Procedūra : 2014/2088(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0092/2015

Iesniegtie teksti :

A8-0092/2015

Debates :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Balsojumi :

PV 29/04/2015 - 10.48
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0157

ZIŅOJUMS     
PDF 186kWORD 96k
30.3.2015
PE 539.731v02-00 A8-0092/2015

par Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2014/2088(DEC))

Budžeta kontroles komiteja

Referents: Ryszard Czarnecki

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2014/2088(DEC))

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda 2013. finanšu gada galīgos pārskatus,

–       ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda 2013. finanšu gada pārskatiem un Fonda atbildes(1),

–       ņemot vērā deklarāciju par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību(2), kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2013. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–       ņemot vērā Padomes 2015. gada 17. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Fondam par 2013. finanšu gada budžeta izpildi (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–       ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(3),

–       ņemot vērā Padomes 1975. gada 26. maija Regulu (EEK) Nr. 1365/75 par Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda izveidi(4) un jo īpaši tās 16. pantu,

–       ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(5),

–       ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(6), un jo īpaši tās 108. pantu,

–       ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–       ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas atzinumu (A8-0092/2015),

1.      sniedz Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda direktoram apstiprinājumu par Fonda 2013. finanšu gada budžeta izpildi;

2.      izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.      uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

2. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda 2013. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu

(2014/2088(DEC))

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda 2013. finanšu gada galīgos pārskatus,

–       ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda 2013. finanšu gada pārskatiem un Fonda atbildes(7),

–       ņemot vērā deklarāciju par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību(8), kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2013. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–       ņemot vērā Padomes 2015. gada 17. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Fondam par 2013. finanšu gada budžeta izpildi (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–       ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(9),

–       ņemot vērā Padomes 1975. gada 26. maija Regulu (EEK) Nr. 1365/75 par Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda izveidi(10) un jo īpaši tās 16. pantu,

–       ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(11),

–       ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(12), un jo īpaši tās 108. pantu,

–       ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–       ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas atzinumu (A8-0092/2015),

1.      konstatē, ka Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda gada galīgie pārskati ir tādi, kā norādīts Revīzijas palātas gada ziņojuma pielikumā;

2.      apstiprina Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda 2013. finanšu gada pārskatus;

3.      uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

3. EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2014/2088(DEC))

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā lēmumu par Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–       ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–       ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas atzinumu (A8-0092/2015),

A.     tā kā saskaņā ar Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda (turpmāk „Fonds”) finanšu pārskatiem tā 2013. gada galīgais budžets bija EUR 20 624 300, kas ir par 3,76 % mazāk nekā 2012. gadā;

B.     tā kā Eiropas Revīzijas palātas ziņojumā par Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda gada pārskatiem par 2013. finanšu gadu (turpmāk „Revīzijas palātas ziņojums”) ir norādīts, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka Fonda gada pārskati ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi,

Saistībā ar 2012. gada budžeta izpildes apstiprinājumu veiktie pasākumi

1.      konstatē, ka saskaņā ar Fonda sniegto informāciju tas par savu darbību ietekmi uz Savienības iedzīvotājiem ir ievietojis informāciju savā tīmekļa vietnē, galvenokārt ik gadu publicējot stratēģiskus dokumentus, tādus kā Fonda gada darbības pārskats un daudzi Savienības politikas dokumenti, kas saistīti ar dzīves un darba apstākļiem;

Komentāri par pārskatu ticamību

2.      atzīmē, ka saskaņā ar Revīzijas palātas ziņojumu Fonds 2013. gada beigās un 2014. gada sākumā ir veicis visaptverošu inventarizāciju un ka 2014. gada februārī, kad Revīzijas palāta veica revīziju, inventarizācijas ziņojums vēl nebija pabeigts; ar bažām atzīmē, ka Revīzijas palātas veiktajās pārbaudēs konstatēts, ka ne visi pamatlīdzekļi bija marķēti ar svītru kodu un ierakstīti reģistrā un pārskatos, ka atsevišķas iekārtas bija norakstītas, nevis ieskaitītas kapitālā un ka atsevišķiem pamatlīdzekļiem nebija iespējams noteikt precīzu datumu, kurā sākts aprēķināt nolietojuma izdevumus;

3.      apstiprina, ka saskaņā ar Fonda sniegto informāciju inventarizācijas ziņojums tika pabeigts un publicēts pēc tam, kad Revīzijas palāta bija beigusi revīziju, un ka ar reģistrēšanu un svītru kodu marķēšanu konstatētie trūkumi ir novērsti; turklāt atzīmē, ka tagad Fonds prasīto informāciju reģistrē, lai varētu noteikt precīzu datumu, kurā sākts aprēķināt pamatlīdzekļu nolietojumu;

4.      konstatē, ka saskaņā ar Fonda sniegto informāciju trūkumi saistībā ar pamatlīdzekļu reģistrēšanu un uzskaiti lielā mērā notikuši dēļ pāriešanas uz jaunu pamatlīdzekļu uzskaites sistēmu; atzīmē, ka konstatētie trūkumi tika novērsti, pilnībā īstenojot jauno sistēmu un izdarot izmaiņas iekšējā darba apritē;

Budžeta un finanšu pārvaldība

5.      atzīmē, ka saskaņā ar Fonda sniegto informāciju 2013. finanšu gadā veiktās budžeta uzraudzības rezultātā budžeta izpildes līmenis bija 99,50 % un maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija 78,10 %;

Saistības un pārnestās apropriācijas

6.      ar bažām atzīmē, ka II sadaļā (administratīvie izdevumi) un III sadaļā (darbības izdevumi) bija augsts uz 2014. gadu pārnesto uzņemto apropriāciju īpatsvars — attiecīgi 35,60 % un 48,60 %;

7.      konstatē, ka saskaņā ar Fonda sniegto informāciju II sadaļas apropriācijas tika pārnestās galvenokārt tādēļ, ka notika IT datortehnikas un programmatūras iepirkuma procedūra, steidzami un neparedzēti remontdarbi un renovācijas darbi, par kuriem bija noslēgti līgumi un kuri bija ieplānoti 2014. gada sākumā, un ka III sadaļas apropriācijas tika pārnestas galvenokārt dēļ daudzgadu projektiem, kuru darbības jau bija īstenotas, kā arī dēļ neplānotiem apropriāciju pārnesumiem, tādiem kā budžeta palielināšanās atsevišķiem projektiem ar plašāku darbības jomu un augstāku kvalitāti, gada beigās pasūtītiem tulkošanas pakalpojumiem un rēķinu novēlotu saņemšanu no līgumslēdzējiem;

Iepirkuma un darbā pieņemšanas procedūras

8.      atzīmē, ka Revīzijas palātas ziņojumā nav sniegti nekādi komentāri nedz par pārbaudei atlasītajiem darījumiem, nedz revīzijas konstatējumiem attiecībā uz Fonda iepirkuma procedūrām, kā arī ziņojumā nav nekādu komentāru par darbā pieņemšanas procedūrām;

Pārredzamība un interešu konfliktu novēršana un pārvaldība

9.      konstatē, ka saskaņā ar Fonda sniegto informāciju tas 2014. gadā ir pieņēmis interešu konfliktu politiku; atzinīgi vērtē to, ka interešu deklarācijas, kā arī direktora un vecāko amatpersonu CV ir publicēti Fonda tīmekļa vietnē; konstatē — lai gan Fonds ir prasījis tīmekļa vietnē publicēt valdes locekļu un locekļu aizstājēju CV, tie joprojām publiski nav pieejami; aicina Fondu steidzami novērst šo trūkumu;

Iekšējā revīzija

10.    konstatē, ka saskaņā ar Fonda sniegto informāciju 2013. gadā Komisijas Iekšējās revīzijas dienests (IAS) veica revīziju attiecībā uz divvirzienu komunikāciju starp Fondu un tā klientiem un ieinteresētajām personām, lai noteiktu, vai tā mērķi tiek efektīvi un rezultatīvi sasniegti; apstiprina, ka revīzijā tika konstatēts, ka Fonda pārvaldības un kontroles sistēmas darbojās efektīvi un rezultatīvi; norāda, ka IAS revīzijā Fondam tika sniegti trīs ieteikumi, no kuriem viens bija ar atzīmi „ļoti svarīgs”;

11.    apstiprina, ka saskaņā ar Fonda sniegto informāciju visi 2012. gadā un iepriekšējos gados IAS sniegtie ieteikumi ir īstenoti un IAS to izpildi slēdza 2014. gada janvārī;

Citi komentāri

12.    ar bažām norāda, ka, neraugoties uz to, ka Fonds sāka darboties 1975. gadā, vēl līdz šim nav parakstīts Fonda un uzņēmējas dalībvalsts visaptverošs līgums par mītnes vietu;

13.    konstatē, ka saskaņā ar Fonda sniegto informāciju sarunas ar uzņēmēju dalībvalsti sākās 2014. gada februārī; atzīmē, ka Fondam tika iesniegts līguma projekts, kurā tika atrisināti gandrīz visi līdz šim strīdīgie jautājumi, un sagaida, ka notiks pēdējā sarunu kārta, kurā attiecīgi tiks parakstīts līgums, ar ko veicinātu pārredzamību attiecībā uz Fonda un tā darbinieku darba nosacījumiem; aicina Fondu informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par šo sarunu rezultātu;

14.    ņem vērā to, ka 2013. gads bija pirmais Fonda četru gadu programmas (2013–2016) īstenošanas gads; šajā sakarībā atzinīgi vērtē Fonda darbības, laikus sniedzot kvalitatīvas un būtiskas zināšanas politikas izstrādes atbalstam, kuras, piemēram, ir izmantojusi Starptautiskā Darba organizācija; turklāt norāda uz to, ka salīdzinājumā ar 2012. gadu lielākā daļa galveno darbības rādītāju ir uzlabojušies;

15.    atzinīgi vērtē Fonda aizvien lielāko ieguldījumu politikas izstrādē, tā īpašo zināšanu aizvien biežāko izmantošanu svarīgiem Savienības politikas dokumentiem un to, ka aizvien biežāk tiek novērtēta Fonda veiktās izpētes zinātniskā vērtība;

o

o         o

16.    attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz 2015. gada rezolūciju … par aģentūru darbību, finanšu pārvaldību un kontroli(13).

30.1.2015

Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas ATZINUMS

Budžeta kontroles komitejai

par Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2014/2088(DEC))

Atzinuma sagatavotāja: Marian Harkin

IEROSINĀJUMI

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta kontroles komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1.  pauž gandarījumu par to, ka Revīzijas palāta ir atzinusi Eurofound 2013. finanšu gada pārskatiem pakārtotos darījumus par likumīgiem un pareiziem un ka ir patiesi atspoguļots tā finanšu stāvoklis 2013. gada 31. decembrī;

2.  ņem vērā to, ka 2013. gads bija pirmais Eurofound četru gadu programmas (2013–2016) īstenošanas gads; šajā sakarībā atzinīgi vērtē Eurofound darbības, ko īstenojot, tiek laikus sniegtas kvalitatīvas un ar attiecīgo politiku saistītas zināšanas politikas izstrādes atbalstam, kuras ir izmantojusi arī Starptautiskā Darba organizācija; turklāt norāda uz to, ka lielākā daļa galveno darbības rādītāju ir uzlabojušies salīdzinājumā ar 2012. gadu;

3.  atzinīgi vērtē Eurofound arvien pieaugošo līdzdalību politikas izstrādē, tā īpašo zināšanu arvien biežāku izmantošanu svarīgiem ES politikas dokumentiem un arvien pieaugošo atzinību attiecībā uz Eurofound veiktās izpētes zinātnisko vērtību;

4.  atzinīgi vērtē augsto budžeta izpildes līmeni (99,5 %) 2013. gadā, kas liecina par to, ka saistību uzņemšanās notika savlaicīgi; norāda uz pārnesumu augsto līmeni II sadaļā (35,6 %) un III sadaļā (48,6 %); tomēr pauž apmierinātību ar pārskatā par budžeta pārvaldību izklāstītajām piezīmēm saistībā ar šiem jautājumiem;

5.  norāda uz Eurofound atbildēm saistībā ar Revīzijas palātas paustajām bažām par inventarizāciju un pamatlīdzekļu reģistrāciju; cer, ka, pateicoties jaunajai aktīvu uzskaites sistēmai, turpmāk šādas kļūdas netiks pieļautas;

6.  piekrīt Revīzijas palātas piezīmei, kurā pausts, ka visaptverošs Fonda un uzņēmējas dalībvalsts mītnes nolīgums vēl vairāk veicinātu Eurofound darbības nosacījumu pārredzamību.

KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

29.1.2015

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

45

8

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Laura Agea, Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Kostadinka Kuneva, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Georgi Pirinski, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská, Inês Cristina Zuber

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Tania González Peñas, Richard Howitt, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Edouard Martin, Helga Stevens, Monika Vana

KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

23.3.2015

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

21

5

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Laura Ferrara

(1)

OV C 442, 10.12.2014., 275. lpp.

(2)

OV C 442, 10.12.2014., 275. lpp.

(3)

OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.

(4)

OV L 139, 30.5.1975., 1. lpp.

(5)

OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.

(6)

OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

(7)

OV C 442, 10.12.2014., 275. lpp.

(8)

OV C 442, 10.12.2014., 275. lpp.

(9)

OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.

(10)

OV L 139, 30.5.1975., 1. lpp.

(11)

OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.

(12)

OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

(13)

Šajā dienā pieņemtie teksti, P8_TA-PROV(2015)0000.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika