Procedūra : 2014/2103(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0091/2015

Pateikti tekstai :

A8-0091/2015

Debatai :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Balsavimas :

PV 29/04/2015 - 10.49
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0158

PRANEŠIMAS     
PDF 182kWORD 99k
30.3.2015
PE 539.700v02-00 A8-0091/2015

dėl Eurojusto 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2014/2103(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėjas: Ryszard Czarnecki

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Eurojusto 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2014/2103(DEC))

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Eurojusto 2013 finansinių metų galutines metines finansines ataskaitas,

–       atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Eurojusto 2013 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Eurojusto atsakymais(1),

–       atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2013 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–       atsižvelgdamas į Tarybos 2015 m. vasario 17 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Eurojustas įvykdė 2013 finansinių metų biudžetą (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(3),

–       atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(4), ypač į jo 208 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 2002 m. vasario 28 d. Tarybos sprendimą Nr. 2002/187/JHA, įkuriantį Eurojustą siekiant sustiprinti kovą su sunkiais nusikaltimais(5), ypač į jo 36 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(6),

–       atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(7), ypač į jo 108 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–       atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A8-0091/2015),

1.      patvirtina Eurojusto administracijos direktoriui, kad Eurojusto 2013 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.      išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.      paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Eurojusto administracijos direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Eurojusto 2013 finansinių metų sąskaitų uždarymo

(2014/2103(DEC))

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Eurojusto 2013 finansinių metų galutines metines finansines ataskaitas,

–       atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Eurojusto 2013 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Eurojusto atsakymais(8),

–       atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2013 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(9),

–       atsižvelgdamas į Tarybos 2015 m. vasario 17 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Eurojustas įvykdė 2013 finansinių metų biudžetą (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(10),

–       atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(11), ypač į jo 208 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 2002 m. vasario 28 d. Tarybos sprendimą Nr. 2002/187/JHA, įkuriantį Eurojustą siekiant sustiprinti kovą su sunkiais nusikaltimais(12), ypač į jo 36 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(13),

–       atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(14), ypač į jo 108 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–       atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A8-0091/2015),

1.      pažymi, kad Eurojusto galutinėse metinėse finansinėse ataskaitose buvo pateikti Audito Rūmų ataskaitos priede nurodyti duomenys;

2.      pritaria Eurojusto 2013 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

3.      paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Eurojusto administracijos direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Eurojusto 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį

(2014/2103(DEC))

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Eurojusto 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–       atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A8-0091/2015),

A.     kadangi, remiantis Eurojusto finansinėmis ataskaitomis, galutinis jos 2013 finansinių metų biudžetas buvo 33 828 256 EUR;

B.     kadangi bendras Sąjungos įnašas į Eurojusto 2013 m. biudžetą buvo 32 358 660 EUR, t. y. 1,85 % mažesnis, palyginti su 2012 m.;

C.     kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl Eurojusto 2013 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) pareiškė, kad jie gavo pagrįstą patikinimą, jog Eurojusto metinės finansinės ataskaitos yra patikimos ir kad jose atspindimos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

D.     kadangi Eurojustas buvo įsteigtas siekiant stiprinti kovą su sunkiais organizuotais nusikaltimais ir pagerinti tarpvalstybinių tyrimų ir patraukimo baudžiamojon atsakomybėn koordinavimą tarp valstybių narių, taip pat tarp valstybių narių ir trečiųjų šalių;

Tolesni veiksmai, susiję su 2012 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimu

1.  atkreipia dėmesį į tai, kad Audito Rūmų ataskaitoje nurodyta, jog dėl dviejų Audito Rūmų 2011 m. ataskaitoje nurodytų pastabų, kurios Audito Rūmų 2012 m. ataskaitoje buvo pažymėtos žymomis „vykdoma“ arba „neįvykdyta“, imtasi taisomųjų veiksmų ir viena pastaba Audito Rūmų 2013 m. ataskaitoje pažymėta žyma „užbaigta“, o kita – „vykdoma“; be to, pažymi, kad dėl dviejų Audito Rūmų 2012 m. ataskaitoje pateiktų pastabų imtasi taisomųjų veiksmų ir dabar viena pastaba pažymėta žyma „užbaigta“, o kita – žyma „netaikoma“;

2.   remdamasis Eurojusto suteikta informacija patvirtina, kad jis pradėjo taikyti nemažai priemonių, skirtų savaiminiams įsipareigojimų asignavimų perkėlimams į kitą laikotarpį sumažinti, įskaitant naują išlaidų prognozės ataskaitą ir privalomą visų biudžeto įgyvendinime dalyvaujančių subjektų mokymą apie panaudojamų išlaidų ciklą;

Biudžeto ir finansų valdymas

3.   atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą pažymi, kad pagal įvairias antraštines dalis įsipareigotų asignavimų lygis kito nuo 99 proc. iki 98 proc. visų asignavimų, ir tai rodo, kad teisiniai įsipareigojimai buvo prisiimti laiku;

4.  atkreipia dėmesį į Audito Rūmų pastabas, kuriose nurodoma, kaip reikėtų gerinti biudžeto planavimą ir vykdymą; kartu pažymi, kad laikas, per kurį turi būti pateikti prašymai dėl bendrų tyrimo grupių išlaidų kompensavimo naudojant Eurojusto subsidijų lėšas, daugeliu atvejų tiesiogiai priklauso nuo to, kad ne visada galima iš anksto suplanuoti tyrimo darbą, kuris dažnai gali tęstis iki metų pabaigos;

5.  turėdamas tai mintyje, vis dėlto atkreipia dėmesį į Audito Rūmų nustatytus pagrindimus ir veiksmus, kurių jau ėmėsi Eurojustas – jis jau ėmėsi vykdyti Rūmų patarimus ir 2014 m. biudžeto eilučių skaičių sumažino 26,4 proc.;

6.  apskritai mano, kad Eurojustas daugiau dėmesio turėtų skirti patikimo finansų valdymo užtikrinimui pagal biudžeto metinio periodiškumo principą, t. y. tam, kad, vykdydamas jam patikėtas užduotis, jam skirtus asignavimus naudotų taupiai, veiksmingai ir rezultatyviai;

Įsipareigojimai ir perkėlimai į kitą laikotarpį

7.   susirūpinęs atkreipia dėmesį į tai, kad į kitą laikotarpį pagal III antraštinę dalį (Veiklos išlaidos) perkeltų įsipareigotų asignavimų lygis buvo aukštas ir sudarė 2 341 825 EUR, arba 32 proc.; pripažįsta, kad šis aukštas perkeltų įsipareigotų asignavimų lygis iš esmės susijęs su vidaus programinės įrangos valdymo perdavimu naujam paslaugų teikėjui metų pabaigoje;

Perkėlimai

8.      reiškia didelį susirūpinimą tuo, kad Eurojustas 2013 m. atliko 49 biudžeto asignavimų perkėlimus, kurie buvo susiję su 101 biudžeto eilute, ir tai patvirtina nemažus biudžeto planavimo ir vykdymo trūkumus bei blogą valdymą; ragina Eurojustą pasiekti savo tikslą sumažinti biudžeto eilučių skaičių ir informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie pažangą šiuo klausimu;

Viešųjų pirkimų ir įdarbinimo procedūros

9.   remdamasis Eurojusto suteikta informacija, patvirtina, kad jo įdarbinimo procedūros buvo pakeistos atsižvelgiant į Audito Rūmų rekomendacijas; pažymi, kad šiuo metu taikomomis procedūromis užtikrinama, kad testų ir pokalbių klausimai parengiami prieš paraiškų nagrinėjimą, kurį vykdo atrankos komisija, ir kad testų raštu ir pokalbių korekcinis koeficientas nustatomas prieš kandidatų atranką;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, taip pat skaidrumas

10. apgailestauja dėl to, kad nebuvo užbaigtas peržiūros procesas, ir abejoja įsipareigojimu įgyvendinti griežtą interesų konfliktų prevencijos ir valdymo politiką, nes nepriėmus kovos su interesų konfliktais politikos priemonių negalima pasiekti konkrečių rezultatų šiuo klausimu;

11. remdamasis Eurojusto suteikta informacija, nurodo, kad jis patvirtina savo ketinimą persvarstyti savo susitarimus dėl interesų konfliktų prevencijos ir valdymo, remdamasis Komisijos gairėmis dėl interesų konfliktų prevencijos ir valdymo ES decentralizuotose agentūrose;

12.  ragina Eurojustą nedelsiant priimti pataisytą interesų konfliktų prevencijos ir valdymo tvarką, informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją ir iki 2015 m. spalio mėn. pabaigos viešai paskelbti konkrečius rezultatus;

13.  remdamasis Eurojusto suteikta informacija, patvirtina, kad Eurojusto valdybos narių ir administracijos direktoriaus gyvenimo aprašymai yra viešai skelbiami Eurojusto interneto svetainėje; pažymi, kad vis dar laukiama Eurojusto valdybos pritarimo dėl interesų deklaracijų formos pavyzdžio; ragina Eurojustą kiek įmanoma greičiau informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie pažangą, padarytą šiuo klausimu; apgailestauja dėl to, kad vis dar nėra pritarimo ir ragina iki 2015 m. liepos mėn. pabaigos patvirtinti šią formą; primygtinai ragina Eurojustą iki 2015 m. spalio mėn. pabaigos paskelbti užpildytas savo darbuotojų ir ekspertų interesų deklaracijas;

14.  su apgailestavimu daro išvadą, kad Eurojustas nesiėmė jokių atitinkamų veiksmų interesų konfliktų prevencijos ir valdymo bei skaidrumo užtikrinimo srityje;

Vidaus auditas

15. atkreipia dėmesį į tai, kad 2013 m. Komisijos vidaus audito tarnyba (VAT) atliko auditą, siekdama dar kartą užtikrinti, kad Eurojusto kontrolės sistemos būtų tinkamos didelei rizikai valdyti;

16. yra susirūpinęs dėl to, kad VAT, analizuodama riziką, nustatė tam tikrus procesus, kuriems būdinga didelė rizika ir kurių nebuvo galima nagrinėti pagal audito planą, nes nebuvo kontrolės priemonių, kurios turėjo būti vertinamos, arba jos buvo nepakankamos; pažymi, kad Eurojusto vadovybė pateikė veiksmų planą, skirtą šiems trūkumams pašalinti, kuris, manoma, yra tinkamas ir kurį VAT, atlikdama kitą išsamų rizikos vertinimą, išnagrinės;

17. pažymi, kad 2013 m. VAT, siekdama patikrinti, kaip įgyvendinamos ankstesnės jos rekomendacijos, taip pat atliko dokumentų peržiūrą; atkreipia dėmesį į tai, kad metų pabaigoje neliko jokių esminių neįgyvendintų rekomendacijų ir kad vienos rekomendacijos, priskiriamos labai svarbioms, įgyvendinimas buvo atidėtas pagal pirminį planą, o antra labai svarbi rekomendacija laikoma užbaigta;

Kitos pastabos

18.  pažymi, kad esama neišspręsto klausimo dėl administracijos direktoriaus ir Eurojusto kolegijos atsakomybės dubliavimosi, kurį Audito Rūmai nustatė 2011 m., ir kad Kolegija nesiėmė jokių taisomųjų veiksmų siekdama iš naujo apibrėžti atitinkamas funkcijas ir atsakomybę, kad, kaip 2010 m. pažymėjo Audito Rūmai, būtų išvengta atsakomybės dubliavimosi; ragina Eurojustą skubiai informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie šio klausimo išsprendimą;

o

o   o

19. pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos jo 2015 m.(15)... rezoliucijoje dėl agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

6.2.2015

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto NUOMONĖ

pateikta Biudžeto kontrolės komitetui

dėl agentūros Eurojustas 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2014/2103(DEC))

Nuomonės referentė: Sylvie Guillaume

PASIŪLYMAI

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1.       džiaugiasi Audito Rūmų išvadomis, kad Europos Sąjungos teisminio bendradarbiavimo padalinio (Eurojusto) metinėse finansinėse ataskaitose visais esminiais aspektais teisingai atspindima jo finansinė padėtis 2013 m. gruodžio 31 d. bei tą dieną pasibaigusių finansinių metų operacijų ir pinigų srautų rezultatai, taip pat, kad Eurojusto 2013 m. finansinių metų metinėse finansinėse ataskaitose nurodyti sandoriai visais esminiais aspektais yra teisėti ir tvarkingi;

2.  atkreipia dėmesį į Audito Rūmų pastabas, kuriose nurodoma, kaip reikėtų gerinti biudžeto planavimą ir vykdymą; kartu pažymi, kad laikas, per kurį turi būti pateikti prašymai dėl bendrų tyrimo grupių išlaidų kompensavimo naudojant Eurojusto subsidijų lėšas, daugeliu atvejų tiesiogiai priklauso nuo to, kad ne visada galima iš anksto suplanuoti tyrimo darbą, kuris dažnai gali tęstis iki metų pabaigos;

3.  turėdamas tai mintyje, vis dėlto atkreipia dėmesį į Audito Rūmų nustatytus pagrindimus ir veiksmus, kurių jau ėmėsi Eurojustas – jis jau ėmėsi vykdyti Rūmų patarimus ir 2014 m. biudžeto eilučių skaičių sumažino 26,4 proc.;

4.  apskritai mano, kad Eurojustas daugiau dėmesio turėtų skirti patikimo finansų valdymo užtikrinimui pagal biudžeto metinio periodiškumo principą, t. y. tam, kad, vykdydamas jam patikėtas užduotis, jam skirtus asignavimus naudotų taupiai, veiksmingai ir rezultatyviai.

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

5.2.2015

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

48

7

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Martina Anderson, Heinz K. Becker, Bodil Ceballos, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Maeijer, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Hugues Bayet, Andrea Bocskor, Pál Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Petra Kammerevert, Ska Keller, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Jaromír Štětina, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Eugen Freund, Elisabetta Gardini, Charles Tannock

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

23.3.2015

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

24

5

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Laura Ferrara

(1)

OL C 442, 2014 12 10, p. 282.

(2)

OL C 442, 2014 12 10, p. 282.

(3)

OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(4)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(5)

OL L 63, 2002 3 6, p. 1.

(6)

OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

(7)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(8)

OL C 442, 2014 12 10, p. 282.

(9)

OL C 442, 2014 12 10, p. 282.

(10)

OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(11)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(12)

OL L 63, 2002 3 6, p. 1.

(13)

OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

(14)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(15)

Tos dienos priimti tekstai, P8_TA-PROV(2015)0000.

Teisinė informacija - Privatumo politika