Процедура : 2014/2088(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0092/2015

Внесени текстове :

A8-0092/2015

Разисквания :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Гласувания :

PV 29/04/2015 - 10.48
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0157

ДОКЛАД     
PDF 201kWORD 102k
30.3.2015
PE 539.731v02-00 A8-0092/2015

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2013 година

(2014/2088(DEC))

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик по становище: Ришард Чарнецки

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2013 година

(2014/2088(DEC))

Европейският парламент,

–       като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2013 година,

–       като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2013 година, придружен от отговорите на Фондацията(1),

–       като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2013 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

–       като взе предвид препоръката на Съвета от 17 февруари 2015 г. относно освобождаването от отговорност на Фондацията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2013 година (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

–       като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(3),

–       като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(4), и по-специално член 208 от него,

–       като взе предвид Регламент (ЕИО) № 1365/75 на Съвета от 26 май 1975 г. относно създаването на Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд(5), и по-специално член 16 от него,

–       като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 година относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(6),

–       като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(7), и по-специално член 108 от него,

–       като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

–       като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по заетост и социални въпроси (A8-0092/2015),

1.      освобождава от отговорност директора на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд във връзка с изпълнението на бюджета на Фондацията за финансовата 2013 година;

2.      представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.      възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на директора на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно приключването на сметките на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2013 година

(2014/2088(DEC))

Европейският парламент,

–       като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2013 година,

–       като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2013 година, придружен от отговорите на Фондацията(8),

–       като взе предвид декларацията за достоверност(9) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2013 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

–       като взе предвид препоръката на Съвета от 17 февруари 2015 г. относно освобождаването от отговорност на Фондацията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2013 година (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

–       като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(10),

–       като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(11), и по-специално член 208 от него,

–       като взе предвид Регламент (ЕИО) № 1365/75 на Съвета от 26 май 1975 г. относно създаването на Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд(12), и по-специално член 16 от него,

–       като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 година относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(13),

–       като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(14), и по-специално член 108 от него,

–       като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

–       като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по заетост и социални въпроси (A8-0092/2015),

1.      констатира, че окончателните годишни отчети на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд са приложени към доклада на Сметната палата;

2.      одобрява приключването на сметките на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2013 година;

3.      възлага на своя председател да предаде настоящото решение на директора на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2013 година

(2014/2088(DEC))

Европейският парламент,

–       като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2013 година,

–       като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

–       като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по заетост и социални въпроси (A8-0092/2015),

A.     като има предвид, че според финансовите отчети на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд („Фондацията“) нейният окончателен бюджет за финансовата 2013 година възлиза на 20 624 300 EUR, което представлява намаление от 3,76 % в сравнение с 2012 г.,

Б.     като има предвид декларацията на Сметната палата в нейния доклад относно годишните отчети на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2013 година („доклада на Сметната палата“), че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Фондацията са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни,

Последващи действия във връзка с процедурата по освобождаване от отговорност за финансовата 2012 година

1.      установява въз основа на информация от Фондацията, че на нейния уебсайт е предоставена информация относно ефекта от нейната дейност за гражданите на Съюза, най-вече чрез ежегодното публикуване на стратегически документи, като например годишния отчет за дейността на Фондацията и множество документи за политиката на Съюза във връзка с личния и професионалния живот на гражданите;

Коментари относно надеждността на отчетите

2.      отбелязва въз основа на доклада на Сметната палата, че Фондацията е извършила цялостна физическа инвентаризация в края на 2013 г. и началото на 2014 г. и че докладът за физическата инвентаризация не бе приключен до февруари 2014 г., когато бе проведен одитът на Сметната палата; отбелязва със загриженост, че извършените от Сметната палата тестове показват, че не всички материални активи са отбелязани с баркод, нито са заведени в регистъра и осчетоводени, че част от оборудването е отразено като разход, вместо да бъде капитализирано, както и че точната начална дата на амортизационните отчисления за някои материални активи не може да бъде проследена;

3.      установява въз основа на информация от Фондацията, че докладът за физическата инвентаризация е приключен и публикуван след одита на Сметната палата, както и че грешките във връзка с баркодовете и завеждането на активите в регистъра са поправени; отбелязва освен това, че понастоящем Фондацията регистрира необходимата документация, за да се гарантира правилното проследяване на точната начална дата при определяне на амортизационните отчисления на материалните активи;

4.      установява въз основа на информация от Фондацията, че слабостите във връзка със завеждането и осчетоводяването на дълготрайните материални активи се обясняват главно с периода на преход към нова система за осчетоводяване на материалните активи; отбелязва, че установените слабости са отстранени чрез пълното въвеждане на новата система и извършването на промени във вътрешните работни процеси;

Бюджет и финансово управление

5.      отбелязва въз основа на информация от Фондацията, че в резултат на усилията за контрол на бюджета през финансовата 2013 година степента на изпълнение на бюджета е 99,50 %, а степента на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е 78,10 %;

Поети задължения и преноси

6.      отбелязва със загриженост големия обем на пренесените към 2014 г. бюджетни кредити, за които са поети задължения, възлизащ на 35,60% за дял II (административни разходи) и 48,60% за дял ІІІ (оперативни разходи);

7.      установява въз основа на информация от Фондацията, че преносите по дял II се дължат най-вече на процедури за обществени поръчки за компютърен хардуер и софтуер, спешни и непредвидени ремонтни дейности и дейности по обновяване, които следва да бъдат договорени и планирани за началото на 2014 г., и че преносите по дял III се дължат най-вече на многогодишни проекти, по които дейностите вече са приключили, както и на непланирани преноси, като например увеличен бюджет за няколко мащабни качествени проекта, заявени в края на годината услуги за превод и закъсняло фактуриране на изпълнители;

Процедури за възлагане на обществени поръчки и набиране на персонал

8.      отбелязва, че нито извадката от операции, нито други одитни констатации са довели до коментари относно процедурите за възлагане на обществени поръчки на Фондацията в доклада на Сметната палата, който също така не съдържа и коментари във връзка с нейните процедури за набиране на персонал;

Предотвратяване и управление на конфликтите на интереси и прозрачност

9.      установява въз основа на информация от Фондацията, че тя е приела своя политика относно конфликтите на интереси през 2014 г.; приветства факта, че декларациите за интереси и автобиографиите на директора и висшите ръководители са публикувани на нейния уебсайт; отбелязва, че въпреки че Фондацията е изискала автобиографиите на членовете на Управителния съвет и техните заместници да бъдат публикувани на нейния уебсайт, те все още не са публично достъпни; призовава Фондацията да отстрани незабавно този недостатък;

Вътрешен одит

10.    установява въз основа на информация от Фондацията, че през 2013 г. Службата за вътрешен одит на Комисията (IAS) е извършила одит на двупосочната комуникация между Фондацията и нейните клиенти и партньори, с цел да се определи дали целите ѝ са постигнати по ефективен и ефикасен начин; отбелязва, че одитът е показал, че системите за управление и контрол на Фондацията функционират ефективно и ефикасно; отбелязва, че в своя одит IAS е отправила три препоръки към Фондацията, една от които е обозначена като „много важна“;

11.    отбелязва въз основа на информация от Фондацията, че всички препоръки, отправени от IAS през 2012 г., както и през предходните години, са изпълнени и IAS е приела изпълнението им през януари 2014 г.;

Други коментари

12.    отбелязва със загриженост, че въпреки че Фондацията функционира още от 1975 г., все още между Фондацията и приемащата държава членка не е подписано всеобхватно споразумение за нейното седалище;

13.    установява въз основа на информация от Фондацията, че преговорите с приемащата държава членка са започнали през февруари 2014 г.; отбелязва, че на Фондацията бе представено проектоспоразумение, където повечето от предишните спорни въпроси са разрешени, и очаква с интерес последния кръг на преговорите и последващото подписване на споразумение, което би могло да насърчи прозрачността по отношение на условията на работа на Фондацията и нейните служители; призовава Фондацията да информира органа по освобождаване от отговорност за резултатите от тези преговори;

14.    отбелязва, че 2013 г. е първата година от четиригодишната програма на Фондацията (2013 – 2016 г.); в този контекст оценява дейностите на Фондацията за осигуряване на качествени, навременни и целесъобразни знания в подкрепа на разработването на политики, които са използвани включително и от Международната организация на труда; отбелязва освен това подобрението на повечето ключови показатели за изпълнение в сравнение с 2012 г.;

15.    приветства увеличения принос на Фондацията за разработването на политики, все по-честото използване на нейния експертен опит в ключови документи за политиките на Съюза и растящото признание на научната стойност на изследователската дейност на Фондацията;

o

o         o

16.    по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от … 2015 г.(15) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

30.1.2015

СТАНОВИЩЕ на комисията по заетост и социални въпроси

на вниманието на комисията по бюджетен контрол

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2013 година

(2014/2088(DEC))

Докладчик по становище: Мариан Харкин

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  изразява задоволство, че Сметната палата обяви операциите, свързани с годишните отчети на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) за финансовата 2013 година, за законосъобразни и редовни, както и че нейното финансово състояние към 31 декември 2013 г. е вярно представено;

2.  отбелязва, че 2013 г. е първата година от четиригодишната програма на Eurofound (2013 – 2016 г.); оценява в този контекст дейностите на Eurofound за осигуряване на висококачествени, навременни и отговарящи на нуждите на политиките знания в подкрепа на разработването на политики, които са били използвани включително от Международната организация на труда; отбелязва освен това подобрението на повечето от ключови показатели за изпълнение в сравнение с 2012 г.;

3.  приветства по-големия принос на Eurofound в разработването на политики, все по-честото използване на нейния експертен опит в ключови документи на политиките на Съюза и растящото признание на научната стойност на изследователската дейност на Eurofound;

4.  потвърждава високото равнище на изпълнение на бюджета (99,5%) през 2013 г., което показва, че бюджетните задължения са поемани своевременно; отбелязва високото равнище на преноси в дял ІІ (35,6%) и дял ІІІ (48,6%); е удовлетворен обаче от коментарите в доклада за управлението на бюджета по тези въпроси;

5.  отбелязва отговорите на Eurofound на загрижеността, изразена от Сметната палата във връзка с вътрешната инвентаризация и вписването в регистъра на дълготрайните активи; очаква с новата система за осчетоводяване на активи подобни грешки да бъдат избягвани в бъдеще;

6.  изразява съгласие с коментара на Сметната палата, че подписването на подробно споразумение за седалището между фондацията и държавата членка – домакин би довело до още по-голяма прозрачност по отношение на условията, при които работят Eurofound и нейните служители.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

29.1.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

45

8

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Laura Agea, Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Kostadinka Kuneva, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Georgi Pirinski, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská, Inês Cristina Zuber

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Tania González Peñas, Richard Howitt, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Edouard Martin, Helga Stevens, Monika Vana

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

23.3.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

21

5

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Laura Ferrara

(1)

OВ C 442, 10.12.2014 г., стр. 275.

(2)

OВ C 442, 10.12.2014 г., стр. 275.

(3)

OВ C 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(4)

OВ C 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(5)

OВ C 139, 30.5.1975 г., стр. 1.

(6)

OВ C 357, 31.12.2002 г., стр. 72.

(7)

OВ C 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(8)

OВ C 442, 10.12.2014 г., стр. 275.

(9)

OВ C 442, 10.12.2014 г., стр. 275.

(10)

OВ C 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(11)

OВ C 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(12)

OВ C 139, 30.5.1975 г., стр. 1.

(13)

OВ C 357, 31.12.2002 г., стр. 72.

(14)

OВ C 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(15)

Приети текстове, P8_TA-PROV(2015)0000.

Правна информация - Политика за поверителност