Postopek : 2014/2088(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0092/2015

Predložena besedila :

A8-0092/2015

Razprave :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Glasovanja :

PV 29/04/2015 - 10.48
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0157

POROČILO     
PDF 173kWORD 96k
30.3.2015
PE 539.731v02-00 A8-0092/2015

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2013

(2014/2088(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Poročevalec: Ryszard Czarnecki

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2013

(2014/2088(DEC))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2013,

–       ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2013 z odgovori fundacije(1),

–       ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2013 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–       ob upoštevanju priporočil Sveta z dne 17. februarja 2015 o podelitvi razrešnice fundaciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–       ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(3),

–       ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(4), zlasti člena 208,

–       ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 1365/75 z dne 26. maja 1975 o ustanovitvi Evropske fundacije za zboljšanje življenjskih in delovnih razmer(5), zlasti člena 16,

–       ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti(6),

–       ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(7), zlasti člena 108,

–       ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (A8-0092/2015),

1.      podeli razrešnico direktorju Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer glede izvrševanja proračuna fundacije za proračunsko leto 2013;

2.      navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.      naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje direktorju Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

2. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zaključnem računu Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2013

(2014/2088(DEC))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2013,

–       ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2013 z odgovori fundacije(8),

–       ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(9) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2013 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–       ob upoštevanju priporočil Sveta z dne 17. februarja 2015 o podelitvi razrešnice fundaciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–       ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(10),

–       ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(11), zlasti člena 208,

–       ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 1365/75 z dne 26. maja 1975 o ustanovitvi Evropske fundacije za zboljšanje življenjskih in delovnih razmer(12), zlasti člena 16,

–       ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti(13),

–       ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(14), zlasti člena 108,

–       ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (A8-0092/2015),

1.      ugotavlja, da so podatki v končnem zaključnem računu Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer takšni kot v prilogi k poročilu Računskega sodišča;

2.      odobri zaključni račun Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2013;

3.      naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje direktorju Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

3. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2013,

(2014/2088(DEC))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2013,

–       ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (A8-0092/2015),

A.     ker računovodski izkazi Evropske fundacije za zboljšanje življenjskih in delovnih razmer (v nadaljevanju: fundacija) kažejo, da je končni proračun fundacije v proračunskem letu 2013 znašal 20.624.300 EUR, kar je za 3,76 % manj kot leta 2012,

B.     ker je Računsko sodišče v svojem poročilu o zaključnem računu fundacije za proračunsko leto 2013 (v nadaljevanju: poročilo Računskega sodišča) navedlo, da je prejelo razumno zagotovilo o zanesljivosti letnih računovodskih izkazov agencije ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij,

Nadaljnji ukrepi v zvezi z razrešnico za leto 2012

1.      na podlagi izjav fundacije ugotavlja, da se informacije o vplivu njenih dejavnosti na državljane Unije posredujejo na spletišču fundacije, kjer se vsakoletno objavljajo strateški dokumenti, vključno z letnim poročilom o dejavnostih fundacije in številnimi dokumenti politik Unije, ki so povezani s področjem življenja in dela;

Pripombe o zanesljivosti računovodskih izkazov

2.      na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da je fundacija konec leta 2013 in v začetku leta 2014 izvedla obsežen fizični popis, poročilo o fizičnem popisu pa februarja 2014, ko je Računsko sodišče opravljalo revizijo, še ni bilo pripravljeno; z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je bilo s preizkusi, ki jih je izvedlo Računsko sodišče, ugotovljeno, da niso bila vsa osnovna sredstva opremljena s črtno kodo ter evidentirana v registru in računovodskih izkazih, da je bila nekatera oprema prikazana kot odhodki, namesto da bi bila kapitalizirana, in da se ni dalo izslediti pravilnega datuma začetka za izračun stroškov amortizacije za nekatera sredstva;

3.      na podlagi izjav fundacije ugotavlja, da je bilo poročilo o fizičnem popisu dokončano in objavljeno po tem, ko je Računsko sodišče opravilo revizijo, in da so bile napake glede evidentiranja in črtne kode popravljene; poleg tega ugotavlja, da fundacija sedaj evidentira potrebno dokumentacijo, da bi zagotovila ustrezno sledenje pravilnega datuma začetka za izračun stroškov amortizacije;

4.      na podlagi izjav fundacije ugotavlja, da so pomanjkljivosti na področju evidentiranja osnovnih sredstev in računovodstva v veliki meri posledica prehodnega obdobja na poti k novemu računovodskemu sistemu za osnovna sredstva; opaža, da so bile ugotovljene pomanjkljivosti odpravljene s celovitim izvajanjem novega sistema in spremembami v notranjem poteku dela;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

5.      na podlagi izjav fundacije ugotavlja, da je zaradi proračunskega spremljanja v proračunskem letu 2013 stopnja izvrševanja proračuna dosegla 99,50 %, stopnja izvrševanja plačil pa 78,10 %;

Obveznosti in prenosi v naslednje leto

6.      z zaskrbljenostjo opaža, da je bila raven prenesenih odobrenih proračunskih sredstev, za katera so bile prevzete obveznosti, v leto 2014 visoka, saj je za naslov II (upravni odhodki) znašala 35,60 %, za naslov III (operativni odhodki) pa 48,60 %;

7.      na podlagi izjav fundacije priznava, da so se prenosi iz naslova II nanašali predvsem na javna naročila za strojno in programsko opremo za informacijsko tehnologijo, nujna in nenačrtovana popravila ter prenovitvena dela, za katera je bila pogodbe že podpisana in so bila načrtovana v začetku leta 2014; priznava, da so prenosi iz naslova III nastali predvsem zaradi večletnih projektov, za katere so se dejavnosti že izvedle, ter zaradi nenačrtovanih prenosov, kot so povečanje proračuna za več projektov, ki naj bi povečalo njihov obseg in izboljšalo kakovost, prevajalske storitve, naročene ob koncu leta, in pozno fakturiranje s strani pogodbenikov;

Postopki javnih naročil in zaposlovanja

8.      ugotavlja, da Računsko sodišče na osnovi vzorčnih transakcij in drugih revizijskih ugotovitev v poročilu ni imelo pripomb glede postopkov javnih naročil v fundaciji, prav tako ni imelo pripomb glede postopkov zaposlovanja v fundaciji;

Preprečevanje in obvladovanje navzkrižja interesov ter preglednost

9.      na podlagi izjav fundacije potrjuje, da je ta med letom 2014 sprejela svojo politiko o navzkrižju interesov; pozdravlja dejstvo, da so bile izjave o interesih in življenjepisi direktorja in najvišjih vodstvenih delavcev objavljeni na spletišču fundacije; ugotavlja, da četudi je fundacija zahtevala objavo življenjepisov članov upravnega odbora in njihovih namestnikov na spletišču fundacije, ti še vedno niso javno dostopni; poziva fundacijo, naj to pomanjkljivost nemudoma popravi;

Notranja revizija

10.    je seznanjen s trditvami fundacije, da je služba Komisije za notranjo revizijo leta 2013 izvedla revizijo dvosmerne komunikacije med fundacijo in njenimi strankami ter deležniki, da bi določila, ali se cilji fundacije dosegajo uspešno in učinkovito; ugotavlja, da je revizija pokazala, da upravljavski in kontrolni sistemi v fundaciji delujejo učinkovito in uspešno; ugotavlja, da je služba Komisije za notranjo revizijo v svoji reviziji izdala tri priporočila za fundacijo, od katerih je bilo eno označeno kot zelo pomembno;

11.    je seznanjen s trditvami fundacije, da so bila vsa priporočila, ki jih je podala služba Komisije za notranjo revizijo leta 2012 in v prejšnjih letih, v celoti izvedena in jih je ta služba zaključila januarja 2014;

Druge pripombe

12.    z zaskrbljenostjo ugotavlja, da celovit sporazum o sedežu med fundacijo in državo članico še vedno ni bil podpisan, čeprav je fundacija začela delovati že leta 1975;

13.    na podlagi izjav fundacije ugotavlja, da so se pogajanja z državo gostiteljico začela februarja 2014; ugotavlja, da je bil osnutek sporazuma, v katerem so bile razrešene skoraj vse pretekle sporne zadeve, predložen fundaciji, in upa na zadnji krog pogajanj in posledični podpis sporazuma, ki bi spodbujal preglednost v zvezi s pogoji, v katerih deluje fundacija in njeno osebje; poziva fundacijo, naj organ za podelitev razrešnice obvesti o izidu teh pogajanj;

14.    je seznanjen s tem, da je bilo leto 2013 prvo leto izvajanja štiriletnega programa fundacije (2013–2016); ceni s tem povezane dejavnosti fundacije, s katerimi zagotavlja visokokakovostno, pravočasno in ustrezno znanje, ki podpira oblikovanje politike in ga je na primer uporabila tudi Mednarodna organizacija dela; je seznanjen tudi z izboljšanjem večine ključnih kazalnikov uspešnosti v primerjavi z letom 2012;

15.    pozdravlja pogostejše prispevke fundacije k oblikovanju politike, širšo rabo njenega strokovnega znanja v ključnih političnih dokumentih Unije ter vse večje priznanje znanstvene vrednosti raziskav fundacije;

o

o         o

16.    sporoča, da so druge pripombe k sklepu o razrešnici, ki so horizontalne narave, zbrane v resoluciji z dne ... 2015(15) o uspešnosti, finančnem upravljanju in nadzoru agencij.

30.1.2015

MNENJE Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve

za Odbor za proračunski nadzor

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2013

(2014/2088(DEC))

Pripravljavka mnenja: Marian Harkin

POBUDE

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1.      izraža zadovoljstvo z ugotovitvijo Računskega sodišča, da so transakcije, povezane z letnimi računovodskimi izkazi fundacije Eurofound za proračunsko leto 2013, zakonite in pravilne ter da je njen finančni položaj na dan 31. decembra 2013 pošteno predstavljen;

2.      je seznanjen s tem, da je bilo leto 2013 prvo leto izvajanja štiriletnega programa fundacije Eurofound (2013–2016); ceni s tem povezane dejavnosti fundacije, s katerimi zagotavlja kakovostno, pravočasno in ustrezno znanje, ki podpira oblikovanje politike in ga je na primer uporabila tudi Mednarodna organizacija dela; je seznanjen tudi z izboljšanjem večine ključnih kazalnikov uspešnosti v primerjavi z letom 2012;

3.      odobrava pogostejše prispevke Eurofounda k oblikovanju politike, širšo rabo njegovega strokovnega znanja v ključnih političnih dokumentih Unije ter vse večji ugled njegovih raziskav in priznanje njihove znanstvene vrednosti;

4.      je seznanjen z visoko stopnjo izvrševanja proračuna (99,5 %) v letu 2013, kar kaže na to, da so bile obveznosti prevzete pravočasno; je seznanjen z visoko stopnjo prenosa v naslovih II (35,6 %) in III (48,6 %); vendar je zadovoljen s pripombami iz poročila o proračunskem upravljanju, ki se nanašajo na ta vprašanja;

5.      je seznanjen z odgovori fundacije Eurofound v zvezi s pomisleki Računskega sodišča glede fizičnega inventarja in registracije osnovnih sredstev; pričakuje, da se bo mogoče z novim računovodskim sistemom za sredstva v bodoče izogniti takšnim napakam;

6.      se strinja s pripombami Računskega sodišča, da bi celovit sporazum o sedežu med fundacijo in državo članico gostiteljico dodatno spodbudil preglednost v zvezi z razmerami delovanja fundacije Eurofound.

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

29.1.2015

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

45

8

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Laura Agea, Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Labros Fundulis (Lampros Fountoulis), Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Kostadinka Kuneva, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Georgi Pirinski, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská, Inês Cristina Zuber

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Tania González Peñas, Richard Howitt, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Edouard Martin, Helga Stevens, Monika Vana

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

23.3.2015

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

21

5

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Andrej Novakov (Andrey Novakov), Julia Pitera, Miroslav Poche

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Laura Ferrara

(1)

UL C 442, 10.12.2014, str. 275.

(2)

UL C 442, 10.12.2014, str. 275.

(3)

UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(4)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(5)

UL L 139, 30.5.1975, str. 1.

(6)

UL L 357, 31.12.2002, str. 72.

(7)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(8)

UL C 442, 10.12.2014, str. 275.

(9)

UL C 442, 10.12.2014, str. 275.

(10)

UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(11)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(12)

UL L 139, 30.5.1975, str. 1.

(13)

UL L 357, 31.12.2002, str. 72.

(14)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(15)

Na ta dan sprejeta besedila, P8_TA-PROV(2015)0000.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov