Postup : 2014/2088(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0092/2015

Predkladané texty :

A8-0092/2015

Rozpravy :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hlasovanie :

PV 29/04/2015 - 10.48
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0157

SPRÁVA     
PDF 183kWORD 100k
30.3.2015
PE 539.731v02-00 A8-0092/2015

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2013

(2014/2088(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajca: Ryszard Czarnecki

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2013

(2014/2088(DEC))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2013,

–       so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami nadácie(1),

–       so zreteľom na vyhlásenie(2) o vierohodnosti vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na odporúčanie Rady zo 17. februára 2015 o udelení absolutória nadácii za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(3),

–       so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a najmä na jeho článok 208,

–       so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 1365/75 z 26. mája 1975 o zriadení Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok(5), a najmä na jeho článok 16,

–       so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(6),

–       so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(7), a najmä na jeho článok 108,

–       so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A8-0092/2015),

1.      udeľuje absolutórium riaditeľovi Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za plnenie rozpočtu nadácie za rozpočtový rok 2013;

2.      uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, riaditeľovi Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o účtovnej závierke Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2013

(2014/2088(DEC))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2013,

–       so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami nadácie(8),

–       so zreteľom na vyhlásenie(9) o vierohodnosti vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na odporúčanie Rady zo 17. februára 2015 o udelení absolutória nadácii za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(10),

–       so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(11), a najmä na jeho článok 208,

–       so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 1365/75 z 26. mája 1975 o zriadení Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok(12), a najmä na jeho článok 16,

–       so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(13),

–       so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(14), a najmä na jeho článok 108,

–       so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A8-0092/2015),

1.      berie na vedomie, že konečná ročná účtovná závierka Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok sa nachádza v prílohe ku správe Dvora audítorov;

2.      schvaľuje účtovnú závierku Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2013;

3.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie riaditeľovi Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2013

(2014/2088(DEC))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2013,

–       so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A8-0092/2015),

A.     keďže podľa finančných výkazov predstavoval konečný rozpočet Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (ďalej len „nadácia“) za rozpočtový rok 2013 sumu 20 624 300 EUR, čo predstavuje pokles o 3,76 % v porovnaní s rokom 2012;

B.     keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2013 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že ročná účtovná závierka nadácie je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

Následné kroky v súvislosti s absolutóriom za rok 2012

1.      na základe informácií nadácie berie na vedomie, že informácie o dosahu jej činnosti na občanov Únie sú uvedené na jej internetovej stránke, najmä v rámci každoročne zverejňovaných strategických dokumentov, napríklad výročnej správy o činnosti nadácie, ako aj mnohých dokumentov týkajúcich sa politiky Únie súvisiacich s oblasťou života a práce;

Pripomienky k spoľahlivosti účtovnej závierky

2.      na základe správy Dvora audítorov berie na vedomie, že nadácia vykonala na konci roka 2013 a na začiatku roka 2014 komplexnú fyzickú inventúru a že v čase auditu, ktorý Dvor audítorov vykonal vo februári 2014, ešte nebola dokončená správa o fyzickej inventúre; so znepokojením konštatuje, že testy, ktoré vykonal Dvor audítorov, poukázali na skutočnosť, že nie všetok dlhodobý majetok bol označený čiarovým kódom a zaznamenaný do evidencie a účtov, určité zariadenie bolo zúčtované do nákladov namiesto toho, aby sa kapitalizovalo, a v prípade niektorých aktív sa nebolo možné dopátrať k správnemu počiatočnému dátumu pre výpočet odpisov;

3.      na základe informácií nadácie berie na vedomie, že správa o fyzickej inventúre bola dokončená a zverejnená až po konaní auditu Dvora audítorov a chyby týkajúce sa zaznamenania majetku a čiarových kódov boli odstránené; ďalej konštatuje, že nadácia už v súčasnosti zabezpečuje registráciu požadovanej dokumentácie, aby bolo možné získať správne informácie o počiatočnom dátume pre výpočet odpisov majetku;

4.      berie na vedomie informáciu nadácie, že k nedostatkom v oblasti evidencie a účtovania dlhodobého majetku došlo vo veľkej miere z dôvodu existencie prechodného obdobia, počas ktorého sa prechádzalo na nový systém účtovania majetku; konštatuje, že zistené nedostatky boli napravené tým, že bol v plnej miere zavedený nový systém a boli vykonané zmeny v interných pracovných postupoch;

Rozpočtové a finančné hospodárenie

5.      na základe informácií nadácie konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2013 prinieslo celkovú mieru plnenia rozpočtu na úrovni 99,50 % a že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola 78,10 %;

Záväzky a prenosy

6.      so znepokojením berie na vedomie vysokú mieru viazaných rozpočtových prostriedkov prenesených do roku 2014, ktorá v prípade hlavy II (administratívne výdavky) dosiahla výšku 35,60 % a v prípade hlavy III (prevádzkové výdavky) 48,60 %;

7.      na základe informácií nadácie berie na vedomie, že prenosy v súvislosti s hlavou II boli spôsobené najmä obstarávaním hardvéru a softvéru v oblasti IT a naliehavými a neočakávanými opravami a renovačnými prácami, ktoré boli naplánované na začiatok roka 2014 a v súvislosti s ktorými už boli vybratí dodávatelia, a že prenosy v súvislosti s hlavou III boli spôsobené najmä viacročnými projektmi, v rámci ktorých už boli vykonané určité činnosti, ako aj neplánovanými prenosmi, napríklad zvýšením rozpočtu na viaceré projekty, ktoré boli rozšírené a prehĺbené, prekladovými službami objednanými na konci roku a oneskoreným vystavením faktúr od dodávateľov;

Postupy verejného obstarávania a prijímania zamestnancov

8.      konštatuje, že v správe Dvora audítorov nie sú v súvislosti s vybranými operáciami ani ďalšími zisteniami z auditu uvedené žiadne poznámky k postupom verejného obstarávania ani k postupom prijímania zamestnancov nadácie;

Predchádzanie konfliktom záujmov a ich riadenie a transparentnosť

9.      na základe informácií nadácie berie na vedomie, že v roku 2014 zaviedla nadácia politiku v oblasti konfliktu záujmov; víta skutočnosť, že vyhlásenia o záujmoch, ako aj životopisy riaditeľa a vyšších riadiacich pracovníkov boli zverejnené na internetovej stránke nadácie; poznamenáva, že napriek tomu, že nadácia požiadala o zverejnenie životopisov členov a náhradníkov správnej rady na svojej internetovej stránke, tieto životopisy stále nie sú zverejnené; vyzýva nadáciu, aby tento nedostatok urýchlene napravila;

Vnútorný audit

10.    na základe informácií nadácie berie na vedomie, že Útvar pre vnútorný audit Komisie (IAS) vykonal audit obojsmernej komunikácie medzi nadáciou a jej zákazníkmi a zainteresovanými stranami s cieľom zistiť, či sa jej ciele plnia účinne a efektívne; konštatuje, že na základe auditu sa zistilo, že systémy riadenia a kontroly nadácie fungujú účinne a efektívne; konštatuje, že IAS vydal v rámci auditu tri odporúčania pre nadáciu, pričom jedno z nich bolo označené ako „veľmi dôležité“;

11.    na základe informácií nadácie konštatuje, že všetky odporúčania, ktoré IAS vydal v roku 2012 a v predchádzajúcich rokoch, boli vykonané a IAS ich uzavrel v januári 2014;

Ďalšie pripomienky

12.    so znepokojením berie na vedomie, že napriek tomu, že nadácia funguje od roku 1975, doposiaľ nebola medzi nadáciou a hostiteľským členským štátom podpísaná komplexná dohoda o sídle;

13.    na základe informácií nadácie berie na vedomie, že rokovania s hostiteľským štátom začali vo februári 2014; konštatuje, že návrh dohody, v ktorej bola vyriešená väčšina predchádzajúcich sporných otázok, bol predložený nadácii a s potešením očakáva záverečné kolo rokovaní a následné podpísanie dohody, čo by prispelo k posilneniu transparentnosti podmienok, za ktorých nadácia a jej zamestnanci vykonávajú činnosť; vyzýva nadáciu, aby orgán udeľujúci absolutórium informovala o výsledku týchto rokovaní;

14.    konštatuje, že rok 2013 bol prvým rokom štvorročného programu nadácie na roky 2013 – 2016; v tejto súvislosti oceňuje činnosti nadácie, výsledkom ktorých sú kvalitné, včasné a relevantné poznatky na podporu tvorby politík, ktoré využíva napríklad aj Medzinárodná organizácia práce; ďalej konštatuje zlepšenie väčšiny kľúčových ukazovateľov výkonnosti v porovnaní s rokom 2012;

15.    víta väčší príspevok nadácie k rozvoju politík, väčšie využívanie jej odborných znalostí v kľúčových dokumentoch politiky Únie a rastúce uznanie vedeckej hodnoty výskumnej činnosti nadácie;

o

o         o

16.    pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z ... 2015(15) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

30.1.2015

STANOVISKO Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2013

(2014/2088(DEC))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Marian Harkin

NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  vyjadruje spokojnosť nad skutočnosťou, že Dvor audítorov vyhlásil operácie súvisiace s ročnou účtovnou závierkou nadácie Eurofound za rozpočtový rok 2013 za zákonné a riadne a že jej finančná situácia k 31. decembru 2013 je náležite vyjadrená;

2.  konštatuje, že rok 2013 bol prvým rokom štvorročného programu nadácie Eurofound na roky 2013 – 2016; v tejto súvislosti oceňuje činnosti nadácie Eurofound, výsledkom ktorých sú kvalitné, včasné a relevantné poznatky na podporu tvorby politík, ktoré využíva napríklad aj Medzinárodná organizácia práce; ďalej konštatuje zlepšenie väčšiny kľúčových ukazovateľov výkonnosti v porovnaní s rokom 2012;

3.  víta väčší príspevok nadácie Eurofound k tvorbe politík, väčšie využívanie jej odborných znalostí v kľúčových dokumentoch politiky EÚ a rastúce uznanie vedeckej hodnoty výskumu, ktorý realizuje;

4.  uznáva vysokú úroveň plnenia rozpočtu (99,5 %) v roku 2013, čo naznačuje včasné prijatie záväzkov; berie na vedomie vysokú mieru prenosov v hlave II (35,6%) a hlave III (48,6%); vyjadruje však spokojnosť s pripomienkami v správe o rozpočtovom hospodárení týkajúcimi sa týchto skutočností;

5.  berie na vedomie odpovede nadácie Eurofound týkajúce sa otázok, ktoré nastolil Dvor audítorov v súvislosti s fyzickou inventarizáciou a registráciou dlhodobého majetku; očakáva, že v budúcnosti sa vďaka novému účtovnému systému majetku takéto chyby nevyskytnú;

6.  súhlasí s pripomienkou Dvora audítorov, že komplexná dohoda o sídle medzi nadáciou a hostiteľským členským štátom by prispela k ešte väčšej transparentnosti podmienok, na základe ktorých funguje nadácia Eurofound.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

29.1.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

45

8

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Laura Agea, Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Kostadinka Kuneva, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Georgi Pirinski, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská, Inês Cristina Zuber

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Tania González Peñas, Richard Howitt, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Edouard Martin, Helga Stevens, Monika Vana

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

23.3.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

21

5

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Náhradníčka (čl. 200 ods. 2) prítomná na záverečnom hlasovaní

Laura Ferrara

(1)

Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 275.

(2)

Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 275.

(3)

Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(4)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(5)

Ú. v. ES L 139, 30.5.1975, s. 1.

(6)

Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(7)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(8)

Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 275.

(9)

Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 275.

(10)

Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(11)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(12)

Ú. v. ES L 139, 30.5.1975, s. 1.

(13)

Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(14)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(15)

Prijaté texty z uvedeného dňa, P8_TA-PROV(2015)0000.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia