Postopek : 2014/2103(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0091/2015

Predložena besedila :

A8-0091/2015

Razprave :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Glasovanja :

PV 29/04/2015 - 10.49
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0158

POROČILO     
PDF 173kWORD 100k
30.3.2015
PE 539.700v02-00 A8-0091/2015

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Eurojusta za proračunsko leto 2013

(2014/2103(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Poročevalec: Ryszard Czarnecki

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Eurojusta za proračunsko leto 2013

(2014/2103(DEC))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju končnega zaključnega računa Eurojusta za proračunsko leto 2013,

–       ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Eurojusta za proračunsko leto 2013 z odgovori Eurojusta(1),

–       ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2013 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–       ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 17. februarja 2015 o podelitvi razrešnice Eurojustu glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–       ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(3),

–       ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(4), zlasti člena 208,

–       ob upoštevanju Sklepa Sveta 2002/187/PNZ z dne 28. februarja 2002 o ustanovitvi Eurojusta za okrepitev boja proti težjim oblikam kriminala(5), zlasti člena 36,

–       ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti(6),

–       ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2014 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(7), zlasti člena 108,

–       ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0091/2015),

1.      podeli razrešnico upravnemu direktorju Eurojusta glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2013;

2.      navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.      naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje upravnemu direktorju Eurojusta, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

2. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zaključnem računu Eurojusta za proračunsko leto 2013

(2014/2103(DEC))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju končnega zaključnega računa Eurojusta za proračunsko leto 2013,

–       ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Eurojusta za proračunsko leto 2013 z odgovori Eurojusta(8),

–       ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(9) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2013 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–       ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 17. februarja 2015 o podelitvi razrešnice Eurojustu glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–       ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(10),

–       ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(11), zlasti člena 208,

–       ob upoštevanju Sklepa Sveta 2002/187/PNZ z dne 28. februarja 2002 o ustanovitvi Eurojusta za okrepitev boja proti težjim oblikam kriminala(12), zlasti člena 36,

–       ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti(13),

–       ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2014 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(14), zlasti člena 108,

–       ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0091/2015),

1.      ugotavlja, da so podatki v končnem zaključnem računu Eurojusta takšni kot v prilogi k poročilu Računskega sodišča;

2.      odobri zaključni račun Eurojusta za proračunsko leto 2013;

3.      naroči svojemu predsedniku , naj ta sklep posreduje upravnemu direktorju Eurojusta, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

3. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Eurojusta za proračunsko leto 2013

(2014/2103(DEC))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Eurojusta za proračunsko leto 2013,

–       ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0091/2015),

A.     ker računovodski izkazi Eurojusta kažejo, da je njegov končni proračun v proračunskem letu 2013 znašal 33.828.256 EUR,

B.     ker je v proračunskem letu 2013 prispevek Unije v proračun Eurojusta znašal 32.358.660 EUR, kar je 1,85 % manj kot v letu 2012,

C.     ker je Računsko sodišče v poročilu o zaključnem računu Eurojusta za proračunsko leto 2013 (v nadaljevanju: poročilo Računskega sodišča) navedlo, da je prejelo zadostno zagotovilo o zanesljivosti letnih računovodskih izkazov Eurojusta za proračunsko leto 2013 ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij,

D.     ker je bil Eurojust ustanovljen, da bi okrepili boj proti resnemu organiziranemu kriminalu ter izboljšali usklajevanje čezmejnih preiskav in kazenskega pregona med državami članicami, pa tudi med državami članicami in tretjimi državami,

Nadaljnji ukrepi v zvezi z razrešnico za leto 2012

1.      na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da sta bila v zvezi z dvema pripombama iz poročila Računskega sodišča iz leta 2011, ki sta bili v poročilu iz leta 2012 označeni kot „se izvaja“ oziroma „neizvedena“, sprejeta popravljalna ukrepa, zato je sedaj v poročilu Računskega sodišča ena pripomba označena kot „zaključena“, ena pa kot „se izvaja“; ugotavlja tudi, da sta bila za dve pripombi iz poročila Računskega sodišča iz leta 2012 sprejeta popravljalna ukrepa in da je ena pripomba zdaj označena kot „zaključena“, ena pa kot „ni relevantna“;

2.      je seznanjen s trditvami Eurojusta, da je uvedel vrsto ukrepov za zmanjšanje samodejnega prenosa sredstev za prevzem obveznosti, vključno z novim poročilom o predračunavanju in obveznim usposabljanjem o ciklu odhodkov za vse akterje, ki sodelujejo pri izvrševanju proračuna;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

3.      na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da se je raven proračunskih sredstev, za katera so bile prevzete obveznosti, v različnih naslovih leta 2012 gibala med 98 % in 99 % vseh odobrenih proračunskih sredstev, kar kaže na to, da so bile pravne obveznosti pravočasno prevzete;

4.      je seznanjen z ugotovitvami Računskega sodišča, da so potrebne izboljšave v okviru načrtovanja in izvrševanja proračuna; obenem ugotavlja, da na čas vložitve zahtev za povrnitev stroškov, povezanih s skupnimi preiskovalnimi ekipami, iz subvencij za Eurojust, v večini primerov neposredno vpliva narava preiskovalnega dela, ki ga ni mogoče vedno vnaprej načrtovati in lahko v številnih primerih traja do konca leta;

5.      vendar se je v zvezi s tem seznanil z utemeljitvami, ki jih je odkrilo Računsko sodišče, in vsemi prizadevanji urada Eurojust na tem področju, saj je slednji že začel izvajati nasvete Računskega sodišča in zmanjšal število proračunskih vrstic za 26,4 % za proračunsko leto 2014;

6.      v splošnem meni, da bi se bilo treba ob upoštevanju proračunskega načela enoletnosti bolj osredotočiti na načelo dobrega finančnega poslovodenja Eurojusta, in sicer gospodarnost, uspešnost in učinkovitost pri porabi sredstev za izvajanje njegovih pristojnosti;

Obveznosti in prenosi v naslednje leto

7.   z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je bila v naslovu III stopnja prenosa odobrenih proračunskih sredstev, za katera so bile prevzete obveznosti, visoka, saj je znašala kar 2.341.825 EUR oziroma 32 %; priznava, da je mogoče visoko stopnjo razložiti predvsem s predajo upravljanja notranje programske opreme novemu ponudniku storitev konec leta;

Prerazporeditve

8.      je resno zaskrbljen, ker je Eurojust v letu 2013 opravil 49 proračunskih prerazporeditev, ki so vplivale na 101 proračunsko vrstico, s čimer se je dokazalo resne pomanjkljivosti v načrtovanju in izvrševanju proračuna ter slabo upravljanje; spodbuja Eurojust, naj uresniči svoje cilje za zmanjšanje števila proračunskih vrstic in organ za podelitev razrešnice obvesti o doseženem napredku na tem področju;

Postopki javnih naročil in zaposlovanja

9.   je seznanjen s pojasnilom Eurojusta, da so bili njegovi postopki zaposlovanja spremenjeni na podlagi priporočil Računskega sodišča; ugotavlja, da postopki sedaj zagotavljajo, da so vprašanja za preizkuse znanja in razgovore pripravljena, preden izbirna komisija pregleda prijave, in da se ponderji za pisne preizkuse in razgovore določijo pred preverjanjem kandidatov;

Preprečevanje in obvladovanje navzkrižja interesov ter preglednost

10.    obžaluje, da se revizijski postopek ni zaključil, in dvomi o zavezah za izvajanje resne politike za preprečevanje in upravljanje navzkrižij interesov; meni, da nesprejetje politike o navzkrižju interesov ovira doseganje konkretnih rezultatov na tem področju;

11.    je seznanjen s trditvami Eurojusta, da namerava na podlagi smernic Komisije za preprečevanje in obvladovanje navzkrižja interesov v decentraliziranih agencijah EU pregledati svojo politiko preprečevanja in obvladovanja navzkrižja interesov;

12.    poziva Eurojust, naj nemudoma sprejme revidirane določbe za preprečevanje in upravljanje navzkrižij interesov, obvesti organ za podelitev razrešnice ter objavi konkretne rezultate do konca oktobra 2015;

13.    je seznanjen s pojasnilom Eurojusta, da so življenjepisi članov upravnega odbora in upravnega direktorja Eurojusta objavljeni na spletnem mestu organa; ugotavlja, da mora upravni odbor Eurojusta še odobriti predlogo za izjavo o interesih; poziva Eurojust, naj organ za podelitev razrešnice čim prej obvesti o napredku v zvezi s tem; obžaluje, da se še vedno čaka na odobritev, in poziva, da se predloge odobri do konca julija 2015; poziva Eurojust, naj do konca oktobra 2015 objavi izjave o interesih, ki so jih izpolnili osebje in strokovnjaki;

14.    z obžalovanjem ugotavlja, da Eurojust ni storil nobenega pomembnega koraka na poti k preprečevanju in upravljanju navzkrižij interesov ter zagotavljanju preglednosti;

Notranja revizija

15.    ugotavlja, da je služba Komisije za notranjo revizijo leta 2013 opravila revizijo, saj se je želela ponovno prepričati, da nadzorni sistemi Eurojusta zadoščajo za obvladovanje bistvenega tveganja;

16.    je zaskrbljen, saj je služba za notranjo revizijo med analizo tveganja opredelila nekatere postopke z velikim pripadajočim tveganjem, ki jih ni mogoče revidirati v okviru revizijskega načrta, saj so bile kontrole neobstoječe ali nezadostne; ugotavlja, da je uprava Eurojusta predložila akcijski načrt, s katerim želi obravnavati te pomanjkljivosti, vendar je ta neustrezen in ga bo služba za notranjo revizijo ponovno obravnavala v okviru naslednje poglobljene ocene tveganja;

17.    potrjuje, da je služba za notranjo revizijo leta 2013 pregledala tudi dokumentacijo o izvajanju svojih prejšnjih priporočil; ugotavlja, da ob koncu leta ni bilo nerešenih kritičnih priporočil in da je izvajanje enega zelo pomembnega priporočila zamujalo in odstopalo od prvotnega načrta, medtem ko je bilo drugo zelo pomembno priporočilo zaključeno;

Druge pripombe

18.    ugotavlja, da obstaja aktualno vprašanje, ki ga je leta 2011 opredelilo Računsko sodišče glede prekrivanja odgovornosti med upravnim direktorjem in kolegijem Eurojusta, ter ugotavlja, da kolegij ni sprejel popravljalnih ukrepov za ponovni razmislek o opredelitvi vlog in odgovornosti direktorja in kolegija Eurojusta, da bi odpravili prekrivanje odgovornosti, kakor je ugotovilo Računsko sodišče leta 2010; poziva Eurojust, naj organ za podelitev razrešnice nemudoma obvesti o rešitvi tega vprašanja;

o

o       o

19.    sporoča, da so druge pripombe k sklepu o razrešnici, ki so horizontalne narave, zbrane v resoluciji z dne ... 2015(15) o uspešnosti, finančnem upravljanju in nadzoru agencij.

6.2.2015

MNENJE Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

za Odbor za proračunski nadzor

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Eurojusta za proračunsko leto 2013

(2014/2103(DEC))

Pripravljavka mnenja: Sylvie Guillaume

POBUDE

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1.      pozdravlja ugotovitve Računskega sodišča, da letni računovodski izkazi urada Eurojust v vseh pomembnih vidikih odražajo finančni položaj na dan 31. decembra 2013 ter poslovne dogodke in denarne tokove za proračunsko leto, ki se je takrat končalo, in da so transakcije, povezane z računovodskimi izkazi urada za proračunsko leto 2013, z vseh pomembnih vidikov zakonite in pravilne;

2.      je seznanjen z ugotovitvami Računskega sodišča, da so potrebne izboljšave v okviru načrtovanja in izvrševanja proračuna; obenem ugotavlja, da na čas vložitve zahtev za povrnitev stroškov, povezanih s skupnimi preiskovalnimi ekipami, iz subvencij za Eurojust, v večini primerov neposredno vpliva narava preiskovalnega dela, ki ga ni mogoče vedno vnaprej načrtovati in lahko v številnih primerih traja do konca leta;

3.      vendar se je v zvezi s tem seznanil z utemeljitvami, ki jih je odkrilo Računsko sodišče, in vsemi prizadevanji urada Eurojust na tem področju, saj je slednji že začel izvajati nasvete Računskega sodišča in zmanjšal število proračunskih vrstic za 26,4 % za proračunsko leto 2014;

4.      v splošnem meni, da bi se moral Eurojust v skladu s proračunskim načelom enoletnosti bolj osredotočiti na načelo dobrega finančnega poslovodenja, in sicer gospodarnost, uspešnost in učinkovitost pri porabi sredstev za izvajanje svojih pristojnosti.

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

5.2.2015

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

48

7

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Martina Anderson, Heinz K. Becker, Bodil Ceballos, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Marija Gabriel (Mariya Gabriel), Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Maeijer, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Hugues Bayet, Andrea Bocskor, Pál Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Petra Kammerevert, Ska Keller, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Jaromír Štětina, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Eugen Freund, Elisabetta Gardini, Charles Tannock

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

23.3.2015

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

24

5

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Andrej Novakov (Andrey Novakov), Julia Pitera, Miroslav Poche

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Laura Ferrara

(1)

UL C 442, 10.12.2014, str. 282.

(2)

UL C 442, 10.12.2014, str. 282.

(3)

UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(4)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(5)

UL L 63, 6.3.2002, str. 1.

(6)

UL L 357, 31.12.2002, str. 72.

(7)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(8)

UL C 442, 10.12.2014, str. 282.

(9)

UL C 442, 10.12.2014, str. 282.

(10)

UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(11)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(12)

UL L 63, 6.3.2002, str. 1.

(13)

UL L 357, 31.12.2002, str. 72.

(14)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(15)

Na ta dan sprejeta besedila, P8_TA-PROV(2015)0000.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov