Menetlus : 2014/2088(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0092/2015

Esitatud tekstid :

A8-0092/2015

Arutelud :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hääletused :

PV 29/04/2015 - 10.48
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0157

RAPORT     
PDF 165kWORD 82k
30.3.2015
PE 539.731v02-00 A8-0092/2015

Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2014/2088(DEC))

Eelarvekontrollikomisjon

Raportöör: Ryszard Czarnecki

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2014/2088(DEC))

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi 2013. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–       võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi eelarveaasta 2013 raamatupidamise aastaaruande kohta koos fondi vastustega(1),

–       võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja avaldust(2), mis kinnitab 2013. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsust ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja korrektsust,

–       võttes arvesse nõukogu 17. veebruari 2015. aasta soovitust fondi tegevusele heakskiidu andmise kohta 2013. aasta eelarve täitmisel (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–       võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust(3),

–       võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(4), eriti selle artiklit 208,

–       võttes arvesse nõukogu 26. mai 1975. aasta määrust (EMÜ) nr 1365/75 Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi loomise kohta(5), eriti selle artiklit 16,

–       võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)(6),

–       võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(7), eriti selle artiklit 108,

–       võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–       võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni arvamust (A8-0092/2015),

1.      annab heakskiidu Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi direktori tegevusele fondi 2013. aasta eelarve täitmisel;

2.      esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.      teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi direktorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

2. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi 2013. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta

(2014/2088(DEC))

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi 2013. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–       võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi eelarveaasta 2013 raamatupidamise aastaaruande kohta koos fondi vastustega(8),

–       võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja avaldust(9), mis kinnitab 2013. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsust ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja korrektsust,

–       võttes arvesse nõukogu 17. veebruari 2015. aasta soovitust fondi tegevusele heakskiidu andmise kohta 2013. aasta eelarve täitmisel (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–       võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust(10),

–       võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(11), eriti selle artiklit 208,

–       võttes arvesse nõukogu 26. mai 1975. aasta määrust (EMÜ) nr 1365/75 Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi loomise kohta(12), eriti selle artiklit 16,

–       võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)(13),

–       võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(14), eriti selle artiklit 108,

–       võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–       võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni arvamust (A8-0092/2015),

1.      märgib, et Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi lõplik raamatupidamisaruanne vastab kontrollikoja aruande lisas esitatule;

2.      annab heakskiidu Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi 2013. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

3.      teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi direktorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

3. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa

(2014/2088(DEC))

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse oma otsust Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–       võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–       võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni arvamust (A8-0092/2015),

A.     arvestades, et Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi (edaspidi „fond”) finantsaruannete kohaselt oli fondi 2013. aasta lõplik eelarve 20 624 300 eurot, mida on 2012. aastaga võrreldes 3,76 % vähem;

B.     arvestades, et kontrollikoda märkis oma aruandes Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi eelarveaasta 2013 raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne”), et on saanud piisava kindluse selle kohta, et fondi raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne ning selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed;

2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise järelmeetmed

1.      võtab teadmiseks fondilt saadud teabe, et teave fondi tegevuse mõju kohta liidu kodanikele on esitatud fondi veebisaidil, eelkõige igal aastal avaldatavate strateegiliste dokumentide näol, ja nende dokumentide hulgas on fondi iga-aastane tegevusaruanne ning mitmed elu- ja töötingimuste valdkonda käsitlevad liidu poliitikadokumendid;

Kommentaarid raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse kohta

2.      võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et fond viis 2013. aasta lõpus ja 2014. aasta alguses läbi põhjaliku füüsilise inventuuri ning et selle inventuuri aruanne ei olnud 2014. aasta veebruariks, kontrollikoja auditi toimumise ajaks, veel valminud; märgib murega, et kontrollikoja kontroll näitas, et kogu põhivara ei olnud vöötkoodiga varustatud ning registrisse ja raamatupidamisdokumentidesse kantud, et teatavad vahendid olid kajastatud kuludena, mitte kapitaliseerituna, ning osa varade puhul ei olnud võimalik kontrollida amortisatsioonikulu arvutamise õiget alguskuupäeva;

3.      võtab teadmiseks fondi antud teabe, et füüsilise inventuuri aruanne viidi lõpule ja avaldati pärast kontrollikoja auditi toimumist ning et registrisse kandmise ja vöötkoodiga varustamise vead parandati; märgib lisaks, et praegu registreerib fond nõutava dokumentatsiooni, et tagada amortisatsioonikulu arvutamise õige alguskuupäeva nõuetekohane jälgimine;

4.      võtab teadmiseks fondilt saadud teabe, et põhivara registreerimise ja raamatupidamises kajastamise puudused tulenesid enamjaolt varade raamatupidamises kajastamise uuele süsteemile ülemineku perioodist; märgib, et tuvastatud puudused lahendati uue süsteemi täieliku kasutuselevõtuga ja muudatustega sisemises töökorralduses;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

5.      võtab fondi andmete põhjal teadmiseks, et 2013. aastal tehtud eelarve jälgimise pingutuste tulemusena oli eelarve täitmise määr 99,50 % ja maksete assigneeringute täitmise määr 78,10 %;

Kulukohustused ja järgmisse eelarveaastasse üle kantud assigneeringud

6.      märgib murelikult, et 2014. aastasse üle kantud kulukohustuste assigneeringute määr oli kõrge – II jaotises (halduskulud) 35,60 % ja III jaotises (tegevuskulud) 48,60 %;

7.      võtab fondi andmete põhjal teadmiseks, et II jaotises kanti assigneeringuid üle peamiselt seoses IT riist- ja tarkvarahangete, kiireloomuliste ja ettenägematute remonditööde ning selliste remonditöödega, mille kohta olid juba lepingud ja mida kavandati 2014. aasta alguseks, ning et III jaotise üle kantud assigneeringud olid seotud peamiselt mitmeaastaste projektidega, mille puhul tegevus juba toimus, samuti oli planeerimata ülekandmisi, näiteks seoses mitmete projektide eelarve suurenemisega nende mahu suurendamise ja kvaliteedi tõstmise tõttu, seoses aasta lõpus tellitud tõlketeenustega ning seoses arvete hilise esitamisega töövõtjate poolt;

Hanke- ja töölevõtmismenetlused

8.      märgib, et valimis olnud tehingute ja muude auditileidudega seoses ei ole kontrollikoda oma aruandes esitanud ühtki kommentaari fondi hankemenetluste kohta ning aruandes ei ole ka ühtki kommentaari fondi töölevõtmismenetluste kohta;

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning läbipaistvus

9.      võtab fondi andmete põhjal teadmiseks, et fond võttis 2014. aastal vastu oma poliitika huvide konfliktide käsitlemiseks; väljendab rahulolu selle üle, et huvide deklaratsioonid ning direktori ja juhtivtöötajate elulookirjeldused on avaldatud fondi veebisaidil; märgib, et kuigi fond soovis oma veebisaidil avaldada ka haldusnõukogu liikmete ja nende asendusliikmete elulookirjeldused, ei ole need seniajani üldsusele kättesaadavad; palub ametil selle puuduse kiiremas korras kõrvaldada;

Siseaudit

10.    võtab teadmiseks fondilt saadud teabe, et 2013. aastal viis Euroopa Komisjoni siseaudititalitus läbi fondi ning selle klientide ja sidusrühmade vahelise kahesuunalise suhtluse auditi, et kindlaks teha, kas fondi eesmärke täidetakse tulemuslikult ja tõhusalt; märgib, et see audit näitas, et fondi juhtimis- ja kontrollisüsteemid toimivad tulemuslikult ja tõhusalt; märgib, et komisjoni siseauditi talitus andis oma auditis fondile kolm soovitust, neist ühe märkega „väga oluline”;

11.    võtab teadmiseks fondilt saadud teabe, et komisjoni siseauditi talitus luges 2014. aasta jaanuaris rakendatuks ja lõpuni täidetuks kõik oma 2012. aastal ja eelnevatel aastatel fondile esitatud soovitused;

Muud märkused

12.    märgib murelikult, et kuigi fond alustas tegevust 1975. aastal, ei ole fondi ja asukohariigi vahel seniajani sõlmitud terviklikku peakorterilepingut;

13.    võtab teadmiseks fondilt saadud teabe, et 2014. aasta veebruaris alustati läbirääkimisi asukohariigiga; võtab teadmiseks, et fondile on esitatud lepingu projekt, milles on lahenduse leidnud enamik varem vaidlusi tekitanud probleeme, ning ootab läbirääkimiste viimast vooru ja seejärel lepingu sõlmimist, mis edendaks nende tingimuste läbipaistvust, mille alusel fond ja selle töötajad tegutsevad; palub fondil eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni läbirääkimiste tulemusest teavitada;

14.    märgib, et 2013. aasta oli fondi nelja-aastase tööprogrammi (2013–2016) esimene aasta; tunnustab selles valguses fondi tegevust, st sellise kvaliteetse, ajakohase ja olulise teabe esitamist poliitikakujunduse toetamiseks, mida on kasutanud näiteks Rahvusvaheline Tööorganisatsioon; võtab peale selle teadmiseks, et enamik tulemuslikkuse põhinäitajaid on võrreldes 2012. aastaga paranenud;

15.    tunneb heameelt selle üle, et fond on andnud poliitikakujundusse suurema panuse, tema eksperdiarvamusi on liidu peamistes poliitikadokumentides rohkem kasutatud ning tema uurimistegevuse teaduslikku väärtust tunnustatakse üha rohkem;

o

o         o

16.    viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma … 2015. aasta resolutsioonile(15) ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.

30.1.2015

TÖÖHÕIVE- JA SOTSIAALKOMISJONI ARVAMUS

eelarvekontrollikomisjonile

Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2014/2088(DEC))

Arvamuse koostaja: Marian Harkin

ETTEPANEKUD

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1.  väljendab rahulolu seoses sellega, et kontrollikoda tunnistas Eurofoundi 2013. aasta raamatupidamise aastaaruande aluseks olevad tehingud seaduslikeks ja korrektseteks ning et selle finantsolukorrast 31. detsembri 2013. aasta seisuga on antud tõepärane pilt;

2.  märgib, et 2013. aasta oli Eurofoundi nelja-aastase tööprogrammi (2013–2016) esimene aasta; tunnustab selles valguses Eurofoundi tegevust, st sellise kvaliteetse, ajakohase ja olulise teabe esitamist poliitikakujunduse toetamiseks, mida on kasutanud näiteks ka Rahvusvaheline Tööorganisatsioon; võtab peale selle teadmiseks, et enamik võtmetähtsusega tulemuslikkuse põhinäitajaid on võrreldes 2012. aastaga paranenud;

3.  tunneb heameelt selle üle, et Eurofound on andnud poliitikakujundusse suurema panuse, tema eksperdiarvamusi on liidu peamistes poliitikadokumentides rohkem kasutatud ning tema uurimistegevuse teaduslikku väärtust tunnustatakse üha rohkem;

4.  võtab teadmiseks 2013. aasta eelarve kõrge täitmismäära (99,5 %), mis näitab, et kulukohustused olid õigeaegsed; märgib, et ülekandmiste määr oli kõrge nii II jaotises (35,6 %) kui ka III jaotises (48,6 %); peab aga nende küsimuste kohta eelarve haldamise aruandes esitatud märkusi rahuldavaks;

5.  võtab teadmiseks Eurofoundi vastused probleemide kohta, mille kontrollikoda tõstatas seoses füüsilise inventuuri ja põhivara registreerimisega; eeldab, et tänu uuele varaarvestussüsteemile selliseid vigu tulevikus ei teki;

6.  nõustub kontrollikoja märkusega selle kohta, et laiaulatuslik peakorterileping Eurofoundi ja asukohariigi vahel parandaks nende tingimuste läbipaistvust, mille alusel Eurofound töötab.

PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

29.1.2015

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

45

8

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Laura Agea, Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Kostadinka Kuneva, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Georgi Pirinski, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská, Inês Cristina Zuber

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Tania González Peñas, Richard Howitt, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Edouard Martin, Helga Stevens, Monika Vana

PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

23.3.2015

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

21

5

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (kodukorra art 200 lg 2)

Laura Ferrara

(1)

ELT C 442, 10.12.2014, lk 275.

(2)

ELT C 442, 10.12.2014, lk 275.

(3)

EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.

(4)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(5)

EÜT L 139, 30.5.1975, lk 1.

(6)

EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.

(7)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(8)

ELT C 442, 10.12.2014, lk 275.

(9)

ELT C 442, 10.12.2014, lk 275.

(10)

EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.

(11)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(12)

EÜT L 139, 30.5.1975, lk 1.

(13)

EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.

(14)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(15)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA-PROV(2015)0000.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika