Postupak : 2014/2088(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0092/2015

Podneseni tekstovi :

A8-0092/2015

Rasprave :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Glasovanja :

PV 29/04/2015 - 10.48
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0157

IZVJEŠĆE     
PDF 176kWORD 99k
30.3.2015
PE 539.731v02-00 A8-0092/2015

o razrješnici za izvršenje proračuna Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta za financijsku godinu 2013.

(2014/2088(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Izvjestitelj: Ryszard Czarnecki

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o razrješnici za izvršenje proračuna Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta za financijsku godinu 2013.

(2014/2088(DEC))

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta za financijsku godinu 2013.,

–       uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta za financijsku godinu 2013., zajedno s odgovorima Zaklade,(1)

–       uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti poslovnih knjiga te zakonitosti i pravilnosti osnovnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2013., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–       uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 17. veljače 2015. o razrješnici koju treba dati Zakladi za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2013. (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–       uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica,(3)

–       uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002,(4) a posebno njezin članak 208.,

–       uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1365/75 Vijeća od 26. svibnja 1975. o osnivanju Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta,(5) a posebno njezin članak 16.,

–       uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenog 2002. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(6),

–       uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća,(7) a posebno njezin članak 108.,

–       uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–       uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja (A8-0092/2015),

1.      daje razrješnicu direktoru Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta za izvršenje proračuna Zaklade za financijsku godinu 2013.;

2.      iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.      nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi direktoru Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o zaključenju poslovnih knjiga Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta za financijsku godinu 2013.

(2014/2088(DEC))

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta za financijsku godinu 2013.,

–       uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj financijskoj dokumentaciji Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta za financijsku godinu 2013., zajedno s odgovorima Zaklade,(8)

–       uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(9) u pogledu pouzdanosti poslovnih knjiga te zakonitosti i pravilnosti osnovnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2013., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–       uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 17. veljače 2015. o razrješnici koju treba dati Zakladi za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2013. (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–       uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica,(10)

–       uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002,(11) a posebno njezin članak 208.,

–       uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1365/75 Vijeća od 26. svibnja 1975. o osnivanju Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta,(12) a posebno njezin članak 16.,

–       uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenog 2002. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(13),

–       uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća,(14) a posebno njezin članak 108.,

–       uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–       uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja (A8-0092/2015),

1.      konstatira da je završna godišnja računovodstvena dokumentacija Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta priložena izvješću Revizorskog suda;

2.      odobrava zaključenje poslovnih knjiga Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta za financijsku godinu 2013.;

3.      nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi direktoru Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

3. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

sa zapažanjima koja čine sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta za financijsku godinu 2013.

(2014/2088(DEC))

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta za financijsku godinu 2013.,

–       uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–       uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja (A8-0092/2015),

A.     budući da je, prema njezinim financijskim izvještajima, proračun Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta („Zaklada”) za financijsku godinu 2013. iznosio 20 624 300 EUR, što je pad od 3,76 % u odnosu na 2012.,

B.     budući da je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta za financijsku godinu 2013. („izvješće Revizorskog suda”) izjavio da je stekao razumno uvjerenje da je godišnja računovodstvena dokumentacija Zaklade pouzdana te da su osnovne transakcije zakonite i pravilne,

Popratne mjere za razrješnicu za 2012. godinu

1.      potvrđuje u skladu s navodima Zaklade da su informacije o utjecaju njezinih aktivnosti na građane Unije dostupne na njezinoj internetskoj stranici, uglavnom u vidu godišnjih objava strateških dokumenata kao što su godišnje izvješće o radu Zaklade i brojni politički dokumenti Unije u vezi s tim područjem života i rada;

Primjedbe o pouzdanosti računovodstvene dokumentacije

2.      u skladu s izvješćem Revizorskog suda napominje da je Zaklada na kraju 2013. i početku 2014. sastavila opsežan popis fizičke imovine te da je taj popis bio dovršen tek u veljači 2014. kada je Revizorski sud proveo reviziju; sa zabrinutošću napominje da je u ispitivanjima koja je Revizorski sud proveo utvrđeno da postoji dugotrajna imovina koja nije označena bar kodom niti je unesena u registar i prikazana u računovodstvenoj dokumentaciji, da je određena oprema uknjižena kao rashod umjesto da je kapitalizirana i da nije moguće odrediti točan početni datum za izračun troškova amortizacije;

3.      u skladu s navodima Zaklade potvrđuje da je popisivanje fizičke imovine dovršeno i objavljeno nakon revizije Revizorskog suda i da su uklonjene pogreške u vezi s unošenjem u registar i označavanjem bar kodom; nadalje, napominje da Zaklada sada u registar unosi potrebnu dokumentaciju kojom se omogućuje utvrđivanje točnog datuma za izračun troškova amortizacije;

4.      prima na znanje u skladu s navodima Zaklade da je do nedostataka u području unosa dugotrajne materijalne imovine u registar i njezina prikazivanja u računovodstvenoj dokumentaciji došlo uglavnom zbog prijelaznog razdoblja na novi računovodstveni sustav za imovinu; napominje da su utvrđeni nedostaci otklonjeni potpunom provedbom novog sustava i promjenama u internim radnim postupcima;

Upravljanje proračunom i financijama

5.      na temelju navoda Zaklade potvrđuje da su napori u nadzoru proračuna tijekom financijske godine 2013. rezultirali stopom izvršenja od 99,50 %, a da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanja iznosila 78,10 %;

Obveze i prijenosi

6.      sa zabrinutošću prima na znanje da je razina odobrenih sredstava za obveze prenesenih u 2014. za glavu II. (administrativni rashodi) iznosila 35,60 % i 48,60 % za glavu III. (operativni rashodi);

7.      prima na znanje na temelju navoda Zaklade da su prijenosi sredstava u okviru glave II. uglavnom nastali zbog nabave informatičkog hardvera i softvera, hitnih i neočekivanih popravaka i renoviranja koje je već bilo ugovoreno i planirano za početak 2014. te da su prijenosi u sklopu glave III. bili uglavnom rezultat višegodišnjih projekata za koje su aktivnosti već provedene, kao i rezultat neplaniranih prijenosa sredstava, primjerice povećanja proračuna za nekoliko projekata proširenog opsega i kvalitete, usluga prevođenja naručenih na kraju godine i kašnjenja izvođača u izdavanju računa;

Postupci javne nabave i zapošljavanja

8.      napominje da nijedna uzorkovana transakcija kao ni ostali rezultati revizija nisu rezultirali nikakvim primjedbama o postupcima nabave Zaklade u izvješću Revizorskog suda, koje ne sadrži nikakve primjedbe niti primjedbe o njezinim postupcima zapošljavanja;

Sprečavanje sukoba interesa, upravljanje njima i transparentnost

9.      potvrđuje na temelju navoda Zaklade da je tijekom 2014. usvojila svoju politiku o sukobu interesa; pozdravlja činjenicu da su izjave o financijskim interesima i životopisi direktora i višeg rukovodstva objavljeni na njezinoj internetskoj stranici; primjećuje da premda je Zaklada zatražila da se na njezinoj internetskoj stranici objave životopisi članova upravnog odbora i njihovih zamjenika, oni još nisu javno dostupni; poziva Zakladu da hitno ispravi tu spornu točku;

Unutarnja revizija

10.    na temelju navoda Zaklade potvrđuje da je 2013. Komisijina Služba za unutarnju reviziju provela reviziju dvosmjerne komunikacije između Zaklade i njezinih klijenata i dionika kako bi utvrdila jesu li njezini ciljevi ostvareni na djelotvoran i učinkovit način; potvrđuje da se revizijom pokazalo da su sustavi upravljanja i nadzora Zaklade funkcionirali na djelotvoran i učinkovit način; napominje da je Služba za unutarnju reviziju u svojoj reviziji dala tri preporuke Zakladi, od kojih je jedna imala oznaku „vrlo važno”;

11.    na temelju navoda Zaklade utvrđuje da je Služba za unutarnju reviziju u siječnju 2014. provela i dokinula sve preporuke koje je 2012. i prethodnih godina sama dala;

Druge primjedbe

12.    sa zabrinutošću primjećuje da još nije potpisan sveobuhvatan sporazum o sjedištu između Zaklade i države članice u kojoj se nalazi njezino sjedište, premda je Zaklada počela s radom 1975.;

13.    na temelju navoda Zaklade potvrđuje da su pregovori s državom članicom u kojoj se nalazi njezino sjedište započeli u veljači 2014.; napominje da je nacrt sporazuma u kojem su riješeni prethodni sporni predmeti predstavljen Zakladi i sa zanimanjem iščekuje posljednji krug pregovora te naknadno potpisivanje sporazuma kojim bi se promicala transparentnost u pogledu uvjeta u kojima Zaklada i njezino osoblje djeluju; poziva Zakladu da tijelo zaduženo za davanje razrješnice obavijesti o ishodu tih pregovora;

14.    napominje da je 2013. bila prva godina u okviru četverogodišnjeg programa Zaklade koji obuhvaća razdoblje 2013. – 2016.; cijeni aktivnosti koje Zaklada provodi u tom kontekstu, a koje se odnose na pravovremeno pružanje visokokvalitetnog znanja u cilju pružanja potpore izradi politika kojima se primjerice koristila Međunarodna organizacija rada; prima na znanje, nadalje, napredak u većini ključnih pokazatelja uspješnosti u odnosu na 2012.;

15.    pozdravlja povećani doprinos Zaklade razradi politika, veću primjenu njezina stručnog znanja u ključnim političkim dokumentima Unije i sve šire priznanje znanstvene vrijednosti istraživačkih aktivnosti Zaklade;

o

o         o

16.    u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od ... 2015.(15) o uspješnosti, financijskom upravljanju i kontroli agencija.

30.1.2015

MIŠLJENJE Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja

upućeno Odboru za proračunski nadzor

o razrješnici za izvršenje proračuna Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta za financijsku godinu 2013.

(2014/2088(DEC))

Izvjestiteljica za mišljenje: Marian Harkin

PRIJEDLOZI

Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja poziva Odbor za proračunski nadzor da kao nadležni odbor u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uključi sljedeće prijedloge:

1.  izražava zadovoljstvo činjenicom da je Revizorski sud utvrdio da su transakcije na kojima se temelji godišnji financijski izvještaj Zaklade za financijsku godinu 2013. zakonite i uredne te činjenicom da je njezino financijsko stanje na dan 31. prosinca 2013. objektivno prikazano;

2.  napominje da je 2013. bila prva godina u okviru četverogodišnjeg programa Zaklade koji obuhvaća razdoblje 2013. – 2016.; cijeni aktivnosti koje Zaklada provodi u tom kontekstu, a koje se odnose na pružanje visokokvalitetnog i pravovremenog znanja bitnog za politiku u cilju davanja podrške njezinom oblikovanju kakvim se primjerice koristi Međunarodna organizacija rada; prima na znanje, nadalje, napredak u većini ključnih pokazatelja uspješnosti u odnosu na 2012.;

3.  pozdravlja povećani doprinos Zaklade razvoju politike, veću primjenu njezina stručnog znanja u ključnim političkim dokumentima Unije i sve šire priznanje znanstvene vrijednosti istraživačkih aktivnosti Zaklade;

4.  prima na znanje visoku stopu izvršenja proračuna (99,5 %) u 2013., što upućuje na to da su se obveze izvršavale pravovremeno; skreće pozornost na visoku razinu prijenosa u glavama II. (35,6 %) i III. (48,6 %); međutim, izražava zadovoljstvo primjedbama u izvješću o upravljanju proračunom koje se odnose na taj problem;

5.  prima na znanje odgovore Zaklade u vezi sa zabrinutošću Revizorskog suda oko evidentiranja materijalne i fiksne imovine; smatra da će se zahvaljujući novom računovodstvenom sustavu za imovinu te greške u budućnosti izbjeći;

6.  slaže se s primjedbom Revizorskog suda prema kojoj bi se sveobuhvatnim sporazumom o sjedištu između Zaklade i države članice u kojoj je njezino sjedište smješteno dodatno poticala transparentnost operativnih uvjeta Zaklade.

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJA U ODBORU

Datum usvajanja

29.1.2015

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

45

8

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Laura Agea, Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Kostadinka Kuneva, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Georgi Pirinski, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská, Inês Cristina Zuber

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Tania González Peñas, Richard Howitt, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Edouard Martin, Helga Stevens, Monika Vana

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJA U ODBORU

Datum usvajanja

23.3.2015

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

21

5

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Laura Ferrara

(1)

SL C 442, 10.12.2014., str. 275.

(2)

SL C 442, 10.12.2014., str. 275.

(3)

SL L 248, 16.9.2002., str. 1.

(4)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(5)

SL L 139, 30.5.1975., str. 1.

(6)

SL L 357, 31.12.2002., str. 72.

(7)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(8)

SL C 442, 10.12.2014., str. 275.

(9)

SL C 442, 10.12.2014., str. 275.

(10)

SL L 248, 16.9.2002., str. 1.

(11)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(12)

SL L 139, 30.5.1975., str. 1.

(13)

SL L 357, 31.12.2002., str. 72.

(14)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(15)

Usvojeni tekstovi od tog datuma, P8_TA-PROV(2015)0000.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti