Postupak : 2014/2103(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0091/2015

Podneseni tekstovi :

A8-0091/2015

Rasprave :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Glasovanja :

PV 29/04/2015 - 10.49
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0158

IZVJEŠĆE     
PDF 178kWORD 99k
30.3.2015
PE 539.700v02-00 A8-0091/2015

o razrješnici za izvršenje proračuna Eurojusta za financijsku godinu 2013.

(2014/2103(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Izvjestitelj: Ryszard Czarnecki

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o razrješnici za izvršenje proračuna Eurojusta za financijsku godinu 2013.

(2014/2103(DEC))

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir konačnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Eurojusta za financijsku godinu 2013.,

–       uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Eurojusta za financijsku godinu 2013. zajedno s odgovorima Eurojusta(1),

–       uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti osnovnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2013., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–       uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 17. veljače 2015. o razrješnici koju treba dobiti Eurojust za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2013. (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–       uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(3),

–       uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(4), a posebno njezin članak 208.,

–       uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2002/187/PUP od 28. veljače 2002. kojom se osniva Eurojust s ciljem jačanja borbe protiv teških kaznenih djela(5), a posebno njezin članak 36.,

–       uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenoga 2002. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(6),

–       uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(7), a posebno njezin članak 108.,

–       uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–       uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8‑0091/2015),

1.      daje razrješnicu upravnom direktoru Eurojusta za izvršenje proračuna Eurojusta za financijsku godinu 2013.;

2.      iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.      nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi upravnom direktoru Eurojusta, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o zaključenju poslovnih knjiga Eurojusta za financijsku godinu 2013.

(2014/2103(DEC))

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir konačnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Eurojusta za financijsku godinu 2013.,

–       uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Eurojusta za financijsku godinu 2013. zajedno s odgovorima Eurojusta(8),

–       uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(9) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti osnovnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2013., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–       uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 17. veljače 2015. o razrješnici koju treba dobiti Eurojust za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2013. (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–       uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(10),

–       uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(11), a posebno njezin članak 208.,

–       uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2002/187/PUP od 28. veljače 2002. kojom se osniva Eurojust s ciljem jačanja borbe protiv teških kaznenih djela(12), a posebno njezin članak 36.,

–       uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenoga 2002. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(13),

–       uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(14), a posebno njezin članak 108.,

–       uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–       uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8‑0091/2015),

1.      utvrđuje da konačna godišnja računovodstvena dokumentacija Eurojusta odgovara obliku u kojem je sadržana u prilogu izvješću Revizorskog suda;

2.      odobrava zaključenje poslovnih knjiga Eurojusta za financijsku godinu 2013.;

3.      nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi upravnom direktoru Eurojusta, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

3. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Eurojusta za financijsku godinu 2013.

(2014/2103(DEC))

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Eurojusta za financijsku godinu 2013.,

–       uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–       uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8‑0091/2015),

A.     budući da je, u skladu s njegovim financijskim izvještajima, konačni proračun Eurojusta za financijsku godinu 2013. iznosio 33 828 256 EUR;

B.     budući da je doprinos Unije proračunu Eurojusta za financijsku godinu 2013. iznosio 32 358 660 EUR, što je smanjenje od 1,85 % u odnosu na 2012. godinu;

C.     budući da je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Eurojusta za financijsku godinu 2013. („izvješće Revizorskog suda”) izjavio da je stekao razumno uvjerenje da je godišnja računovodstvena dokumentacija Eurojusta pouzdana te da su osnovne transakcije zakonite i pravilne;

D.     budući da je Eurojust uspostavljen u cilju unaprjeđenja borbe protiv teških oblika organiziranog kriminala te poboljšanja koordinacije prekograničnih istraga i kaznenog progona među državama članicama, kao i između država članica i trećih zemalja;

Popratne mjere za razrješnicu za 2012. godinu

1.  primjećuje na temelju izvješća Revizorskog suda da su poduzete korektivne mjere u vezi s dvjema primjedbama koje su iznesene u izvješću Revizorskog suda za 2011. i koje u izvješću Revizorskog suda za 2012. nose oznake „U tijeku” ili „Predstoji” te je jedna primjedba u aktualnom izvješću Revizorskog suda za 2013. označena oznakom „Dovršeno”, a druga oznakom „U tijeku”; nadalje primjećuje da su poduzete korektivne mjere u vezi s dvjema primjedbama iz izvješća Revizorskog suda za 2012. te je jedna primjedba sada označena oznakom „Dovršeno”, a druga oznakom „Nije primjenjivoˮ;

2.   na temelju navoda Eurojusta potvrđuje da je Eurojust uveo nekoliko mjera za smanjenje automatskih prijenosa odobrenih sredstava za preuzimanje obveza, uključujući novo izvješće o predviđanjima i obvezno osposobljavanje o „ciklusu rashoda” za sve sudionike uključene u izvršenje proračuna;

Upravljanje proračunom i financijama

3.   primjećuje na temelju izvješća Revizorskog suda da se razina odobrenih sredstava za preuzimanje obveza za različite glave kretala u rasponu od 99 % do 98 % ukupnih odobrenih sredstava, što ukazuje na to da su zakonske obveze izvršene na vrijeme;

4.  prima na znanje opažanja Revizorskog suda o tome da su potrebna poboljšanja na području planiranja i izvršenja proračuna; jednako tako primjećuje da na pristizanje zahtjeva za povrat troškova u vezi sa zajedničkim istražnim timovima koje subvencionira Eurojust najčešće izravno utječe narav istražnih aktivnosti koje nije uvijek moguće planirati te se često mogu odužiti do kraja godine;

5.  međutim, u tom kontekstu prima na znanje obrazloženja koja je Revizorski sud uočio i napore koje je u tom pogledu već poduzeo Eurojust smanjivši, u skladu sa savjetima Revizorskog suda, broj proračunskih linija za 26,4 % za financijsku godinu 2014.;

6.  općenito smatra da bi Eurojust u svom radu trebao posvetiti veću pozornost načelu dobrog financijskog upravljanja u skladu s proračunskim načelom jedne godine, odnosno ekonomičnoj, učinkovitoj i djelotvornoj uporabi svojih odobrenih sredstava pri ispunjavanju zadaća koje su mu dodijeljene;

Obveze i prijenosi

7.   sa zabrinutošću primjećuje da je razina prenesenih odobrenih sredstava za preuzimanje obveza bila visoka za glavu III. (operativni rashodi) te je iznosila 2 341 825 EUR ili 32 %; prima na znanje da je do visoke razine uglavnom došlo zbog predaje unutarnjeg upravljanja softverom novom pružatelju usluga na kraju godine;

Prijenosi

8.      izražava veliku zabrinutost zbog toga što je Eurojust tijekom 2013. izvršio 49 proračunskih prijenosa što je utjecalo na 101 proračunsku liniju te ukazuje na ozbiljne nedostatke u planiranju i izvršenju proračuna te loše upravljanje; potiče Eurojust da ispuni svoj cilj smanjenja broja proračunskih linija i da obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice o napretku ostvarenom u tom pogledu;

Postupci javne nabave i zapošljavanja

9.   prima na znanje da je na temelju preporuka Revizorskoga suda Eurojust promijenio svoje postupke zapošljavanja; primjećuje da se postupcima sada jamči da su pitanja za testove i razgovore pripremljena prije nego što selekcijski odbor pregleda molbe te da je omjer bodovanja pismenih ispita i razgovora određen prije početka razmatranja prijava kandidata;

Sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa i transparentnost

10.  žali što postupak revizije nije dovršen i sumnja u predanost provedbi snažne politike sprečavanja i postupanja u slučaju sukoba interesa, a neusvajanje politike za borbu protiv sukoba interesa sprečava ostvarivanje bilo kakvih konkretnih rezultata u vezi s ovim pitanjem;

11.  na temelju navoda Eurojusta prima na znanje da je Eurojust potvrdio namjeru revidiranja svojih mehanizama za sprečavanje sukoba interesa i upravljanje njima, na osnovi smjernica Komisije o sprečavanju sukoba interesa i upravljanju njima u decentraliziranim agencijama EU-a;

12.  poziva Eurojust da hitno usvoji svoje revidirane mehanizme za sprečavanje sukoba interesa i upravljanje njima i da do kraja listopada 2015. obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnica i javnost o konkretnim rezultatima;

13.  na temelju navoda Eurojusta prima na znanje da su na internetskoj stranici Eurojusta javno dostupni životopisi članova upravnog odbora Eurojusta te upravnog direktora; primjećuje da upravni odbor Eurojusta još nije odobrio predložak izjave o interesima; poziva Eurojust da što prije obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice o ostvarenom napretku u vezi s tim pitanjem; žali što se odobrenje još uvijek čeka i poziva na usvajanje predložaka do kraja srpnja 2015. godine; potiče Eurojust da objavi ispunjene izjave o interesima svog osoblja i stručnjaka do kraja listopada 2015. godine;

14.  sa žaljenjem zaključuje da Eurojust nije uspio poduzeti ikakve relevantne korake kako bi spriječio sukobe interesa i s njima postupao te zajamčio transparentnost;

Unutarnja revizija

15. prima na znanje da je Služba Komisije za unutarnju reviziju 2013. provela reviziju kako bi se zajamčilo da su sustavi kontrole Eurojusta primjereni upravljanju materijalnim rizicima;

16. zabrinut je što je tijekom analize rizika Služba Komisije za unutarnju reviziju utvrdila određene procese visokog inherentnog rizika koji nisu mogli biti podvrgnuti reviziji u okviru revizijskog plana s obzirom na to da je procijenjeno da kontrole ne postoje ili nisu dostatne; napominje da je uprava Eurojusta podnijela akcijski plan za suočavanje s tim nedostacima, koji se smatra primjerenim i koji će tijekom sljedeće dubinske procjene rizika ispitati Služba za unutarnju reviziju;

17. uzima u obzir da je Služba za unutarnju reviziju 2013. provela i pregled dokumentacije kako bi ispitala primjenu svojih ranijih preporuka; napominje da na kraju godine nijedna kritična preporuka nije ostala neriješena te da je u odnosu na originalni plan odgođena provedba jedne preporuke koja je ocjenjena oznakom „Vrlo važno” dok se druga preporuka s ocjenom „Vrlo važno” smatra zaključenom;

Ostale primjedbe

18.  primjećuje da postoji aktualno pitanje koje je uočio Revizorski sud 2011. u vezi s preklapanjem dužnosti upravnog direktora i Kolegija Eurojusta i da Kolegij nije poduzeo nikakve korektivne mjere kako bi se preispitao opis odgovarajućih uloga i dužnosti da bi se izbjeglo preklapanje dužnosti koje je primijetio Revizorski sud 2010.; poziva Eurojust da bez odlaganja obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice o rješenju tog pitanja;

o

o   o

19. u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od ... 2015.(15) o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru nad agencijama.

6.2.2015

MIŠLJENJE Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

upućeno Odboru za proračunski nadzor

o razrješnici za izvršenje proračuna Eurojusta za financijsku godinu 2013.

(2014/2103(DEC))

Izvjestiteljica za mišljenje: Sylvie Guillaume

PRIJEDLOZI

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove poziva Odbor za proračunski nadzor da kao nadležni odbor u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uključi sljedeće prijedloge:

1.       pozdravlja zaključke Revizorskog suda prema kojima godišnja računovodstvena dokumentacija Europskog ureda za pravosudnu suradnju (Eurojust) za financijsku godinu 2013. u svim značajnim aspektima vjerno prikazuje njegovo financijsko stanje na dan 31. prosinca 2013., kao i rezultate poslovanja te novčane tokove za financijsku godinu zaključenu tim danom, te prema kojima su osnovne transakcije prikazane u računovodstvenoj dokumentaciji Eurojusta za financijsku godinu 2013. u svim značajnim aspektima zakonite i pravilne;

2.  prima na znanje opažanja Revizorskog suda o tome da su potrebna poboljšanja na području planiranja i izvršenja proračuna; jednako tako primjećuje da na pristizanje zahtjeva za povrat troškova u vezi sa zajedničkim istražnim timovima koje subvencionira Eurojust najčešće izravno utječe narav istražnih aktivnosti koje nije uvijek moguće planirati te se često mogu odužiti do kraja godine;

3.  međutim, u tom kontekstu prima na znanje obrazloženja koja je Revizorski sud uočio i napore koje je u tom pogledu već poduzeo Eurojust smanjivši, u skladu sa savjetima Revizorskog suda, broj proračunskih linija za 26,4 % za financijsku godinu 2014.;

4.  općenito smatra da bi Eurojust u svom radu trebao posvetiti veću pozornost načelu dobrog financijskog upravljanja u skladu s proračunskim načelom jedne godine, odnosno ekonomičnoj, učinkovitoj i djelotvornoj uporabi svojih odobrenih sredstava pri ispunjavanju zadaća koje su mu dodijeljene.

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJA U ODBORU

Datum usvajanja

5.2.2015

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

48

7

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Martina Anderson, Heinz K. Becker, Bodil Ceballos, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Maeijer, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Hugues Bayet, Andrea Bocskor, Pál Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Petra Kammerevert, Ska Keller, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Jaromír Štětina, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Eugen Freund, Elisabetta Gardini, Charles Tannock

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJA U ODBORU

Datum usvajanja

23.3.2015

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

24

5

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Laura Ferrara

(1)

SL C 442, 10.12.2014., str. 282.

(2)

SL C 442, 10.12.2014., str. 282.

(3)

SL L 248, 16.9.2002., str. 1.

(4)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(5)

SL L 63, 6.3.2002., str. 1.

(6)

SL L 357, 31.12.2002., str. 72.

(7)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(8)

SL C 442, 10.12.2014., str. 282.

(9)

SL C 442, 10.12.2014., str. 282.

(10)

SL L 248, 16.9.2002., str. 1.

(11)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(12)

SL L 63, 6.3.2002., str. 1.

(13)

SL L 357, 31.12.2002., str. 72.

(14)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(15)

Usvojeni tekstovi od tog datuma, P8_TA-PROV(2015)0000

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti