Menettely : 2014/2088(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0092/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0092/2015

Keskustelut :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Äänestykset :

PV 29/04/2015 - 10.48
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0157

MIETINTÖ     
PDF 163kWORD 76k
30.3.2015
PE 539.731v02-00 A8-0092/2015

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013

(2014/2088(DEC))

Talousarvion valvontavaliokunta

Esittelijä: Ryszard Czarnecki

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013

(2014/2088(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2013,

–       ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2013 sekä säätiön vastaukset(1),

–       ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2013 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–       ottaa huomioon neuvoston 17. helmikuuta 2015 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2013 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä säätiölle (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–       ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(3),

–       ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(4) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–       ottaa huomioon Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön luomisesta 26. toukokuuta 1975 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1365/75(5) ja erityisesti sen 16 artiklan,

–       ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(6),

–       ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(7) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–       ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0092/2015),

1.      myöntää Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön johtajalle vastuuvapauden säätiön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013;

2.      esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.      kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

2. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön varainhoitovuoden 2013 tilien päättämisestä

(2014/2088(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2013,

–       ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2013 sekä säätiön vastaukset(8),

–       ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2013 koskevan lausuman(9) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–       ottaa huomioon neuvoston 17. helmikuuta 2015 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2013 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä säätiölle (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–       ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(10),

–       ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(11) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–       ottaa huomioon Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön luomisesta 26. toukokuuta 1975 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1365/75(12) ja erityisesti sen 16 artiklan,

–       ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(13),

–       ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(14) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–       ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0092/2015),

1.      toteaa, että Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön tilinpäätöstiedot käyvät ilmi tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen liitteestä;

2.      hyväksyy Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön varainhoitovuoden 2013 tilien päättämisen;

3.      kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L‑sarja).

3. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013

(2014/2088(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–       ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0092/2015),

A.     toteaa, että Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön tilinpäätöksen mukaan sen lopullinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2013 oli 20 624 300 euroa, mikä merkitsee 3,76 prosentin vähennystä vuoteen 2012 verrattuna;

B.     ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on todennut kertomuksessaan Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2013 saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että säätiön tilit ovat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet ovat lailliset ja sääntöjenmukaiset;

Vuoden 2012 vastuuvapausmenettelyn seuranta

1.      panee säätiön antamista tiedoista merkille, että tiedot säätiön toiminnan vaikutuksesta unionin kansalaisiin ovat saatavina sen verkkosivustolla, jolla on julkaistu etenkin strategisia asiakirjoja, kuten säätiön vuotuinen toimintakertomus ja monia elin- ja työoloihin liittyviä unionin politiikka-asiakirjoja;

Huomautukset tilien luotettavuudesta

2.      ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta, että säätiö teki vuoden 2013 lopussa ja vuoden 2014 alussa perusteellisen fyysisen inventaarin, mutta sitä koskeva raportti ei ollut valmis helmikuussa 2014, jolloin tilintarkastustuomioistuimen tarkastus tehtiin; panee huolestuneena merkille, että tilintarkastustuomioistuimen suorittamissa testeissä ilmeni, että kaikkia käyttöomaisuuseriä ei ollut merkitty viivakoodein ja viety rekisteriin ja kirjanpitoon, että tietyt laitteet oli kirjattu kuluiksi aktivoimisen sijasta ja että joidenkin omaisuuserien oikeita aloituspäiviä poistojen laskemiseksi ei voitu jäljittää;

3.      panee säätiön antamista tiedoista merkille, että fyysistä inventaaria koskeva raportti valmistui ja julkaistiin tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksen jälkeen ja että rekisteriin viemistä ja viivakoodein merkitsemistä koskevat virheet on korjattu; panee lisäksi merkille, että nyt säätiö merkitsee vaaditut asiakirjat rekisteriin, jotta varmistetaan oikeiden aloituspäivien asianmukainen jäljittäminen omaisuuserien poistojen laskemiseksi;

4.      panee säätiön antamista tiedoista merkille, että käyttöomaisuuserien merkitsemisessä rekisteriin ja kirjanpitoon liittyvät puutteet johtuivat paljolti siirtymäkaudesta siirryttäessä uuteen varainlaskentajärjestelmään; panee merkille, että havaitut puutteet on korjattu ottamalla uusi järjestelmä täysimääräisesti käyttöön ja muuttamalla sisäistä työnkulkua;

Talousarvio- ja varainhallinto

5.      panee säätiön antamista tiedoista merkille, että varainhoitovuonna 2013 toteutetun talousarvion seurannan tuloksena talousarvion toteutusaste oli 99,50 prosenttia ja maksumäärärahojen käyttöaste 78,10 prosenttia;

Maksusitoumukset ja määrärahasiirrot varainhoitovuodelta toiselle

6.      toteaa huolestuneena, että sidottuja määrärahoja siirrettiin suuri määrä vuodelle 2014: 35,60 prosenttia osastossa 2 (hallintomenot) ja 48,60 prosenttia osastossa 3 (toimintamenot);

7.      panee säätiön antamista tiedoista merkille, että osaston 2 määrärahasiirrot johtuivat pääasiassa tietotekniikkalaitteiden ja -sovellusten hankinnasta, kiireellisistä ja yllättävistä korjaustöistä sekä kunnostustöistä, joista oli jo tehty sopimukset ja jotka oli suunniteltu vuoden 2014 alkuun, ja että osaston 3 määrärahasiirrot johtuivat pääasiassa monivuotisista hankkeista, joissa toimet oli jo toteutettu, sekä suunnittelemattomista siirroista, kuten määrärahojen lisäys useissa hankkeissa hankkeiden laajentamisen ja laadun parantamisen vuoksi ja vuoden lopussa tilatut käännöspalvelut, joista toimeksisaajien laskutus viivästyi;

Hankinta- ja palvelukseenottomenettelyt

8.      panee merkille, että otokseen poimitut tapahtumat tai muut tarkastushavainnot eivät antaneet aihetta säätiön hankintamenettelyjä koskeviin huomautuksiin tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessa, jossa ei myöskään esitetä huomautuksia palvelukseenottomenettelyistä;

Eturistiriitojen ennaltaehkäisy ja hallinta sekä avoimuus

9.      panee säätiön antamista tiedoista merkille, että se hyväksyi vuonna 2014 eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteensa; pitää myönteisenä, että johtajan ja ylimmän johdon etunäkökohtia koskevat ilmoitukset ja ansioluettelot on julkaistu säätiön verkkosivustolla; panee merkille, että vaikka säätiö on pyytänyt hallintoneuvoston jäsenten ja vaihtuvien jäsenten ansioluettelojen julkaisemista säätiön verkkosivustolla, ne eivät ole vielä julkisesti saatavilla; kehottaa säätiötä pikaisesti korjaamaan tämän puutteen;

Sisäinen tarkastus

10.    panee säätiön antamista tiedoista merkille, että komission sisäinen tarkastus (IAS) toimitti vuonna 2013 tarkastuksen säätiön ja sen asiakkaiden ja sidosryhmien välisestä kaksisuuntaisesta viestinnästä, jotta voidaan määritellä, onko viestinnän tavoitteet saavutettu tehokkaasti ja vaikuttavasti; panee merkille, että tarkastuksesta ilmeni, että säätiön hallinto- ja valvontajärjestelmät toimivat tehokkaasti ja vaikuttavasti; panee merkille, että IAS esitti säätiölle tarkastuksessaan kolme suositusta, joista yksi katsottiin erittäin tärkeäksi;

11.    panee säätiön antamista tiedoista merkille, että kaikki IAS:n vuonna 2012 ja aiempina vuosina esittämät huomautukset on pantu täytäntöön ja että IAS katsoi ne loppuun käsitellyiksi tammikuussa 2014;

Muita huomautuksia

12.    panee huolestuneena merkille, että vaikka säätiö aloitti toimintansa vuonna 1975, säätiön ja isäntäjäsenvaltion välistä kattavaa toimipaikkasopimusta ei ole vielä allekirjoitettu;

13.    panee säätiön antamista tiedoista merkille, että neuvottelut isäntäjäsenvaltion kanssa käynnistyivät helmikuussa 2014; panee merkille, että sopimusluonnos, jossa useimmat aiemmat kiistanalaiset kysymykset on ratkaistu, on esitetty säätiölle, ja odottaa lopullista neuvottelukierrosta ja sitä seuraavaa sopimuksen allekirjoittamista, koska ne edistäisivät avoimuutta siitä, millaisissa oloissa säätiö ja sen henkilöstö toimivat; kehottaa säätiötä ilmoittamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle neuvottelujen tuloksesta;

14.    toteaa, että vuosi 2013 oli säätiön nelivuotisohjelman 2013–2016 ensimmäinen vuosi; panee tyytyväisenä merkille säätiön toimet sekä sen, että säätiö tarjoaa päätöksenteon tueksi laadukasta, oikea-aikaista ja asiaankuuluvaa tietoa, jota esimerkiksi Kansainvälinen työjärjestö on käyttänyt; panee myös merkille, että suurimmassa osassa keskeisiä tulosindikaattoreita on saatu aikaan edistystä vuoteen 2012 verrattuna;

15.    on tyytyväinen, että säätiö on osallistunut enemmän toimintapolitiikan kehittämiseen, sen asiantuntemusta on hyödynnetty paremmin unionin keskeisissä toimintapoliittisissa asiakirjoissa ja sen tekemän tutkimustyön tieteellinen arvostus on noussut;

o

o         o

16.    viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, luonteeltaan yleisten huomautusten osalta erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, varainhoidosta ja sen valvonnasta ... 2015 antamaansa päätöslauselmaan(15).

30.1.2015

TYÖLLISYYDEN JA SOSIAALIASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO

talousarvion valvontavaliokunnalle

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013

(2014/2088(DEC))

Valmistelija: Marian Harkin

EHDOTUKSET

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa talousarvion valvontavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1.  on tyytyväinen tilintarkastustuomioistuimen ilmoitukseen, että Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön varainhoitovuodelta 2013 annetun tilinpäätöksen perustana olevat toimet ovat lailliset ja sääntöjenmukaiset ja että säätiön taloudellinen asema 31. joulukuuta 2013 on esitetty oikein;

2.  toteaa, että vuosi 2013 oli säätiön nelivuotisohjelman 2013–2016 ensimmäinen vuosi; panee tyytyväisenä merkille säätiön toimet sekä sen, että säätiö tarjoaa päätöksenteon tueksi laadukasta, oikea-aikaista ja asiaankuuluvaa tietoa, jota esimerkiksi Kansainvälinen työjärjestö on käyttänyt; panee myös merkille, että suurimmassa osassa keskeisiä tulosindikaattoreita on saatu aikaan edistystä vuoteen 2012 verrattuna;

3.  on tyytyväinen, että säätiö on osallistunut enemmän toimintapolitiikan kehittämiseen, sen asiantuntemusta on hyödynnetty paremmin unionin keskeisissä toimintapoliittisissa asiakirjoissa ja sen tekemän tutkimustyön tieteellinen arvostus on noussut;

4.  panee merkille talousarvion korkean toteutusasteen (99,5 prosenttia) vuonna 2013, mikä on osoitus siitä, että sitoumukset tehtiin oikeaan aikaan; panee merkille määrärahasiirtojen suuren määrän osastoissa 2 (35,6 prosenttia) ja 3 (48,6 prosenttia); on kuitenkin tyytyväinen talousarvio- ja varainhallintoa koskevassa selvityksessä näihin kysymyksiin annettuihin vastauksiin;

5.  panee merkille säätiön vastaukset tilintarkastustuomioistuimen huomautuksiin, jotka koskivat fyysistä inventaariota ja käyttöomaisuuden rekisteröintiä; odottaa, että vastaavilta virheiltä säästytään tulevaisuudessa uuden varainlaskentajärjestelmän myötä;

6.  kannattaa tilintarkastustuomioistuimen huomautusta, jonka mukaan säätiön ja isäntäjäsenvaltion välinen kattava toimipaikkasopimus edistäisi vielä lisää säätiön toimintaolosuhteita koskevaa avoimuutta.

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

29.1.2015

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

45

8

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Laura Agea, Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Kostadinka Kuneva, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Georgi Pirinski, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská, Inês Cristina Zuber

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Tania González Peñas, Richard Howitt, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Edouard Martin, Helga Stevens, Monika Vana

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

23.3.2015

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

21

5

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Laura Ferrara

(1)

EUVL C 442, 10.12.2014, s. 275.

(2)

EUVL C 442, 10.12.2014, s. 275.

(3)

EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.

(4)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(5)

EYVL L 139, 30.5.1975, s. 1.

(6)

EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.

(7)

EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.

(8)

EUVL C 442, 10.12.2014, s. 275.

(9)

EUVL C 442, 10.12.2014, s. 275.

(10)

EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.

(11)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(12)

EYVL L 139, 30.5.1975, s. 1.

(13)

EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.

(14)

EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.

(15)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA-PROV(2015)0000.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö