Postup : 2014/2103(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0091/2015

Predkladané texty :

A8-0091/2015

Rozpravy :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hlasovanie :

PV 29/04/2015 - 10.49
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0158

SPRÁVA     
PDF 182kWORD 101k
30.3.2015
PE 539.700v02-00 A8-0091/2015

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Eurojustu za rozpočtový rok 2013

(2014/2103(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajca: Ryszard Czarnecki

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k absolutóriu za plnenie rozpočtu Eurojustu za rozpočtový rok 2013

(2014/2103(DEC))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Eurojustu za rozpočtový rok 2013,

–       so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Eurojustu za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami Eurojustu(1),

–       so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na odporúčanie Rady z 17.novembra 2015 o udelení absolutória orgánu za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(3),

–       so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a najmä na jeho článok 208,

–       so zreteľom na rozhodnutie Rady 2002/187/SVV z 28. februára 2002, ktorým sa zriaďuje Eurojust s cieľom posilniť boj proti závažným trestným činom(5), a najmä na jeho článok 36,

–       so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(6),

–       so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(7), a najmä na jeho článok 108,

–       so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0091/2015),

1.      udeľuje absolutórium administratívnemu riaditeľovi Eurojustu za plnenie rozpočtu Eurojustu za rozpočtový rok 2013;

2.      uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, administratívnemu riaditeľovi Eurojustu, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k účtovnej závierke Eurojustu za rozpočtový rok 2013

(2014/2103(DEC))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Eurojustu za rozpočtový rok 2013,

–       so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Eurojustu za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami Eurojustu(8),

–       so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(9) vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na odporúčanie Rady z 17.novembra 2015 o udelení absolutória orgánu za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(10),

–       so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(11), a najmä na jeho článok 208,

–       so zreteľom na rozhodnutie Rady 2002/187/SVV z 28. februára 2002, ktorým sa zriaďuje Eurojust s cieľom posilniť boj proti závažným trestným činom(12), a najmä na jeho článok 36,

–       so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(13),

–       so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(14), a najmä na jeho článok 108,

–       so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0091/2015),

1.      konštatuje, že konečná ročná účtovná závierka Eurojustu je prílohou správy Dvora audítorov;

2.      schvaľuje účtovnú závierku Eurojustu za rozpočtový rok 2013;

3.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie administratívnemu riaditeľovi Eurojustu, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Eurojustu za rozpočtový rok 2013

(2014/2103(DEC))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Eurojustu za rozpočtový rok 2013,

–       so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0091/2015),

A.     keďže konečný rozpočet Eurojustu na rozpočtový rok 2013 podľa jeho finančných výkazov predstavoval sumu 33 828 256 EUR;

B.     keďže príspevok Únie do rozpočtu Eurojustu na rozpočtový rok 2013 dosiahol sumu 32 358 660 EUR, čo predstavuje zníženie o 1,85 % v porovnaní s rokom 2012;

C.     keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky Eurojustu za rozpočtový rok 2013 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že ročná účtovná závierka Eurojustu je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a správne;

D.     keďže Eurojust bol zriadený s cieľom posilniť boj proti závažnej organizovanej trestnej činnosti a s cieľom zlepšiť koordináciu cezhraničných vyšetrovaní a trestných stíhaní medzi členskými štátmi, ako aj medzi členskými štátmi a tretími krajinami;

Následné kroky v súvislosti s absolutóriom za rok 2012

1.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že pokiaľ ide o dve pripomienky uvedené v správe Dvora audítorov za rok 2011 a označené ako „riešené“ alebo „nevyriešené“ v správe Dvora audítorov za rok 2012, boli prijaté nápravné opatrenia a jedna pripomienka je v súčasnosti v správe Dvora audítorov za rok 2013 označená ako „ukončená“ a jedna ako „riešená“; okrem toho konštatuje, že pokiaľ ide o dve pripomienky uvedené v správe Dvora audítorov za rok 2012, boli prijaté nápravné opatrenia a jedna pripomienka je teraz označená ako „ukončená“ a jedna ako „nevzťahuje sa“;

2.   na základe informácií Eurojustu berie na vedomie, že zaviedol viaceré opatrenia na zníženie automatických prenosov viazaných rozpočtových prostriedkov vrátane novej prognostickej správy a povinných kurzov odbornej prípravy o výdavkovom cykle pre všetky subjekty zapojené do plnenia rozpočtu;

Rozpočtové a finančné hospodárenie

3.   na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že miera viazaných rozpočtových prostriedkov sa v rámci jednotlivých hláv pohybovala v rozmedzí od 99 % do 98 % celkových rozpočtových prostriedkov, čo znamená, že právne záväzky sa vykonali včas;

4.  berie na vedomie poznámky Dvora audítorov, v ktorých sú uvedené zlepšenia potrebné v oblasti plánovania a plnenia rozpočtu; zároveň upozorňuje, že časový plán pre žiadosti o úhradu nákladov spojených so spoločnými vyšetrovacími tímami, ktoré sú dotované z Eurojustu, vo väčšine prípadov bezprostredne závisí od investigatívnej povahy ich práce, ktorú často nemožno naplánovať vopred a ktorá sa v mnohých prípadoch môže predĺžiť až do konca roka;

5.  v tejto súvislosti však berie na vedomie dôvody, ktoré odhalil Dvor audítorov, a úsilie, ktoré v tomto ohľade už vyvinul Eurojust, aby uplatnil rady Dvora audítorov a znížil množstvo rozpočtových riadkov na rozpočtový rok 2014 o 26,4 %;

6.  vo všeobecnosti sa domnieva, že Eurojust by mal venovať väčšiu pozornosť zásade riadneho finančného hospodárenia, pokiaľ ide o rozpočtovú zásadu ročnej platnosti, a to z hľadiska zásad hospodárnosti, účinnosti a efektívnosti, pri vykonávaní svojich úloh.

Záväzky a prenosy

7.   so znepokojením konštatuje, že pokiaľ ide o hlavu III (operačné výdavky), miera prenesených viazaných rozpočtových prostriedkov bola vysoká a dosiahla sumu 2 341 825 EUR (t. j. 32 %); berie na vedomie, že táto vysoká miera bola spôsobená najmä odovzdaním riadenia interného softvéru novému poskytovateľovi služieb na konci roka;

Presuny

8.      vyjadruje vážne znepokojenie nad tým, že Eurojust v roku 2013 uskutočnil 49 rozpočtových presunov, ktoré sa týkali 101 rozpočtových riadkov, čo je dôkazom závažných nedostatkov v plánovaní a plnení rozpočtu a zlého riadenia; nabáda Eurojust, aby splnil cieľ znížiť počet rozpočtových riadkov a informoval orgán udeľujúci absolutórium o pokroku v tejto súvislosti;

Postupy verejného obstarávania a prijímania zamestnancov

9.   na základe informácií Eurojustu berie na vedomie, že jeho postupy prijímania zamestnancov boli zmenené v nadväznosti na odporúčania Dvora audítorov; konštatuje, že postupy teraz zabezpečujú, že otázky na testy a pohovory budú pripravené pred preskúmaním prihlášok výberovou komisiou a že pomer dôležitosti medzi písomnými testami a pohovormi bude stanovený pred previerkou kandidátov;

Predchádzanie konfliktom záujmov a ich riadenie a transparentnosť

10.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že proces preskúmania nebol ukončený, a pochybuje o odhodlaní zaviesť dôraznú politiku predchádzania konfliktom záujmov a ich riadenia; keďže nebola prijatá politika proti konfliktom záujmov, nie je v tejto oblasti možné dosiahnuť žiadne konkrétne výsledky;

11.  na základe informácií Eurojustu uznáva, že Eurojust potvrdzuje svoj zámer preskúmať svoje opatrenia týkajúce sa predchádzania konfliktom záujmov a ich riadenia na základe usmernení Komisie o predchádzaní konfliktom záujmov a ich riadení v decentralizovaných agentúrach EÚ;

12.  žiada Eurojust, aby urýchlene prijal revidované opatrenia na predchádzanie konfliktom záujmov a ich riadenie, aby informoval orgán udeľujúci absolutórium a zverejnil konkrétne výsledky do konca októbra 2015;

13.  na základe informácií Eurojustu berie na vedomie, že životopisy členov správnej rady Eurojustu a jeho administratívneho riaditeľa sú verejne dostupné na webovej stránke Eurojustu; konštatuje, že správna rada Eurojustu má poskytnúť súhlas so vzorom vyhlásenia o záujmoch; vyzýva Eurojust, aby čo najskôr informoval orgán udeľujúci absolutórium o pokroku dosiahnutom v tejto oblasti; vyjadruje poľutovanie nad tým, že súhlas stále nebol udelený, a vyzýva na prijatie vzoru do konca júla 2015; naliehavo Eurojust vyzýva, aby do konca októbra 2015 zverejnil vyhlásenia o záujmoch svojich zamestnancov a expertov;

14.  s poľutovaním konštatuje, že Eurojust neprijal žiadne adekvátne opatrenia s cieľom predchádzať konfliktom záujmov a riadiť ich a zabezpečiť transparentnosť;

Vnútorný audit

15. berie na vedomie, že v roku 2013 útvar pre vnútorný audit Komisie (IAS) vykonal audit s cieľom poskytnúť opätovné uistenie, že kontrolné systémy Eurojustu sú primerané na riadenie významných rizík;

16. vyjadruje znepokojenie nad tým, že pri analýze rizík IAS zistil, že určité postupy sa vyznačujú vysokým inherentným rizikom, ktoré nebolo možné považovať za overiteľné v rámci plánu auditov, pretože kontroly boli vyhodnotené ako neexistujúce alebo nedostatočné; konštatuje, že manažment Eurojustu predložil akčný plán zameraný na riešenie týchto nedostatkov, ktorý sa považuje za primeraný a ktorý bude IAS sledovať počas najbližšieho hĺbkového hodnotenia rizika;

17. berie na vedomie, že IAS v roku 2013 vykonal aj administratívnu previerku s cieľom sledovať vykonávanie svojich predchádzajúcich odporúčaní; konštatuje, že na konci roka nezostali nevyriešené žiadne kritické odporúčania a že plnenie jedného odporúčania označeného za „veľmi dôležité“ sa v porovnaní s pôvodným plánom oneskorilo, zatiaľ čo druhé „veľmi dôležité“ odporúčanie sa považovalo za ukončené;

Ďalšie pripomienky

18.  konštatuje, že Dvor audítorov upozornil v roku 2011 na prekrývanie zodpovednosti riaditeľa a kolégia Eurojustu a že kolégium neprijalo nápravné opatrenia zamerané na opätovné posúdenie vymedzenia príslušných úloh a zodpovednosti riaditeľa a kolégia Eurojustu s cieľom zabrániť prekrývaniu zodpovednosti, na ktoré upozornil Dvor audítorov v roku 2010; vyzýva Eurojust, aby čo najskôr informoval orgán udeľujúci absolutórium o riešení tejto otázky;

o

o   o

19.      pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z ... 2015(15) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

6.2.2015

STANOVISKO Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej policajnej akadémie za rozpočtový rok 2013

(2014/2112(DEC))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Sylvie Guillaume

NÁVRHY

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.       víta závery Dvora audítorov, ktorý sa domnieva, že ročná účtovná závierka Európskej policajnej akadémie (CEPOL) vyjadruje verne zo všetkých významných hľadísk jej finančnú situáciu k 31. decembru 2013, ako aj výsledky jej operácií a tok hotovosti za príslušný rozpočtový rok, pričom uvádza, že operácie súvisiace s ročnou účtovnou závierkou akadémie za rozpočtový rok 2013 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné a správne;

2.  berie na vedomie pripomienky Dvora audítorov, v ktorých sú uvedené zlepšenia potrebné v oblasti plánovania rozpočtu, ako aj opatrenia, ktoré zaviedla akadémia CEPOL a ktoré jej umožnili znížiť objem prenesených rozpočtových prostriedkov;

3.  berie na vedomie pripomienky Dvora audítorov, v ktorých sú uvedené zlepšenia potrebné v súvislosti s transparentnosťou postupov prijímania zamestnancov; poukazuje v tomto ohľade na objasnenia akadémie CEPOL týkajúce sa nedávnych zmien, ktoré umožnili doplniť dokumentáciu o postupoch v oblasti ľudských zdrojov a prispieť tak k väčšej transparentnosti celého procesu;

4.  víta oficiálne znovuotvorenie akadémie CEPOL v jej novom sídle 1. októbra 2014 a pripomína najmä obavy Dvora audítorov, ktoré vyjadril v rámci auditu v roku 2012 v súvislosti s neistotou, pokiaľ ide o sídlo akadémie a situáciu jej zamestnancov, ako aj z toho vyplývajúce ťažkosti pri plánovaní rozpočtu;

5.  vo všeobecnosti sa domnieva, že v súlade so zásadou ročnej platnosti by akadémia CEPOL mala venovať väčšiu pozornosť zásade riadneho finančného hospodárenia akadémie, konkrétne zásadám hospodárnosti, účinnosti a efektívnosti, ktorými sa riadi pri využívaní pridelených prostriedkov na plnenie svojich úloh.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

5.2.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

45

4

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Martina Anderson, Heinz K. Becker, Bodil Ceballos, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Maeijer, Louis Michel, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Hugues Bayet, Andrea Bocskor, Pál Csáky, Dennis de Jong, Petra Kammerevert, Ska Keller, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Jaromír Štětina, Axel Voss

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Eugen Freund, Elisabetta Gardini, Charles Tannock

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

23.3.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

24

5

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Laura Ferrara

(1)

Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 282. 282.

(2)

Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 282.

(3)

Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(4)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(5)

Ú. v. ES L 63, 6.3.2002, s. 1.

(6)

Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(7)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(8)

Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 282.

(9)

Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 282.

(10)

Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(11)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(12)

Ú. v. ES L 63, 6.3.2002, s. 1.

(13)

Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(14)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(15)

Prijaté texty z tohto dňa, P8_TA-PROV(2015)0000.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia