Procedūra : 2014/2103(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0091/2015

Iesniegtie teksti :

A8-0091/2015

Debates :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Balsojumi :

PV 29/04/2015 - 10.49
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0158

ZIŅOJUMS     
PDF 184kWORD 98k
30.3.2015
PE 539.700v02-00 A8-0091/2015

par Eurojust 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2014/2103(DEC))

Budžeta kontroles komiteja

Referents: Ryszard Czarnecki

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eurojust 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2014/2103(DEC))

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Eurojust 2013. finanšu gada galīgos pārskatus,

–       ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eurojust 2013. finanšu gada pārskatiem un Eurojust atbildes(1),

–       ņemot vērā deklarāciju par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību(2), kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2013. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–       ņemot vērā Padomes 2015. gada 17. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Eurojust par 2013. finanšu gada budžeta izpildi (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–       ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(3),

–       ņemot vērā Padomes 2002. gada 28. februāra Lēmumu Nr. 2002/187/TI, ar ko izveido Eurojust, lai pastiprinātu cīņu pret smagiem noziegumiem,(4) un jo īpaši tā 36. pantu,

–       ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(5),

–       ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā,(6) un jo īpaši tās 108. pantu,

–       ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–       ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu (A8-0091/2015),

1.      sniedz Eurojust administratīvajam direktoram apstiprinājumu par Eurojust 2013. finanšu gada budžeta izpildi;

2.      izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.      uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eurojust administratīvajam direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

2. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eurojust 2013. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu

(2014/2103(DEC))

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Eurojust 2013. finanšu gada galīgos pārskatus,

–       ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eurojust 2013. finanšu gada pārskatiem un Eurojust atbildes(7),

–       ņemot vērā deklarāciju par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību(8), kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2013. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–       ņemot vērā Padomes 2015. gada 17. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Eurojust par 2013. finanšu gada budžeta izpildi (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–       ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(9),

–       ņemot vērā Padomes 2002. gada 28. februāra Lēmumu Nr. 2002/187/TI, ar ko izveido Eurojust, lai pastiprinātu cīņu pret smagiem noziegumiem,(10) un jo īpaši tā 36. pantu,

–       ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(11),

–       ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā,(12) un jo īpaši tās 108. pantu,

–       ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–       ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu (A8-0091/2015),

1.      konstatē, ka Eurojust gada galīgie pārskati ir tādi, kā norādīts Revīzijas palātas ziņojuma pielikumā;

2.      apstiprina Eurojust 2013. finanšu gada pārskatus;

3.      uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eurojust administratīvajam direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

3. EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eurojust 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2014/2103(DEC))

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā lēmumu par Eurojust 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–       ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–       ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu (A8-0091/2015),

A.     tā kā saskaņā ar Eurojust finanšu pārskatiem tās 2013. finanšu gada budžets bija EUR 33 828 256,

B.     tā kā Savienības iemaksa Eurojust 2013. finanšu gada budžetā bija EUR 32 358 660, t. i., par 1,85 % mazāka nekā 2012. gadā;

C.     tā kā Revīzijas palāta ziņojumā par Eurojust gada pārskatiem par 2013. finanšu gadu (turpmāk „Revīzijas palātas ziņojums”) ir norādījusi, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību, ka Eurojust gada pārskati par 2013. finanšu gadu ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi;

D.     tā kā Eurojust tika izveidota, lai pastiprinātu cīņu pret smagiem organizētiem noziegumiem un uzlabotu pārrobežu izmeklēšanas un kriminālvajāšanas koordināciju starp dalībvalstīm, kā arī starp dalībvalstīm un trešām valstīm,

Saistībā ar 2012. gada budžeta izpildes apstiprinājumu veiktie pasākumi

1.  pēc iepazīšanās ar Revīzijas palātas ziņojumu konstatē, ka tika veikti koriģējoši pasākumi attiecībā uz diviem Revīzijas palātas 2011. gada ziņojumā izdarītiem komentāriem, kas tās 2012. gada ziņojumā bija atzīmēti kā tādi, kuru „ieviešana ir sākta” vai kuru „ieviešana nav sākta”, un Revīzijas palātas 2013. gada ziņojumā viens no šiem komentāriem ir atzīmēts kā „ieviests”, bet otrs kā tāds, kura „ieviešana ir sākta”; turklāt atzīmē, ka attiecībā uz diviem Revīzijas palātas 2012. gada ziņojumā iekļautajiem komentāriem ir veikti koriģējoši pasākumi un viens no tiem ir atzīmēts kā „ieviests”, bet otrs ir ar atzīmi „neattiecas”;

2.   pēc iepazīšanās ar Eurojust sniegto informāciju pieņem zināšanai — lai samazinātu saistību apropriāciju automātisku pārnešanu, tā ir ieviesusi vairākus pasākumus, tostarp jaunu prognozēšanas ziņojumu un obligātas mācības par izdevumu aprites ciklu visiem budžeta izpildē iesaistītajiem dalībniekiem;

Budžeta un finanšu pārvaldība

3.   pēc iepazīšanās ar Revīzijas palātas ziņojumu pieņem zināšanai, ka to apropriāciju īpatsvars, par kurām ir uzņemtas saistības, dažādajās sadaļās bija intevālā no 98 % līdz 99 % no apropriāciju kopsummas, liecinot par juridisko saistību savlaicīgu izpildi;

4.  pieņem zināšanai Revīzijas palātas konstatējumus par to, ka ir jāuzlabo budžeta plānošana un izpilde; vienlaikus norāda, ka tas, kad tiek iesniegti pieprasījumi kopējo izmeklēšanas grupu izmaksu atlīdzināšanai no Eurojust dotācijām, lielākajā daļā gadījumu ir tieši atkarīgs no tā, ka izmeklēšanas darbu ne vienmēr iespējams saplānot iepriekš un tas nereti var turpināties līdz gada beigām;

5.  tomēr šajā sakarībā ņem vērā Revīzijas palātas konstatētos iemeslus un Eurojust veiktos pasākumus šajā jomā, proti, to, ka tā ir rīkojusies saskaņā ar Revīzijas palātas ieteikumiem un par 26,4 % samazinājusi 2014. finanšu gadā izmantoto budžeta pozīciju skaitu;

6.  kopumā uzskata, ka attiecībā uz budžeta gada pārskata principu Eurojust lielāka uzmanība būtu jāvelta pareizas finanšu pārvaldības principam, t. i., apropriāciju ekonomiskai, efektīvai un lietderīgai izmantošanai savu pienākumu veikšanā;

Saistības un pārnestās apropriācijas

7.   ar bažām atzīmē, ka III sadaļā (pamatdarbības izdevumi) bija liels to pārnesto apropriāciju apmērs, par kurām ir uzņemtas saistības, — EUR 2 341 825 jeb 32 %; pieņem zināšanai, ka šis augstais īpatsvars galvenokārt izskaidrojams ar to, ka gada beigās iekšējās programmatūras pārvaldība tika uzticēta jaunam pakalpojumu sniedzējam;

Pārvietojumi

8.      pauž nopietnas bažas par to, ka 2013. gadā Eurojust veica 49 apropriāciju pārvietojumus, kas skāra 101 budžeta pozīciju, jo tas liecina par trūkumiem budžeta plānošanā un izpildē un par sliktu pārvaldību; mudina Eurojust īstenot savu mērķi — samazināt budžeta pozīciju skaitu — un informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par šajā jomā sasniegto progresu;

Iepirkuma un darbā pieņemšanas procedūras

9.   pēc iepazīšanās ar Eurojust sniegto informāciju konstatē, ka saskaņā ar Revīzijas palātas ieteikumiem ir mainītas Eurojust darbā pieņemšanas procedūras; norāda, ka attiecīgās procedūras tagad nodrošina to, ka testu un interviju jautājumi tiek sagatavoti pirms atlases komisijas veiktās kandidātu pieteikumu izskatīšanas un ka rakstisko pārbaudījumu un interviju svēruma vērtības tiek noteiktas pirms kandidatūru izskatīšanas;

Pārredzamība un interešu konfliktu novēršana un pārvaldība

10. pauž nožēlu par to, ka pārbaudes process nav pabeigts, un apšauba apņemšanos īstenot stingru politiku attiecībā uz interešu konfliktu novēršanu un pārvaldību, jo nav pieņemta interešu konfliktu novēršanas politikas un tas neļauj sasniegt konkrētus rezultātus šajā jomā;

11. pēc iepazīšanās ar Eurojust sniegto informāciju pieņem zināšanai, ka tā apstiprina savu nodomu pārskatīt interešu konfliktu novēršanas un pārvaldības kārtību, pamatojoties uz Komisijas pamatnostādnēm par interešu konfliktu novēršanu un pārvaldību ES decentralizētajās aģentūrās;

12. aicina Eurojust steidzami pieņemt interešu konfliktu novēršanas un pārvaldības pārskatīto kārtību, līdz 2015. gada oktobra beigām informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi un publiskot konkrētus rezultātus šajā jomā;

13. pēc iepazīšanās ar Eurojust sniegto informāciju pieņem zināšanai, ka tās valdes locekļu un administratīvā direktora dzīves apraksti (CV) ir publiski pieejami Eurojust tīmekļa vietnē; atzīmē, ka Eurojust valde joprojām nav apstiprinājusi interešu deklarācijas veidlapu; aicina Eurojust pēc iespējas drīzāk informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par šajā jomā sasniegto progresu; pauž nožēlu, ka attiecīgās veidlapas joprojām nav apstiprinātas, un prasa to izdarīt līdz 2015. gada jūlija beigām; mudina Eurojust līdz 2015. gada oktobra beigām publicēt tās personāla un ekspertu aizpildītās interešu deklarācijas;

14. ar nožēlu secina, ka Eurojust nav veikusi nevienu attiecīgu pasākumu, lai novērstu un pārvaldītu interešu konfliktus un nodrošinātu pārredzamību;

Iekšējā revīzija

15. pieņem zināšanai, ka 2013. gadā Komisijas Iekšējās revīzijas dienests (IAS) veica revīziju, lai no jauna pārliecinātos par Eurojust kontroles sistēmu piemērotību būtisku risku pārvaldībai;

16. pauž bažas, ka, veicot riska analīzi, IAS ir konstatējis atsevišķus procesus, kuriem piemīt liels objektīvais risks, bet kurus nevar uzskatīt par revidējamiem atbilstoši revīzijas plānam, jo kontroles mehānismi ir novērtēti kā neesoši vai nepietiekami; atzīmē, ka Eurojust vadība ir iesniegusi rīcības plānu minēto trūkumu novēršanai, kurš tiek uzskatīts par piemērotu un kura izpildi IAS pārbaudīs nākamās padziļinātās riska novērtēšanas laikā;

17. pieņem zināšanai to, ka 2013. gadā IAS veica arī dokumentu pārbaudi, lai pārliecinātos par savu agrāko ieteikumu izpildi; atzīmē, ka gada beigās nebija neizpildītu ārkārtīgi būtisku ieteikumu un ka viena ieteikuma, kas bija atzīmēts kā ļoti svarīgs, izpilde bija novēlota salīdzinājumā ar sākotnējo plānu, savukārt otrs ļoti svarīgs ieteikums tika uzskatīts par izpildītu;

Citi komentāri

18. atzīmē, ka joprojām nav novērsta viena Revīzijas palātas 2011. gadā konstatētā problēma, proti, Eurojust administratīvā direktora un tās kolēģijas pienākumu pārklāšanās, un ka Eurojust kolēģija nav veikusi koriģējošus pasākumus, lai pārskatītu attiecīgo institūciju lomu un pienākumu noteikšanu nolūkā nepieļaut Revīzijas palātas 2010. gada ziņojumā minēto pienākumu pārklāšanos; aicina Eurojust steidzami informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par šīs problēmas risinājumu;

o

o   o

19. attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz 2015. gada ... rezolūciju par aģentūru darbību, finanšu pārvaldību un kontroli(13).

6.2.2015

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejaS ATZINUMS

Budžeta kontroles komitejai

par Eurojust 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2014/2103(DEC))

Atzinuma sagatavotāja: Sylvie Guillaume

IEROSINĀJUMI

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta kontroles komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1.  atzinīgi vērtē Revīzijas palātas secinājumus, ka Eiropas Tiesu sadarbības vienības (Eurojust) gada pārskati visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo tās finanšu stāvokli 2013. gada 31. decembrī un tās darbības rezultātus un naudas plūsmas finanšu gadā, kas beidzās minētajā datumā, un ka Eurojust 2013. finanšu gada pārskatiem pakārtotie darījumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi;

2.  pieņem zināšanai Revīzijas palātas konstatējumus par to, ka ir jāuzlabo budžeta plānošana un izpilde; vienlaikus norāda, ka tas, kad tiek iesniegti pieprasījumi kopējo izmeklēšanas grupu izmaksu atlīdzināšanai no Eurojust subvencijām, lielākajā daļā gadījumu ir tieši atkarīgs no veicamā izmeklēšanas darba, kuru ne vienmēr iespējams saplānot iepriekš un kurš bieži vien var turpināties līdz pat gada beigām;

3.  tomēr šajā sakarībā ņem vērā Revīzijas palātas konstatētos iemeslus un Eurojust veiktos pasākumus šajā jautājumā, proti, to, ka tā ir rīkojusies saskaņā ar Revīzijas palātas ieteikumiem un par 26,4 % samazinājusi 2014. finanšu gadā izmantoto budžeta pozīciju skaitu;

4.  kopumā uzskata, ka Eurojust lielāka uzmanība būtu jāvelta pareizas finanšu pārvaldības principam, ievērojot budžeta gada pārskata principu, proti, tai jāpievērš lielāka uzmanība apropriāciju ekonomiskam, efektīvam un lietderīgam izlietojumam, veicot savus pienākumus.

KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

5.2.2015

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

48

7

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Martina Anderson, Heinz K. Becker, Bodil Ceballos, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Maeijer, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Hugues Bayet, Andrea Bocskor, Pál Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Petra Kammerevert, Ska Keller, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Jaromír Štětina, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Eugen Freund, Elisabetta Gardini, Charles Tannock

KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

23.3.2015

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

24

5

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Laura Ferrara

(1)

OV C 442, 10.12.2014., 282. lpp.

(2)

OV C 442, 10.12.2014., 282. lpp.

(3)

OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.

(4)

OV L 63, 6.3.2002., 1. lpp.

(5)

OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.

(6)

OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

(7)

OV C 442, 10.12.2014., 282. lpp.

(8)

OV C 442, 10.12.2014., 282. lpp.

(9)

OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.

(10)

OV L 63, 6.3.2002., 1. lpp.

(11)

OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.

(12)

OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

(13)

Šajā dienā pieņemtie teksti, P8_TA-PROV(2015)0000.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika