Procedure : 2014/2103(DEC)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0091/2015

Ingediende teksten :

A8-0091/2015

Debatten :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Stemmingen :

PV 29/04/2015 - 10.49
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0158

VERSLAG     
PDF 168kWORD 79k
30.3.2015
PE 539.700v02-00 A8-0091/2015

over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van Eurojust voor het begrotingsjaar 2013

(2014/2103(DEC))

Commissie begrotingscontrole

Rapporteur: Ryszard Czarnecki

1. ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

1. ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van Eurojust voor het begrotingsjaar 2013

(2014/2103(DEC))

Het Europees Parlement,

–       gezien de definitieve jaarrekening van Eurojust voor het begrotingsjaar 2013,

–       gezien het verslag van de Rekenkamer over de jaarrekening van Eurojust voor het begrotingsjaar 2013, tezamen met de antwoorden van Eurojust(1),

–       gezien de verklaring van de Rekenkamer(2) voor het begrotingsjaar 2013 waarin de betrouwbaarheid van de rekeningen en de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen worden bevestigd, overeenkomstig artikel 287 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–       gezien de aanbeveling van de Raad van 17 februari 2015 betreffende de aan Eurojust te verlenen kwijting voor de uitvoering van de begroting voor het begrotingsjaar 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       gezien artikel 319 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–       gezien Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen(3),

–       gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002(4), en met name artikel 208,

–       gezien Besluit 2002/187/JBZ van de Raad van 28 februari 2002 betreffende de oprichting van Eurojust teneinde de strijd tegen ernstige vormen van criminaliteit te versterken(5), en met name artikel 36,

–       gezien Verordening (EG, Euratom) nr. 2343/2002 van de Commissie van 19 november 2002 houdende de financiële kaderregeling van de organen zoals bedoeld in artikel 185 van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen(6),

–       gezien Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1271/2013 van de Commissie van 30 september 2013 houdende de financiële kaderregeling van de organen, bedoeld in artikel 208 van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad(7), en met name artikel 108,

–       gezien artikel 94 en bijlage V van zijn Reglement,

–       gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole en het advies van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A8-0091/2015),

1.      verleent de administratief directeur van Eurojust kwijting voor de uitvoering van de begroting van Eurojust voor het begrotingsjaar 2013;

2.      formuleert zijn opmerkingen in onderstaande resolutie;

3.      verzoekt zijn Voorzitter dit besluit en de resolutie die daarvan een integrerend deel uitmaakt, te doen toekomen aan de administratief directeur van Eurojust, de Raad, de Commissie en de Rekenkamer, en te zorgen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie (serie L).

2. ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de afsluiting van de rekeningen van Eurojust voor het begrotingsjaar 2013

(2014/2103(DEC))

Het Europees Parlement,

–       gezien de definitieve jaarrekening van Eurojust voor het begrotingsjaar 2013,

–       gezien het verslag van de Rekenkamer over de jaarrekening van Eurojust voor het begrotingsjaar 2013, tezamen met de antwoorden van Eurojust(8),

–       gezien de verklaring van de Rekenkamer(9) voor het begrotingsjaar 2013 waarin de betrouwbaarheid van de rekeningen en de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen worden bevestigd, overeenkomstig artikel 287 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–       gezien de aanbeveling van de Raad van 17 februari 2015 betreffende de aan Eurojust te verlenen kwijting voor de uitvoering van de begroting voor het begrotingsjaar 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       gezien artikel 319 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–       gezien Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen(10),

–       gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002(11), en met name artikel 208,

–       gezien Besluit 2002/187/JBZ van de Raad van 28 februari 2002 betreffende de oprichting van Eurojust teneinde de strijd tegen ernstige vormen van criminaliteit te versterken(12), en met name artikel 36,

–       gezien Verordening (EG, Euratom) nr. 2343/2002 van de Commissie van 19 november 2002 houdende de financiële kaderregeling van de organen zoals bedoeld in artikel 185 van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen(13),

–       gezien Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1271/2013 van de Commissie van 30 september 2013 houdende de financiële kaderregeling van de organen, bedoeld in artikel 208 van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad(14), en met name artikel 108,

–       gezien artikel 94 en bijlage V van zijn Reglement,

–       gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole en het advies van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A8-0091/2015),

1.      stelt vast dat de definitieve jaarrekening van Eurojust overeenkomt met de weergave in de bijlage bij het verslag van de Rekenkamer;

2.      hecht zijn goedkeuring aan de afsluiting van de rekeningen van Eurojust voor het begrotingsjaar 2013;

3.      verzoekt zijn Voorzitter dit besluit te doen toekomen aan de administratief directeur van Eurojust, de Raad, de Commissie en de Rekenkamer, en te zorgen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie (serie L).

3. ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

met de opmerkingen die een integrerend deel uitmaken van het besluit over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van Eurojust voor het begrotingsjaar 2013

(2014/2103(DEC))

Het Europees Parlement,

–       gezien zijn besluit over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van Eurojust voor het begrotingsjaar 2013,

–       gezien artikel 94 en bijlage V van zijn Reglement,

–       gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole en het advies van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A8-0091/2015),

A.     overwegende dat volgens zijn financiële staten de begroting van Eurojust voor het begrotingsjaar 2013 33 828 256 EUR bedroeg;

B.     overwegende dat de bijdrage van de Unie aan de begroting van Eurojust voor het begrotingsjaar 2013 neerkwam op 32 358 660 EUR, hetgeen een daling van 1,85 % ten opzichte van 2012 betekent;

C.     overwegende dat de Rekenkamer in haar verslag over de jaarrekening van Eurojust voor het begrotingsjaar 2013 (hierna "het verslag van de Rekenkamer") verklaard heeft redelijke zekerheid te hebben gekregen dat de jaarrekening van Eurojust betrouwbaar is en de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig zijn;

D.     overwegende dat Eurojust opgericht is om de strijd tegen de zware georganiseerde misdaad op te voeren en de coördinatie van grensoverschrijdende onderzoeken en vervolgingen tussen de lidstaten, maar ook tussen de lidstaten en derde landen, te verbeteren;

Follow-up van de kwijting voor 2012

1.  maakt uit het verslag van de Rekenkamer op dat naar aanleiding van twee in het verslag van de Rekenkamer van 2011 geformuleerde opmerkingen die in het verslag van 2012 als "loopt nog" of "in behandeling" aangemerkt waren, corrigerende maatregelen getroffen zijn en dat één opmerking in het verslag van de Rekenkamer van 2013 als "afgerond" aangemerkt is en een andere als "loopt nog"; stelt voorts vast dat naar aanleiding van de twee in het verslag van de Rekenkamer van 2012 geformuleerde opmerkingen corrigerende maatregelen zijn getroffen en dat één opmerking nu als "afgerond" aangemerkt is, en dat de andere opmerking als "niet van toepassing" aangemerkt is;

2.   neemt er nota van dat Eurojust een aantal maatregelen genomen heeft om automatische kredietoverdrachten te beperken, zoals een nieuw prognoseverslag en verplichte opleiding over de uitgavencyclus voor iedereen die bij de begrotingsuitvoering betrokken is;

Begrotings- en financieel beheer

3.   stelt op basis van het verslag van de Rekenkamer vast dat het niveau van de vastgelegde kredieten voor de verschillende titels varieerde tussen 99 % en 98 % van de totale kredieten, hetgeen erop wijst dat de juridische verbintenissen tijdig werden aangegaan;

4.  neemt kennis van de opmerkingen van de Rekenkamer dat er verbeteringen noodzakelijk zijn in het kader van de planning en de uitvoering van de begroting; wijst er wel op dat het tijdstip waarop aanvragen voor vergoeding van kosten in verband met de Joint Investigation Teams met subsidie van Eurojust in de meeste gevallen rechtstreeks afhangt van de aard van het onderzoekswerk, dat niet altijd vooraf gepland kan worden en vaak tot het eind van het jaar doorloopt;

5.  neemt in dit verband echter nota van de achterliggende redenen die de Rekenkamer heeft opgemerkt en de desbetreffende inspanningen die reeds zijn gedaan door Eurojust, in die zin dat Eurojust de adviezen van de Rekenkamer in de praktijk heeft gebracht en zo het aantal begrotingslijnen voor het begrotingsjaar 2014 met 26,4 % heeft gereduceerd:

6.  meent in het algemeen dat Eurojust meer aandacht moet besteden aan het beginsel van goed financieel beheer met betrekking tot het jaarbeginsel voor de begroting, met name de zuinigheid, efficiëntie en doeltreffendheid waarmee Eurojust de beschikbare kredieten voor de uitvoering van haar taken heeft gebruikt.

Vastleggingen en overdrachten

7.   stelt bezorgd vast dat het niveau van de overgedragen vastleggingskredieten hoog was voor titel III (beleidsuitgaven), te weten 2 341 825 EUR (oftewel 32 %); onderkent dat dit voornamelijk te wijten was aan het feit dat aan het einde van het jaar het interne softwarebeheer werd overgedragen aan een nieuwe dienstverlener;

Overschrijvingen

8.      spreekt zijn ernstige bezorgdheid erover uit dat Eurojust in 2013 49 begrotingsoverschrijvingen heeft verricht, waarmee 101 begrotingsonderdelen gemoeid waren, hetgeen wijst op ernstige gebreken in de begrotingsplanning en -uitvoering en slecht beheer; spoort Eurojust aan zijn doelstelling te verwezenlijken om het aantal begrotingsonderdelen te verminderen, en de kwijtingsautoriteit te informeren over de geboekte vooruitgang hieromtrent;

Aanbestedings- en aanwervingsprocedures

9.   stelt vast dat Eurojust zijn aanwervingsprocedures naar aanleiding van de aanbevelingen van de Rekenkamer aangepast heeft; stelt vast dat de procedures nu waarborgen dat de vragen voor tests en sollicitatiegesprekken nu voorbereid worden voordat de jury de sollicitaties onderzoekt, en dat de weging van schriftelijke tests en sollicitatiegesprekken vastgesteld wordt vóór het onderzoek van de kandidaten;

Preventie van en omgang met belangenconflicten en transparantie

10.  betreurt dat het herzieningsproces niet afgerond is en twijfelt aan de toezegging om een krachtig beleid voor de preventie van en de omgang met belangenconflicten ten uitvoer te leggen, en stelt vast dat het niet ontwikkelen van beleid ter voorkoming van belangenconflicten hier concrete resultaten verhindert;

11.  waardeert het dat Eurojust zijn beleid voor de preventie van en de omgang met belangenconflicten zal herzien aan de hand van de richtsnoeren van de Commissie betreffende de preventie van en de omgang met belangenconflicten in de gedecentraliseerde agentschappen van de EU;

12.  verzoekt Eurojust dringend zijn herziene regeling voor de preventie van en de omgang met belangenconflicten aan te nemen, de kwijtingsautoriteit te informeren en uiterlijk eind oktober 2015 de concrete resultaten bekend te maken;

13.  neemt er kennis van dat de cv's van de leden van de raad van bestuur van Eurojust en van de uitvoerend directeur openbaar beschikbaar zijn op de website van Eurojust; neemt er nota van dat de raad van bestuur van Eurojust het model voor de belangenverklaringen nog niet heeft goedgekeurd; verzoekt Eurojust de kwijtingsautoriteit zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van de vooruitgang in dit verband; betreurt dat het model nog niet is goedgekeurd en vraagt om dat uiterlijk eind juli 2015 te doen; dringt er bij Eurojust op aan de door zijn personeel en deskundigen ingevulde belangenverklaringen uiterlijk eind oktober 2015 te publiceren;

14.  concludeert tot zijn spijt dat Eurojust geen noemenswaardige stappen heeft ondernomen inzake de preventie van en de omgang met belangenconflicten en het waarborgen van transparantie;

Interne controle

15. stelt vast dat de dienst Interne Audit (DIA) van de Commissie in 2013 een controle heeft verricht om te bepalen of de controlesystemen van Eurojust volstaan om materiële risico's te beheren;

16. stelt bezorgd vast dat de DIA bij de risicoanalyse een aantal processen met een hoog inherent risico geïdentificeerd heeft die niet als controleerbaar konden worden beschouwd binnen het controleplan, aangezien de controles werden beoordeeld als afwezig of ontoereikend; stelt met tevredenheid vast dat het management van Eurojust een actieplan heeft ingediend om die tekortkomingen aan te pakken en dat de DIA dit tijdens de volgende grondige risicobeoordeling zal evalueren;

17. neemt kennis van het feit dat de DIA in 2013 ook een controle aan de hand van stukken heeft uitgevoerd om vast te stellen wat er met zijn eerdere aanbevelingen gedaan is; stelt vast dat er aan het eind van het jaar geen belangrijke aanbevelingen meer uitstonden en dat de follow-up van één als "zeer belangrijk" aangemerkte aanbeveling vertraging ten opzichte van de oorspronkelijke planning opgelopen heeft, terwijl de tweede als "zeer belangrijk" aangemerkte aanbeveling als "afgerond" aangemerkt was;

Overige opmerkingen

18.  stelt vast dat de Rekenkamer in 2011 een lopende kwestie heeft geïdentificeerd betreffende een overlapping van de verantwoordelijkheden van de directeur en het college van Eurojust en dat het college geen corrigerende maatregelen heeft genomen om te overwegen de respectieve rollen en verantwoordelijkheden van de directeur en het college van Eurojust opnieuw te definiëren teneinde de overlapping van verantwoordelijkheden te vermijden, zoals de Rekenkamer in 2010 opmerkte; verzoekt Eurojust de kwijtingsautoriteit zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van de vooruitgang in dit verband;

o

o   o

19.    verwijst voor andere, horizontale opmerkingen bij zijn kwijtingsbesluit naar zijn resolutie van … 2015(15) over de prestaties en het financiële beheer van en het toezicht op de agentschappen.

6.2.2015

ADVIES van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

aan de Commissie begrotingscontrole

inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van Eurojust voor het begrotingsjaar 2013

(2014/2103(DEC))

Rapporteur voor advies: Sylvie Guillaume

SUGGESTIES

De Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie begrotingscontrole onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1.       is verheugd over de conclusies van de Rekenkamer dat de jaarrekening van de Europese eenheid voor justitiële samenwerking (Eurojust) in alle belangrijke opzichten een getrouw beeld geeft van haar financiële situatie per 31 december 2013 en van de resultaten van haar verrichtingen en kasstromen in het op die datum afgesloten begrotingsjaar, en dat de onderliggende verrichtingen bij de jaarrekening van Eurojust betreffende het begrotingsjaar 2013 op alle materiële punten wettig en regelmatig zijn;

2.  neemt kennis van de opmerkingen van de Rekenkamer dat er verbeteringen noodzakelijk zijn in het kader van de planning en de uitvoering van de begroting; wijst er wel op dat het tijdstip waarop aanvragen voor vergoeding van kosten in verband met de Joint Investigation Teams met subsidie van Eurojust in de meeste gevallen rechtstreeks afhangt van de aard van het onderzoekswerk, dat niet altijd vooraf gepland kan worden en vaak tot het eind van het jaar doorloopt;

3.  neemt in dit verband echter nota van de achterliggende redenen die de Rekenkamer heeft opgemerkt en de desbetreffende inspanningen die reeds zijn gedaan door Eurojust, dat de adviezen van de Rekenkamer in de praktijk heeft gebracht en zo het aantal begrotingslijnen voor het begrotingsjaar 2014 met 26,4% heeft gereduceerd:

4.  meent in het algemeen dat Eurojust meer aandacht moet besteden aan het beginsel van goed financieel beheer met betrekking tot het jaarbeginsel voor de begroting, met name de zuinigheid, efficiëntie en doeltreffendheid waarmee Eurojust de beschikbare kredieten voor de uitvoering van haar taken heeft gebruikt.

UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE COMMISSIE

Datum goedkeuring

5.2.2015

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

48

7

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Martina Anderson, Heinz K. Becker, Bodil Ceballos, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Maeijer, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Hugues Bayet, Andrea Bocskor, Pál Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Petra Kammerevert, Ska Keller, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Jaromír Štětina, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Eugen Freund, Elisabetta Gardini, Charles Tannock

UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE COMMISSIE

Datum goedkeuring

23.3.2015

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

24

5

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Laura Ferrara

(1)

PB C 442 van 10.12.2014, blz. 282.

(2)

PB C 442 van 10.12.2014, blz. 282.

(3)

PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1.

(4)

PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1.

(5)

PB L 63 van 6.3.2002, blz. 1.

(6)

PB L 357 van 31.12.2002, blz. 72.

(7)

PB L 328 van 7.12.2013, blz. 42.

(8)

PB C 442 van 10.12.2014, blz. 282.

(9)

PB C 442 van 10.12.2014, blz. 282.

(10)

PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1.

(11)

PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1.

(12)

PB L 63 van 6.3.2002, blz. 1..

(13)

PB L 357 van 31.12.2002, blz. 72.

(14)

PB L 328 van 7.12.2013, blz. 42.

(15)

Aangenomen teksten van die datum, P8_TA-PROV(2015)0000.

Juridische mededeling - Privacybeleid