Postup : 2014/2088(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0092/2015

Předložené texty :

A8-0092/2015

Rozpravy :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hlasování :

PV 29/04/2015 - 10.48
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0157

ZPRÁVA     
PDF 182kWORD 93k
30.3.2015
PE 539.731v02-00 A8-0092/2015

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2013

(2014/2088(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodaj: Ryszard Czarnecki

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2013

(2014/2088(DEC))

Evropský parlament,

–       s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek za rozpočtový rok 2013,

–       s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek za rozpočtový rok 2013 spolu s odpověďmi nadace(1),

–       s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2013 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na doporučení Rady ze dne 17. února 2015 o udělení absolutoria nadaci za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(3),

–       s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–       s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 1365/75 ze dne 26. května 1975 o založení Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek(5), a zejména na článek 16 tohoto nařízení,

–       s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finančním nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(6),

–       s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(7), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–       s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–       s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A8-0092/2015),

1.      uděluje řediteli Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek absolutorium za plnění rozpočtu nadace na rozpočtový rok 2013;

2.      předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.      pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, řediteli Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek za rozpočtový rok 2013

(2014/2088(DEC))

Evropský parlament,

–       s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek za rozpočtový rok 2013,

–       s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek za rozpočtový rok 2013 spolu s odpověďmi nadace(8),

–       s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(9) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2013 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na doporučení Rady ze dne 17. února 2015 o udělení absolutoria nadaci za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(10),

–       s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(11), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–       s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 1365/75 ze dne 26. května 1975 o založení Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek(12), a zejména na článek 16 tohoto nařízení,

–       s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finančním nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(13),

–       s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(14), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–       s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–       s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A8-0092/2015),

1.      konstatuje, že konečná roční účetní závěrka Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek tvoří přílohu zprávy Účetního dvora;

2.      schvaluje uzavření účtů Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek za rozpočtový rok 2013;

3.      pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí řediteli Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek, Radě, Komisi, a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2013

(2014/2088(DEC))

Evropský parlament,

–       s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2013,

–       s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–       s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A8-0092/2015),

A.     vzhledem k tomu, že podle finančních výkazů Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek („nadace“) činil její konečný rozpočet na rozpočtový rok 2013 celkem 20 624 300 EUR, což ve srovnání s rokem 2012 představuje pokles o 3,76 %;

B.     vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o ověření roční účetní závěrky Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek za rozpočtový rok 2013 („zpráva Účetního dvora“) uvedl, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka nadace je spolehlivá a že uskutečněné operace jsou legální a správné;

Opatření v návaznosti na udělení absolutoria za rok 2012

1.      bere na vědomí sdělení nadace, že na internetových stránkách nadace jsou poskytovány informace o dopadu její činnosti na občany Unie, a to především prostřednictvím každoročního zveřejňování strategických dokumentů, jako je výroční zpráva o činnosti nadace a řada dokumentů o politice Unie v oblasti života a práce;

Připomínky ke spolehlivosti účetní závěrky

2.      bere na vědomí informaci uvedenou ve zprávě Účetního dvora, že nadace na konci roku 2013 a na začátku roku 2014 provedla kompletní fyzickou inventuru a že v únoru 2014, kdy Účetní dvůr prováděl audit, ještě nebyla zpráva o fyzické inventuře dokončena; se znepokojením konstatuje, že Účetní dvůr při svých kontrolách zjistil, že ne všechna stálá aktiva byla označena čárovým kódem a zanesena v evidenci a v účetnictví, že určité vybavení bylo zaúčtováno do nákladů, nikoli kapitalizováno a že u některého majetku nebylo možno určit správné datum zahájení výpočtu odpisů;

3.      bere na vědomí sdělení nadace, že zpráva o fyzické inventuře byla dokončena a zveřejněna poté, co Účetní dvůr provedl audit, a že nedostatky týkající se evidence a označení čárovými kódy byly odstraněny; dále bere na vědomí, že nadace nyní vede požadovanou dokumentaci, která zajišťuje řádné určení správného data zahájení výpočtu odpisů majetku;

4.      bere na vědomí sdělení nadace, že nedostatky v oblasti evidence a účtování stálých aktiv byly do značné míry zapříčiněny přechodem na nový systém účtování majetku; bere na vědomí, že zjištěné nedostatky byly odstraněny, jakmile začal být plně používán nový systém a byly provedeny změny v interních pracovních postupech;

Rozpočtové a finanční řízení

5.      bere na vědomí sdělení nadace, že výsledkem úsilí v oblasti monitorování rozpočtu v rozpočtovém roce 2013 byla míra plnění rozpočtu 99,50 % a že míra vyplácení prostředků na platby činila 78,10 %;

Závazky a přenesené prostředky

6.      se znepokojením konstatuje, že objem prostředků přidělených na závazky přenesených do roku 2014 byl vysoký – v rámci hlavy II (správní výdaje) činil 35,60 %, a v rámci hlavy III (provozní výdaje) činil 48,60 %;

7.      bere na vědomí sdělení nadace, že přenos prostředků v rámci hlavy II byl zapříčiněn zejména nákupem hardwarového a softwarového vybavení, naléhavými a neočekávanými opravami a rekonstrukcemi, které byly již nasmlouvány a naplánovány na začátek roku 2014, a že přenos prostředků v rámci hlavy III jde na vrub především víceletým projektům, u nichž byly činnosti již provedeny, a neplánovaným okolnostem, jako například navýšení rozpočtu u několika projektů s větším rozsahem a kvalitou, objednání překladatelských služeb na konci roku a opožděným fakturám dodavatelů;

Postupy pro zadávání zakázek a pro přijímání zaměstnanců

8.      konstatuje, že ani v souvislosti s kontrolovanými činnostmi, ani s jinými zjištěními vzešlými z auditu se ve zprávě Účetního dvora neobjevily připomínky týkající se zadávacích řízení nadace ani postupů pro přijímání zaměstnanců nadace;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

9.      bere na vědomí sdělení nadace, že v roce 2014 přijala politiku v oblasti střetu zájmů; vítá skutečnost, že prohlášení o zájmech a životopisy ředitele a členů vrcholného vedení byly zveřejněny na internetových stránkách nadace; podotýká, že navzdory požadavku na zveřejnění životopisů členů správní rady a jejich náhradníků na internetových stránkách nadace, tyto dokumenty dosud zveřejněny nebyly; vyzývá nadaci, aby tento nedostatek co nejdříve odstranila;

Interní audit

10.    bere na vědomí sdělení nadace, že v roce 2013 provedl útvar interního auditu Komise (IAS) audit obousměrné komunikace mezi nadací a jejími klienty a zúčastněnými stranami, aby ověřil, zda jsou její cíle dosahovány účinně a účelně; bere na vědomí zjištění auditu, že systémy nadace pro správu a kontrolu fungují účinně a účelně; poznamenává, že v rámci svého auditu dal IAS nadaci tři doporučení, z nichž jedno bylo označeno jako „velmi důležité“;

11.    z informací nadace zjišťuje, že všechna doporučení učiněná útvarem IAS v roce 2012 a v předcházejících letech byla splněna a v lednu 2014 je IAS uzavřel;

Další připomínky

12.    se znepokojením konstatuje, že ačkoli nadace zahájila svou činnost v roce 1975, dosud nebyla podepsána komplexní dohoda o sídle mezi nadací a hostitelským členským státem;

13.    bere na vědomí sdělení nadace, že v únoru 2014 začala jednání s hostitelským členským státem; bere na vědomí, že nadaci byl předložen návrh dohody, který řeší většinu dříve sporných otázek, a očekává závěrečné kolo jednání a následný podpis dohody, která by usilovala o transparentnost, pokud jde o podmínky, za jakých nadace a její zaměstnanci pracují; žádá nadaci, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovala o výsledku těchto jednání;

14.    konstatuje, že rok 2013 byl prvním rokem čtyřletého programu nadace na období 2013–2016; oceňuje v této souvislosti činnosti nadace, která poskytuje vysoce kvalitní, včasné a relevantní poznatky na podporu tvorby politiky, jež využila například Mezinárodní organizace práce; dále zaznamenává zlepšení u většiny klíčových ukazatelů výkonnosti ve srovnání s rokem 2012;

15.    vítá skutečnost, že nadace více přispívá k vytváření politik, její odborné zkušenosti jsou častěji využívány v klíčových dokumentech politiky Unie a vědecká hodnota její výzkumné práce nachází stále větší uznání;

o

o         o

16.    pokud jde o další připomínky horizontální povahy, které doprovázejí jeho rozhodnutí o udělení absolutoria, odkazuje na své usnesení ze dne ... 2015(15) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

31.1.2015

STANOVISKO Výboru pro zaměstnanost a sociální věci

pro Výbor pro rozpočtovou kontrolu

k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2013

(2014/2088(DEC))

Navrhovatelka: Marian Harkin

NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1.  vyjadřuje uspokojení nad tím, že Účetní dvůr prohlásil, že operace, na nichž se zakládá roční účetní závěrka nadace Eurofound za rozpočtový rok 2013, jsou legální a správné a že účetní závěrka věrně zobrazuje finanční situaci nadace k 31. prosinci 2013;

2.  konstatuje, že rok 2013 byl prvním rokem čtyřletého programu nadace na období 2013–2016; oceňuje v této souvislosti činnosti nadace Eurofound, která poskytuje vysoce kvalitní, včasné a relevantní poznatky na podporu tvorby politiky, jež využila například Mezinárodní organizace práce; dále zaznamenává zlepšení u většiny klíčových ukazatelů výkonnosti ve srovnání s rokem 2012;

3.  vítá skutečnost, že nadace Eurofound více přispívá k vytváření politik, její odborné zkušenosti jsou častěji využívány v klíčových dokumentech politiky Unie a vědecká hodnota její výzkumné práce nachází stále větší uznání;

4.  bere na vědomí vysokou míru čerpání rozpočtu (99,5 %) v roce 2013, což svědčí o tom, že závazky byly prováděny včas; všímá si vysoké míry přenosů v hlavách II (35,6 %) a III (48,6 %); je však spokojen s vyjádřeními, která k těmto otázkám obsahuje zpráva o rozpočtovém řízení;

5.  bere na vědomí odpovědi nadace Eurofound na připomínky, které vznesl Účetní dvůr k fyzické inventuře a evidenci dlouhodobého majetku; očekává, že s novým systémem účtování majetku se podaří zajistit, aby v budoucnu k podobným chybám nedocházelo;

6.  souhlasí s připomínkou Účetního dvora v tom smyslu, že komplexní dohoda o sídle mezi nadací a hostitelským členským státem by přispěla k ještě větší transparentnosti podmínek, za nichž nadace pracuje.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

29.1.2015

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

45

8

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Laura Agea, Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Kostadinka Kuneva, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Georgi Pirinski, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská, Inês Cristina Zuber

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Tania González Peñas, Richard Howitt, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Edouard Martin, Helga Stevens, Monika Vana

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

23.3.2015

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

21

5

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Laura Ferrara

(1)

Úř. věst. C 442, 10.12.2014, s. 275.

(2)

Úř. věst. C 442, 10.12.2014, s. 275.

(3)

Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(4)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(5)

Úř. věst. L 139, 30.5.1975, s. 1.

(6)

Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

(7)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(8)

Úř. věst. C 442, 10.12.2014, s. 275.

(9)

Úř. věst. C 442, 10.12.2014, s. 275.

(10)

Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(11)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(12)

Úř. věst. L 139, 30.5.1975, s. 1.

(13)

Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

(14)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(15)

Přijaté texty, P8_ TA-PROV(2015)0000.

Právní upozornění - Ochrana soukromí