Menetlus : 2014/2103(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0091/2015

Esitatud tekstid :

A8-0091/2015

Arutelud :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hääletused :

PV 29/04/2015 - 10.49
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0158

RAPORT     
PDF 165kWORD 84k
30.3.2015
PE 539.700v02-00 A8-0091/2015

Eurojusti 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2014/2103(DEC))

Eelarvekontrollikomisjon

Raportöör: Ryszard Czarnecki

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Eurojusti 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2014/2103(DEC))

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse Eurojusti 2013. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–       võttes arvesse kontrollikoja aruannet Eurojusti eelarveaasta 2013 raamatupidamise aastaaruande kohta koos Eurojusti vastustega(1),

–       võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja avaldust(2), mis kinnitab 2013. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsust ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja korrektsust,

–       võttes arvesse nõukogu 17. veebruari 2015. aasta soovitust Eurojusti tegevusele heakskiidu andmise kohta 2013. aasta eelarve täitmisel (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–       võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust(3),

–       võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(4), eriti selle artiklit 208,

–       võttes arvesse nõukogu 28. veebruari 2002. aasta otsust 2002/187/JSK, millega moodustatakse Eurojust, et tugevdada võitlust raskete kuritegude vastu,(5) eelkõige selle artiklit 36,

–       võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)(6),

–       võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(7), eriti selle artiklit 108,

–       võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–       võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A8-0091/2015),

1.      annab heakskiidu Eurojusti haldusdirektori tegevusele Eurojusti 2013. aasta eelarve täitmisel;

2.      esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.      teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Eurojusti haldusdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

2. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Eurojusti 2013. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta

(2014/2103(DEC))

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse Eurojusti 2013. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–       võttes arvesse kontrollikoja aruannet Eurojusti eelarveaasta 2013 raamatupidamise aastaaruande kohta koos Eurojusti vastustega(8),

–       võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja avaldust(9), mis kinnitab 2013. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsust ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja korrektsust,

–       võttes arvesse nõukogu 17. veebruari 2015. aasta soovitust Eurojusti tegevusele heakskiidu andmise kohta 2013. aasta eelarve täitmisel (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–       võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust(10),

–       võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(11), eriti selle artiklit 208,

–       võttes arvesse nõukogu 28. veebruari 2002. aasta otsust 2002/187/JSK, millega moodustatakse Eurojust, et tugevdada võitlust raskete kuritegude vastu,(12) eelkõige selle artiklit 36,

–       võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)(13),

–       võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(14), eriti selle artiklit 108,

–       võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–       võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A8-0091/2015),

1.      märgib, et Eurojusti lõplik raamatupidamisaruanne vastab kontrollikoja aruande lisas esitatule;

2.      annab heakskiidu Eurojusti 2013. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

3.      teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Eurojusti haldusdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

3. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on Eurojusti 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa

(2014/2103(DEC))

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse oma otsust Eurojustile 2013. aasta eelarvete täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–       võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–       võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A8-0091/2015),

A.     arvestades, et Eurojusti finantsaruannete kohaselt oli tema 2013. aasta lõplik eelarve 33 828 256 eurot;

B.     arvestades, et liidu rahaline toetus Eurojusti eelarvesse oli 2013. aastal 32 358 660 eurot, mida on 2012. aastaga võrreldes 1,85 % vähem;

C.     arvestades, et kontrollikoda märkis oma aruandes Eurojusti eelarveaasta 2013 raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne”), et ta sai piisava kindluse selle kohta, et Eurojusti raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne ning selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed;

D.     arvestades, et Eurojust loodi selleks, et tugevdada võitlust raske organiseeritud kuritegevuse vastu ja parandada piiriülese uurimise ja kohtu alla andmise koordineerimist liikmesriikide vahel, samuti liikmesriikide ja mitteliikmesriikide vahel;

2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise järelmeetmed

1.  võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et seoses kahe kommentaariga, mille kontrollikoda esitas 2011. aastat käsitlevas aruandes ja mis on 2012. aastat käsitlevas kontrollikoja aruandes märgitud kui „pooleli” või „alustamata”, on võetud parandusmeetmeid ning nendest ühe seisuks on 2013. aastat käsitlevas kontrollikoja aruandes märgitud nüüd „lõpetatud” ja ühe seisuks „pooleli”; märgib lisaks, et kahe kommentaari suhtes, mille kontrollikoda esitas 2012. aastat käsitlevas aruandes, on võetud parandusmeetmeid, ning ühe kommentaari seisuks on märgitud „lõpetatud” ja ühe seisuks „ei kohaldata”;

2.  võtab Eurojusti esitatud andmete põhjal teadmiseks, et Eurojust on kehtestanud mitmeid meetmeid kulukohustuste assigneeringute automaatse ülekandmise vähendamiseks, sh uue prognoosiaruande ja kulutsükli alase kohustusliku koolituse kõigile eelarve täitmises osalejatele;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

3.   võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et kulukohustustega seotud assigneeringute osakaal moodustas eri eelarvejaotistes 98–99 % koguassigneeringutest, mis näitab, et juriidilised kohustused võeti õigeaegselt;

4.  võtab teadmiseks kontrollikoja märkused, mille kohaselt tuleb parandada eelarve planeerimist ja täitmist; märgib samas, et Eurojusti poolt rahaliselt toetatavate ühiste uurimisrühmadega seotud kulude hüvitamise taotluste esitamise ajastus sõltub enamikul juhtudel sellest, et uurimistegevust ei ole alati võimalik eelnevalt planeerida ning see võib sageli kesta kuni aasta lõpuni;

5.  võtab sellega seoses teadmiseks kontrollikoja poolt välja toodud põhjendused ja Eurojusti poolt sellega seoses juba võetud meetmed – Eurojust on kontrollikoja nõuandeid juba elu viinud ja vähendanud 2014. aastal kasutatavate eelarveridade arvu 26,4 %;

6.  on üldiselt seisukohal, et Eurojust peaks pöörama suuremat tähelepanu usaldusväärsele finantsjuhtimisele eelarve aastasuse põhimõtte osas, eelkõige mis puudutab üksusele usaldatud ülesannete täitmiseks eraldatud assigneeringute kasutamise säästlikkust, tõhusust ja tulemuslikkust;

Kulukohustused ja järgmisse eelarveaastasse üle kantud assigneeringud

7.   märgib murelikult, et kulukohustustega seotud ülekantud assigneeringute määr oli III jaotises (tegevuskulud) kõrge – 2 341 825 eurot ehk 32 %; võtab teadmiseks, et kõrge määr tulenes peamiselt asutusesisese tarkvara haldamise üleandmisest aasta lõpus uuele teenusepakkujale;

Ümberpaigutused

8.   märgib äärmiselt murelikult, et Eurojust tegi 2013. aastal eelarves 49 ümberpaigutust, mis mõjutasid 101 eelarverida ning mis osutab suurtele puudustele eelarve planeerimises ja täitmises ning halvale juhtimisele; innustab Eurojusti täitma eelarveridade arvu vähendamise eesmärki ja andma eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile vastavatest edusammudest teada;

Hanke- ja töölevõtmismenetlused

9.   võtab Eurojusti esitatud andmete põhjal teadmiseks, et tema töölevõtmismenetlusi muudeti vastavalt kontrollikoja soovitustele; märgib, et need menetlused tagavad nüüd, et testide ja intervjuude küsimused koostatakse enne, kui valikukomisjon avaldused läbi vaatab, ning kirjalike testide ja intervjuude punktikoefitsiendid määratakse kindlaks enne kandidaatide sõelumist;

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning läbipaistvus

10.  peab kahetsusväärseks, et läbivaatamist ei viidud lõpule, ja kahtleb, kas huvide konfliktide ennetamiseks ja haldamiseks soovitakse rakendada jõulist poliitikat, sest huvide konfliktide vastase poliitika vastuvõtmata jätmise tõttu ei ole võimalik mingeid konkreetseid tulemusi saavutada;

11.  võtab Eurojusti esitatud andmete põhjal teadmiseks, et Eurojust kavatseb huvide konfliktide ennetamise ja haldamise korra vastavalt komisjoni suunistele huvide konfliktide ennetamise ja haldamise kohta ELi detsentraliseeritud asutustes läbi vaadata;

12.  palub Eurojustil läbivaadatud huvide konfliktide ennetamise ja haldamise läbivaadatud korra kiiresti vastu võtta, teavitada eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni ja avaldada konkreetsed tulemused hiljemalt 2015. aasta oktoobri lõpuks;

13.  võtab Eurojusti esitatud andmete põhjal teadmiseks, et Eurojusti juhatuse liikmete ja haldusdirektori elulookirjeldused on Eurojusti veebisaidil avalikkusele kättesaadavad; märgib, et Eurojusti juhatus ei ole veel majanduslike huvide deklaratsiooni vormi heaks kiitnud; palub Eurojustil teavitada eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni selles suhtes tehtud edusammudest nii kiiresti kui võimalik; peab kahetsusväärseks, et vormi ei ole ikka veel heaks kiidetud, ja nõuab, et vorm võetaks vastu hiljemalt 2015. aasta juuliks; nõuab, et Eurojust avaldaks oma töötajate ja ekspertide täidetud majanduslike huvide deklaratsioonid hiljemalt 2015. aasta oktoobriks;

14.  järeldab kahetsusega, et Eurojust ei suutund huvide konfliktide ennetamiseks ja haldamiseks võtta ühtki asjakohast meedet ega tagada läbipaistvust;

Siseaudit

15. võtab teadmiseks, et komisjoni siseauditi talitus teostas 2013. aasta auditi, et anda kindlust, et Eurojusti kontrollisüsteemid on piisavad oluliste riskide ohjamiseks;

16. tunneb muret, et riskianalüüsi käigus tuvastas siseauditi talitus teatavad kõrge riskiga protsessid, mida ei olnud auditikava raames võimalik käsitleda auditeeritavatena, sest hinnangu kohaselt olid kontrollimehhanismid kas ebapiisavad või puudusid üldse; märgib, et Eurojusti juhtkond esitas nende puudustega tegelemiseks tegevuskava, mida siseauditi talitus peab asjakohaseks ja mida ta järgmise põhjaliku riskihindamise käigus kontrollib;

17. võtab teadmiseks, et siseauditi talitus teostas 2013. aastal ka oma varasemate soovituste rakendamise dokumentaalse kontrolli; märgib, et aasta lõpus ei olnud ei olnud pooleli ühegi kriitilise tähtsusega soovituse elluviimine ning ühe väga olulise soovituse elluviimine hilines võrreldes esialgse kavaga ning teise väga olulise soovituse elluviimine loeti lõpetatuks;

Muud märkused

18.  märgib, et lahendamata on probleem, mille kontrollikoda tegi kindlaks 2011. aastal ja mis puudutas Eurojusti haldusdirektori ja kolleegiumi ülesannete kattumist, ning et kolleegium ei ole võtnud mingeid parandusmeetmeid vastavate rollide ja ülesannete määratluse muutmiseks, et vältida ülesannete kattumist, nagu kontrollikoda 2010. aastal märkis; palub Eurojustil anda eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile kiiremaks korras teada selle probleemi lahendamisest;

o

o   o

19. viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma … 2015. aasta resolutsioonile(15) ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.

6.2.2015

KODANIKUVABADUSTE, JUSTIITS- JA SISEASJADE KOMISJONI ARVAMUS

eelarvekontrollikomisjonile

Eurojusti 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2014/2103(DEC))

Arvamuse koostaja: Sylvie Guillaume

ETTEPANEKUD

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1.  tunneb heameelt kontrollikoja järelduste üle, mille kohaselt kajastab Euroopa Liidu Õigusalase Koostöö Üksuse (Eurojust) raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes aspektides õiglaselt Eurojusti finantsolukorda 31. detsembri 2013. aasta seisuga ning Eurojusti finantstulemusi ja rahavooge lõppenud aastal ning milles täpsustatakse, et Eurojusti 2013. aasta raamatupidamise aastaaruande aluseks olevad tehingud on kõigis olulistes aspektides seaduslikud ja korrektsed;

2.  võtab teadmiseks kontrollikoja märkused, mille kohaselt tuleb parandada eelarve planeerimist ja täitmist; märgib samas, et Eurojusti poolt rahaliselt toetatavate ühiste uurimisrühmadega seotud kulude hüvitamise taotluste esitamise ajastus sõltub uurimistegevuse iseloomust tulenevalt enamikul juhtudel sellest, et seda tegevust ei ole alati võimalik eelnevalt planeerida ning see võib sageli kesta kuni aasta lõpuni;

3.  võtab sellega seoses teadmiseks kontrollikoja poolt välja toodud põhjendused ja Eurojusti poolt sellega seoses juba võetud meetmed – Eurojust on kontrollikoja nõuandeid juba elu viinud ja vähendas 2014. aastal eelarveridade arvu 26,4 % võrra;

4.  on üldiselt seisukohal, et eelarve aastasuse põhimõtte kohaselt tuleks pöörata suuremat tähelepanu Eurojusti usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõttele, st sellele, kui säästlikult, tõhusalt ja tulemuslikult Eurojust kasutab talle usaldatud ülesannete täitmiseks eraldatud assigneeringuid.

PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

5.2.2015

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

48

7

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Martina Anderson, Heinz K. Becker, Bodil Ceballos, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Maeijer, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Hugues Bayet, Andrea Bocskor, Pál Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Petra Kammerevert, Ska Keller, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Jaromír Štětina, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (kodukorra art 200 lg 2)

Eugen Freund, Elisabetta Gardini, Charles Tannock

PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

23.3.2015

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

24

5

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (kodukorra art 200 lg 2)

Laura Ferrara

(1)

ELT C 442, 10.12.2014, lk 282.

(2)

ELT C 442, 10.12.2014, lk 282.

(3)

EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.

(4)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(5)

EÜT L 63, 6.3.2002, lk 1.

(6)

EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.

(7)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(8)

ELT C 442, 10.12.2014, lk 282.

(9)

ELT C 442, 10.12.2014, lk 282.

(10)

EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.

(11)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(12)

EÜT L 63, 6.3.2002, lk 1.

(13)

EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.

(14)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(15)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA-PROV(2015)0000.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika