρίου του 2015 τις δηλώσεις συμφερόντων που έχουν υποβάλει οι υπάλληλοι και οι εμπειρογνώμονές της·

14.    διαπιστώνει με λύπη ότι η Eurojust δεν ανέλαβε σχετικές ενέργειες για την πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και την εξασφάλιση διαφάνειας·

Εσωτερικός έλεγχος

15.    επισημαίνει ότι το 2013 η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου της Επιτροπής (IAS) διεξήγαγε έλεγχο για την παροχή διασφάλισης ότι τα συστήματα ελέγχου στην Eurojust είναι κατάλληλα για τη διαχείριση ουσιωδών κινδύνων·

16.    εκφράζει ανησυχία, διότι κατά την ανάλυση κινδύνου η IAS εντόπισε ορισμένες διεργασίες υψηλού εγγενούς κινδύνου οι οποίες θεωρήθηκε ότι δεν ήταν δυνατό να εξεταστούν στο πλαίσιο του σχεδίου ελέγχου, καθόσον είτε δεν υπήρχαν έλεγχοι είτε οι έλεγχοι ήταν ανεπαρκείς· επισημαίνει ότι η διοίκηση της Eurojust υπέβαλε σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση αυτών των αδυναμιών, το οποίο κρίνεται κατάλληλο και θα αποτελέσει αντικείμενο επακολούθησης από την IAS κατά την προσεχή διεξοδική αξιολόγηση κινδύνων·

17.    επισημαίνει ότι το 2013 η IAS προέβη επίσης σε εξέταση βάσει εγγράφων για να διαπιστώσει αν υλοποιήθηκαν οι προηγούμενες συστάσεις της· επισημαίνει ότι στο τέλος του έτους δεν εκκρεμούσαν κρίσιμης σημασίας συστάσεις, ενώ η υλοποίηση μίας «πολύ σημαντικής» σύστασης καθυστερούσε σε σύγκριση προς το αρχικό σχέδιο, και μια δεύτερη, «πολύ σημαντική» σύσταση εθεωρείτο ότι είχε ολοκληρωθεί·

Λοιπές παρατηρήσεις

18.    επισημαίνει ότι υπάρχει ένα εκκρεμές θέμα που εντόπισε το Συνέδριο το 2011 σε σχέση με την αλληλεπικάλυψη αρμοδιοτήτων μεταξύ του διοικητικού διευθυντή και του συλλογικού οργάνου της Eurojust, και ότι το συλλογικό όργανο δεν έλαβε διορθωτικά μέτρα για τον επανακαθορισμό ρόλων και αρμοδιοτήτων προκειμένου να αποφεύγονται οι αλληλεπικαλύψεις, όπως είχε επισημάνει το Συνέδριο το 2010· καλεί την Eurojust να πληροφορήσει επειγόντως την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την αντιμετώπιση του θέματος·

o

o       o

19.    παραπέμπει, όσον αφορά τις άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του της ... 2015(15) σχετικά με τις επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

6.2.2015

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Eurojust για το οικονομικό έτος 2013

(2014/2103(DEC))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Sylvie Guillaume

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.       χαιρετίζει τα συμπεράσματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου το οποίο εκτιμά ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί της Ευρωπαϊκής Μονάδας Δικαστικής Συνεργασίας (Eurojust) αποτυπώνουν πιστά από κάθε ουσιώδη πλευρά τη χρηματοοικονομική της κατάσταση στις 31 Δεκεμβρίου 2013, καθώς και τα αποτελέσματα των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων της και τις ταμειακές ροές για το οικονομικό έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, και το οποίο διευκρινίζει παράλληλα ότι οι υποκείμενες πράξεις των ετήσιων λογαριασμών της Eurojust για το οικονομικό έτος 2013 είναι νόμιμες και κανονικές σε όλες τις ουσιώδεις πτυχές τους·

2.  λαμβάνει υπό σημείωση τις παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου που υποδεικνύουν τις αναγκαίες βελτιώσεις στο πλαίσιο του σχεδιασμού και της εκτέλεσης του προϋπολογισμού· παρατηρεί παράλληλα ότι ο χρόνος υποβολής των αιτήσεων επιστροφής των δαπανών που συνδέονται με τις κοινές ομάδες έρευνας που επιδοτούνται από τη Eurojust εξαρτάται στην πλειονότητα των περιπτώσεων από τη φύση του έργου της έρευνας, το οποίο δεν μπορεί πάντοτε να τυγχάνει σχεδιασμού και η διάρκεια του οποίου συχνά ενδέχεται να εκτείνεται έως το τέλος του έτους·

3.  σημειώνει, ωστόσο, εν προκειμένω τις αιτιολογήσεις που προσδιορίζει το Ελεγκτικό Συνέδριο και τις σχετικές προσπάθειες τις οποίες έχει ήδη καταβάλει η Eurojust, η οποία έχει ήδη θέσει σε εφαρμογή τις συμβουλές του Ελεγκτικού Συνεδρίου και έχει προχωρήσει σε μείωση του αριθμού των κονδυλίων του προϋπολογισμού κατά 26,4% για το οικονομικό έτος 2014·

4.  κρίνει, γενικά, ότι η Eurojust θα πρέπει να δίδει μεγαλύτερη προσοχή στην αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης σύμφωνα με την αρχή του ενιαυσίου του προϋπολογισμού, ήτοι στην οικονομία, την απόδοση και την αποτελεσματικότητα στον τρόπο με τον οποίο η υπηρεσία χρησιμοποιεί τις πιστώσεις που τίθενται στη διάθεσή της για την εκτέλεση των καθηκόντων της.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

5.2.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

48

7

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Martina Anderson, Heinz K. Becker, Bodil Ceballos, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Maeijer, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Мария Габриел, Филиз Хюсменова

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Hugues Bayet, Andrea Bocskor, Pál Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Petra Kammerevert, Ska Keller, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Jaromír Štětina, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Eugen Freund, Elisabetta Gardini, Charles Tannock

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

23.3.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

24

5

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller, Неджми Али, Георги Пирински

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Julia Pitera, Miroslav Poche, Андрей Новаков

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Laura Ferrara

(1)

ΕΕ C 442, 10.12.2014, σ. 282.

(2)

ΕΕ C 442, 10.12.2014, σ. 282.

(3)

ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1.

(4)

ΕΕ L 298, 26.10.2012, σ. 1.

(5)

ΕΕ L 63, 6.3.2002, σ. 1.

(6)

ΕΕ L 357, 31.12.2002, σ. 72.

(7)

ΕΕ L 328, 7.12.2013, σ. 42.

(8)

ΕΕ C 442, 10.12.2014, σ. 282.

(9)

ΕΕ C 442, 10.12.2014, σ. 282.

(10)

ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1.

(11)

ΕΕ L 298, 26.10.2012, σ. 1.

(12)

ΕΕ L 63, 6.3.2002, σ. 1.

(13)

ΕΕ L 357, 31.12.2002, σ. 72.

(14)

ΕΕ L 328, 7.12.2013, σ. 42.

(15)

Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA-PROV(2015)0000

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου