Förfarande : 2014/2088(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0092/2015

Ingivna texter :

A8-0092/2015

Debatter :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Omröstningar :

PV 29/04/2015 - 10.48
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0157

BETÄNKANDE     
PDF 167kWORD 80k
30.3.2015
PE 539.731v02-00 A8-0092/2015

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2013

(2014/2088(DEC))

Budgetkontrollutskottet

Föredragande: Ryszard Czarnecki

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2013

(2014/2088(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–       med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2013,

–       med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2013, med stiftelsens svar(1),

–       med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2013 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–       med beaktande av rådets rekommendation av den 17 februari 2015 om att bevilja institutet ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–       med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(3),

–       med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(4), särskilt artikel 208,

–       med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1365/75 av den 26 maj 1975 om bildande av en europeisk fond för förbättring av levnads- och arbetsvillkor(5), särskilt artikel 16,

–       med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(6),

–       med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(7), särskilt artikel 108,

–       med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–       med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A8-0092/2015).

1.      Europaparlamentet beviljar direktören för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor ansvarsfrihet för genomförandet av stiftelsens budget för budgetåret 2013.

2.      Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till direktören för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om avslutande av räkenskaperna för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2013

(2014/2088(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–       med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2013,

–       med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2013, med stiftelsens svar(8),

–       med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(9), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2013 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–       med beaktande av rådets rekommendation av den 17 februari 2015 om att bevilja institutet ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–       med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(10),

–       med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(11), särskilt artikel 208,

–       med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1365/75 av den 26 maj 1975 om bildande av en europeisk fond för förbättring av levnads- och arbetsvillkor(12), särskilt artikel 16,

–       med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(13),

–       med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(14), särskilt artikel 108,

–       med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–       med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A8-0092/2015).

1.      Europaparlamentet konstaterar att den slutliga årsredovisningen för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor framgår av bilagan till revisionsrättens rapport.

2.      Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2013.

3.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till direktören för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

3. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2013

(2014/2088(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2013,

–       med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–       med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A8-0092/2015), och av följande skäl:

A.     Enligt redovisningen för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (nedan kallat institutet) för budgetåret 2013 uppgick budgeten till 20 624 300 EUR, vilket är en minskning med 3,76 % jämfört med 2012.

B.     Revisionsrätten har i sin rapport om institutets årsredovisning förklarat att man har uppnått en rimlig säkerhet om att dess räkenskaper för budgetåret 2013 är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

Uppföljning av ansvarsfrihetsförfarandet för 2012

1.      Europaparlamentet erfar från institutet att information om hur dess verksamhet påverkar Europas medborgare finns på dess webbplats, huvudsakligen via årliga offentliggöranden av strategiska dokument, t.ex. institutets årliga verksamhetsrapport och många av unionens politiska dokument med anknytning till levnads- och arbetsvillkor.

Kommentarer om räkenskapernas tillförlitlighet

2.      Europaparlamentet noterar i revisionsrättens rapport att institutet genomförde en heltäckande fysisk inventering i slutet av 2013 och början av 2014, och att rapporten över denna inventering inte var färdig i februari 2014 när revisionsrättens granskning ägde rum. Parlamentet noterar med oro att revisionsrättens kontroll visade att inte alla fasta inventarier var försedda med streckkod och registrerade i registret och i bokföringen, att viss utrustning hade bokförts som omkostnader i stället för investeringar, och att det korrekta startdatumet inte kunde fastställas för beräkning av avskrivningarna för vissa tillgångar.

3.      Europaparlamentet erfar från institutet att rapporten över den fysiska inventeringen slutfördes och offentliggjordes efter revisionsrättens granskning, och att felen gällande registrering och streckkodsmärkning var åtgärdade. Dessutom registrerar institutet numera den dokumentation som krävs för att det ska vara möjligt att korrekt spåra det riktiga startdatumet för beräkning av tillgångarnas avskrivningar.

4.      Europaparlamentet erfar från institutet att bristerna i fråga om registrering och bokföring av anläggningstillgångar till stor del berodde på att man höll på att övergå till ett nytt system för bokföring av tillgångar. De fel som upptäcktes åtgärdades genom att man helt övergick till det nya systemet och förändrade det interna arbetsflödet.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

5.      Europaparlamentet noterar via institutets upplysningar att insatser för uppföljning av budgeten under budgetåret 2013 resulterade i ett budgetgenomförande på 99,50 %, och att betalningsbemyndigandenas genomförandegrad var 78,10 %.

Åtaganden och överföringar till efterföljande budgetår

6.      Europaparlamentet noterar med oro att så mycket som 35,60 %, av åtagandebemyndigandena i avdelning II (administrativa utgifter) och 48,60 % i avdelning III (driftsutgifter) fördes över till 2014.

7.      Europaparlamentet erfar från institutet att överföringarna från avdelning II huvudsakligen berodde på upphandlingar av datorutrustning och programvara, brådskande och oväntade reparationsarbeten samt ombyggnadsarbeten som redan var kontrakterade och planerade till början av 2014, och att överföringarna från avdelning III huvudsakligen berodde på fleråriga projekt, inom vilka vissa delar redan hade genomförts, oväntade överföringar som t.ex. större budgetar för åtskilliga projekt med utökad räckvidd och förbättrad kvalitet, översättningstjänster som beställts vid årsslutet samt sena fakturor från uppdragstagare.

Upphandlings- och rekryteringsförfaranden

8.      Europaparlamentet noterar att varken de utvalda och granskade transaktionerna eller andra iakttagelser har föranlett några kommentarer i revisionsrättens rapport avseende institutets upphandlingsförfaranden, och inte heller avseende institutets rekryteringsförfaranden.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter samt transparens

9.      Europaparlamentet erfar från institutet att det 2014 har antagit sin policy avseende intressekonflikter. Parlamentet välkomnar att direktörens och de höga chefernas förklaringar om intressekonflikter och meritförteckningar finns offentliggjorda på institutets webbplats. Trots att institutet har begärt att styrelsemedlemmarnas och deras suppleanters förklaringar om intressekonflikter och meritförteckningar ska offentliggöras på institutets webbplats finns de ännu inte offentligt tillgängliga. Institutets uppmanas att omedelbart åtgärda detta.

Intern revision

10.    Europaparlamentet erfar från institutet att kommissionens internrevision (IAS) 2013 genomförde en granskning av tvåvägskommunikationen mellan institutet och dess kunder och intressenter för att ta reda på huruvida institutets mål uppnås på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Granskningen visade att institutets förvaltnings- och kontrollsystem fungerade ändamålsenligt och effektivt. IAS framförde tre rekommendationer till institutet i anslutning till sin granskning, varav en var markerad som "mycket viktig".

11.    Institutet har meddelat att alla rekommendationer som IAS framförde 2012 och tidigare år har genomförts, och att IAS betraktade dem som avslutade i januari 2014.

Övriga kommentarer

12.    Europaparlamentet noterar med oro att trots att institutet inledde sin verksamhet 1975 har en övergripande överenskommelse mellan institutet och värdmedlemsstaten om ett huvudkontor ännu inte undertecknats.

13.    Europaparlamentet erfar från institutet att förhandlingar med värdmedlemsstaten inleddes i februari 2014. Ett utkast till överenskommelse, i vilket de flesta av de tidigare känsliga frågorna har lösts, har presenterats för institutet, och parlamentet ser fram mot den slutliga förhandlingsomgången och det därpå följande undertecknandet av en överenskommelse som främjar transparensen avseende de villor som gäller för institutets verksamhet och dess personal. Parlamentet uppmanar institutet att informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om resultatet av dessa förhandlingar.

14.    Europaparlamentet noterar att 2013 var det första året för institutets fyraåriga program (2013–2016). Parlamentet uppskattar institutets verksamhet i detta sammanhang och dess tillhandahållande av högkvalitativ, aktuell och relevant kunskap till stöd för politiska beslut som t.ex. Internationella arbetsorganisationen har utnyttjat. Parlamentet noterar de förbättringar som gjorts inom de flesta centrala resultatindikatorer jämfört med 2012.

15.    Europaparlamentet välkomnar institutets ökade bidrag till policyutveckling, det större utnyttjandet av dess expertis i samband med viktiga EU-policydokument och det växande erkännandet av det vetenskapliga värdet i institutets forskning.

o

o         o

16.    När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den … 2015(15) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

30.1.2015

YTTRANDE från utskottet för sysselsättning och sociala frågor

till budgetkontrollutskottet

över ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2013

(2014/2088(DEC))

Föredragande av yttrande: Marian Harkin

FÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1.  Europaparlamentet uttrycker sin tillfredsställelse över att revisionsrätten förklarat att de transaktioner som ligger till grund för Eurofounds årliga räkenskaper för budgetåret 2013 är lagliga och korrekta och att dess finansiella ställning per den 31 december 2013 återges på ett rättvisande sätt.

2.  Europaparlamentet noterar att 2013 var det första året för Eurofounds fyraåriga program för 2013–2016. Parlamentet uppskattar Eurofounds verksamhet i detta sammanhang och institutet tillhandahåller högkvalitativ, aktuell och relevant kunskap till stöd för politiska beslut som till exempel Internationella arbetsorganisationen har utnyttjat. Parlamentet noterar de förbättringar som gjorts inom de flesta centrala resultatindikatorer jämfört med 2012.

3.  Europaparlamentet välkomnar Eurofounds ökade bidrag till policyutveckling, det större utnyttjandet av dess expertis i viktiga EU-policydokument och det växande erkännandet av det vetenskapliga värdet i Eurofounds forskning.

4.  Europaparlamentet välkomnar det höga genomförandet av budgeten (99,5 %) under 2013, vilket visar att åtagandena gjordes i tid. Parlamentet noterar de stora budgetöverföringarna för avdelning II (35,6 %) och för avdelning III (48,6 %). Parlamentet är dock tillfreds med kommentarerna om budgetförvaltningen avseende dessa frågor.

5.  Europaparlamentet noterar Eurofounds svar avseende revisionsrättens kommentarer om den fysiska inventeringen och registreringen av anläggningstillgångar. Parlamentet förväntar sig att med hjälp av det nya systemet för bokföring av tillgångar kommer sådana misstag att undvikas i framtiden.

6.  Europaparlamentet delar revisionsrättens kommentar om att en övergripande överenskommelse mellan institutet och värdmedlemsstaten om ett säte skulle ge ökad insyn i villkoren för institutet.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

29.1.2015

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

45

8

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Laura Agea, Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Kostadinka Kuneva, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Georgi Pirinski, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská, Inês Cristina Zuber

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Tania González Peñas, Richard Howitt, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Edouard Martin, Helga Stevens, Monika Vana

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

23.3.2015

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

21

5

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Laura Ferrara

(1)

EUT C 442, 10.12.2014, s. 275.

(2)

EUT C 442, 10.12.2014, s. 275.

(3)

EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(4)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(5)

EGT L 139, 30.5.1975, s. 1.

(6)

EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.

(7)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(8)

EUT C 442, 10.12.2014, s. 275.

(9)

EUT C 442, 10.12.2014, s. 275.

(10)

EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(11)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(12)

EGT L 139, 30.5.1975, s. 1.

(13)

EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.

(14)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(15)

Antagna texter från detta sammanträde, P8_TA-PROV(2015)0000.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy