Procedūra : 2014/2088(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0092/2015

Pateikti tekstai :

A8-0092/2015

Debatai :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Balsavimas :

PV 29/04/2015 - 10.48
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0157

PRANEŠIMAS     
PDF 181kWORD 96k
30.3.2015
PE 539.731v02-00 A8-0092/2015

dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2014/2088(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėjas: Ryszard Czarnecki

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2014/2088(DEC))

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2013 finansinių metų galutines metines finansines ataskaitas,

–       atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2013 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Fondo atsakymais(1),

–       atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2013 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–       atsižvelgdamas į Tarybos 2015 m. vasario 17 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Fondas įvykdė 2013 finansinių metų biudžetą (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(3),

–       atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(4), ypač į jo 208 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 1975 m. gegužės 26 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1365/75 dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo įsteigimo(5), ypač į jo 16 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(6),

–       atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(7), ypač į jo 108 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–       atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (A8-0092/2015),

1.      patvirtina Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo direktoriui, kad Fondo 2013 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.      išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.      paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2013 finansinių metų sąskaitų uždarymo

(2014/2088(DEC))

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2013 finansinių metų galutines metines finansines ataskaitas,

–       atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2013 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Fondo atsakymais(8),

–       atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2013 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(9),

–       atsižvelgdamas į Tarybos 2015 m. vasario 17 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Fondas įvykdė 2013 finansinių metų biudžetą (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(10),

–       atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(11), ypač į jo 208 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 1975 m. gegužės 26 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1365/75 dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo įsteigimo(12), ypač į jo 16 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(13),

–       atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(14), ypač į jo 108 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–       atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (A8-0092/2015),

1.      pažymi, kad Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo galutinės metinės finansinės ataskaitos pridėtos prie Audito Rūmų ataskaitos;

2.      pritaria Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2013 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

3.      paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį

(2014/2088(DEC))

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–       atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (A8-0092/2015),

A.     kadangi, atsižvelgiant į Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo (toliau – Fondas) finansines ataskaitas, Fondo 2013 finansinių metų galutinį biudžetą sudarė 20 624 300 EUR, t. y. jis buvo 3,76 proc. mažesnis nei 2012 m.;

B.     kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl 2013 finansinių metų Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo metinių finansinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) pareiškė, kad jie gavo pakankamą patikinimą, jog Fondo metinės finansinės ataskaitos yra patikimos ir kad jose atspindimos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

Tolesni veiksmai, susiję su 2012 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimu

1.      pažymi, kad Fondas nurodo, jog informacija apie jo veiklos poveikį Sąjungos piliečiams pateikiama jo interneto svetainėje, visų pirma kasmet skelbiant strateginius dokumentus, kaip antai, metinę Fondo veiklos ataskaitą ir daugybę Sąjungos politikos dokumentų, susijusių su gyvenimo ir darbo sritimi;

Pastabos dėl finansinių ataskaitų patikimumo

2.      pažymi, jog Audito Rūmų ataskaitoje nurodoma, kad 2013 m. pabaigoje ir 2014 m. pradžioje Fondas atliko išsamią fizinę inventorizaciją ir kad fizinės inventorizacijos ataskaita nebuvo parengta iki 2014 m. vasario mėn., kai Audito Rūmai vykdė auditą; susirūpinęs pažymi, kad Audito Rūmų atliktų patikrinimų metu nustatyta, jog ne visas ilgalaikis turtas turėjo brūkšninius kodus ir buvo užregistruotas žiniaraščiuose ir finansinėse ataskaitose ir kad tam tikra įranga pripažinta sąnaudomis, o ne kapitalizuota, ir kad nebuvo galima tiksliai nustatyti, nuo kada reikėtų skaičiuoti tam tikro turto nusidėvėjimą;

3.      remdamasis Fondo pateikta informacija, patvirtina, kad fizinės inventorizacijos ataskaita buvo baigta ir paskelbta Audito Rūmams užbaigus auditą ir kad buvo ištaisytos su registravimu ir brūkšniniais kodais susijusios klaidos; taip pat pažymi, kad dabar Fondas registruoja būtinus dokumentus, kad užtikrintų galimybę tiksliai nustatyti, nuo kada reikėtų skaičiuoti turto nusidėvėjimą;

4.      remdamasis Fondo pateikta informacija, patvirtina, kad ilgalaikio turto registravimo ir apskaitos trūkumai didžia dalimi susiję su perėjimo prie naujos turto apskaitos sistemos laikotarpiu; pažymi, kad nustatyti trūkumai buvo pašalinti visapusiškai įdiegus naują sistemą ir atlikus vidaus darbo procesų pakeitimus;

Biudžeto ir finansų valdymas

5.      pažymi, jog Fondas nurodo, kad 2013 finansiniais metais vykdant biudžeto stebėseną pasiekta, jog biudžeto įvykdymo lygis buvo 99,50 proc. ir mokėjimo asignavimų panaudojimo lygis – 78,10 proc.;

Įsipareigojimai ir perkėlimai į kitus laikotarpius

6.      susirūpinęs pažymi, kad į 2014 m. pagal II antraštinę dalį (Administracinės išlaidos) perkeltų įsipareigotų asignavimų lygis buvo didelis – 35,60 proc., o pagal III antraštinę dalį (Veiklos išlaidos) – 48,60 proc.;

7.      remdamasis Fondo pateikta informacija, patvirtina, kad II antraštinės dalies lėšų perkėlimas į kitą laikotarpį didžia dalimi susijęs su IT aparatinės ir programinės įrangos viešaisiais pirkimais, skubiais ir nenumatytais taisymo darbais ir renovacijos darbais, dėl kurių jau buvo sudarytos sutartys ir kuriuos planuota pradėti 2014 m. pradžioje, o perkėlimus į kitą laikotarpį pagal III antraštinę dalį iš esmės lėmė daugiametis projektų, kuriuos vykdant jau buvo atlikta veikla, pobūdis, taip pat neplanuoti lėšų perkėlimai, pvz., dėl išaugusio keleto projektų biudžeto padidėjus jų aprėpčiai ir pagerėjus kokybei, metų pabaigoje užsakytų vertimo raštu paslaugų ir vėlai išrašytų sutarties šalių sąskaitų;

Viešųjų pirkimų ir įdarbinimo procedūros

8.      pažymi, kad 2013 m. nei dėl į imtį įtrauktų operacijų, nei dėl kitų audito metu nustatytų faktų Audito Rūmų ataskaitoje nebuvo pateikta jokių pastabų nei dėl Fondo viešųjų pirkimų, nei dėl įdarbinimo procedūrų;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, taip pat skaidrumas

9.      remdamasis Fondo pateikta informacija, pažymi, kad 2014 m. jis patvirtino interesų konfliktų politiką; palankiai vertina tai, kad Fondo interneto svetainėje paskelbti direktoriaus ir vyresniųjų vadovų gyvenimo aprašymai ir interesų deklaracijos; pastebi, kad, nors Fondas prašė, kad administracinės valdybos narių ir jų pavaduotojų gyvenimo aprašymai būtų paskelbti interneto svetainėje, jie vis dar nėra viešai paskelbti; ragina Fondą kuo skubiau ištaisyti šį trūkumą;

Vidaus auditas

10.    remdamasis Fondo pateikta informacija, pažymi, kad 2013 m. Komisijos Vidaus audito tarnyba (VAT) atliko Fondo, jo klientų ir suinteresuotųjų subjektų abipusės komunikacijos auditą, kad nustatytų, ar jos tikslai buvo pasiekti veiksmingai ir rezultatyviai; patvirtina, jog auditas parodė, kad Fondo valdymo ir kontrolės sistemos veikia veiksmingai ir rezultatyviai; pažymi, kad Vidaus audito tarnyba atlikdama auditą pateikė Fondui tris rekomendacijas, iš kurių viena pažymėta kaip labai svarbi;

11.    remdamasis Fondo pateikta informacija, pažymi, kad visos 2012 m. ir ankstesniais metais VAT pateiktos rekomendacijos buvo įvykdytos ir 2014 m. sausio mėn. VAT įvertintos kaip baigtos įgyvendinti;

Kitos pastabos

12.    susirūpinęs pažymi, kad, nors Fondas savo veiklą pradėjo 1975 m., iki šiol Fondas ir priimančioji valstybė narė vis dar nėra pasirašę visapusiško susitarimo dėl būstinės;

13.    remdamasis Fondo pateikta informacija, pažymi, kad 2014 m. vasario mėn. jis pradėjo derybas su priimančiąja valstybe nare; pažymi, kad susitarimo, kuriuo išspręsta dauguma anksčiau ginčų kėlusių klausimų, projektas buvo pristatytas Fondui, ir tikisi, kad prasidės galutinis derybų raundas ir vėliau bus pasirašytas susitarimas, kurį turint sąlygos, kuriomis dirba Fondas ir jo darbuotojai, taptų skaidresnės; ragina Fondą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie šių derybų rezultatus;

14.    pažymi, kad 2013-ieji buvo pirmieji metai įgyvendinant Fondo ketverių metų programą (2013–2016 m.); atsižvelgdamas į tai, palankiai vertina Fondo veiklą laiku teikiant kokybišką ir svarbią informaciją siekiant padėti formuoti politiką, tuo taip pat pasinaudojo ir Tarptautinė darbo organizacija; be to, atkreipia dėmesį į tai, kad, palyginti su 2012 m., buvo pagerinti beveik visi pagrindiniai veiklos rodikliai;

15.    palankiai vertina didesnį Fondo įnašą į politikos plėtrą, dažnesnį jo ekspertinių žinių panaudojimą pagrindiniuose Sąjungos politikos dokumentuose ir didėjantį Fondo mokslinių tyrimų mokslinės vertės pripažinimą;

o

o         o

16.    pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos jo 2015 m. ... ... d. rezoliucijoje(15) dėl ES agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

30.1.2015

Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto NUOMONĖ

pateikta Biudžeto kontrolės komitetui

dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2014/2088(DEC))

Nuomonės referentė: Marian Harkin

PASIŪLYMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1.  džiaugiasi, kad Audito Rūmai pareiškė, jog Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo (Eurofound) 2013 finansinių metų metinėje finansinėje ataskaitoje nurodytos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos ir kad aiškiai nurodyta jo finansinė padėtis 2013 m. gruodžio 31 d.;

2.  pažymi, kad 2013-ieji buvo pirmieji metai įgyvendinant Eurofound ketverių metų programą (2013–2016); atsižvelgdamas į tai, palankiai vertina Eurofound veiklą laiku teikiant kokybišką ir svarbią informaciją siekiant padėti formuoti politiką, tuo taip pat pasinaudojo ir Tarptautinė darbo organizacija; be to, atkreipia dėmesį į tai, kad, palyginti su 2012 m., buvo pagerinti beveik visi pagrindiniai veiklos rodikliai;

3.  palankiai vertina didesnį Eurofound įnašą į politikos plėtrą, dažnesnį jo ekspertinių žinių panaudojimą pagrindiniuose Sąjungos politikos dokumentuose ir didėjantį Eurofound mokslinių tyrimų mokslinės vertės pripažinimą;

4.  pripažįsta, kad biudžeto įvykdymo lygis 2013 m. buvo aukštas (99,5 proc.) ir tai rodo, kad buvo laiku įgyvendinti įsipareigojimai; atkreipia dėmesį į didelį perkėlimų į kitą laikotarpį skaičių II (35,6 proc.) ir III (48,6 proc.) antraštinėse dalyse; tačiau palankiai vertina biudžeto valdymo ataskaitoje pateiktas su šiais klausimais susijusias pastabas;

5.  atkreipia dėmesį į Eurofound atsakymus į Audito Rūmams rūpimus klausimus, susijusius su fizine inventorizacija ir ilgalaikio turto registracija; tikisi, kad pradėjus taikyti naują turto apskaitos sistemą ateityje tokių klaidų bus išvengta;

6.  pritaria Audito Rūmų pastabai, kad sudarius išsamų Fondo ir priimančiosios valstybės narės susitarimą dėl būstinės būtų dar labiau skatinamas Eurofound veiklos sąlygų skaidrumas.

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

29.1.2015

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

45

8

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Laura Agea, Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Kostadinka Kuneva, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Georgi Pirinski, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská, Inês Cristina Zuber

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Tania González Peñas, Richard Howitt, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Edouard Martin, Helga Stevens, Monika Vana

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

23.3.2015

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

21

5

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Laura Ferrara

(1)

OL C 442, 2014 12 10, p. 275.

(2)

OL C 442, 2014 12 10, p. 275.

(3)

OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(4)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(5)

OL L 139, 1975 5 30, p. 1.

(6)

OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

(7)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(8)

OL C 442, 2014 12 10, p. 275.

(9)

OL C 442, 2014 12 10, p. 275.

(10)

OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(11)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(12)

OL L 139, 1975 5 30, p. 1.

(13)

OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

(14)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(15)

Tos dienos priimti tekstai, P7_TA-PROV(2015)0000.

Teisinė informacija - Privatumo politika